Ἑλλάδα χωρίς… Ἕλληνες;

Ὥς τώρα λέγαμε, καὶ πολὺ σωστά, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες. Ἆραγε ποῦ θὰ ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα χωρὶς τοὺς Ἕλληνες; Ναί, εἶναι παράξενο τὸ ἐρώτημα. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξει νὰ μὴ συμβεῖ ποτὲ αὐτό. Καὶ νὰ μᾶς φωτίσει, γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Πατρίδα μας. Ἀλλὰ περὶ τίνος πρόκειται ἀκριβῶς;

Πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλύτερη ὥς τώρα ἀπειλή, τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα. Τὸ ὁποῖο ὄχι μόνο παίρνει καθημερινὰ μεγαλύτερες διαστάσεις, ἀλλὰ ἔχει καὶ μεγάλο βάθος. Τόσο μεγάλο, ποὺ ἀγγίζει πλέον τὸ ἴδιο τὸ φρόνημά μας καὶ τὶς ἀξίες μας. Ναί!

Κανένας ἐχθρὸς τῆς Ἑλλάδος, ὥς καὶ ὁ πλέον κακὸς καὶ ὁρκισμένος γι’ αὐτό, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὴν πλήξει τόσο καίρια καὶ ἀποτελεσματικά, ὅσο μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὸ δημογραφικὸ θέμα.

-----------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς η Ελλάδα λιγοστεύει χρόνο με το χρόνο από Έλληνες. Ελλάδα θα λέγεται ο χώρος και μετά από 100 χρόνια αλλά οι Έλληνες θα είναι είδος προς εξαφάνιση! Την ίδια ώρα οι Τούρκοι θα αγγίζουν τα 100 εκατ., δε θα χρειαστεί καμιά πολεμική περιπέτεια, η σταδιακή αλλοίωση του πληθυσμού εκ των έσω ήδη συντελείται. Αν αυτή είναι μια χαίνουσα πληγή και μια ασύλληπτη ελληνική τραγωδία, το δράμα της Ελλάδας είναι διπλό, επειδή ο αποχριστιανισμός της θα είναι το άλλο τρομακτικό πεδίο. Η Ευρώπη ήδη το έχει αποδεχτεί, στο τέλος δε θα βρίσκεις εύκολα χριστιανό, θα είναι λίγοι, συκοφαντημένοι και καταδιωκόμενοι! Την είδαμε όλοι τη Μικρά Ασία, κάποτε ήταν χριστιανική, η κατ΄εξοχήν χριστιανική περιοχή η οποία ήταν εντελώς εξωφρενικό να σκεφτεί κανείς ότι υπήρχε μικρασιάτης μη χριστιανός. Κι όμως, σταδιακά, αργά-αργά αποχριστιανίστηκε, αυτή η κατάσταση πραγμάτων που συντελέστηκε εκεί υποδεικνύει την εξέλιξη που συντελείται αργά- αργά στον ευρωπαικό χώρο. Το μέλλον έτσι όπως φαίνεται και προδιαγράφεται είναι ζοφερό, απορώ κάποιοι που λένε περί αναλαμπών και πράσινα άλογα.

Λόγος εγκωμιαστικός εις τον Άγιον Ιανουάριον.

«Ομοία γαρ εστιν η Βασιλεία των ουρανών ανθρώπω οικοδεσπότη, όστις εξήλθεν άμα πρωϊ μισθώσασθαι εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού» (Ματθ. κ:1).                           

Πολλοί υπήρξαν οι εργάται του Αμπελώνος του μυστικού, αναρίθμητοι οι υπουργοί του σημερινού ευαγγελικού Οικοδεσπότου, οίτινες ακούοντες την συμφωνίαν, ακούοντες την αντιμισθίαν, έτρεξαν με μεγάλην προθυμίαν, από της πρώτης ώρας έως της ενδεκάτης και ειργάσθησαν πιστότατα έως της δωδεκάτης. Έτρεξαν οι του Χριστού δώδεκα θείοι Απόστολοι, έτρεξαν οι Εβδομήκοντα, έτρεξαν οι Μάρτυρες, έτρεξαν οι Όσιοι, έτρεξαν οι Δίκαιοι, έτρεξαν ακόμη και πόρνοι και αμαρτωλοί και όσοι έτρεξαν, όσοι έδραμον εις τον μυστικόν Αμπελώνα, εις την Πίστιν δηλαδή, την αληθινήν ομολογίαν, όλοι έλαβον το δηνάριον, τον στέφανον τον αμάραντον, όλοι έλαβον την αντιμισθίαν, την ουράνιον και θείαν Βασιλείαν. Μεταξύ λοιπόν όλων εκείνων, οίτινες έσπευσαν εις τον Αμπελώνα του Χριστού, Χριστιανοί μου ευσεβείς, εις υπήρξε και ο σήμερον εορταζόμενος ένδοξος Ιερομάρτυς Ιανουάριος, δια τον οποίον προσέξατε να ακούσετε πόσον ειργάσθη εν τω μυστικώ Αμπελώνι του Κυρίου, πόσον εκοπίασε δια το Ευαγγέλιον του Χριστού, πόσον ηγωνίσθη υπέρ της ευσεβείας.

Πότε επιτέλους πατέρες θα πείτε όλη την αλήθεια; -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

5. Πως αντικρούεται ο ισχυρισμός, ότι η αλλαγή του ημερολογίου δεν είναι αίρεση

1. Ερχόμαστε στην άποψη, που διατυπώνουν οι Νεοημερολογίτες ότι η αλλαγή του ημερολογίου το 1924 δεν έγινε για λόγους «οικουμενιστικούς», όπως υποστηρίζουν οι Παλαιοημερολογίτες. Επομένως, κατά τους Νεοημερολογίτες, η αλλαγή του Ημερολογίου δεν αποτελεί αίρεση. Έχουν δίκηο στις απόψεις τους αυτές; Οι κακόδοξες διδασκαλίες του Οικουμενισμού είναι γνωστές, όπως και η σχέση του με τη μασονία. Οικουμενισμός και μασονία έχουν κοινή διδασκαλία τον λεγόμενο «συγκρητισμό». Άλλωστε, ο Οικουμενισμός είναι «παιδί» της μασονίας και από κοινού εργάζονται για το ξεθεμέλιωμα της Ορδοδοξίας! Ο Οικουμενισμός διδάσκει, ότι υπάρχουν πολλές Εκκλησίες του Χριστού στο κόσμο, οι οποίες είναι το ίδιο πράγμα και πρέπει να ενωθούν για ν’ αποτελέσουν την «Μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία»! Η μασονία είναι πιο «γενναιόδωρη»! Διδάσκει, ότι όλες οι θρησκείες στον κόσμο είναι το ίδιο πράγμα! Διδάσκει, ότι όλες πιστεύουν στον ίδιο Θεό, άσχετα αν αυτός είναι ο Θεός των χριστιανών, ή ο θεός των Εβραίων, των Μωαμεθανών, ακόμη και των ειδωλολατρών! Οι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν, ότι οι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαιμόνια! Για τους Οικουμενιστές όμως είναι ίδιοι με το Θεό της Ορθόδοξης Εκκλησίας!

Τη ΚΑ΄ (21η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Σιναϊτου.

Αναστάσιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, απαρνηθείς τον κόσμον και τα εν τω κόσμω και τον Σταυρόν αυτού επ’ ώμων αναλαβών, κατά την εντολήν του Κυρίου (Ματθ. ιστ: 24, Μάρκ. η:34, Λουκ. θ:23), ηκολούθησε προθύμως τον Χριστόν καρείς Μοναχός. Γενόμενος δε εραστής των μεγαλυτέρων αγώνων της αρετής, μετέβη εις Ιεροσόλυμα και αφ’ ου προσεκύνησε τους Αγίους και σεβασμίους Τόπους επορεύθη εις το Σίναιον Όρος. Ευρών δε εκεί Μοναχούς, οι οποίοι διέτριβον εν ασκητική πολιτεία, έμεινε μετ’ εκείνων υποτασσόμενος και υπηρετών αυτούς. Όθεν επειδή εγένετο πολύ ταπεινόφρων, έλαβε παρά Θεού δωρεάς γνώσεως και σοφίας πολλής, δια της οποίας συνέγραψε Βίους Αγίων Πατέρων και συνέθεσε ψυχωφελείς λόγους. Φθάσας δε εις βαθύτατον γήρας προς Κύριον εξεδήμησε. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Tη 21η Απριλίου ημέρα της έσχατης ελληνικής επαναστάσεως εν έτει 1967
μνήμην ποιούμεθα, σκεπτόμενοι πως μισός αιώνας αρκεί για να ξεχαστεί
ακόμη και η καταγωγή μας.

Περί Οικουμενισμού

Υπάρχουν σήμερα ορισμένα αυτονόητα, τα οποία επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των γεγονότων, που θα οδηγήσουν στο «κοινό ποτήριο» εφόσον η ένωση των Εκκλησιών έχει ήδη υπογραφεί από καιρό! Δυστυχώς δε, με μίαν απίστευτη ειρωνεία της Ιστορίας είναι τα ίδια «αυτονόητα», τα οποία στον καιρό τους δεν επέτρεψαν την εσχάτη προδοσία της αληθινής πίστεως. Το μεγαλύτερο είναι πως όταν έρθει η ώρα, ο λαός του Χριστού θα αντιδράσει! Στην ερώτηση, γιατί ο λαός του Χριστού δεν έχει αντιδράσει ακόμη, η απάντηση είναι πως ο λαός αυτός δεν είναι ενημερωμένος! Όλα γίνονται με πρωτοβουλία της διοικήσεως της Εκκλησίας, η οποία διοίκηση, σαν γραφειοκρατικός οργανισμός, δεν έχει υποχρέωση να δίνει λόγο. Έχει στηθεί λοιπόν μία Μυστική συμφωνία τύπου Ποντίου Πιλάτου, ανάμεσα στον «λαό» και στην «Ιεραρχία», κατά την οποία θα εμφανιστούν όλα σαν τετελεσμένα. Ο λαός θα νίπτει τας χείρας του, επειδή δεν ήταν ενημερωμένος. Και η Ιεραρχία θα νίπτει τους πόδας της, διότι ό,τι κι αν έγινε και ό,τι κι αν γίνει δεν πρόκειται να προδόση την Ορθοδοξία! Το μοντέλο της μη-προδοσίας είναι ήδη έτοιμο: Η  ΟΥΝΙΑ!

«ΦΩΤΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ»

Ἡ ἐφημερὶς «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς», γράφει τὰ ἑξῆς: «Φωτιὰ θὰ πέσει νὰ μᾶς κάψει, χριστιανοί! Δὲν φτάνει ποὺ οἱ Γερμανοὶ Λουθηρανοὶ ἔβγαλαν γυναίκα ἀρχιεπίσκοπο, χωρισμένη καὶ μητέρα 4 παιδιῶν. Ὕστερα ἀπὸ λίγο οἱ Σουηδοὶ τοὺς ξεπέρασαν, ἐκλέγοντας ἐπίσκοπο Στοκχόλμης μιὰ δεδηλωμένη λεσβία, ποὺ συζεῖ μὲ ἄλλη γυναίκα (ἐπίσης παστόρισσα) κι ἔχουν υἱοθετήσει ἕνα ἀγοράκι! Ἡ… μακαριοτάτη δὲν κρύβει τὴν πολιτική της προτίμηση ὑπὲρ τῶν Σοσιαλδημοκρατικῶν!». Τὸ ὡς ἄνω δημοσίευμα ἀφιεροῦται εἰς τοὺς ἀνὰ τὰ Πατριαρχεῖα Μιτροφοροῦνας ἢ μή, ἐνθέρμους ἐραστὰς τῶν οἰκουμενιστικῶν διαλόγων καὶ «συναδέλφων» τῆς ὡς ἄνω κυρίας, μὲ τὴν ἐπὶ ταῖς ἑορταῖς εὐχήν μου, ὅπως «ἡσύχιον καὶ ἀκίνδυνον βίον διάγωσι», τόσον ἐν τῇ «φιλτάτῃ των Πατρίδι» τῇ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ εὑρισκομένῃ, ὅσον καὶ κατὰ τὰς ἐπισκέψεις των εἰς τὴν φιλτάτην ἡμῶν Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα, συνεπικουρούμενοι καὶ ἀπὸ τὰς εὐχάς, βεβαίως, βεβαίως τῆς «Σεβασμιωτάτης Ἐπισκόπου Στοκχόλμης» κ. Εὔας Μπροῦνε καὶ πασῶν τῶν ἐν Στοκχόλμῃ «εὐλαβεστάτων» λεσβιῶν, ΑΜΗΝ. Τὴν εὐχήν τους νἄχουμε. Ἀνδροπρεπῶς ἀσπάζομαι τὴν δεξιάν Σας.

Γιάννης Παλαμήδης,

Θεολόγος, ἐν Ἀθήναις

Σαν εχτές, η τέταρτη επέτειος ενός θαύματος, για να μας γίνει πυξίδα η Πίστης ως Η Μόνη αληθινή διέξοδος σε αυτά που ζούμε.

Πηγή : http://scripta---manent.blogspot.com/2021/04/blog-post_95.html
19/4/2017-19/4/2021

Με την δύναμη τού Θεού η τέταρτη χρονιά επετείου από το Θαυμαστό γεγονός της διάσωσης μου από την Παναγία μας την Ακρωτηριανή Σερφιώτισα Θεραπεύτρια. Ώ γλυκιά μας Μάνα Παναγιά! Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου,σε ευχαριστώ.... Σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ με όλο μου το είναι! Ποτέ δεν θα λησμονήσω την επιθυμία σου να κηρύττω το Μέγιστο Θαύμα σου που σε μένα την ανάξια επετράπη να συμβεί! Ναι Μανούλα μου υπέρλαμπρη θα το κηρύττω, θα το ομολογώ και θα ζητώ από τα παιδιά σου να ενδυναμώσουν την Πίστη τους, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν προσευχόμενοι στον Κύριο μας και στην Χάρη σου για αυτά τα έσχατα, σκληρά γεγονότα όπου βιώνουμε. Πρέπει εμείς οι Έλληνες να αφυπνιστούμε από την λήθη, να ενθυμηθούμε ότι δεν είμεθα μόνο σώμα αλλά και ψυχή! Με πόνο λοιπόν ψυχής να ενώσουμε τις προσευχές μας ώστε να εισακουστούν εις τον Άγιο Τριαδικό Πατέρα Θεό! Και έτσι να σωθούν το πολύπαθο Έθνος μας και η λαμπρή μας Ορθοδοξία. Θαρσείτε Έλληνες απανταχού της γης με Ακράδαντον Πίστη θα ελευθερωθούμε από τα δεινά. Αδέρφια μου άπτεστε της Νίκης μέσω Ακραδάντου Πίστεως! Ο Κύριος μεθ ημών! Γένοιτο Αμήν!

 Υ.Γ. Σε ευχαριστώ Παναγιά μου και σε θερμοπαρακαλώ φύλαττε πάντα υπό την σκέπην σου, τις ψυχές των μαρτύρων ηρώων συναδέλφων μου και δώρισε την μέγιστη αρωγή και ευλογία σου και στους οικείους αυτών! Καλό Πάσχα και καλή και ευλογημένη Ανάσταση σε όλους!

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σ' εὐχαριστῶ, ἀγαπητή Βασιλική, γι' αὐτό τό κείμενον-ὁμολογίαν Πίστεως! Μήν σταματήσῃς νά διαλαλῇς τό μέγιστον αὐτό Θαῦμα στά πέρατα τῆς γῆς σέ ὅλες τίς γλῶσσες! Νά ἔχῃς κι ἐσύ καλήν Ἀνάστασιν!