Υπάρχουν Εισαγγελείς εις αυτόν τον τόπον;

Εδιάβασα σε πρόσφατον δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδος  ότι στην χώρα μας υπάρχουν και εργάζονται με πολυάριθμη πελατεία 100.000 μάγοι! Μάλιστα εκατόν χιλιάδες μάγοι, που μόνοι τους βαπτίζονται «διπλωματούχοι» και χοτζάδες. Επίσης 9.000 μέντιουμ, που δηλώνουν αστρολόγοι. Πενήντα εταιρείες μαύρης μαγείας και 800 οργανώσεις με θρησκευτικόν χαρακτήρα!
….Και οι πελάτες όλων αυτών πόσοι να είναι; Δέκα, είκοσι, τριάντα στον καθένα; Σκεφθήτε που εκατήντησε η Ελλάς των Αγίων και των Ηρώων! Αλλά και αν ακόμα θεωρήσουμε ως υπερβολικά τα νούμερα της εφημερίδος αυτής και τα μειώσουμε κατά 50%, πάλιν η κατάστασις είναι τραγική…
------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατ' οὐσίαν, τά ὡς ἄνω ποινικά ἀδικήματα ἔχουν πλέον καταργηθῆ! Μετά καί ἀπό τήν ἀπάτην τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τά «μεγάλα ἐγκλήματα» πού διώκονται πλέον εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, τήν Ὀρθοδοξίαν, τήν ἀξιοκρατίαν καί τήν δικαιοσύνην, ἡ ἀποστροφή πρός τόν Μωαμεθανισμόν καί τήν ὁμοφυλοφιλίαν κ.λπ. Καί κάτι ἄλλο: Μήν ξοδευτῇ κανείς καί ὑποβληθῇ εἰς πολυετῆ ταλαιπωρίαν μέ μηνύσεις κατά κομμουνιστῶν καί Ἑβραίων πού τόν ἔχουν ἀδικήσει ὁλοφάνερα, αὐταπόδεικτα καί μέ πασιφανῆ δόλον, διότι θά ἀθωοθοῦν. Κυριαρχεῖ τό γνωστόν: «σκοτῶστε τόν ἀγγελιαφόρον»! Ἡ σῆψις προχωρεῖ μέ ταχεῖς ρυθμούς.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»
(Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται)

1. Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον άνθρωπο στην πλάνη: να μην μπορεί να προσανατολιστεί σωστά, να μην μπορεί να σχετισθεί ορθά με τον συνάνθρωπό του, με τον εαυτό του, με την ίδια τη φύση. Κι αυτό γιατί διαγράφοντας ο άνθρωπος το φως της ζωής του, τον Πατέρα και Δημιουργό του, οδηγείται στο σκοτάδι της άγνοιας: στον σκοτασμό του νου, με αποτέλεσμα αντί του Κτίστη να λατρεύει τα κτίσματα, αντί της αγάπης να εχθρεύεται τον συνάνθρωπο, αντί της συναίσθησης των κτιστών ορίων του να καυχάται και να υπερηφανεύεται, αντί της αίσθησης της διακριτικής βασιλικής εξουσίας του να φοβάται ως δούλος και αυτήν τη φύση.

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Αγία μανία -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

Μπροστά στόν βασιλιά τῆς Ἰουδαίας Ἀγρίππα καί στόν Ρωμαῖο ἡγεμόνα Φῆστο, ὁ ἀπ. Παῦλος εἶχε, κάποια στιγμή τῆς θεοκίνητης ζωῆς του, τήν εὐκαιρία νά ἀπολογηθεῖ για τήν πίστη του. Στήν λαμπρότητα τῆς βασιλικῆς αὐλῆς καί στήν μεγαλοπρέπεια τῆς ρωμαϊκῆς ἰσχύος, ὁ ἀπόστολος μέ τίς χειροπέδες ἀντέταξε τό φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τήν δύναμη τοῦ θείου λόγου. Πρέπει, ὅμως, νά ῾χεις γερά μάτια, γιά ν᾽ ἀντικρύσεις τό φῶς, και πρέπει νά σκύψεις ταπεινά, γιά να πάρεις πάνω σου τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ· κι ὁ Φῆστος δέν μποροῦσε. Τόν τύφλωσε ἡ διαφθορά τῆς ζωῆς του, ἡ φιλαργυρία κι ἡ φιληδονία του· τόν κρατοῦσε ἀλύγιστο ὁ ἐγωισμός κι ἡ κενοδοξία του. Γι᾽ αὐτό, δέν ἀφήνει τόν Παῦλο νά συνεχίσει, ἀλλά «μεγάλῃ τῇ φωνῇ», σάν γιά να σκεπάσει καί τήν ἀντίρρηση τῆς ἴδιας του τῆς καρδιᾶς, «ἔφη· Μαίνῃ, Παῦλε· τά πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει» (Πρξ 26,24). Εἶναι ἕνας διάλογος, πού δεν ἔπαψε νά ἐπαναλαμβάνεται μέσα στήν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, κάθε φορά μέ διαφορετικό σχῆμα, ἀλλά πάντοτε μέ τό ἴδιο περιεχόμενο. Μιά κατακραυγή τοῦ κόσμου, πού δέν ἐννοεῖ νά μετανοήσει, ἐναντίον τῶν πιστῶν, πού μέ τήν μετάνοιά τους ζοῦν καί καταγγέλλουν τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μαίνεσθε, τρελλαθήκατε! μᾶς λένε. Κι ἐμεῖς, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἀπαντοῦμε μέ τό στόμα τοῦ ἀποστόλου· «Οὐ μαίνομαι, κράτιστε Φῆστε, ἀλλά ἀληθείας καί σωφροσύνης ρήματα ἀποφθέγγομαι» (Πρξ 26,25).

Τη ΚΑ΄ (21η) Μαρτίου, ο Όσιος ΣΕΡΑΠΙΩΝ ο Σιδώνιος εν ειρήνη τελειούται.

Σεραπίων ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο Ασκητής εις την εσωτάτην έρημον της Αιγύπτου, καταγόμενος, ως τινές λέγουσιν, από την Σιδώνα, εξ ου και Σιδώνιος απεκαλείτο. Είχε δε ο μακάριος συγκεντρώσει εν εαυτώ όλας τας αρετάς, τέλειος εις όλα υπάρχων, εις την εγκράτειαν θαυμάσιος και εις την Θείαν Γραφήν σοφώτατος. Μεγίστην δε επιμέλειαν κατέβαλεν ο θρείος ούτος Πατήρ, ως διάπυρος ζηλωτής της ευσεβείας, ίνα οι ειδωλολάτραι επιστρέψωσιν εις την του Χριστού Πίστιν. Ήτο δε ο μακάριος τόσον ελεήμων, ώστε ουδέν εκράτει δια τον εαυτόν του, αλλά τα πάντα προσέφερεν εις ελεημοσύνην.

H Θεοτόκος -- του αειμνήστου Παναγιώτου Γκιουλέ

Ως προεγνωσμένον και κρύφιον Μυστήριον της Αγίας Τριάδος και ως Μήτηρ της Νοεράς Ησυχίας εις τα Άγια των Αγίων

Ιλιγγιά ο ανθρώπινος νους προ του ασυλλήπτου Θεολογικού Μυστηρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και ο ανθρώπινος λόγος μένει άφωνος και σιωπών, γιατί αδυνατεί να εκφράση το ασύλληπτο, απερινόητο, άρρητο και ανέκφραστο αυτό μυστήριο της ευσεβείας!...                                                                                                                                                        

Γιατί όντως και «ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριον· Θεός εφανερώθη εν σαρκί(1)» δια της Θεοτόκου. Γιατί η Παρθένος εγέννησε «εν σαρκί», τον ενυπόστατο Λόγο του Πατρός, την ενυπόστατη Αλήθεια και Ζωή(1α) και έγινε η ουράνιος παστάς του Λόγου, που μέσα Της ετελεσιουργήθη το μέγα Μυστήριο της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Γι΄ αυτό ο ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεολογεί: «Δικαίως και αληθώς Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν ονομάζομεν· τούτο γαρ όνομα, άπαν το μυστήριον της οικονομίας συνίστησιν»(2).

«δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν» -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


«28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν» καί η ημέρα Κυρίου σέ καραντίνα !

  Όταν δέν μπορούν νά σού κλείσουν τό στόμα, σού κλείνουν τούς Ιερούς Ναούς ή μάλλον, τούς αφήνουν (οι αντίχριστοι 300 βασιλίσκοι) ανοικτούς γιά «κατ΄ ιδίαν προσευχές», αλά φεησμπούκ (σ.σ. παρακαλώ προσευχή γιά τόν Γιαννάκη, τήν Τασούλα κλπ.) καί φούλ προτεσταντικού στίλ ... προσευχές ιδίας κατασκευής.

  Δόξα τή μακροθυμία σου Κύριε, αλλά η κατακεφαλιά θά (μάς) τούς βρεί.

  Τό "αδιαλείπτως προσεύχεσθε" δέν αφορά αποκλειστικά στίς κατ΄ ιδίαν προσευχές. Αφορά καί στό «6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. (Ρμ. ιε¨)» (*).
Όπως οι άγιοι δέν μάς ακούν, όταν εμείς προτρέχουμε τής εορτής των κατά 13 ημέρες, τό ίδιο παθαίνουμε καί όταν μάς βάζουν λουκέτο στούς Ιερούς Ναούς.

  «28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν» (1Κρ. ια΄) καί η δοκιμασία αυτή, είναι δοκιμασία τής πίστεως καθενός - συμπεριλαμβάνονται οι 300 βασιλίσκοι - από εμάς. Επί πλέον, δέν θέτουμε σέ δοκιμασία τόν Θεόν «... 7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (Μτ. δ΄). Δοκιμασία πίστεως δέν σημαίνει γνώση πίστεως μόνον. Σημαίνει επίγνωση πίστεως καί νομίζω, οι περισσότεροι, άν μή όλοι, στερούμεθα αυτής. Όπότε δικαίως μονολογεί, τρόπον τινά, ο Απ. Παύλος «30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.» (1Κρ. ια΄).-

(*) «Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.». (Δίπτυχα καί Δεήσεις Ιερέως μετά τήν Αγίαν Αναφορά κατά τήν Θείαν Λειτουργία, αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)
https://kyprianoscy.blogspot.com/

Επέστη η Ώρα του «ΕΝΟΣ» ! Ενός νεωτέρου Μάρκου Ευγενικού!

Αν κάποιος καλόγηρος, ή κάποιος κληρικός (Διάκονος ή πρεσβύτερος) έκανε κάτι αντίθετον προς τας «αποφάσεις» ή την βούλησιν του οικείου Ιεράρχου (συμπροσηύχετο, αμφιοφορών, εις Λειτουργίαν … Παλαιοημερολογιτών), ασφαλώς θα αντιμετώπιζε  Επισκοπικόν Δικαστήριον, με ενδεχομένας κυρώσεις· τώρα που ένας Επίσκοπος (και ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είναι Επίσκοπος) παραβιάζει τους Ιερούς περί συμπροσευχής  και συλλειτουργίας με Αιρετικούς,  Κανόνας και έρχεται συνεχώς αντίθετος με την Ορθόδοξον συνείδησιν, δεν πρέπει να υποστή τας συνεπείας των ενέργειών του; Αλλά από ποίους; Αν όμως οι πολλοί σιωπούν, διότι «ηγάπησαν τον νυν αιώνα», επέστη η Ώρα του  «ΕΝΟΣ» !  Ενός νεωτέρου Μάρκου Ευγενικού! Και είμεθα βέβαιοι, ότι δεν θα αργήση!

Ακολουθία Γ' Στάσης Χαιρετισμών


Oi Κολυβάδες. -- Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΗΤΗΣ

Το έτος 1754 η Σκήτη της Αγίας Άννης, στο Άγιον Όρος, αποφάσισε να κτίσει μεγαλύτερο Κυριακό. Χρειάσθηκαν πολλά χρήματα. Οι Χριστιανοί έστειλαν από παντού βοήθεια εις μνημόσυνον γονέων και συγγενών. Τα μνημόσυνα όμως που έπρεπε να γίνουν στη σκήτη, και που εντάσσονταν σε αγρυπνίες, κούραζαν τους μοναχούς και δεν μπορούσαν να δουλέψουν την επομένη. Για το λόγο αυτόν, ύστερα από συμβουλή του κοινού τους πνευματικού παπά - Φιλοθέου του Πελοποννησίου, άρχισαν να κάνουν τα μνημόσυνα τις Κυριακές που, λόγω της αργίας, δεν επρόκειτο έτσι και αλλιώς να δουλέψουν.

Η καινοτομία μαθεύτηκε στο υπόλοιπο Όρος και προκάλεσε αντιδράσεις. Οι Αγιαννανίτες όπου πήγαιναν γίνονταν αντικείμενο ελέγχων γιατί μνημόσυνο νεκρών την Κυριακή ήταν κάτι το πρωτάκουστο και αντέβαινε στο αναστάσιμο της Κυριακής. Τότε μερικοί από τους μοναχούς της Σκήτης εξομολογήθηκαν στον πνευματικό ότι έχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Ο πνευματικός τους επέτρεψε να αποχωρούν από τον ναό μόλις άρχιζε το μνημόσυνο. Η αποχώρηση όμως αυτή αναστάτωσε όσους έμεναν, εφ’ όσον ήταν έμπρακτος έλεγχος. Έτσι άρχισε στο Άγιο Όρος η περίφημη “περί μνημοσύνων έρις” που έμεινε στην Ιστορία.

--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀσφαλῶς, οἱ τότε καινοτόμοι ἀντι-Κολλυβᾶδες θά διερρήγνυον τά ἱμάτιά των, ὅτι «οἱ Κολλυβᾶδες εἶναι σχισματικοί, διότι γιά ἕν μή δογματικόν θέμα ἔκαναν σχίσμα!», ὅπως κάμνουν οἱ σημερινοί «ἀντι-οἰκουμενισταί» συνοδοιπόροι τοῦ Ἀρχοντώνη, τοῦ Χορευτάκη κ.ἄ. Ὅπου νἆναι, θά ἐμφανισθοῦν κι ἐδῶ οἱ γνωστοί-ἄγνωστοι κουκκουλοφόροι κοπρολόγοι νά κάνουν παρόμοια «σχόλια».

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς :

...Ἡ σημερινή λοιπόν ἐξέλιξις τῆς ἀκοινωνησίας καί τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν δέν ἔχει οὔτε κἄν τά δείγματα τῆς ἀκοινωνησίας καί διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῶν προαναφερθεισῶν περιπτώσεων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων, τήν στιγμή πού ὑπάρχει (μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν) ἡ συμπροσευχή καί συνιερουργία, ἡ ἀλληλοαναγνώρισις τῆς ἱεροσύνης καί τῶν μυστηρίων, ἡ ἀπό κοινοῦ πορεία καί οἱ ἐπί μέρους συμφωνίες βάσει κοινοῦ προγράμματος, ἡ δέ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μεταξύ, λέγω, Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ὑφίσταται μόνο ἐξωτερικῶς διά τόν φόβο τῶν Ἱουδαίων καί μέχρι νά χωνέψουν οἱ ἀφελεῖς Ὀρθόδοξοι ὅτι εἴμαστε ἀδελφάκια καί ἐνσωματωμένοι μέ τούς Παπικούς ἀπό τότε πού ἔγινε ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων.
Δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο σήμερα δέν ὀνομάζομε τούς Παπικούς αἱρετικούς, ἀλλά σχισματικούς, τίς δέ πλάνες των καί αἱρέσεις τίς ὀνομάζομε «θεολογούμενα θέματα» καί μάλιστα ἰσχυριζόμαστε ὅτι ὑπῆρχαν καί πρό τοῦ σχίσματος (πχ. τό FILIΟQUE) καί παρ’ ὅλα αὐτά εἴμεθα ἑνωμένοι. Ἄν δέ κάποιοι Μητροπολίτες (πχ. ὁ Πειραιῶς) τούς ὀνομάζουν αἱρετικούς, αὐτό γνωρίζουν ἅπαντες (καί ὁ Πειραιῶς) ὅτι δέν ἔχει καμμιά σημασία, οὔτε δημιουργεῖ πρόβλημα στήν ἐξέλιξι καί προώθησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἀποφάσεις καί ἡ γραμμή καί πορεία λαμβάνονται καί χαράσσονται συνοδικῶς καί, ἐφ’ ὅσον, συνοδικῶς ἀναιροῦμε αὐτά πού ἐκφράζουμε προσωπικῶς.
Νομίζω μάλιστα ὅτι οἱ παλληκαρισμοί αὐτῶν τῶν Μητροπολιτῶν βοηθοῦν τήν προαγωγή τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι χρησιμοποιοῦνται σάν βιτρίνα καί σάν νέο μοντέλο Ὀρθοδοξίας, κατά τό ὁποῖο μέ τά λόγια ὁμολογῶ καί μέ τά ἔργα συμφωνῶ καί συνοδοιπορῶ. Χρησιμοποιοῦνται αὐτοί οἱ παλληκαρισμοί, καί οἱ ὀρθοδοξολογίες τῶν Μητροπολιτῶν αὐτῶν, καί σάν ναρκωτικό γιά τούς ἀφελεῖς Ὀρθοδόξους, διότι νομίζουν ὅτι ὑπάρχουν σκοποί (Ἐπίσκοποι) γιά τήν προστασία τοῦ ποιμνίου. Περιττό νά ποῦμε ὅτι οἱ ὀρθοδοξολογοῦντες καί ὀρθοδοξοφανεῖς αὐτοί Μητροπολίτες ἀποτελοῦν  καί τή σημαία τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ἔχουν τόν ρόλο τοῦ κυματοθραύστη, προκειμένου νά μήν ξυπνήσουν καί ἐξεγερθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι.                                                                                                                             ----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀντί ὁ π. Ε.Τ. νά ἐπαναλαμβάνῃ γνωστά πράγματα, καλόν θά ἦτο νά κάμῃ αὐτοκριτικήν γιά τό πόσον ἔχει βλάψει ὁ ἴδιος τόν χῶρον τοῦ ἀντι-οικουμενισμοῦ καί τῆς ἀποτειχίσεως μέ τόν πόλεμον πού ἔχει κηρύξει ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), μέ ὅπλα ὅμοια μέ αὐτά τῶν ὁμοφρόνων του κρυπτο-οικουμενιστῶν, ἤτοι τό Ψεῦδος καί τήν Διαστροφήν, διά τά ὁποῖα θά δώσῃ λόγον εἰς τό φοβερόν Κριτήριον.

Μακρυά από τους νοθευτάς της ευσεβείας

«Εκείνοι που θα αποσκιρτήσουν από την ευσέβεια και θα αφήσουν τα πάτρια και ορθά δόγματα της πίστεως και τις κοινές παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά περιπέσουν και παρεκτραπούν σε νεωτερισμούς και αλλόκοτες δοξασίες και συνήθειες ετερόδοξες και παραχαράξουν και νοθεύσουν την αλήθεια της ευσεβείας αυτοί ούτε είναι πλέον ούτε ονομάζονται αληθώς Χριστιανοί, αλλά κόπτονται και χωρίζονται από το σύνολο των μελών της Εκκλησίας και των Χριστιανών σαν ετερόδοξοι και νεωτερισταί και εκβάλλονται από την ιερή μάνδρα σαν πρόβατα ψωριασμένα και μέλη σαπισμένα».
Η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1724.

Ταπεινή συμβολή τῆς μικρῆς Ἐνορίας μας -- (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Ξυλοκερίζης Κορίνθου),

μέ τή συμφωνία ὅλων τῶν μελῶν της, στούς καλοπροαιρέτους προβληματισμούς,ἀλλά καί τήν ἀντιμετώπιση λογισμῶν ὀλιγοπιστίας, ἐν ὄψει τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ                                                                  
 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ (ΨΕΥΔΟΣ)

ΑΛΗΘΕΙΑ:

Α) Κατά την Ορθόδοξη Παράδοση (εφαρμογή της Ορθ. Πίστεως) στις περιπτώσεις των λοιμών οι πιστοί, Κλήρος και λαός, καταφεύγουν στη μετάνοια, εξομολόγηση, συχνό εκκλησιασμό, συμμετοχή στο Ποτήριο της Ζωής, έντονη προσευχή, νηστεία, Αγιασμούς και λιτανείες με τον Τίμιο Σταυρό, τις ιερές Εικόνες και τα Άγια Λείψανα για προστασία και απαλλαγή από τη νόσο.
Β) Οι πιστοί οφείλουν σεβασμό και συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμοδίων επιστημονικών υγειονομικών αρχών και των δημοσίων Αρχών εφ όσον αποσκοπούν και υπηρετούν το καλό του κοινωνικού συνόλου και προστατεύουν το θείο δώρο της υγειας των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ποιοι είναι αυτοί και τι πιστεύουν, τους οποίους οι πιστοί οφείλουν αδιακρίτως να αγαπούν εμπράκτως. 

ΠΛΑΝΗ:

Α) Ότι η παρούσα νόσος (του Κορωνοϊού) είναι ιστορικά πρωτόγνωρη σε επικινδυνότητα και μεταδοτικότητα και επεκτατικότητα (αναλογικά με τον παγκόσμιο σε κάθε χρονική περίοδο πληθυσμό) 
Β) Ότι η Εκκλησία (Κλήρος και λαός), εξαιτίας των ανωτέρω, πρέπει και δικαιολογείται να παύσει, τουλάχιστον προσωρινά, την τέλεση των Θ. Λειτουργιών, του εκκλησιασμού, την τέλεση των λοιπών Μυστηρίων και την μετάδοση της Θ. Ευχαριστίας στους προσερχόμενους πιστούς.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020                                     ΑΓΡΥΠΝΟΥΝΤΕΣ ΓΝΗΣΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Οἱ διεθνεῖς σιωνιστικοὶ νόμοι διέβρωσαν καὶ τὰς Ὀρθοδόξους χώρας

Τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Βλασίου

Οἱ παγκόσμιοι σιωνιστικοὶ νόμοι ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμούς, διὰ μέσου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν μασονικῶν κυβερνήσεων, σ’ ὅλα, σχεδὸν τὰ κράτη, ἔχουν διαβρώσει, διαφθείρει καὶ ἀλλοιώσει καὶ τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες.
α) Στὴν Ρουμανία
– Ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς Ρουμανικῆς κυβερνήσεως, ἡ ἀνέγερση μεγάλου μουσουλμανικοῦ τεμένους – τοῦ μεγαλυτέρου στὰ Βαλκάνια, ὅπως εἶπαν Ρουμάνοι προσκυνητὲς – στὴν πρωτεύουσα τῆς Ρουμανίας Βουκουρέστι.
Μάλιστα, ὅπως ἐλέχθη χρηματοδοτήθηκε σ’ ἕνα μεγάλο μέρος του ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κυβέρνηση. Μαθόντες ὅμως τοῦ­το εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ τῆς Χώρας, πῆγαν στὸ οἰκόπεδο ποὺ προοριζόταν νὰ γίνει τζαμί, ἔχυσαν γουρουνίσιο αἷμα καὶ ἔμπηξαν στὴν γῆ 500 σταυρούς. Μετὰ ταῦτα ματαίωσε ἡ κυβέρνηση τὴν ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ. Μακάρι νὰ ματαιώθηκε γιὰ πάντα καὶ νὰ μὴ τὸ κτίσουν ἀργότερα σ’ ἄλλο μέρος ἐξασφαλίζοντας τὴν προστασία του, ὅπως ἔχει γίνει δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα.

------------------------------------
Ιωακειμίδου Ιωάννα είπε...

Οι σατανιστικοί ναοί ξεφυτρώνουν παντού σαν τα μανιτάρια και τα σατανιστικά φεστιβάλ δίνουν και παίρνουν. Βρείτε στο διαδίκτυο τα burning man (Νεβάδα-Αμερική) και dark mofo (Χόμπαρτ-Αυστραλία) και θα καταλάβετε στο πετσί σας γιατί συμβαίνουν όλα τα αλλόκοτα στα χρόνια μας (ειδικά οι φωτιές Καλλιφόρνια-Αυστραλία)... Η ανθρωπότητα έχει ξεφύγει προ πολλού και θα ζήσουμε την οργή του Θεού που πολύ μας ανέχτηκε...