THE MIND OF THE ORTHODOX CHURCH

All the Christians, Clerical and lay, have often become aware that if there is a burning topic and a great contemporary need, it is the need to acquire the mind of the Church. Our mind should be permeated by the mind of the Church. Our thought, life, mode of living, our desire, our will should be altered by the good alteration effected by the life of the Church.

αββάς Αγάθων

Έλεγε ο αββάς Αγάθων: "Αν γινόταν να βρω έναν λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμνα. Γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη"

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ - ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ [Great Friday (1d part)]

Uploaded by on Apr 1, 2009

Αντιφώνηση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κατά το συλλείτουργο της 25ης Σεπτεμβρίου 2011

Τιφλίδα,
25 Σεπτεμβρίου 2011.

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Μετσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικέ Πατριάρχα πάσης Γεωργίας κ. Ηλία,
      
   Ευχαριστούμε θερμά για τους λόγους της αγάπης σας, την φιλοξενία που απολαμβάνουμε αφότου φτάσαμε στην ένδοξη χώρα σας και την εξαιρετική, ανώτατη τιμή που μας απονείματε σήμερα.
Όλο το κείμενο, κλικ πιο κάτω στο : Read more

Αποστολικό Ανάγνωσμα Α' Λουκά. π. Θεοδώρου Ζήση -2011.

Archpastoral Reflection of Metropolitan Methodios of Boston for October 2011

The story is told about a number of frogs which were placed by scientists in a tub of water whose temperature was exactly the same as the pond from which they were taken. The scientists slowly increased the temperature and were soon astonished to see that, even though the water gradually became warmer, the frogs did not react.

Προφητεία Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Κυρίλου Ιεροσολύμων ΒΕΠΕΣ, 39

Οι ποιμένες θα παρουσιάζουν επί των προβάτων αμέλειαν και αντί ποιμένων ως λύκοι γεννήσονται και το ψεύδος ασπάσονται. Δια ταύτα, σκανδαλισθήσονται πολλοί και ο λαός θα έχει προς τους ιερείς ανυπότακτον διάθεσιν. Εάν λοιπόν ακούσεις ότι επίσκοποι κατ΄ επισκόπων και κληρικοί κατά κληρικών και λαοί κατά λαών μέχρις αιμάτων έρχονται μην ταρραχθείς, προγέγραπται γαρ. Το Πνεύμα του Θεού προείπε πάντα ταύτα , ίνα μη σκανδαλισθούν οι πιστοί. Μη πρόσεχε τοίνυν τοις γινομένοις αλλά τοις γεγραμμένοις και η πίστις σου θα αυξηθεί, εκ της πραγματοποιήσεως των προλεχθέντων. Τότε θα υφίστανται μισαδελφία των αδελφών, σχίσματα των Εκκλησιών, πόλεμοι των εθνών. Ταύτα εγένοντο μεν και πρότερον, θα επιταθούν όμως ολίγον προ της εποχής του Αντιχρίστου, ως προετοιμασία αυτού. Προετοιμάζει γαρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών ίνα ευπαράδεκτος γένηται ο ερχόμενος.

Ο ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΤΩΧΟΣ

Πολλές ἦταν οἱ δοκιμασίες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ κηρυκτικοῦ τους ἔργου. Ἔμεναν ὅμως πάντα σταθεροί, γιατί εἶχαν μέσα τους τή θεία Χάρη, ἡ ὁποία
προκαλοῦσε τήν καλή ἀλλοίωση στίς ψυχές τους καί ἦταν πηγή δύναμης.Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τους ἦταν καί ἡ κατά Χριστόν πτωχεία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει σχετικά: Οἱ διάκονοι τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζονταν «ὡς λυπούμενοι ἀεί δέ χαίροντες, ὡς πτωχοί πολλούς δέ πλουτίζοντες, ὡς μηδέν ἔχοντες καί πάντα κατέχοντες». Λόγῳ τῶν δοκιμασιῶν τους οἱ ἄνθρωποι νόμιζαν ὅτι εἶναι βυθισμένοι στήν λύπη, ἐνῶ αὐτοί χαίρονταν. Τούς θεωροῦσαν φτωχούς, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἔκαναν τούς ἄλλους πλούσιους, δίνοντάς τους πνευματικούς καί οὐράνιους θησαυρούς. Παρουσιάζονταν σάν νά μή ἔχουν τίποτε καί ὅμως κατεῖχαν τά πάντα. Ὁ κατά Θεόν φτωχός ἔχει μερικούς σκοπούς στή ζωή του. Ἀποφεύγει τήν ὑπερβολική μέριμνα, γιά τήν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν. Προτεραιότητά του εἶναι ἡ ἀπόκτηση πνευματικῶν ἀγαθῶν. Γι᾽ αὐτό ἐπιδίδεται στόν πνευματικό ἀγώνα καί ἐλπίζει στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἐπίσης φροντίζει γιά τούς φτωχούς ἀδελφούς. Ἐνῶ γιά τόν ἑαυτό του φροντίζει λίγο, γιά τούς φτωχούς φροντίζει πολύ. Ἡ ἀγάπη του πρός τούς ἄλλους εἶναι ἔμπρακτη. Δέν
περιορίζεται στά λόγια καί τίς ὑποσχέσεις μόνο, ἀλλά προχωράει σέ συγκεκριμένες πράξεις. Μέ τήν κατά Χριστόν πτωχεία ὁ πιστός ἔχει καθαρή προσευχή. Ἐλεύθερος ἀπό τό βάρος τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν, ἀναθέτει τά πάντα στόν Κύριο.Ἔχε ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοιά του καί ταπεινά προσεύχεται τόσο γιά τή δική του
σωτηρία ὅσο καί γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου.

Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

French ambassador attacked in Syria after meeting with Greek Orthodox patriarch

September 24, 2011 - 14:45
Elaine Ganley, The Associated Press
PARIS - A group of Syrians threw eggs and stones at France's ambassador to Syria on Saturday as he left a meeting in Damascus with a Greek Orthodox patriarch, an official said.

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η απαρχή της συνεργασίας της περιωνύμου Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με το Εργαστήριο Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως Χειρογράφων της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης επισφραγίστηκε με την παράδοση των πρώτων τριών αποκατεστημένων χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more