Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται.

Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί. Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ' όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων, και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας και να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των, αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας.

Πρέπει να παύσωμεν του λοιπού να λέγωμεν εις τας προσευχάς μας «δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών». Πρέπει να κλαύσωμεν δια τα πλήθη των Ομολογητών, που εμαρτύρησαν ματαίως και προ του σχίσματος και μετά το σχίσμα. Και πρέπει να σβήσωμεν πλέον και την ιεράν κανδήλαν, που καίει ακοίμητα εις την είσοδον του Ναού του Πρωτάτου, επάνω εις τα άγια λείψανα των Αγιορειτών Πατέρων, που εμαρτύρησαν από τους Ενωτικούς του 13ου αιώνος, διότι δεν εδέχθησαν το μνημόσυνον του Πάπα. Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται. Εάν δεν είναι οι Λατίνοι αιρετικοί, πρέπει να καύσωμεν όλους τους αντιλατινικούς λόγους του Μ. Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καβάσιλα, Ιωσήφ Βρυεννίου, Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου του Σχολαρίου και τόσων ιερωτάτων θεολόγων μέχρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ως και τας Συνοδικάς αποφάσεις. Τότε τι χρειάζονται το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πυρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν!

Χωρίς λόγια....

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ιωακείμ και Άννης των Θεοπατόρων.

Ἡ σύναξη τῶν δικαίων γονέων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ὁρίστηκε τὴν ἑπομένη τοῦ γεννεσίου τῆς Θεοτόκου, γιὰ τὸν λόγο ὅτι αὐτοὶ ἔγιναν πρόξενοι τῆς παγκόσμιας σωτηρίας μὲ τὴν γέννηση τῆς ἁγίας θυγατέρας της. «Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ ἐξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου, πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν τοὶς Χαλκοπρατείοις».

Νὰ ἀναφέρουμε λοιπόν, ὅτι ὁ Ἰωακεὶμ ἦταν γιὸς τοῦ Ἐλιακεὶμ ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Ἰούδα καὶ ἀπόγονός του Δαβίδ. Ἔκπτωτος τοῦ θρόνου, ἰδιώτευε στὴν Ἰουδαία καὶ τὸ περισσότερο χρονικὸ διάστημα στὴν Ἱερουσαλήμ, ὅπου εἶχε μέγαρο μὲ βασιλικὸ κῆπο. Παντρεύτηκε τὴν Ἄννα, θυγατέρα τοῦ Ματθᾶν, ἱερέως, ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Λευΐκαι τῆς Μαρίας, γυναικὸς αὐτοῦ, ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Ἰούδα. Ἐπειδὴ οἱ φυλές, Βασιλικὴ καὶ Ἱερατική, συγγένευαν μεταξύ τους, διότι ἡ Βασιλεία ἐθεωρεῖτο ἴση μὲ τὴν Ἱεροσύνη, δὲν ἔδιναν οὔτε ἔπαιρναν θυγατέρες ἀπὸ τῆς φυλὲς ποὺ θεωροῦνταν κοινές.
Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ θεάρεστα πέρασε τὴ ζωὴ του τὸ ἅγιο αὐτὸ ζευγάρι, ὅπως πληροφοροῦν τὰ βιογραφικὰ σημειώματα τῶν ἑορτῶν τῆς 25ης Ἰουλίου, 8ης Σεπτεμβρίου καὶ 9ης Δεκεμβρίου, ὁ μὲν Ἰωακεὶμ πέθανε ὀκτὼ χρόνια ἀπὸ τὰ Εἰσόδια τῆς κόρης του Θεοτόκου σὲ ἡλικία 92 ἐτῶν, ἡ δὲ Ἄννα 11 μῆνες μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἰωακείμ, σὲ ἡλικία 83 ἐτῶν.

Οι Εθνοσυνελεύσεις του 1821, 1823… διακηρύσσουν: πολεμούμεν προς τους εχθρούς του Κυρίου μας και δεν θέλομεν πώποτε συγκοινωνίαν μετ' αυτών.

Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος το Ελληνικόν Έθνος... κηρύττει σήμερον διά των νομίμων παραστατών του,...ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν». 
«Ως πλάσματα του Θεού, ως άνθρωποι έχοντες τ' αυτά δικαιώματα, όσα ο Θεός εχάρισεν εις τον άνθρωπον, πολεμούμεν προς τους αρπακτήρας διά την γην μας, διά την πατρικήν κληρονομίαν μας, διά την φιλτάτην πατρίδα μας· πολεμούμεν προς τους φονείς, προς τους δημίους, διά την φυσικήν μας ύπαρξιν, διά τα τιμιώτατα, τ' ακριβά των καρδιών μας αντικείμενα: γονείς, γυναίκας, παρθένους, φίλτατα τέκνα· πολεμούμεν προς τους ληστάς Οθωμανούς διά τας ιδιοκτησίας μας, διά τους καρπούς των κόπων και των ιδρώτων μας.

Ως χριστιανοί, ούτε ήταν, ούτε είναι δυνατόν να πειθαρχήσωμεν δεσποζόμενοι από τους θρησκομανείς Μωαμεθανούς, οι οποίοι κατέσχιζον και κατεπάτουν τας αγίας εικόνας, κατεδάφιζον τους ιερούς ναούς, κατεφρόνουν το ιερατείον, εβλασφήμουν, υβρίζοντες το θείον όνομα του Ιησού, του τιμίου Σταυρού, και μας εβίαζον ήτοι να γένωμεν θύματα της μαχαίρας, αποθνήσκοντες χριστιανοί, ή να ζήσωμεν τούρκοι, αρνηταί του Χριστού και οπαδοί του Μωάμεθ· πολεμούμεν προς τους εχθρούς του Κυρίου μας και δεν θέλομεν πώποτε συγκοινωνίαν μετ' αυτών».

Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν καὶ δὲ χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ !

Το Δεκέμβριο του 1452 και ενώ ο Πρωτοσύγκελος πατήρ Ραφαήλ, αλλά και ο Διάκονός του Νικόλαος βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος οργάνωσε επίσημο συλλείτουργο στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας με αντιπρόσωπο του πάπα τον καρδινάλιο Ισίδωρο, στα πλαίσια της ενωτικής πολιτικής που εφάρμοζε έχοντας την ψευδαίσθηση ότι θα σωθεί η Βασιλεύουσα με τη βοήθεια του πάπα, από τον ασφυκτικό τουρκικό κλοιό. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος, έλαβε χώρα το συλλείτουργο αυτό. Όμως, ο Πρωτοσύγκελος Ραφαήλ δεν θέλησε να παραστεί και ούτε και τον Διάκονό του άφησε να πάει. Γνώριζε πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν προδοσία της Πίστεως. «Όχι, και μέχρις εκεί. Σχέση ναι, βοήθεια ναι, συλλείτουργο με τους παπικούς ποτέ!...» είπε ο Άγιος. Ο Αυτοκράτορας θύμωσε πάρα πολύ και τους τιμώρησε με προσωρινή εξορία στην Αίνο. Γι’ αυτό και ο Άγιος Ραφαήλ ονομάζεται και ομολογητής, διότι παράτησε τις τιμές και δόξες του αξιώματός του και δεν υπολόγισε το κόστος της εναντίωσής του στον αυτοκράτορα, προκειμένου να υπερασπιστεί την αλήθεια της Ορθοδοξίας έναντι της αιρέσεως του παπισμού.

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: ο Μακαριώτατος Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρώμη, αναδεικνύεται διαπρύσιος κήρυκας του Πανθρησκειακού Οικουμενισμού.

Εκφράζουμε και πάλιν την βαθύτατη θλίψη μας για όσα κακόδοξα διεκήρυξε ο Μακαριώτατος Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρώμη, με τα οποία αναδεικνύεται ως διαπρύσιος κήρυκας του Πανθρησκειακού Οικουμενισμού. Προσευχόμεθα προς τον Θεόν να Τον φωτίσει να συνειδητοποιήσει την τραγικότητα των λόγων Του. Τον παρακαλούμε δε να λάβει ιδιαιτέρως υπ’ όψιν Του την παραγγελία, που δίδει το Άγιο Πνεύμα διά του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου προς τον Επίσκοπο της εν Εφέσω Εκκλησίας: «Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον. Ει δε μη έρχομαί σοι και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης» (Αποκ. 2,5). 

Μητρ. Κορίνθου κ. Διονύσιος : "Εμείς όταν μιλάμε και λέμε, γιατί μας σφάζετε; Θα είμαστε και ρατσιστές; Θα είμαστε και φονταμενταλιστές; Τι θα είμαστε;"


ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Π.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ.

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=16&t=9976
Εικόνα
Ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΠΕΣ) «Ελληνοκρατείν» διοργανώνει συλλαλητήριο, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Αγίου Βησσαρίωνος (Λαού) στην Λάρισα, εναντίον των υπογείως συνεργαζομένων νεο-εποχίτικων ρευμάτων της παγκοσμιοποιήσεως, της πανθρησκείας, του οικουμενισμού και του ισλαμισμού, που έχουν στόχο να υποδουλώσουν και να εξοντώσουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και δη το Γένος των Ελλήνων.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κος Λαυρέντιος Ντε Τζιόρτζιο (πρώην παπικός, βαπτισθείς Ορθόδοξος), πρόεδρος της Φιλορθοδόξου Ενώσεως «Κοσμάς Φλαμιάτος».

Θα μιλήσουν επίσης οι κ.κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος Πρόεδρος του Συλλόγου «Άγιος Βασίλειος» Θεσσαλονίκης.

Λαζάκης Ιωάννης πρόεδρος του Συλλόγου «Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής»

Αλεξόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος του Συλλόγου ( Πύρινη Ρομφαία).

Θα ακολουθήσει πορεία ομολογίας και (δια)μαρτυρίας στις κεντρικές οδούς της πόλεως Λαρίσης. Καλούνται οι πιστοί τόσο του πατρίου όσο και του νέου ημερολογίου όπως δώσουν δυναμικό παρών στην εκδήλωση.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ

ΕΞΩ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Η ΠΙΟ ΤΡΑΝΗ ΑΞΙΑ

Εκ του Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας
Χάμος Αστέριος Διαμάντης Χρήστος

Περί προσευχής.--- Ιωάννου του Ερημίτου.

Μη φαντάζεσαι, αδελφέ, ότι η προσευχή συνίσταται μόνο από λόγια ή ότι είναι δυνατό να μαθευτεί με λόγια. Όχι, η αλήθεια του πράγματος, την οποία πρέπει να αντιληφθείς, είναι ότι η πνευματική  προσευχή δε φτάνει την πληρότητα σαν αποτέλεσμα της μάθησης ή της επανάληψης λέξεων. Γιατί δεν προσεύχεσαι σε άνθρωπο, μπροστά στον οποίο μπορείς να επαναλάβεις μια καλοσυνθεμένη ομιλία, αλλά απευθύνεις την προσευχή σου σ΄ Εκείνον που είναι Πνεύμα. Πρέπει, επομένως, να προσεύχεσαι «εν πνεύματι», γιατί κι΄ Εκείνος είναι Πνεύμα.

Ο Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Απάνθρωποι εγκληματίες οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών!

....Διὰ τὸν Εἰρηναῖον
Τὸ δεύτερο αἴτιο τῆς ἀποτυχίας τῆς Συνάξεως εἶναι τὸ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ  ΒΑΡΥΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ, ἤτοι ἡ ἀδιαφορία των καὶ ἡ σιωπή των γιὰ Τὸν σιδερόφρακτα φυλακισμένο καὶ σὲ πλήρη ἀπομόνωση τηρούμενο καὶ φρουρούμενο πρώην Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖο! Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, ἡ προσεχὴς Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτύχει καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο τοῦτο λόγο, διότι δὲν θὰ ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ Οἱ ἑκασταχοῦ Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι εἶναι συνένοχοι σὲ ἕνα ἀπάνθρωπο ἔγκλημα, τὸ ὁποῖον συντελεῖται στὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων: Ἐθελοτυφλοῦν καὶ σιωποῦν μπροστὰ σὲ μία ἀπάνθρωπη συμπεριφορά, σὲ   μία ἀχαρακτήριστη ἀδικία, σὲ μία πρωτοφανῆ σκληρότητα ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τὴν  ὁποίαν –δυστυχῶς- ἔχει ἐπικυρώσει ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος! Μὲ τὴ σιωπή τους ἔχουν ἤδη καταστῆ συνυπεύθυνοι καὶ συνένοχοι στὸ  ἔγκλημα τῶν Ἱεροσολύμων! Πῶς λοιπὸν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ ἐπισκιάσει μὲ τὴν Χάρη Του σὲ μία Σύνοδο, ἡ ὁποία κλείνει τὰ μάτια της σὲ ἕνα ἀπάνθρωπο ἔγκλημα; Ἐκεῖ κάτω στὰ Ἱεροσόλυμα, παρὰ τὰ ψέμματα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς σημερινῆς Διοικήσεως τοῦ παλαιφάτου τούτου Πατριαρχείου, ὁ Πατριάρχης κ. Εἰρηναῖος ἐπὶ ἕξη τώρα χρόνια (ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2008) εὑρίσκεται ἔγκλειστος στὸ Διαμέρισμά του, ποὺ ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Πατριαρχικοῦ κτιριακοῦ Συγκροτήματος! Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται ἡ ἐπικοινωνία μὲ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα Τὸν σέβονται, Τὸν τιμοῦν καὶ Τὸν συμπονοῦν! Τρέφεται ἀπὸ φαγητό, ποὺ τοῦ προσφέρουν μερικοὶ χριστιανοὶ καὶ τὸ ὁποῖο δέχεται μὲ ἕνα καλάθι, τὸ ὁποῖον ὁ Μακαριώτατος κ. Εἰρηναῖος κρεμάει ἀπὸ τὸ παράθυρό του! Δὲν ἔχει ἰατρικὴ φροντίδα! Δὲν ἔχει κάποια ἀνθρώπινη παρηγοριά. ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ! Ἔτσι τὸν θέλει ἡ διάδοχος κατάσταση! Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ἐντελῶς αὐθαίρετα! Δὲν ὑπάρχει κάποια Δικαστικὴ Ἀπόφαση εἴτε τῶν ἐκκλησιαστικῶν, εἴτε τῶν πολιτικῶν Δικαστηρίων! Ὅλα αὐτὰ τὰ γνωρίζει ἡ Πανορθόδοξος Κοινότης! Ἄλλωστε κι ἐμεῖς μὲ ἀναφορά μας τὰ ἔχουμε γνωστοποιήσει ἐγκαίρως στοὺς Προκαθημένους ὅλης τῆς    Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ζητώντας νὰ λάβουν θέση! Ὅλα αὐτὰ τὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ καὶ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος! Ὅσοι λοιπόν γνωρίζουν τὸ πρόβλημα καὶ κλείνουν τὰ μάτια τους καὶ τὸ στόμα τους στὸ δράμα ἑνὸς πρώην Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι Ἀδελφός τους, πρέπει νὰ θεωροῦνται συναυτουργοὶ σὲ ἕνα ἀποτρόπαιο ἔγκλημα!

Περὶ Ἁγίου Πνεύματος
Ἄρα τὸ Πανάγιον Πνεῦμα δὲν πρόκειται νὰ ἐπισκιάσει μὲ τὴ Χάρη Του μία Σύνοδο εἴτε αὐτουργῶν εἴτε συναυτουργῶν εἴτε καὶ παθητικῶς ἀτενιζόντων τὸ ἀπάνθρωπο αὐτὸ ἔγκλημα! Ἕνας ἅγιος Πατριάρχης, ἕνας ἔντιμος Διαχειριστὴς τῶν πραγμάτων τοῦ Θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων, ἕνας Μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας ἀργοπεθαίνει ἐκεῖ κάτω στὴν Ἁγία Γῆ! Εἶναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΜΕΣΑ Σ᾽ ΕΝΑ ΤΑΦΟ! Ὥστε λοιπὸν καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο αὐτὸ λόγο ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ ἀποτύχει! Μόνον σκανδαλισμὸ τῶν συνειδήσεων θὰ ἐπιφέρει! Ἐκτὸς ἐὰν ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων ἀπαιτήσει ἀπὸ τὸν παρόντα στὴ Σύνοδο Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο (κατὰ τὸ «ἐδῶ καὶ τώρα») νὰ ἐλευθερώσει ΑΜΕΣΩΣ τὸν ἔγκλειστο Πατριάρχη καὶ Γέροντά του κ. Εἰρηναῖο καὶ νὰ τὸν   ἀποκαταστήσει στὴν Ἀρχιερατική του ἀξία ὡς πρ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων. ΑΜΗΝ!

Αἴγιον, 24 Φεβρουαρίου 2014


† Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Προς τον Πάπα της Ρώμης. ---Του Σεβ. Μηθύμνης κ. Ιακώβου.

Γράφει την παρούσαν εις ταπεινός Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την νήσον Λέσβον.

Έλαβον γνώσιν των δηλώσεών Σας προς ομάδα νέων μας, σπουδαζόντων εις την Ρώμην. Ετονίσατε: «…η διαίρεσις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών αποτελεί, ιδίως σήμερον, εις ένα κόσμον, ο οποίος απαιτεί γνησιότητα και συνοχήν, μίαν ανυπόφορον αρνητικήν μαρτυρίαν». Και εζητήσατε από τους ακροατάς Σας «να επιβεβαιώσουν προς τους Επισκόπους και Πατριάρχας των την σταθεράν θέλησίν Σας, όπως συνεργασθήτε μετ΄ αυτών δια να προχωρήσουν προς την τελείαν ενότητα» δια την οποίαν – συμπληρώνω – καθ΄ εκάστην δέεται η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. «… υπέρ της των πάντων ενώσεως…». Ευκολώτατον όμως είναι να βασιλεύση η ποθητή ενότης και ικανοποιηθή ο πόθος Σας. Να επανέλθωμεν, Ορθοδοξία και Παπισμός, εκεί όπου εχωρίσθημεν… Εις την εποχήν του ιερού Φωτίου και Μιχαήλ Κηρουλαρίου. Και να απαρνηθώμεν παν ό,τι από τότε έχει εισέλθει, ως καινοτομία, εις την «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Γράφω μετά παρρησίας διότι – δόξα τω Παναγάθω – δεν έχομεν τίποτα, μα απολύτως τίποτα προσθέσει ή αφαιρέσει από τότε, την ευλογημένην αυτήν εποχήν της ενότητος. Παρά τηρούμεν απαρασαλεύτως «… οι προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η Οικουμένη ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικται το ψεύδος ως απελήλαται, η σοφία ως επαρρησιάσατο, ο Χριστός ως εβράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν…». Εμπρός λοιπόν! Να επανέλθωμεν, εκεί όπου και εχωρίσθημεν. Απαρνηθήτε το εωσφωρικόν πρωτείον Σας. Το ψευδέστατον αλάθητόν Σας. Καταργήσατε την εν μέσαις Αθήναις επάρατον Ουνίαν… και… «δεύτε και διαλεχθώμεν, εν αγάπη και ταπεινώσει…». Αυτά όμως δεν τα είπατε προς τους Ορθοδόξους επισκέπτας Σας. Και λυπούμαι, διότι και πολλοί ιδικοί μας – κληρικοί και λαϊκοί – δεν Σας τα λέγουν. Και ίσως δημιουργηθή η ψευδαίσθησις ότι δεν είναι δύσκολον να αλωθή η Ορθοδοξία. Τώρα μάλιστα με την είσοδόν μας εις την ΕΟΚ  και την πιθανολογουμένην σύναψιν μετά της Κυβερνήσεώς μας του τόσον διακαώς επί έτη ζητουμένου κογκορδάτου. Και θα συνάψη η Πατρίς μας – η Ορθόδοξος Ελλάς – διπλωματικάς σχέσεις μετά του Κράτους του Βατικανού, καταπατούσα βαναύσως τους γνωστούς Σας λόγους του Κυρίου  «η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου…». Τότε τι είναι το Κράτος του Βατικανού; Μην ακούτε τι λέγουν ή τι γράφουν Πατριάρχαι και Αρχιεπίσκοποι. Είναι λόγοι ιδικοί των και μόνον ιδικοί των. Ο ευλογημένος λαός του Θεού, ο Ορθόδοξος, έχει γνώσιν και παρακολουθεί και αγρυπνεί και ετοιμάζεται. Και θα εκδηλωθή, όταν επιστή ο κατάλληλος καιρός.  Να ελπίζω ότι δεν θα συμβή τούτο, διότι εν τω μεταξύ θα θελήσητε να υλοποιήσητε την προς τους Ορθοδόξους νέους επιθυμίαν Σας, ζητήσητε την ένωσιν εν ονόματι του Χριστού, του Οποίου τον χιτώνα έχετε διαρρήξει, και δια του Χριστού και δια τον Χριστόν;
Υπ΄ αυτάς τας προϋποθέσεις Σας αναμένομεν.
Ως αδελφόν, γνησιώτατον και αγαπητόν και πρώτον εν ίσοις…

+Ο ταπεινός Μητροπολίτης

Μηθύμνης Ιάκωβος.


σ.σ. Θα μπορούσε ο Πάπας να του απαντήση : Γυρίστε εσείς πρώτα στις 13 Μαρτίου του 1924 για να λύσετε το σχίσμα με τους αδελφούς σας του Πάτριου (παλαιοημερολογίτες), και μετά λύνουμε και εμείς το δικό μας πρόβλημα, για να μη ξεχνάμε και τα λόγια του Χριστού μας:  "τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τώ οφθαλμώ τού αδελφού σου, την δε εν τώ σώ οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς"......

Κύπρος, Ερντογάν και υποχωρήσεις!


Κωνσταντίνος Χολέβας

Οι ατυχείς δηλώσεις του γ.γ. του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβεως Α. Μητσιάλη, για την ανάγκη υποχωρήσεων και των δύο πλευρών, είχαν ενοχλήσει και δικαίως τον Κυπριακό Ελληνισμό. Ευτυχώς, η πρόσφατη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Ακη Γεροντόπουλου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Επισκεπτόμενος τη Λευκωσία για το Συνέδριο των Αποδήμων Κυπρίων της υφηλίου ο κ. Γεροντόπουλος τόνισε ότι η δική μας πλευρά δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει άλλες υποχωρήσεις.
Οι δηλώσεις του νεοεκλεγέντος Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τα Κατεχόμενα της Κύπρου προκαλούν, διότι αναφέρονται σε λύση δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο. Ομως, τον αέρα για να λέει τέτοια πράγματα τού τον έδωσαν ορισμένα λάθη και οι υπερβολικές υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.