Προς αναγνώστες της ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κατηχήσαμε κι ενημερώσαμε εφ’όλης της ύλης αλλά αυτή η περίοδος του ιντερνετικού χαρτοπόλεμου για εμένα έληξε.
Ο Γοχικός προτεσταντισμός με τις ατελείωτες συνόδους όπου όλοι είναι η ΜΙΑ εκκλησία…
Ο Πγιτικός οικουμενισμός – 
Από την μία ο γοχ φλωριναίος που δηλώνει ότι είναι η ΜΙΑ εκκλησία αλλά παράλληλα ο Νγίτης έχει άγιο πνεύμα και γι’αυτό δεν τον μυρώνει.
Από την άλλη ο γοχ ματθαιικός που δηλώνει ότι είναι η ΜΙΑ εκκλησία με Ανόθευτη αποστολική διαδοχή από Ματθαίο αλλά δυο φορές Αρνήθηκε την αποστολική διαδοχή του Ματθαίου και παράλληλα όλο το ματθαιικό οικοδόμημα… καθώς την πρώτη φορά πήγε και χειροτονήθηκε από
την ΡΟΕΔ που κατηγορούσε για δεκαετίες ως οικουμενιστές και την δεύτερη κατέθεσε το 1976 στο δικαστήριο τα χειροτονητήρια της ΡΟΕΔ ώστε να έχουν απαλακτικό βούλευμα και να είναι νόμιμοι με αποστολική διαδοχή απο τους Ρώσους.

Τα χιλιάδες ψέματα ένθεν κακείθεν είναι λίγο λιγότερα από την πατρολογία Migne.

To Δόγμα και η αξία του -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτίμου Καθηγητού ΑΠΘ

Η προσήλωσις εις το ορθόδοξον δόγμα, ωστική δύναμις της πνευματικής ζωής

Ανάμεσα στ΄ άλλα γνωρίσματα, που χαρακτηρίζουν την πνευματική υποβάθμιση της κοινωνίας μας είναι και τούτο: Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για τα πνευματικά και μάλιστα τα δογματικά θέματα, που αποτελούν το θεμέλιο και την πηγή της πνευματικής ζωής. Για του λόγου το ασφαλές παραπέμπω στην επίσκεψη του Πάπα στην Αθήνα. Επιθυμούσα, όπως και η πλειονότητα του ελλαδικού κλήρου και λαού, την αποφυγή εκείνης της επισκέψεως. Η πραγματοποίησή της ήταν ένα ήττημα για μας. Έστησε ένα προγεφύρωμα του Παπισμού στην Ορθόδοξη Ελλάδα και έχει αυξήσει την έπαρση των απανταχού παπικών και παποφίλων. Ωστόσο, φρονώ ότι αυτό το δυσάρεστο γεγονός μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά και να καταστεί τελικά ωφέλιμο. Πως; Αν λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι των κοιμωμένων συνειδήσεών μας αν μας αναγκάσει να απεγκλωβισθούμε από τους επικίνδυνους εναγκαλισμούς των οικουμενιστικών κηρυγμάτων, να συνταχθούμε στη γραμμή των αγίων Πατέρων μας και να τονώσουμε την προσήλωσή μας στο ορθόδοξο δόγμα.

Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός.


Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η Εκκλησία είναι «και» παιδαγωγός. «Παιδαγωγός εις Χριστόν». Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα δια την κατά Χριστόν «μόρφωσιν» των τέκνων της. Κορυφαίον μέσον παιδαγωγίας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Είναι το εν σχήματι σταυρού ξύλον, επί του οποίου εκαρφώθη, εμαρτύρησε και απέθανεν ο Χριστός. Αυτό το Σχήμα – Σύμβολον – Πάθος προβάλλει η αγία Εκκλησία δύο φοράς την εβδομάδα εις τα τέκνα της, προς φρονηματισμόν. Την Τετάρτην και την Παρασκευήν. Εξαιρέτως δε, κατά την 14ην Σεπτεμβρίου, ως ανάμνησιν της Παγκοσμίου Υψώσεώς Του. Ούτως η Εκκλησία, εκτός από την τιμήν, που αποτίει εις το όργανον της σωτηρίας του ανθρώπου, και την λατρείαν, που προσφέρει εις τον εξ αγάπης επί του Σταυρού καθηλωθέντα Χριστόν, υπενθυμίζει εις τους πιστούς τον Σταυρόν, ως σύμβολον ζωής.

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΗ΄ (28η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΕΜΝΟΝΟΣ του Θαυματουργού.

Μέμνων ο εν Αγίοις Πατήρ ημών αποταξάμενος τον κόσμον και τα εν κόσμω δια την αγάπην του Θεού, δικαίως και ευαρέστως διήρχετο τον βίον με υπακοήν και υποταγήν· διο έγινε και Ηγούμενος Μοναχών. Αποκτήσας δε πραότητα και αγάπην, έγινε και θαυματουργός.

Ὁ Φώτης Κόντογλου ἐκφράζει με τό δικό του τρόπο τήν ἐπιθυμία τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν πολυμέριμνο καί θορυβώδη κόσμο:

«Μ᾽ ὅλο πού ζῶ παράμερα στό ἐρημητήρι μου, σάν νά βρίσκουμαι μακρυά ἀπό τήν Ἀθήνα, ὡστόσο τώρα πού καλοκαιρεύει πεθύμησα νά φύγω μακρυά, νά πάγω κατά τή θάλασσα. Νά κρυφτῶ, νά μή μέ ξέρει κανένας, νά ξεχαστῶ σά νά ᾽μαι πεθαμένος. Πόσο εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού δέν τόν ξέρει κανένας!  Ἄν γνώριζε τήν εὐτυχία του! Πόσο ζηλεύω κάτι ἀνθρώπους, ὁπού ζοῦνε σέ κάποια μέρη, πού δέν τά βάζει κανένας στό νοῦ του, καί πού κανένας δέν μαθαίνει ἄν ζοῦνε ἤ ἄν πεθάνανε! Τούς συλλογίζουμαι καί ξεκουράζουμαι. Καλότυχος ὁ ἄνθρωπος, πού κατάλαβε ἀπό νωρίς, πώς ὅποιος ζεῖ μέ πολλές ἔγνοιες εἶναι δυστυχισμένος καί πώς ὅποιος ζεῖ κρυφά, δίχως να τόν ξέρουνε οἱ ἄλλοι, αὐτός εἶναι βλογημένος. Ἄς εἶναι φτωχός, ἄς εἶναι στεναχωρημένη ἡ ζωή του, πάντα ἔχει ἕνα μεγάλο κέρδος ὁ τέτοιος ἄνθρωπος: γλυτώνει ἀπό πολλά φαρμάκια».

Διαβάζω τον Συναξαριστή και αναλογίζομαι: Εκείνοι οι μακάριοι εδείκνυον τα στίγματα και τας πληγάς υπέρ του Χριστού, εμείς σήμερα τι στίγματα εμφανίζουμε;

Ότε δε συνηθροίσθη η εν Νικαία Αγία Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, εν έτει τκε΄ (325), ήτο και ούτος (ο μακάριος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας), εις των εκεί συναθροισθέντων τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, οίτινες όλοι έφερον εις το σώμα των τα στίγματα και τας πληγάς του Χριστού, ως λέγει ο θείος Παύλος, και αυτά εθεώρουν καλλωπισμόν των, δεικνύοντες αυτά προς αλλήλους.

Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος

το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού, με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :
------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Κ. Φλαμιάτης: «... νά μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλῆρον ...»
Αὐτό ἦτο τό μεγαλύτερον κατώρθωμα τῶν παπιστῶν καί τῶν προτεσταντῶν, τό ὁποῖον ἐπέτυχον μέσῳ τῆς Μασονίας: Ἐγκατέστησαν διαβολεμένους «ἐπισκόπους» εἰς πατριαρχικούς, ἀρχιεπισκοπικούς κ.ἄ. θρόνους. Ὅλα τά ὑπόλοιπα (ἑνώσεις μέ αἱρετικούς, συλλείτουργα μέ αὐτούς, ψευδοσύνοδοι, νέα σχίσματα, προώθησις αἱρετικῶν εἰς ἐπισκοπικούς θρόνους κ.λπ.) ἔρχονται μέ πρωτοβουλίας αὐτῶν τῶν διαβολεμένων!

Θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.
----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δυστυχῶς, ἔτσι ἀκριβῶς ἔχουν τά πράγματα. Τό πλέον περίεργον δέ εἶναι ὅτι εἰς τήν παγίδα αὐτήν ἔπεσαν καί ἀνιδιοτελεῖς καί καλοπροαίρετοι ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ ἀείμνηστος Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ἀείμνηστος Θεολόγος καί Φιλόλογος Ν. Σωτηρόπουλος κ.ἄ. Εἰκάζω ὅτι τά ἄτομα αὐτά δέν ἠρεύνησαν τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἑορτολογίου καί τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς ὅσον ἔπρεπε, ἀλλ' ἠρκέσθησαν στά ὅσα διεστραμμένα καί ἐμπαθῆ ἔγραψαν ἄλλοι, ὅπως ὁ π. Ἰωήλ Γιαννακουλόπουλος, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος κ.ἄ.

Orthodox Way of Life -- Saint Symeon the New Theologian

Saint Symeon gives advice on how to properly discern which thoughts are good for us to act on and which ones will lead us away from God. For him it is very clear: Check to see if your thoughts are in agreement with Holy Scripture, the teachers of the Church fathers, and other holy persons. Those that are in agreement go ahead and act on them. Those that are not, aggressively discard them. Here is how he says it.

« Πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

"....Είναι καιρός να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον και να υψώσωμεν το σημείον, δι ού πάντοτε νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον ημών Πίστην από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν"  Αλέξανδρος Υψηλάντης

Η κατάστασις καθίσταται λίαν κρίσιμος και η οργίλη αντίδραση της κοινής γνώμης είναι καθόλα εύλογη όταν διαπιστώνει ότι εμπαίζεται από την κυβέρνηση , η οποία αίφνης ηγάπησε δήθεν σφόδρα τον πολίτη και δια χάριν της υγείας του, εφαρμόζει απαρεγκλίτως, επί ποινή επιβολής επαχθών διοικητικών κυρώσεων και απηνούς ποινικής διώξεως, αυστηρά απαγόρευση κυκλοφορίας, θέτοντας παραλλήλως εκτός λειτουργίας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί δύο μήνες, παραλύοντας ούτως το εμπόριο.