Ἅγιος ὁ Θεός - O Trisagios Ymnos - The Thrice Holy Hymn - 1st Tone -- Orthodox Hymns


1η Οκτωβρίου 1829: Ο Καποδίστριας θεμελιώνει την κυριαρχία της Ελλάδος πάνω στον στόχο της Επανάστασης

Η Ευρώπη ως μέτοχος της Ελληνικής ιδέας #3

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ
phoenix_1829Την 1η Οκτωβρίου 1829, μετά το σχετικό ψήφισμα της Δ΄ Εθνικής Συνέλευσης, ο Ι. Καποδίστριας δίνει στην κυκλοφορία το νόμισμα του υπό ίδρυση ελληνικού κράτους, τον Φοίνικα. Το σχετικό γεγονός έχει υποβαθμιστεί ή εξαφανιστεί από την νεότερη ιστορία (όπως πολλά, αντίστοιχα, της Επανάστασης). Ας δούμε γιατί.
Ας γνωρίσουμε πρώτα τα τεχνικά στοιχεία του νομίσματος και τις ισοδυναμίες σε σχέση με τα πιο γνωστά νομίσματα που τότε κυκλοφορούσαν (το ισπανικό και το τουρκικό):
… ο Κυβερνήτης … διατάττει να έμβουν εις κυκλοφορίαν τα μέχρι τούδε κοπέντα εθνικά νομίσματα. Ταύτα δε σύγκεινται εις Φοίνικας και Λεπτά. Ο μεν Φοίνιξ (όνομα προσδιορισμένον δια την μονάδα και βάσιν του Ελληνικού νομίσματος) είναι αργυρούς, … 6 δε Φοίνικες συνιστούν εν δίστηλον της Ισπανίας και κατά βάρος και κατά την αξίαν. Το δε Λεπτόν (όνομα προσδιορισμένον δια το μικρότατον κλάσμα του Ελληνικού νομίσματος) είναι από καθαρόν χαλκόν, ζυγίζει ήμισυ δράμι, και έχει την αυτήν ονομαστικήν αξίαν του παρά.
1829-09-28s
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την ιστορική απόφαση της 28-9-1829
Και τώρα τα ουσιαστικά στοιχεία. Ο Κυβερνήτης «περιγράφει» το νόμισμα του φοίνικα:

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Ανανίου Αποστόλου, Ρωμανού μελωδού

Ὑπακούετε «ἐκ καρδίας εἰς ὂν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς». Κάνετε ὑπακοὴ μὲ ὅλη τὴν καρδιά σας στὸν ἀκριβὴ κανόνα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Τέτοιος ἄνθρωπος ὑπακοῆς στὸν Θεὸ ἦταν καὶ ὁ ἀπόστολος Ἀνανίας. Διότι, ὅταν ὁ Θεὸς τοῦ εἶπε μὲ ὅραμα νὰ συναντήσει τὸ Σαῦλο, ποὺ ἦταν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν χριστιανῶν, ἔκανε ὑπακοὴ στὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Ἀμέσως πῆγε στὴν Εὐθεῖα ὁδὸ καὶ ἀναζήτησε τὸ σπίτι τοῦ Ἰούδα, ὅπου ἦταν ὁ Σαῦλος. Τὸν θεράπευσε, τὸν βάπτισε χριστιανό, καὶ ἔπειτα αὐτός, μὲ τὸ ὄνομα Παῦλος, ἔγινε ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.
Κατόπιν ὁ Ἀνανίας πῆγε στὴν Ἐλευθερούπολη, ὅπου μὲ τὴ διδασκαλία του εἵλκυσε στὸν Χριστὸ πολυάριθμες ψυχές. Ὁ θόρυβος ὅμως ποὺ δημιούργησε ἡ ἀποστολική του δράση, ἔκανε τὸν ἡγεμόνα Λουκιανὸ νὰ τὸν συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλοὺς καὶ ποικίλους τρόπους προκειμένου νὰ ἀλλαξοπιστήσει ὁ Ἀνανίας. Ἀλλὰ ὁ Ἀνανίας ἔμεινε ἀμετακίνητος στὰ χριστιανικά του φρονήματα.

Τότε ὁ Λουκιανὸς τὸν μαστίγωσε μὲ νεῦρα βοδιῶν. Ἔπειτα, μὲ σιδερένια νύχια τοῦ ξέσχισε τὰ πλευρὰ καὶ ἔκαψε τὶς πληγές του μὲ ἀναμμένες λαμπάδες. Τέλος, ἀφοῦ τὸν ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, τὸν λιθοβόλησε.
Ἔτσι, ὁ Ἀνανίας πῆρε τὸ ἁμαράντινο στεφάνι τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν;

Τρία είναι τα αίτια μορφώσεως ορθοδόξων φρονημάτων: η πίστις, η γνώσις και η βίωσις. Εάν δεν συνέλθουν επί το αυτό τα τρία ταύτα, αδύνατον να αποφύγωμεν τας πλάνας και τας αιρέσεις. Παρατηρήσατε τους Αγιορείτας και τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος που εις τας προδοτικάς ενεργείας του Πατριάρχου τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του. Εις κάποιαν των τριών τούτων προϋποθέσεων χωλαίνουν. Ή εις την πίστιν ή εις την γνώσιν ή εις την βίωσιν. Αδύνατον Ορθόδοξος Χριστιανός έχων πίστιν εις τον Χριστόν, γνωρίζων την διδασκαλίαν της Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων Πατέρων και βιών κατά το δυνατόν με ακρίβειαν, να μη εξεγείρεται, από την αναφανδόν υποστηριζομένην καθολικήν αίρεσιν της συμφωνίας του Σαμπεζύ ή της συμφωνίας του Μπαλαμάντ ή του Φαναρίου το : Κωνσταντίνου η πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε άγει εορτήν λαμπροφόρον δεχομένη τον Πρόεδρον, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής. Ή το : Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον. Ή το : Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου. Ή το :  Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και άλλα συναφή!!! Ας ερωτήσουν εαυτούς οι Αγιορείτες και οι Ποιμένες της Εκκλησίας μας, διατί τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του, και δεν ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας κατά της ψυχολέθρου νοθείας της πίστεως. Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν; Πως ανέχονται το οικουμενιστικό τούτο κήρυγμα του Οικουμενικού Θρόνου χωρίς συγκλονισμόν, αφού μόνον δι΄ αυτό είναι αρκετόν να χάσωμεν τας ψυχάς μας; Εάν δεχθώμεν τον Πάπα ως Αγιώτατον Επίσκοπον Ρώμης, τότε ανατρέπομεν την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας, απορρίπτομεν τους βίους και τους αγώνας των αγίων και οικοδομούμεθα κατά τρόπον λατινικόν, δηλαδή αντιπνευματικόν, που μόνον εις τον Χριστόν δεν οδηγεί. Διότι όλοι οι αγώνες των Αγίων Πατέρων υπέρ της διαφυλάξεως αλωβήτου της δογματικής διδασκαλίας, εγένοντο δια την προστασίαν της θεώσεως του ανθρώπου. Χωρίς ορθά δόγματα, θέωσις δεν επιτυγχάνεται......

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τα λες αυτά Ερντογάν διότι απέναντί σου έχεις προσ...":

Τι ναι αυτό που είπε ο Τούρκος; Πρωτοφανές, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική επικράτεια! Δε φτάνει που κατέλαβαν τα ελληνικά εδάφη και τις πόλεις, δε τους αρκούν που έσφαξαν 3.000.000 χριστιανούς, δε τους φτάνει που πέταξαν στη θάλασσα 2.000.000 άλλους χριστιανούς, τώρα θέλουν και τα νησιά μας!!!! Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπέσα, σωστά στη μεγάλη καταστροφή ο Αμερικανός George Horton τους αποκάλεσε κατάρα της Ασίας.

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Η Παναγία μας δεν λύπησε ποτέ τον Κύριό μας


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=12692&p=34579#p34579

Τα λες αυτά Ερντογάν διότι απέναντί σου έχεις προσκυνημένους μασόνους. Που είσαι Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Παπαφλέσσα...


O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης για την "Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών" του Σεπτεμβρίου 2016

Από το κείμενο: «ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ Σεπτέμβριος 2016»


...Ἐπισημαίνουμε πάντως μὲ ἔμφαση ὅτι πολλοὶ ἐκ τῶν κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἔχουν κατασκανδαλισθῆ καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο τῶν ἐπισκόπων ποὺ θὰ ἐπικυρώσουν τὶς ἀποφάσεις τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, τὸν 31ο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τὸν 15ο τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861), χωρὶς νὰ προκαλοῦν γι᾽ αὐτὸ σχίσμα οὔτε νὰ ὑπόκεινται σὲ ἐπιβολὴ ποινῶν, ἀλλὰ ἀντίθετα πρέπει νὰ ἐπαινοῦνται, διότι πρόκειται γιὰ θεραπευτικὴ διαμαρτυρία, ποὺ προφυλάσσει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν σχισμάτων. Ἤδη μερικοὶ ἔχουν προχωρήσει στὴν διακοπὴ μνημοσύνου καὶ πρὸ τῆς συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, εἰς δὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπολύτως δικαιολογημένα τὸ ἔχουν πράξει πολλοὶ κελλιῶτες ἱερομόναχοι καὶ μοναχοί, ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖ ἄμεσος ἐπίσκοπός των εἶναι ὁ πρωτεργάτης καὶ κήρυξ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δὲν θέλουν νὰ μνημονεύεται στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Διαπράττουν μεγάλο κανονικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ λάθος ὅσοι, ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦν, καταδιώκουν τοὺς μοναχοὺς ποὺ τηροῦν τὴν πατερική, ἱεροκανονικὴ καὶ ἁγιορειτικὴ Παράδοση.

Απάντηση: 


Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.

Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ! ***

Ο  ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης για την ...":

Εξαιρετικό το κείμενο που εξέδωσε η " Σύναξη ". Αληθινό ιστορικό μνημείο, αλλά πόσο άδικο συγχρόνως είναι το γεγονός, πρωτίστως για τους συντάκτες του, ότι παρουσιάζεται ουσιαστικά διάσταση λόγων και έργων; Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε μία εβδομάδα η Σύνοδος της Ιεραρχίας της επισήμου Εκκλησίας της Ελλάδος θα επικυρώσει στην ουσία τα όσα έγιναν στην Σύνοδο της Κρήτης και θα απορρίψει το κείμενο αυτό που διαβάσαμε. Αλήθεια πόσο πολύ επαινετό, όπως άλλωστε οι ίδιοι οι συντάκτες στο κείμενο τους αυτό παραδέχονται για τους Αγιορείτες που ήδη σταμάτησαν την Κοινωνία τους με το Φανάρι, θα ήταν αν και εδώ στην Ελλάδα μετά την ουσιαστική επικύρωση της Συνόδου της Κρήτης, έκαναν και αυτοί το ίδιο που επαινούν τους άλλους στο Άγιο Όρος; Δυστυχώς δεν πρόκειται να το πράξουν, όπως δεν το έπραξαν εδώ και τόσα χρόνια, τουλάχιστον από το 2001 που ήλθε ο Πάπας στην Αθήνα και μετά, αν και πάντα παρουσίαζαν την πιθανή διακοπή του μνημοσύνου ως έμμεση απειλή. Δυστυχώς ομολογία χωρίς Πράξη, ομολογία μόνο στα λόγια, είναι ομολογία ελλειπής.

Τίποτε πλέον ὑποτιµητικὸν ἀπὸ τὴν αὐτοπροβολήν

Διεφημίσθη ἀρκούντως μὲ προπαγανδιστικὸν τρόπον ἡ συμπλήρωσις 25 ἐτῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν θῶκον τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ὠργανώθησαν εἰς διαφόρους τόπους ἐκδηλώσεις πρὸς τιμήν του. Πλέον πρόσφατος ἀπὸ αὐτὰς ἐκείνη τῆς Ἱ. Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως. Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 2016:
«Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίµου θὰ πραγµατοποιηθοῦν καὶ φέτος οἱ ἐκδηλώσεις «Μνῆµες… Ἐλπίδες» γιὰ 6η συνεχῆ χρονιὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Καλλιθέας Ἀλεξανδρούπολης. Κυριακὴ 4 Σεπτεµβρίου 2016 στὶς 8 τὸ βράδυ, στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου θὰ ὁµιλήσει ὁ θεολόγος, ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς καὶ νοµικὸς Ἰωάννης Σιδηρᾶς, µὲ θέµα: "Ἰωβηλαῖον εὐκλεοῦς καὶ τετιµηµένης εἰκοσιπενταετοῦς πατριαρχίας Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου Α' (1991-2016)". Ὁ ὁµιλητής θὰ ἀναφερθεῖ στὴν ὅλη διαδροµὴ τοῦ Πατριάρχου, ἀπὸ τὴν Ἴµβρο στὸ Φανάρι καὶ στὴν οἰκουµένη ὅλη».

Ἀναρωτώμεθα διὰ κάθε ἕνα Ἐπίσκοπον ποὺ ἑορτάζει κάποια ἔτη διακονίας: πρῶτον, διὰ ποῖον λόγον ἑορτάζει τὰ ἔτη διακονίας του; Δὲν τοῦ τὰ παρεχώρησεν ὁ Κύριος; Τὸ ὅποιον ἔργον εἶναι ἰδικόν του ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἀντὶ νὰ τελέση ἁπλῶς μίαν Λειτουργίαν, διὰ νὰ εὐχαριστήση τὸν Ζωοδότην πάντων διὰ τὴν ἀνοχήν του ἀπέναντί του ἀποδέχεται νὰ τελοῦνται τιμητικαὶ ἐκδηλώσεις διὰ τὸ πρόσωπόν του; Δεύτερον, τὸ γεγονὸς ὅτι διοργανώνονται ἐν γνώσει του δὲν τὸν προβληματίζει τόσον διὰ τὴν πνευματικήν του βλάβην ὅσον καὶ διὰ τὸ ὅτι ὅλοι ὑποκρίνονται καὶ σκέπτονται ὅτι «μὰ καλά, τόσο ἀρέσκεται εἰς τὴν αὐτοπροβολήν;» Τρίτον, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τὰ ἔτη του δὲν ὑπῆρξαν ἐποικοδομη- τικὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τόσον μὲ τὴν ἐξώθησιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν πνευματικὴν καταρράκωσιν ἀλλὰ καὶ ἀπώλειαν ἐμψύχου δυναμικοῦ, ὅσον καὶ μὲ τὴν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν δίωξιν τῶν ἀντιδρώντων.

"Ο.Τ"

ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ! -- π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ἀπό τοῦ ἔτους 1902!

ΜΑΣΩΝΙΚΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

Πολλές φορές ἔχει γραφεῖ καί λεχθεῖ ὅτι ἡ Μασωνία κυβερνάει τόν κόσµο, ἀλλά, ἐπειδή τά διακηρυσσόµενα δέν συνοδεύονται µέ ἐπαρκῆ ἀποδεικτικά στοιχεῖα, θεωροῦνται ἀπό τούς πολλούς ὡς συνωµοσιολογία καί κινδυνολογία, γιά αὐτό καί δέν λαµβάνονται σοβαρά ὑπ’ ὄψει.
Στό ἄρθρο µας αὐτό, ὅµως, θά προσκοµίσουµε ὄχι µόνο ἀποδεικτικά ἀλλά καί ἀποκαλυπτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα µέ σαφήνεια ἀναντίρρητη µᾶς ἐξηγοῦν τό πῶς καί τό γιατί ἔφθασε ἡ Πατρίδα µας σέ αὐτό τό ἐλεεινό κατάντηµα, πῶς ἀποχριστιανίσθηκε καί ἔχασε ὅλες τίς Ἀξίες πού τήν ἔκαναν νά ξεχωρίζη γιά τό ἦθος καί τήν Πνευµατικότητά της ὑπέρ πάντα τά Ἔθνη.
Μελετῶντας αὐτόν τόν καιρό ἰδιαιτέρως προσεκτικά τό ἀρχειακό µου ὑλικό µέ ἄγνωστα στούς πολλούς κείµενα τῆς Μασωνίας, παρακινηθείς καί ἀπό τήν προκλητικά ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη, διεπίστωσα ὅτι ὅλες οἱ πολιτειακές ἀντιχριστιανικές µεταρρυθµίσεις, πού ἔγιναν στήν Πατρίδα µας ἀπό τό 1890 µέχρι σήµερα, ὑλοποιήθηκαν καί ἔγιναν νόµοι τοῦ Κράτους, συµφώνως πρός τίς ἐπιταγές τῶν Ὑπάτων Μασώνων τῆς Ἀµερικῆς καί τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν καί ὑποτακτικῶν τους! Εἶναι δέ ἐκπληκτική ἡ ἀκρίβεια τῆς ὑπακοῆς τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν στήν ἐφαρµογή τῶν Μασωνικῶν προσταγµάτων, δεδοµένου ὅτι ὄχι µόνο τήρησαν πιστά τίς Μασωνικές ἐντολές, κάνοντάς τις νόµους τοῦ Κράτους, ἀλλά υἱοθέτησαν πρός ὑποστήριξή τους ἀκέραιο καί τό Μασωνικό σκεπτικό!

Ἡ Μασωνία ἐπιδιώκει
νά ὑποκαταστήση τήν Ἐκκλησία σέ ὅλη τήν Ὑφήλιο

«Η Εκκλησία είναι σαν το κάρβουνο, αναμμένο θα σε κάψει, σβησμένο θα σε μουντζουρώσει» -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Άν και φαίνεται να έχει αποσοβηθεί ή τουλάχιστον αναβληθεί η έκρηξη στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας, θα αφιερώσω στον πρωθυπουργό την ακόλουθη προσωπική μου μαρτυρία από ανάλογη κατάσταση του προσφάτου παρελθόντος: Αμέσως μετά τον εκλογικό θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ το 1981 κάποιοι διακατεχόμενοι από τις τότε ιδεοληπτικές αγκυλώσεις του πρώιμου ΠΑΣΟΚ  θεώρησαν ότι ήγγικεν η ώρα να χτυπήσουν την Εκκλησία. Αμ’ έπος αμ’ έργον εξαγγέλθηκε νομοσχέδιο με το οποίο καθίστατο υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες! Η ανακοίνωση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε σάλον που οδήγησε στην άμεση συνάντηση  Σεραφείμ- Ανδρέα Παπανδρέου.
         Νοέμβριος 1981.Ο Πρωθυπουργός μού εζήτησε να παρίσταμαι σ΄ εκείνη την πρώτη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο. Μπαίνοντας στο πρωθυπουργικό γραφείο ο Αρχιεπίσκοπος, μετά τις πρώτες εθιμοτυπικές κουβέντες, με τον αυθορμητισμό και την ευθύτητα που τον διέκρινε, είπε στον Ανδρέα: «Άκουσε Πρόεδρε, ο μακαρίτης ο πατέρας σου έλεγε μια σοφή κουβέντα  Μην τα βάζετε με την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι σαν το κάρβουνο, αν είναι αναμμένο θα σε κάψει, αν είναι σβυσμένο θα σε μουντζουρώσει»!
Φεύγοντας ο μακαριστός  Σεραφείμ, ακούω τον Πρωθυπουργό :«Φοβερός αυτός ο παπάς, έχει δίκιο». Και απέσυρε παραχρήμα την επίμαχη διάταξη.

Ὁ κ. Τσίπρας Πρωθυπουργὸς τῶν µουσουλµάνων;

Ἐνῶ ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Τσίπρα ἔχει ἤδη ἀρχίσει τὸν πόλεμον κατὰ ὁ,τιδήποτε εἶναι ἐκκλησιαστικὸν εἰς τὸν τόπον αὐτόν, καὶ ἐνῶ μὲ τοὺς νόμους ποὺ ἔχει ψηφίσει ἡ Βουλὴ τὸν τελευταῖον χρόνον (π.χ. σύμφωνον συμβιώσεως, καῦσις νεκρῶν, κα- τεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν κ.ἄ.) ἐπιχειρεῖται ἡ ἐκθεμελίωσις κάθε παραδόσεως καὶ ἠθικῶν ἀρχῶν εἰς τὴν πατρίδα, δὲν παραλείπει νὰ εὐχηθῆ εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἑορτὴν τῶν μουσουλμάνων! Ἂς ἀντιληφθῆ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ὅτι εἰς Ἰσλαμικὴν χώραν καὶ ὡς ἄθεος δὲν θὰ εὕρισκε οὔτε θέσιν κλητῆρος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Star Press» τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2016: «Τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσει τὶς ἐγκάρδιες εὐχές του πρὸς τοὺς µουσουλµάνους τῆς Ἑλλάδας φαίνεται ὅτι εἶχε ὁ ἄθεος -ὅπως ὁ ἴδος ἔχει δηλώσει Ἀλέξης Τσίπρας. Οἱ εὐχές του δόθηκαν µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς θυσίας καὶ ἀναρτήθηκαν στὸ ἐπίσηµο account τοῦ πρωθυ- πουργοῦ τῆς Χώρας στὸ twitter. «Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς θυσίας, τοῦ Κουρµπὰν Μπαϊρὰµ εὔχοµαι ὑγεία, εὐτυχία, προκοπὴ καὶ εἰρήνη στοὺς Ἕλληνες µουσουλµάνους συµπολίτες µας καὶ σὲ ὅλους τοὺς µουσουλµάνους ποὺ βρίσκονται στὴ Χώρα µας», ἀναφέρει ὁ «ἀριστερὸς» πρωθυπουργὸς σὲ ἀνάρτησή του».

"Ο.Τ"

Αυτά μάς γράφει ο αδελφός μας Αλέξανδρος

Σε ευχαριστώ αδελφέ Κωνσταντίνε. Στις μέρες που ζούμε όλοι πρέπει να αλληλοβοηθιόμαστε πνευματικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έκανα μία προσπάθεια και έρευνα ορμώμενος από την Αγία Γραφή που αναφέρεται τόσο μα τόσο ξεκάθαρα στην Μεγάλη Πόρνη ως άλλη Μεγάλη Βαβυλώνα. Κατ' εμέ ο Κύριος ξεκάθαρα μας φωτογραφίζει την Ρώμη και δη το Βατικανό. Επίσης ο λογισμός μου είναι ότι οι ηγέτες του από όταν έγινε κράτος είναι οι κεφαλές του Θηρίου και ο Φραγκίσκος το 2ο Θηρίο. Για όλα αυτά θεώρησα υποχρέωσή μου να ερευνήσω και να ρίξω φως στα σκοτεινά σχέδια της αντίχριστης Ρώμης καθότι θα δώσουμε λόγο μία μέρα για το αν ενδιαφερθήκαμε να πολεμήσουμε το σκότος με φως και με αλήθεια. Εγώ σας έδωσα μυαλό θα μας πει ο Χριστός.
Αυτό που θέλω σήμερα να σου πω είναι ότι η πίστη στις δύο καρδιές που το Βατικανό επανέφερε σε παγκόσμια κλίμακα δεν είναι ένα νέο εφεύρημα. Ειδικά η πίστη στην ιερή καρδιά του Χριστού (αντίχριστος για εμάς) υπήρχε στην αρχαία Βαβυλώνα όπου τότε πίστευαν στην ιερή καρδιά του αρχαίου Θεού της ζωής και του θανάτου του θεού Βέλ ή Βάαλ που στο Χριστιανισμό έμεινε γνωστός ως Βελζεβούλης δηλαδή Σατανάς(βλ φώτο https://pictures.amazingdiscoveries.org/SunWorshipSymbols/5851-Quetzalcoatl-sacred-heart-death.jpg). Οι ιερείς του θεού αυτού παρουσιάζονται σε αναπαραστάσεις ντυμένοι ως ψάρια (http://1.bp.blogspot.com/-g540Rlo_t1k/UWQBl0vPt4I/AAAAAAAAFzI/b0hrpSqkgLE/s1600/Fish+gods.jpg) και βλέπουμε σήμερα όλους τους αντίθεους πάπες να φορούν τις λεγόμενες μήτρες ψαριού (https://pictures.amazingdiscoveries.org/PapalApparel/7599-fish-hat.jpg) ενώ παράλληλα οι σημερινοί αντίθεοι πάπες χρησιμοποιούν ως έμβλημά τους και το Βαβυλωνιακό σταυρό (https://i.ytimg.com/vi/8b7Zc57Us44/hqdefault.jpg). Ο θεός αυτός πέρασε και στην αρχαία Αίγυπτο ως ο Θεός Όσιρις που είναι ο Θεός της ζωής και του θανάτου. Η θεά Ισις(σημερινή Φάτιμα) είναι αυτή που βοηθάει τον θεο Όσιρις (σημερινός αντίχριστος) προκειμένου να αναστηθεί και να ζήσει και πάλι!! Τέλος τα μεγάλα ψευδοθαύματα που γίνονται στον ήλιο κατά την Κυριακή - ημέρα εορτής του Θείου Ελέους όπου όλοι οι παπικοί βγαίνουν στους δρόμους και ατενίζουν τον ήλιο για κάποιο θαύμα ( https://www.youtube.com/watch?v=yF0_ysUivxE ) ταυτίζονται με την Βαβυλωνιακή λατρεία του Θεού Ήλιου που πέρασε και στην αρχαία Αίγυπτο (https://wakeupandlive1.files.wordpress.com/2014/07/94402fc8beb2cd725bc8c93055fb5581fb03133e.jpg , http://www.accordingtothescriptures.org/pictures/constellations/shamash.jpg). Τον ήλιο αυτό λατρεύουν και οι παπικοί (http://www.basfeijen.nl/catholicism/pic/popesun.jpg, http://www.end-times-prophecy.org/images/monstrance-catholic-sun.jpg, http://exposingsatanism.org/images/catholic/catholic-sun-god-pole.jpg). Τέλος έχοντας κατά νου όλα αυτά για την Μεγάλη Βαβυλώνα σου παραθέτω μια εικόνα με τις μορφές χαράγματος του μετώπου των παπικών κατά την ημέρα της Ash Wednesday ( http://thecatholiccatalogue.com/wp-content/uploads/2016/02/33b6605c0b74629dcac95f7df21b64471.jpg).

Κείμενο επίσημο αδελφέ Κωνσταντίνε δεν έχω αλλά εσύ μπορείς να ψάξεις, να τα επιβεβαιώσεις και να γράψεις κάτι με τρόπο που θα ικανοποιεί την συνείδησή σου ώστε όλος ο κόσμος να δει την αλήθεια γιατί αν τυχόν γίνει ο πόλεμος Ρωσίας και Νάτο τότε όλα θα καταρρεύσουν και internet δεν θα υπάρχει για να προειδοποιηθεί κανείς. Μόνο οι 2 μάρτυρες του Θεού θα υπάρχουν τότε αλλά ποιος θα τους ακούσει είναι άλλο ζήτημα...


Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε!!
Αλέξανδρος 

Αγάπη στο Θεό και την πατρίδα. -- του Ηλία Ευαγγελόπουλου

Όσοι Έλληνες αγαπάμε τον τριαδικό Θεό και την πατρίδα μας δίνουμε τον αγώνα μας πρώτα  υπέρ της πίστεως. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο χτυπιέται η Ελλάδα, είναι η Ορθοδοξία, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η ελευθερία που αποτελεί το εμπόδιο στην παγκόσμια υποδούλωση των ανθρώπων.  Όπου υπάρχει ορθοδοξία υπάρχει ακόμα ελπίδα και αντίσταση.  Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έχουν βάλει την χώρα  μας στον οικονομικό και στενωπό σωλήνα είναι η απόκτηση από τους ξένους της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο αντίπαλος δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.

Προς νέαν εκκλησίαν. ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ = ΟΥΝΙΑ του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στις μέρες μας, που τόσος λόγος γίνεται για την περίφημη «νέα τάξη πραγμάτων» και την  πολυθρύλητη «νέα εποχή», προγραμματίζεται και ποικιλοτρόπως επιδιώκεται η επικράτηση μιάς «νέας εκκλησίας». Ονομάζω έτσι το μοντέλο προς το οποίο προσανατολίζονται οι οικουμενιστικές προσπάθειες.                                                           
Με έμφαση τονίζουν οι οικουμενιστές τα καλά και συμφέροντα που επαγγέλλεται το εν λόγω μοντέλο. Και πολλά από τα επιχειρήματά τους παρουσιάζονται εύλογα, εντυπωσιακά και δελεαστικά. Κατ΄ αρχήν, το επιταχυνόμενο άνοιγμα της κοινωνίας, η αναπόφευκτη και εν πολλοίς ευεργετική προσέγγιση λαών, πολιτισμών και ιδεών, που προωθεί η αμφιλεγόμενη αλλά σταθερά κυριαρχούσα παγκοσμιοποίηση, το αίσθημα ανασφάλειας, που υποθάλπει η προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία μας, καλλιεργούν ένα φρόνημα ανεπάρκειας.

Praise the Lord - Αινείτε τον Κύριον (Communion Hymn / Κοινωνικό)-1st Tone -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Γρηγορίου ιερομάρτυρος φωτιστού Αρμενίας.

Ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκρατορίας Διοκλητιανοῦ.
Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀνάκ,  ὁποῖος ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιὰ τῆςἈρμενίας Κουσαρῶ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας. Οἱ Ἀρμένιοι γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν σκότωσαν τὸν Ἀνὰκ καὶ τὴν οἰκογένειά του, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γρηγόριο καὶ ἕναν ἀδελφό του. Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὁ γιὸς τοῦ Κουσαρῶ, ὁ Τηριδάτης, συνέλαβε τὸν Γρηγόριο ἐπειδὴ ἦταν χριστιανὸς καὶ τὸν βασάνισε σκληρά. Ὅταν δὲ ἔμαθε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ γιὸ τοῦ Ἀνάκ, ὁ ὁποῖος εὐθυνόταν γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ πατέρα του, διέταξε νὰ τὸν ρίξουν σὲ λάκκο μὲ φίδια καὶ ἄλλα ἑρπετά. Ὁ Γρηγόριος ὄχι μόνο δὲν ἔπαθε τίποτα ἀλλὰ ἐπέζησε γιὰ 15 χρόνια τρεφόμενος μὲ τὸ ψωμὶ ποὺ τοῦ πήγαινε κρυφὰ μιὰ χήρα.

Κάποια στιγμὴ ὁ Τηριδάτης παραφρόνησε. Ἡ ἀδελφή τοῦ βασιλιὰ ἄκουσε μία μέρα φωνή, ἡ ὁποία τῆς ἔλεγε πὼς ἂν ἤθελε νὰ θεραπευτεῖ ὁ ἀδελφός της θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλευθερώσουν τὸν Γρηγόριο. Πράγματι ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὸν λάκκο ὁ Ἅγιος θεράπευσε τὸν βασιλιά.
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον ἐν εἰρήνῃ.

Ταλαίπωρη Ορθοδοξία! Σε σέρνουν και σε άγουν ως αρνίον επί σφαγήν. Στον πέλεκυ της αιρέσεως! Ζει, όμως, Κύριος….!

Ο "Πατριάρχης" Γεωργίας Ηλίας με τον  "ἁγιώτατο" καί πεφιληµένο ἀδελφό του Φραγκίσκο...

23

Το να μην αντιμετωπίζουμε την αίρεση είναι εσφαλμένο όχι μόνο θεολογικά αλλά και λογικά π. Αυγουστίνε!


Πηγή: την έλαβα από τον αδελφό μας Ιουστίνο, τον οποίο και ευχαριστώ!

Γράφει: Ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα Παΐσιος Παπαδόπουλος Ο άγιος Ιωάννης Ο Δαμασκηνός στο δογματικό...

Δημοσίευση
26 Σεπτεμβρίου 2016, 9:53 μμ
Γράφει: Ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα Παΐσιος Παπαδόπουλος
Ο άγιος Ιωάννης Ο Δαμασκηνός στο δογματικό του έργο: «κδοσις κριβς τς ρθοδόξου πίστεως» και συγκεκριμένα στο 5ο κεφάλαιο που επιγράφεται «πόδειξις, τι ες στι θες κα ο πολλοί» παρέχει την δυνατότητα στον εργάτη του Ευαγγελίου να χρησιμοποιεί εκτός των θεολογικών επιχειρημάτων -χωρίων κυρίως από την Αγία Γραφή- και λογικά επιχειρήματα, όταν ο συνομιλητής του δεν πείθεται από τον Βιβλικό-εκκλησιαστικό λόγο· «τος δ τ θεί Γραφ μ πειθομένοις οτω διαλεξόμεθα…». Εξήγησα πολλές φορές θεολογικά γιατί δεν κάνουμε σχίσμα όσοι διακόπτουμε κοινωνία, δια του επισκόπου μας, με τον οικουμενικό Πατριάρχη, σαφώς και με όσους συμφωνούν με τα οικουμενιστικά του δρώμενα μεταξύ αυτών και την εν Κολυμπαρί γενομένη ψευδό-σύνοδο. Όταν δεν υπάρχει σοβαρός θεολογικός αντίλογος προσπαθούν ορισμένοι να μας φορέσουν την πινακίδα του σχισματικού· θα τους απαντήσουμε όμως, ότι εφ’ όσον εν συνειδήσει αποδέχονται όσα αποφάσισε η Σύνοδος της Κρήτης -σημειωτέον ότι οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τις Εκκλησίες που υπέγραψαν- δεν είναι αιρετικοί μόνο, διότι αποδέχονται τα τεκταινόμενα παρά αυτής άνευ διαμαρτυρίας και μένουν σε κοινωνία με αυτούς που εξόκειλαν από την παραδοθείσα Πίστη, αλλά επιβαρύνουν την θέση τους έτι μάλλον, διότι ενώ τους δίδονται εξηγήσεις εκ της Γραφής και των Αγίων Πατέρων διαστρέφουν την αλήθεια καθιστάμενοι ούτως ενσυνειδήτως κακόδοξοι!

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ -- του Οσίου Φιλόθεου του Σιναϊτη

«Πρώτον είναι η προσβολὴ του πονηρού λογισμού, έπειτα ο συνδυασμός, έπειτα η συγκατάθεση, έπειτα η αιχμαλωσία, κατόπιν το πάθος, που γίνεται μόνιμον με την συνήθεια και την συνέχιση. Αυτή είναι η ήττα μας στον εναντίον μας πόλεμον. Έτσι διδάσκεται και από τους Αγίους Πατέρες. Και προσβολή είναι, όπως λένε, απλός λογισμός ή η εικόνα κάποιου καινούργιου τυχόν πράγματος, που γεννήθηκε στην καρδιά και εμφανίζεται στον νου. Συνδυασμός είναι το να συνομιλήση κανείς με αυτό, που φάνηκε, με πάθος ή χωρίς πάθος. Συγκατάθεση είναι η ενήδονη συγκατάνευση της ψυχής προς αυτό. Αιχμαλωσία είναι η βίαιη και αθέλητη απαγωγή της καρδιάς ή η επίμονη συναναστροφή με αυτό, που τυχόν φάνηκε, πράγμα, που αφανίζει την άριστη κατάστασή μας. Πάθος κυρίως λένε εκείνο, που φωλιάζει πολύν καιρόν μέσα στην ψυχή εμπαθώς. Από όλα αυτά, το πρώτον είναι αναμάρτητον, το δεύτερον, όχι πάντοτε, το τρίτον, ανάλογα με την κατάσταση του αγωνιζομένου. Η πάλη τέλος προξενεί ή τα στεφάνια ή τις τιμωρίες». 

ΕΝA ΛΥΠΗΡΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

…Ὑπάρχουν  Μητροπολίτες,  πού  ἐλέγχουν  καί οἰκειοποιοῦνται  τά  ἔσοδα  τῶν μοναστηριῶν–προσκυνημάτων  μέ τρόπο δυναμικό  καί  σκληρό. Στέλνουν  δύο τρεῖς ἔμπιστους κληρικούς ἤ λαϊκούς, οἱ  ὁποῖοι  παίρνουν  τούς κλειδωμένους κουμπαράδες   μέ  τό  περιεχόμενο  καί  στίς θέσεις τους ἀφήνουν  τούς ἄδειους.  Καί  σέ τακτά χρονικά  διαστήματα ἐπαναλαμβάνουν  τή  διαδικασία αὐτή.  Στούς τυχόν μονάζοντες ἀφήνουν ἕνα μικρό ποσό γιά νά ζήσουν. Τά πολλά χρήματα εἶναι στήν ἀπόλυτη δικαιοδοσία τοῦ Μητροπολίτη. Ὁ  Θεός καί ἡ ψυχή του! 

Ο γέρων π. Σάββας Λαυριώτης καταγράφει τίς ὁλοφάνερες διολισθήσεις τοῦ Πατριάρχη πρός τήν αἵρεση.

"Στήν 6ην Παγκόσμια Συνάντηση «Θρησκείας καί Εἰρήνης» στίς 4-1-1994 ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε: Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες πρέπει νά φέρουνε στό προσκήνιο τίς πνευματικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς εἰρήνης. Ἀλλά γιά νά τό πετύχουμε αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἑνωμένοι στό πνεῦμα τοῦ ἑνός Θεοῦ, ΡΚαθολικοί, καί Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καί Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι, Ἰνδοί, Βουδισταί…." Ποῖον Θεό ἐννοεῖ; Τό διευκρινίζει: " Αὐτόν πού ταιριάζει στόν καθένα"!!! («ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» ἀρ. 494, σελ. 23 Γενεύη 1994, καί Ὀρθόδοξος Τύπος 11-9-2009)... ὁ ἴδιος εἶχε δηλώσει (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ἀρ. 523. σελ. 12, Γενεύη 1995) ὅτι "Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας"....

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- συγχαίρομεν τον Σεβ. Μητρ. Τριπόλεως κ. Αλέξανδρον

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 29 Σεπτεμβρίου 2016

 Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, εἶναι ἕνας πεφωτισμένος, ἐξαίρετος Ἱεράρχης τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας πού κοσμεῖ τήν Σεπτή Ἱεραρχία Της, καί τό ἀδαμάντινο ἦθος τοῦ ὁποίου ἀλλά καί τό πολυσήμαντο ποιμαντικόν του ἔργον ἐμπνέουν καί ὁδηγοῦν ἐπί δεκαετίας τόν λαόν τοῦ Θεοῦ. Διαποιμαίνει μίαν ἱστορική Μητρόπολι μετά πολλῆς σοφίας, διακρίσεως καί θυσιαστικῆς ἀγάπης, γεγονός πού πανθομολογεῖται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

Οι Θεολόγοι υποχρεούνται και δικαιούνται να μην εφαρμόσουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών – Γνωμοδότηση Επιτίμου Ανωτάτου δικαστικού λειτουργού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αποστόλου Φ. Βλάχου
Επιτίμου Προέδρου Εφετών

Χαλάνδρι, 26/9/2016

Από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) μου ετέθησαν τα κάτωθι ερωτήματα και μου εζητήθη η επ' αυτών επιστημονική μου άποψη:
1) Η νέα ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών, η εισαγομένη στις σχολικές μονάδες δια των υπ' αριθ. 143575/Δ2/2016 και 143579/Δ2/2016  αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας στο Φ.Ε.Κ. Β΄/13/9/16 είναι σύμφωνες προς το Σύνταγμα και τον νόμο;
2) Σε αρνητική απάντηση (εάν δηλ. είναι η εν λόγω ύλη αντίθετη προς το Σύνταγμα και το νόμοι) οι καθηγητές, που καλούνται, να την διδάξουν, δικαιούνται και υποχρεούνται να αρνηθούν την εφαρμογή των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων και αν ναι, εις ποίες διατάξεις θα στηριχθούν;

Η επιστημονική μου άποψη επί των ως άνω ερωτημάτων είναι η ακόλουθη:

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακού αναχωρητού, Πετρωνίας μάρτυρος.

Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.
Γεννήθηκε στὴν Κόρινθο τὸ 5ο αἰῶνα, ἀπὸ ἱερέα πατέρα, τὸν Ἰωάννη. Τὴν μητέρα του τὴν ἔλεγαν Εὐδοξία καὶ εἶχε ἀδελφὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.
Ἀπὸ ἱερατικό, λοιπόν, γένος ὁ Κυριακός, σὲ νεαρὴ ἡλικία πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴ Λαύρα τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. Ἐκεῖ, ὁ Μέγας Εὐθύμιος, τὸν ἔκανε μοναχὸ καὶ τὸν ἔστειλε στὸν ἀσκητὴ Γεράσιμο. Ὅταν πέθανε ὁ Γεράσιμος, ὁ Κυριακὸς ἐπέστρεψε στὴν Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου, ὅπου μὲ ζῆλο καλλιεργοῦσε τὶς ἀρετές του, ὥσπου κάποια στάση ποὺ ἔγινε στὴ Λαύρα τοῦ Εὐθυμίου τὸν ἀνάγκασε νὰ πάει στὴ Λαύρα τοῦ Σουκᾶ.

Ἐκεῖ 40 χρονῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐπιστασία τοῦ Σκευοφυλακίου. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν διέκρινε ἀπέναντι στοὺς συμμοναστές του, ἦταν ὁ γαλήνιος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς ἀντιμετώπιζε, γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀπὸ ὅλους.
Ἑβδομήντα χρονῶν ὁ Κυριακός, ἔφυγε καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μὲ ὑπομονὴ γύρισε πολλὰ μοναστήρια καὶ σκῆτες, ὅπου ἔζησε μὲ αὐστηρότατη ἄσκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονῶν, καὶ σὲ ὅλους ἔμεινε ἡ ἐνθύμηση τοῦ ἀσκητή, ποὺ ἔδειχνε «πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους». Πραότητα, δηλαδή, σ’ ὅλους ἀνεξαίρετα τοὺς ἀνθρώπους.

Σε η άνω και κάτω Εκκλησία ευφημεί !


Ο Αρχιεπίσκοπος και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ συμφώνησαν

Την ώρα που ξεκινούσε στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την παιδεία, την οποία άνοιξε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέλοντας μεν να χαμηλώσει τους τόνους με την Εκκλησία για το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά αποφεύγοντας να αδειάσει τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, ο κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμμένος επισκεπτόταν την Αρχιεπισκοπή και φωτογραφιζόταν να ασπάζεται το χέρι του Ιερώνυμου.
Ο Αρχιεπίσκοπος και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ συμφώνησαν ότι για το μάθημα των θρησκευτικών χρειάζεται διάλογος από μηδενική βάση με νέα πρόσωπα, διαλεγμένα από την Πολιτεία και την Εκκλησία, χωρίς πολιτική σφραγίδα.
Σε δηλώσεις του ο κ.Καμμένος είπε μάλιστα:
"Κανείς δεν μπορεί να διαρρήξει τους δεσμούς της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένοι.

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Αρχιεπίσκοπος και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ συμφώνησαν...":

Εδώ μετράμε στα δάχτυλα πλέον τους Ναούς που έχει παραμείνει μέσα ο Ένοικος και όλοι ασχολούνται με τον Φίλη και το θέατρο σκιών που οι αιρετικοί επίσκοποι μαζί με την άθεη κυβέρνηση έστησαν και οι χαρτοπολεμιστές βρήκαν πεδίον δόξης λαμπρό για να βγουν από τα Κολυμπαρίσια λαγούμια τους και να κάνουν "αγώνα"....Αλήθεια πού εξαφανίστηκε ο πάτερ Νικόλαος Μανώλης και η καλοσυνάτη παπαδιά του που έβγαζαν πύρινους λόγους για τον Οικουμενισμό και μιλούσαν για δαιμονικό πνεύμα στην Σύνοδο στο Κολυμπάρι!!! Ουαί και αλλοίμονο σε όλους τους υποκριτές, φιλοχρήματους...ο Θεός ού μυκτηρίζεται...

Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ -- Αθωνικά άνθη

 Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.). Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να απορρίπτουν την αρετήν, εις οποιονδήποτε φορέα την εύρουν –αποδέχονται και την τυχούσαν εις τους προ ή έξω της Εκκλησίας –, την θεωρούν ως ποιότητα της ψυχής, η οποία δεν ευρίσκεται βεβαίως ολοκληρωμένη. Αλλά εις ένα «τέλειον και ολόκληρον» (Ιακ. α: 4) Χριστιανόν η αρετή έχει πλήρη ενότητα. Η ενότης επιτυγχάνεται δια της τηρήσεως των εντολών· ούτω γράφει ο Νέος Θεολόγος θείος Συμεών (SC 113, 38) : « Δια γαρ της εκπληρώσεως των εντολών η εργασία των αρετών, δια δε της πράξεως των αρετών η πλήρωσις των εντολών γίνεται, και ούτω δια τούτων ανοίγεται ημίν η θύρα της γνώσεως».

Τεθολωμένα καὶ δηλητηριώδη ὕδατα Περὶ Ψυχολογίας

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/

Τεθολωμένα καὶ δηλητηριώδη ὕδατα (Περὶ Ψυχολογίας) - Μέρος Α΄
ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΛΑΒΑΜΕ ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥΣ.

Μέρος Α΄

   Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι διαρκῶς ἀναφύονται καινοφανεῖς αἱρέσεις, πλάνες, φιλοσοφίες καὶ «ἐπιστῆμες», ποὺ δηλητηριάζουν τὶς ψυχὲς (καὶ τὰ σώματα) τῶν ἀνθρώπων. Μέσα σὲ τέτοιο δηλητηριῶδες ἐκκοσμικευμένο καὶ νεοεποχίτικο περιβάλλον, εἶναι λογικὸ καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἐπηρεαζόμαστε ἀρνητικῶς. Ἐὰν μάλιστα δὲν εἴμεθα, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, συνετοὶ καὶ προσεκτικοὶ εἶναι πιθανὸ νὰ δηλητηριασθοῦμε, συνειδητῶς ἢ καὶ ἀνεπαισθήτως, ἴσως δὲ καὶ ἀνεπανορθώτως ἐὰν δὲν σπεύσουμε νὰ ἀποβάλλουμε κάθε τεθολωμένο ὕδωρ τῆς πλάνης καὶ ἐὰν δὲν ἐπιστρέψουμε στὰ ζωήρρυτα νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας.  

Νέες βολές Ιερώνυμου σε Φίλη για τα θρησκευτικά

Νέα πυρά στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη εκτοξεύει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το μάθημα των θρησκευτικών, σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τον κατηγορεί ότι επιχειρηματολογεί απέναντι σε αιτήματα, που ουδέποτε προέβαλε η Εκκλησία προκειμένου να προσπεράσει τις επιφυλάξεις της ως «φανατικές, παλαιολιθικές, ή αντιδημοκρατικές». 

Ακόμη, ο κ. Ιερώνυμος αναφέρεται στην επιχειρηματολογία του κ. Φίλη ότι «“η Πολιτεία αποφασίζει”, σαφώς υπονοώντας ότι η Εκκλησία επιθυμεί να ποδηγετήσει στην Πολιτεία» και διερωτάται: «Άραγε στη δημοκρατική μας πατρίδα έχει χώρο η λουδοβίκεια άποψη ότι Πολιτεία είναι μόνο ο υπουργός;».

Στην επιστολή του σημειώνει ακόμη ότι «ήδη από το 2015 η ρητορική των εκπροσώπων του υπουργείου Παιδείας συστηματικά διαστρέβλωνε, κατά βολικό τρόπο, τον ρόλο του υπάρχοντος μαθήματος των Θρησκευτικών ως μίας δήθεν ανελεύθερης και προσηλυτιστικής διαδικασίας “παραγωγής πιστών” της ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα στις σχολικές αίθουσες».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά μετά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου της η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου τάχθηκε υπέρ της απαλλαγής από το μάθημα «χωρίς οποιαδήποτε επίκληση λόγων θρησκευτικών συνειδήσεως (και κατ' ουσίαν δηλαδή υπέρ της μετατροπής του μαθήματος από υποχρεωτικό σε προαιρετικό).

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΟΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ARIGATOU

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28 Σεπτεμβρίου 2016

 Τό ἰσχῦον Σύνταγμα στά ἄρθρα 16 καί 13 ἔχει ἐπιλύσει ὁριστικά τό θέμα πού ἐγείρει ὁ ἀγαπητός Ὑπουργός Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ.Ν.Φίλης. Μέ δύο Ἀποφάσεις τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας (Σ.Τ.Ε.), τήν 3356/1995 καί 2176/1998, ἔχει νομολογήσει ὅτι βάσει τῶν ἀνωτέρῳ ἄρθρων τοῦ Συντάγματος  ἡ Πολιτεία ἔχει ὑποχρέωση νά παρέχῃ θρησκευτική ἀγωγή στούς νέους Ἕλληνες, σεβομένη τήν ἀρχή τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως. Γιά τούς λόγους αὐτούς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας συνόμως κατ’ ἔτος διορίζει, μετά ἀπό πρόταση τῶν τριῶν Μουφτειῶν τῆς Θράκης, 300 «Ἱεροδιδασκάλους» γιά νά διδάξουν τό Κοράνιο στούς Ἕλληνες Μουσουλμάνους μαθητές. Γιά τούς ἴδιους λόγους, ὁ Ὑπουργός κ.Ν.Φίλης καί ἡ Κυβέρνησις ψήφισε στίς 11 Μαΐου 2016 τόν Νόμο 4386 «Ρυθμίσεις γιά τήν ἔρευνα καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ. Α΄) ἄρθρο 55 παρ. 5, διάταξι μέ τήν ὁποία ἀναγνωρίζει τό ἔννομο δικαίωμα τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου Τῆς Ἑλλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνο νά ἐπιλέγουν τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιά τούς Ἕλληνες Ἑβραίους καί Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές, ἀλλά καί νά προτείνουν τόν διορισμό τῶν δασκάλων καί καθηγητῶν τοῦ μαθήματος, κατά παρέκκλιση τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Ἑπομένως ἡ πρόθεσις τοῦ κ.Ν.Φίλη, μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες μαθητές, νά μεταλαγῆ τό μάθημά τους σέ θρησκειολογικό, δέν ἀποδεικνύει μόνο τήν θρησκευτική ρατσιστική συμπεριφορά κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ,ὅπως ἀποδεικνύει μέ ἐξαίρετα στοιχεῖα ἡ μάχιμος Θεολόγος ἐλλογιμωτάτη κα. Ἑλένη Βασσάλου, στήν εἰσήγησή της, πού ἀκολουθεῖ καί πού εἰσέφερε στήν πρόσφατη ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, ἀποτελεῖ καί μία πιστή ἐφαρμογή καί ἀντιγραφή τοῦ προγράμματος «Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειῶν γία Παιδιά» (GNRC) τῆς νεοβουδιστικῆς κινήσεως ARIGATOU πού χρηματοδοτεῖται ἀπό τόν παγκοσμίως γνωστό Ἀμερικανό ὀλιγάρχη      κ. John D. Rockfeller

Ἔχεις Ὑπακοή; - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Α΄ Λουκᾶ)


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ομολογητού.


Φιλαλήθης καὶ θαρραλέος ὁ Βαρούχ, ἔζησε τὸν 7ο αἰῶνα π.Χ. Ἦταν γιὸς τοῦ Νηρίου καὶ ὑπῆρξε ἀφοσιωμένος ἀκόλουθος καὶ γραμματέας τοῦ προφήτη Ἱερεμία. Ὅταν ἦταν φυλακισμένος ὁ Ἱερεμίας, ὁ Βαροὺχ ἔγραψε μὲ ὑπαγόρευσή του προφητεῖες, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ τὶς ἀναγνώσει στὸ λαὸ σὲ ἡμέρα νηστείας. Ἀλλὰ ὁ βασιλιὰς Ἰωακείμ, ὅταν πληροφορήθηκε αὐτό, ἀντὶ νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὶς νουθεσίες τοῦ προφήτη, ἔριξε τὸ βιβλίο του στὴν φωτιά. Οἱ προφητεῖες ὅμως ἐκεῖνες, γράφηκαν καὶ πάλι. Ὁ Βαροὺχ ὑπέστη καὶ φυλάκιση, διότι οἱ Ἰουδαῖοι τὸν μισοῦσαν γιὰ τὴ φιλαλήθη καὶ θαρραλέα του γλῶσσα. Τὸν κατηγοροῦσαν μάλιστα, ὅτι αὐτὸς παρακινοῦσε ἐναντίον τους τὸν προφήτη Ἱερεμία. Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι κατέφυγαν φοβισμένοι στὴν Αἴγυπτο γιὰ τὴν στάση τους κατὰ τοῦ βασιλιὰ τῆς Βαβυλῶνας, μαζὶ μὲ τὸν Ἱερεμία πῆγε ἐκεῖ καὶ ὁ Βαρούχ. Ραβινιστικὴ παράδοση ἀναφέρει, ὅτι αὐτὸς μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἱερεμία ἐπανῆλθε στὴν Βαβυλῶνα. Ὁ Βαροὺχ στὸ ὁμώνυμό του βιβλίο μέσα στὴν Ἁγία Γραφή, προλέγει καθαρὰ γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 

***

Ο  Αλέξανδρος  άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚ...":

Αυτή η "εκκλησία" είναι μία πραγματικότητα. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος έχει προσηλυτιστεί στις δύο καρδιές. Στην άσπιλη καρδιά της Παναγίας της Φάτιμα και στην ιερή καρδιά του Χριστού. Ότι ακριβώς δηλαδή ζήτησε και καλά η Φάτιμα στις ψευδοεμφανίσεις της.... Ο προσηλυτισμός όπως επεξήγησε ο "άγιος"Ιωάννης Παύλος ο 2ος πραγματοποιείται μέσω της κοινωνίας και μόνο. Η Φάτιμα ωστόσο είχε ζητήσει στις ψευδοεμφανίσεις της και τον προσηλυτισμό της Ρωσίας στην άσπιλη καρδιά πράγμα που δεν έγινε στο Κολυμπάρι(τυχαία άραγε ή βάση σχεδίου??). Η ίδια παπική εκδοχή της Παναγίας(της δικής τους παπικής Παναγίας) εμφανίστηκε στο Γκαραμπαντάλ και προειδοποίησε πως αν η Ρωσία δεν προσηλυτιστεί τότε θα ξεσπάσει η τιμωρία του Θεού που μεταφράζεται σε εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη και έναρξη του 3ουΠΠ. Ο πόλεμος σύμφωνα με την ψευδοπροφητεία τους θα σταματήσει θαυματουργικά καθώς ο Χριστός θα επιτελέσει το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ποτέ. Ένα θαύμα με παγκόσμιο αντίκτυπο, με αναστάσεις νεκρών και θεραπείες ασθενών. Ένα μέγα ψευδοθαύμα λέω εγώ που οι παπικοί αναμένουν και που πιθανώς θα σηματοδοτεί και την αρχή της εμφάνισης του αντιχρίστου αφού όπως λέει και στην Αποκάλυψη η 8η κεφαλή θα θεραπευτεί από την θανατερή της πληγή και θα θαυμάσει ολόκληρος ο κόσμος που όνομα δεν έχει γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ένα ψευδοθαύμα που έχει περάσει και στις Ελληνικές ψευδοπροφητείες για θαυματουργική παύση του πολέμου και για δήθεν ανάσταση του Βασιλιά Ιωάννη ή του μαρμαρωμένου Βασιλιά ή του φίλου του Θεού. Ο αντίχριστος ψευδοθεός και μέγας ειρηνοποιός και οικολόγος(κατά τα πρότυπα του "αγίου" Φραγκίσκου της Ασίζης) Βασιλιάς του Ελέους θα έχει εμφανιστεί.....

Αλέξανδρος

Όποιον αγαπάς υπηρετείς, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού (περί αγάπης, Γ΄ Εκατοντάδα) :

Όποιον αγαπά κανείς αυτόν φροντίζει οπωσδήποτε να υπηρετή. Εάν, λοιπόν, αγαπά κανείς τον Θεόν οπωσδήποτε φροντίζει και να κάνη εκείνα, που είναι αρεστά σ΄ Αυτόν. Εάν, όμως, αγαπά την σάρκα, φροντίζει τότε να κάνη εκείνα, που ευχαριστούν την σάρκα.

"Γιατί χρειάζονται τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;"

Mητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27 Σεπτεμβρίου 2016

Μία φοβερή παθογένεια τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νά συμπλέκεται ἡ ἐμπάθεια καί ἡ κακότητα μέ τό θράσος τῆς ἀγνοίας, ἡ ἀνευθυνότητα μέ τήν ἔπαρση καί τήν προκατάληψη. Ὅλα αὐτά χαρακτηρίζουν ὅλους ὅσους ἔσπευσαν μέ περισσό θράσος νά ψέξουν τήν ἀπόφαση τοῦ          Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Πειραιῶς νά ἀπαγορεύσει τόσο στούς φιλοξενουμένους σέ Αὐτό, ὅσο καί στούς ἐργαζομένους κατά τό ὡράριον ἐργασίας τους τήν χρήση καπνικῶν προϊόντων (κάπνισμα) καί τήν χρήση οἱασδήποτε ἑστίας φωτιᾶς (ἀναπτήρες - σπίρτα).

            Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς εἶναι Ν.Π.Ι.Δ., ἕνα πρότυπο κοινωνικό ἵδρυμα μέ ἱστορία 125 χρόνων, καταξιωμένο στήν πόλη τοῦ Πειραιῶς, πού συνδιοικεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Πειραιῶς καί τόν Δῆμο Πειραιῶς καί προσφέρει χωρίς καμμία κρατική ἐπιχορήγηση ἕνα ἐξαίρετο κοινωνικό ἔργο.

Ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία! -- Του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.

Κάτι δεν πάει καλά κι «η βάρκα μας μπάζει νερά». Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται από τα δύο γεγονότα, που συνέβησαν στα τέλη του περασμένου έτους. Τόσο η επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι και οι παρεπόμενες θριαμβολογίες των δημοσιογράφων ότι «ο πάπας θωρακίζει το Πατριαρχείο», όσο και η μετάβαση του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου στο Βατικανό και η ενθουσιώδης επιθυμία του «να βιώσωμεν την πλήρη ενότητα και να μεταλάβωμεν του σώματος και του αίματος του Κυρίου από του αυτού Ποτηριού της Ζωής», επισημαίνουν ένα σοβαρό, καυτό για τις μέρες μας Εκκλησιολογικό ερώτημα: Είναι Εκκλησία ο παπισμός;
Παρακολουθώντας τα δρώμενα με πόνο διαπιστώνει κανείς ότι ο οικουμενισμός έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Τονίζει τα θετικά στοιχεία, που όντως έχει ο παπισμός και, μέσα στην πανσπερμία των αιρέσεων και στο αλαλούμ των θρησκειών, τον παρουσιάζει πολύ συγγενή προς την Ορθοδοξία. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει π. χ. την αξιόλογη κοινωνική δραστηριότητα των παπικών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ιεραποστολές της Αμερικής, Ασίας και Αφρικής, όπου ηρωικά αναστήματα ιεραποστόλων μαρτύρησαν για την πίστη τους; Ποιος αμφισβητεί ότι χάρη σ' αυτούς εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο καλλιεργούνται στη σχέση τους με τον Θεό, ζουν με ευλάβεια και πίστη; Ποιος δεν αναγνωρίζει τις θαυμαστές επιδόσεις τους στις επιστήμες και τις τέχνες, τη δυναμική απολογία έναντι του υλισμού, της αθεΐας και της απιστίας: Μήπως, όμως, παρόμοια επιτεύγματα δεν έχουν επιδείξει και οι προτεσταντικές παραφυάδες, ακόμη κι αυτοί οι «μάρτυρες του Ιεχωβά»;
Ποιος αγνοεί, επίσης, τις εξυπηρετήσεις και εκδουλεύσεις, που προσφέρει η παπική «Εκκλησία» στους ορθοδόξους της διασποράς, τις τόσες υποτροφίες, που διαθέτει για ορθοδόξους σπουδαστές και επιστήμονες; Αλλά αρκεί η προσωπική εκτίμηση και ο θαυμασμός κάποιων ευεργετημένων, για να βαφτίσουμε «αδελφή Εκκλησία» το κοσμικό κράτος του Βατικανού και να ανταλλάσσουμε τον λειτουργικό χαιρετισμό της αγάπης με τον αιρεσιάρχη πάπα;
Όσο για το γεγονός ότι αριθμούνται χιλιάδες άγιοι της Παπικής «Εκκλησίας» εντελώς άσχετοι προς την Ορθόδοξη, όπως και της Ορθοδοξίας οι άγιοι δεν αναγνωρίζονται από τους δυτικούς, αυτό και μόνο υπογραμμίζει και τονίζει το χάσμα, που μας χωρίζει.

Ἀνίατες καί μακροχρόνιες ἀρρώστειες - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τοῦ Παραλύτου)


Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Καλιστράτου μάρτυρος, Αριστάρχου αποστόλου.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα. Οἱ γονεῖς του, καθὼς καὶ οἱ πρόγονοί του, ἦταν εὐσεβέστατοι χριστιανοί.

Ὅταν μεγάλωσε ὁ Καλλίστρατος, κατατάχθηκε στὸ στρατὸ σὰν νεοσύλλεκτος. Ἡ «ὁμίχλη» τῆς σαρκολατρείας ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ στράτευμα δὲν ἐπηρέασε καθόλου τὸν Καλλίστρατο. Ἀντίθετα μάλιστα, καλλιέργησε ἀκόμα περισσότερο τὶς εὐσεβεῖς συνήθειές του. Μιὰ ἀπ’ αὐτὲς ἦταν νὰ προσεύχεται κατὰ τὴ νύκτα. Αὐτὸ ὅταν τὸ εἶδαν οἱ συνάδελφοί του, τὸν κατήγγειλαν στὸ στρατηγὸ Περσεντῖνο (287 μ.Χ.). Αὐτὸς ἀμέσως τὸν κάλεσε, καὶ ὅταν ἄκουσε καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο ὅτι εἶναι χριστιανός, διέταξε καὶ τὸν βασάνισαν, σκληρά. Κατόπιν, ἀφοῦ τὸν ἔδεσαν μέσα σ’ ἕναν σάκο, τὸν ἔριξαν στὴ θάλασσα. Ἀλλὰ μὲ θαῦμα ὁ σάκος σχίστηκε, καὶ δυὸ δελφίνια ἔφεραν σῶο καὶ ἄβλαβη τὸν Καλλίστρατο, στὴν στεριά. Τότε, 49 στρατιῶτες ποὺ εἶδαν τὸ γεγονὸς πίστεψαν στὸ Χριστό, καὶ ἀφοῦ ἔτρεξαν στὸν Καλλίστρατο, τοῦ εἶπαν: «Πράγματι, εἴδαμε ὅτι ὑπάρχει στ’ ἀλήθεια καὶ εἶναι μεγάλος ὁ Θεός σου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας ὑπερφυσικὰ σὲ ἔβγαλε. Θὰ μποροῦσε, ἄραγε, νὰ δεχθεῖ καὶ ἐμᾶς τοὺς εἰδωλολάτρες;». Ὁ Καλλίστρατος τοὺς ἀπάντησε: «Ὁ δικός μου Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἐκείνους ποὺ ἔρχονται κοντὰ του δὲν τοὺς διώχνει. Διότι Ἐκείνου ὁ λόγος εἶναι: «Δεῦτε πρὸς ἐμὲ πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, καγῶ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Τότε ὁ Καλλίστρατος κατήχησε ὅλους αὐτοὺς τοὺς στρατιῶτες μέσα στὴν φυλακή. Ὁ δὲ Περσεντῖνος, ἐρχόμενος σὲ ἀδιέξοδο ἀπὸ τὴν πίστη τους, ὅλους τοὺς ἀποκεφάλισε.

Η συντελουμένη αποστασία εις τους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας

Εάν ληφθή υπ΄ όψιν η λίαν κατάκριτος απόφασις και ενέργεια της Ιεραρχίας, ως τουλάχιστον εκ των αποτελεσμάτων της, σήμερον σαφώς αποδεικνύεται, καθ΄ ην η Εκκλησία της Ελλάδος συμμετέχει εις το λεγόμενον «Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών» ως ιδρυτικόν και τακτικόν μέλος αυτού, εν γνώσει αυτής, ότι τούτο εδράζεται και διακυβερνάται πάντοτε βάσει της αιρετικής οικουμενιστικής «θεωρίας των κλάδων»,  και ότι επί τόσα έτη ουδόλως διετέθη να μετακινηθή των αιρετικών θέσεών του εκ της εν αυτώ ορθοδόξου παρουσίας, τότε ολοκληρούται απολύτως η πεποίθησις της γνησίας ορθοδόξου συνειδήσεως δια την συντελουμένην αποστασίαν εις τους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας και του εξ αυτής υφισταμένου σήμερον σοβούντος «Ζητήματος Πίστεως» εν Αυτή. Που λοιπόν, κατά ταύτα, διακρίνεται εν τη πράξει και κατά τίνα τρόπον διασώζεται, εν προκειμένω, η ορθόδοξος ομολογία και το ορθόν φρόνημα τόσον των γεννητόρων του Διαγγέλματος του 1920, όσον και η τοιαύτη των αδιαμαρτυρήτως μέχρι σήμερον αποδεχομένων και πιστώς εφαρμοζόντων τούτο, η απαγγελομένη υπ΄ αυτών εν τω Συμβόλω της Πίστεως περί «Μίας, Αγίας…Εκκλησίας», «Φωτός εκ Φωτός», ήτοι περί της μίας εν Αυτή Αποκαλυφθείσης και ενυπαρχούσης Θείας Αληθείας και του «Ενός Βαπτίσματος» εν Αυτή; «Τις δύναται να φαντασθή την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της περιόδου εκείνης των Πατέρων, να κηρύσση εαυτήν οργανικόν μέλος ομοσπονδίας τινός, ενούσης Ευνομιανούς ή Ανομίους, Αρειανούς, Ημιαρειανούς, Σαβελλιανούς και Απολλιναριστάς; Βεβαίως ουδείς! Αλλά τουναντίον, ο α΄ Κανών της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου δεν ομιλεί περί ενώσεως με τοιαύτας ομάδας, αλλά ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ αυτήν!». Εν τούτοις, η Ορθόδοξος Εκκλησία, Ήτις είναι «άθικτος παρθένος, Εκκλησία χιονόσωμος….σώφρων, άμωμος, ερασμία», ερρίφθη «εις τον κλίβανον» της φρικώδους ταύτης παναιρέσεως, δια της συμμετοχής εις την ειδικήν, δια την παναίρεσιν ταύτην λειτουργία της Λίμα, κατά την Έκτην Σύνοδον του Π.Σ.Ε. εις Βανκούβερ του Καναδά! (εφημ. Ορθόδοξος Τύπος 30-9-1983). Εάν εις τα ως άνω αναφερόμενα «υπαγορεύματα του διαβόλου» είχον αντισταθή οι Ποιμένες, ίσως δεν είχομεν φθάσει εις τον σωρείτην των βλασφημιών κατά του Αγίου Πνεύματος, εκ μέρους των «Φρουρών» της Ορθοδοξίας, προβαινόντων εις φιλαιρετικάς σχέσεις μετά των ετεροδόξων και κατακρημνιζομένων εις τα βαθέα σκότη της οικουμενιστικής πλάνης, όπου απαντούν τον βασικόν λίθον της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, τον αιρεσιάρχην πάπαν, τύπον του Αντιχρίστου!

Η διεστραμμένη «θεολογική» σκέψη της Δύσεως

Οι Οικουμενιστές συμμιγέντες, αφομοιώθησαν με την διεστραμμένην «θεολογικήν» σκέψη της Δύσεως, η οποία τους κατέστησε ου μόνον απειθείς, αλλά και επικριτάς και κατηγόρους της Ορθοδόξου Πατερικής θεολογίας, ανατρέποντες ούτω θεμελιωδώς την υπόστασιν της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Η αποξένωσις και διάβρωσίς των απέτεκε το απόβλητον εξάμβλωμα και απαράδεκτον δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν πεπλανημένον και κακόδοξον φρόνημα, ότι άπασαι αι «χριστιανικαί» ομολογίαι είναι και θεωρούνται «ΑΔΕΛΦΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ» πράγμα το οποίον τυγχάνει θεμελιώδης αρχή και κατευθυντήριος γραμμή του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, (Π.Σ.Ε) το πιστεύω του οποίου τυγχάνει η πεπλανημένη «θεωρία των κλάδων».

Ο Γεώργιος Κουντούρης άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο διαβήτης των μασόνων":

(Σημειωτέον η αγιογραφία είναι η ιστόρηση της Π. και Κ. Διαθήκης. Που γράφει στην Γένεση ότι ο Θεός εποίησε τον κόσμο με διαβήτη;)

Δράττομαι της ευκαιρίας, γενομένης από εύστοχη παρατήρηση σχολιαστού, και υπερθεματίζω στο άνωθεν σχολιαστικό απόσπασμα.
Άπασα η Ορθόδοξη αγιογραφία, είναι οπτικοποιημένη ιστόρηση των Βιβλικών Γεγονότων, τη εγκρίσει Οικουμενικών Συνόδων, Ιερών Κανόνων και Ιεράς Παραδόσεως. Οσάκις, παρακάμπτουμε αυτή την αρχή, θα ευρισκόμεθα σε ερεβώδη πνευματικά ύδατα...
Αποτελεί, τουλάχιστον παρακινδυνευμένη πρακτική (για να μην πω αιρετική και βλάσφημη), η αλίευση πνευματικού υλικού από μη ορθόδοξη και απόφημη πηγή.
Θα παραθέσω ένα παράδειγμα, προκειμένου να γίνω σαφέστερος.
Σε απόκρυφο ευαγγέλιο, υπάρχει η χαρακτηριστική αναφορά, πως Ο Κύριός μας, ενώ διήγε την προκηρυγματική περίοδο της ζωής Του, φιλοτέχνησε ένα ξύλινο περιστέρι, στο οποίο κατόπιν ενεφύσησε την ανάσα Του, και το - προ ολίγου - ξύλινο περιστέρι, ζωντάνεψε και πέταξε.
Και ερωτώ:
Δυνάμεθα να αποδεχθούμε - ως ορθόδοξη - την αγιογραφική ιστόρηση τέτοιας αναφοράς;
Σε καμμία των περιπτώσεων!
Γιατί; Διότι προέρχεται από μη ορθόδοξη και κατεγνωσμένη πηγή!
Τότε από πού συνάγεται, πως μπορούμε να αποδεχθούμε εικαστικό εγχείρημα, απεικονίζον Τον Χριστό, να κρατάει έναν διαβήτη προσπαθώντας να δημιουργήσει τον Κόσμο...;
Χρειάστηκε εργαλεία Ο Κύριος, για να δημιουργήσει το Σύμπαν...;
Αντιλαμβανόμεθα, σε τί πνευματικές ατραπούς οδηγούμεθα...;