ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ -- Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α Π Θ.

1. Ἀπαγορευμένη καὶ ἐπιτρεπόμενη ἀποτείχιση

Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται συχνὰ λόγος γιὰ «ἀποτείχιση» καὶ «ἀποτειχισμένους» πιστούς, μὲ συχνὴ ἐπίσης καὶ μᾶλλον σκόπιμη παρανόηση τοῦ ἐννοιολογικοῦ περιεχομένου αὐτῶν τῶν λέξεων. Τὸ οὐσιαστικὸ ἀποτείχισις παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἀποτειχίζω, τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὰ Λεξικὰ σημαίνει: ὀχυρώνω, ἀποκλείω διὰ τείχους, ἐγείρω μεσότοιχον. Ἑπομένως καὶ ἡ λέξη «ἀποτείχισις» σημαίνει: ἀποκλεισμὸς διὰ τείχους, ὀχύρωσις. Τὸ δὲ τεῖχος ποὺ ὑψώνει κανεὶς γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ καλεῖται ἀποτείχισμα.

Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ χρήση τῆς λέξεως ἀποτείχιση προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιος ἐχθρός, γιὰ τὴν προφύλαξη ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὑψώνει κανεὶς ἕνα τεῖχος. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ἡ ἔννοια αὐτὴ τῆς ἀποτειχίσεως φραστικὰ εἰσάγεται ἀπὸ τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Μ. Φωτίου (861), ὅπου εἶναι σαφέστατο καὶ ἡλίου φαεινότερο ποιός εἶναι ὁ κίνδυνος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀποτείχιση. Αὐτὸς εἶναι ἡ αἵρεση καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἐπίσκοποι.

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Είμαστε Ουνίτες!


 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ (greek subs)


 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ -- Τοῦ κ Ἀθανασίου Σακαρέλλου Θεολόγου

Συμπληρώθηκαν φέτος χίλια χρόνια ἀπὸ τὸ 1009, ποὺ συντελέστηκε τὸ λεγόμενο «σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν».                                

Οἱ Φράγκοι τὸ 1009 κατάκτησαν τὸ πρωτόθρονο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης. Ἔδιωξαν τὸν τελευταῖο Ὀρθόδοξο Ρωμαῖο πάπα, τὸν Ἰωάννη 18ο, καὶ ἀνέβασαν στὸν παπικὸ θρόνο τὸν Φραγκόφιλο Σέργιο 4ο, ποὺ δέχονταν τὸ «Φιλιόκβε». Οἱ Φράγκοι εἶχαν ἤδη καταδικασθῆ ὡς αἱρετικοὶ ἀπὸ τὴν Ὄγδοη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ 879, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου. Αἰτία ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ «Φιλιόκβε», ποὺ ἄρχισαν οἱ Φράγκοι νὰ κηρύττουν ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα. Ὁ πάπας Παῦλος 6ος καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας συμφώνησαν καὶ ὑπόγραψαν τὸ 1965 τὴν «Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», τὴν ὁποία ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἔκτοτε ἡ ἕνωση αὐτὴ ὑλοποιεῖται μὲ ἀργοὺς ρυθμούς, γιὰ νὰ μὴ ὑπάρξουν ἀνεπιθύμητες ἀντιδράσεις. Εὔλογα, λοιπόν, μπορεῖ νὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτημα. Γεφυρώθηκαν οἱ διαφορὲς μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ; Καὶ ποιὲς εἶναι οἱ διαφορὲς αὐτές; Ἡ κατεστημένη ἄποψη εἶναι, ὅτι οἱ διαφορὲς εἶναι τὸ «Φιλιόκβε», τὸ «Πρωτεῖο», τὸ «ἀλάθητο» τοῦ Πάπα καὶ μερικὲς ἄλλες. Βεβαίως, οἱ πιὸ πάνω διαφορὲς εἶναι σημαντικές. Ὅμως, ὑπάρχει κάποια ἄλλη οὐσιαστικώτερη διαφορά, ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζουν οἱ περισσότερες ἄλλες διαφορὲς μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ. Αὐτὴ ἡ σημαντικώτατη διαφορὰ ἐπισημαίνεται στὸ ἄρθρο αὐτό.

Διωγμός ορθοδοξίας

Ομολογία Ι. Μ. Αγίων Πάντων Σπετσών (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ)

 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=103&t=15987

 Δίκη Αποτειχισμένου Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Σπύρου

 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=103&t=15988

Τη ΚΓ΄ (23η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και πρώτου Επισκόπου των Ιεροσολύμων ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου.

Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο θείος του Κυρίου Απόστολος και πρώτος Επίσκοπος  Ιεροσολύμων, ήτο από την Ιουδαίαν, υιός ων του μνήστορος Ιωσήφ. Επειδή δε άλλο δεν είναι εις τους ζηλωτάς της ευσεβείας και εναρέτους γλυκύτερον, ως η του δικαίου ενθύμησις, η οποία τους ευφραίνει περισσότερον από ό,τι ο χρυσός τους φιλαργύρους ή τους φιληδόνους το κάλλος του σώματος και επειδή δεν είναι μόνον γλυκεία η του δικαίου ενθύμησις, αλλά και υπερλίαν ωφέλιμος, διότι εμφυτεύει εις τας ψυχάς κέντρον θεϊκού ζήλου και διεγείρει εις την μίμησιν αυτού τους εντυγχάνοντας, δια τούτο θα είπωμεν και ημείς ολίγα τινά δια τον αληθώς και δικαίως δίκαιον όντα και ονομαζόμενον θείον τούτον Ιάκωβον, όστις επλούτησε και της θείας ταύτης επωνυμίας, να λέγηται από όλους τους Αγίους διαφερόντως και εξαιρετώτερα Αδελφόθεος, διότι ουδείς άλλος ηξιώθη να ονομάζηται αδελφός του Χριστού ειμή μόνον αυτός ο αοίδιμος.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.

 Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην: 

« Ὁ Ἰησοῦς, σὲ παρακαλῶ, ἂς εἶναι τὸ γλυκὺ ἐντρύφημα τῆς γλώσσης σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ τερπνὸν μελέτημα τῆς καρδίας σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ ἐντρύφημα καὶ ἡ ἰδέα τοῦ νοῦ σου. Ἐν συντομία ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου καὶ ποτὲ νὰ μὴ χορταίνης ἐπικαλούμενος τὸν Ἰησοῦν…»

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ -- Του πρώην υπουργού Νικολάου Μάρτη

Ἀγαπητὴ “Ἑστία”,

Ἡ κυρία Μὰκ Ντούγκαλ, ἐμπειρογνώμονας τοῦ ΟΗΕ, σὲ πρόσφατη ἔκθεσή της, ἀναφέρει στὴν ὕπαρξη Μακεδονικῆς μειονότητας στὴν Ἑλλάδα, γεγονὸς ἀντίθετο πρὸς τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια. Ἡ ὕπαρξη μειονότητας σὲ μία χώρα προϋποθέτει ὕπαρξη ἀντίστοιχου ἔθνους. Μακεδονικὸ ἔθνος ὅμως οὔτε ὑπῆρξε οὔτε ὑπάρχει. Οἱ Μακεδόνες ἦταν καὶ εἶναι Ἕλληνες, διότι εἶχαν τὰ ἴδια ἱερά, τὴν ἴδια γλῶσσα, τὴν ἑλληνική, μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες καὶ τοὺς ἴδιους θεούς, μὲ κατοικία στὸ Μακεδονικὸ ὄρος Ὄλυμπος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ καὶ μόνο, δὲν ἐπιτρέπει ἀμφισβήτηση τῆς ταυτότητας τῶν Μακεδόνων ὡς Ἑλλήνων, διότι γιὰ κάθε λογικὸ ἄνθρωπο, δὲν εἶναι νοητὸ οἱ Ἕλληνες νὰ εἶχαν τοποθετήσει τοὺς θεούς τους, σὲ χῶρο μὴ ἑλληνικό. Οἱ Μακεδόνες ἐλάμβαναν μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ποὺ συμμετεῖχαν μόνο Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ στὶς Ἀμφικτυονίες.

ΦΟΡΟΥΜ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ - Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. - ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΛΕΘΡΟΣ.... -- Από Κελλίον τής Καψάλας Αγ. Όρους

Ευχαριστώ τον ιατρό κ. Κυπριανό Χριστοδουλίδη για την ενημέρωση του παρόντος

Σήμερα λήγει το διαθρησκειακό φόρουμ των G20 που διήρκεσε μια εβδομάδα από τις το 13-17 Οκτωβρίου 2020, και διοργανώθηκε διαδικτυακά λόγω κορονοϊού.

Η σύνθεση της έβδομης έκδοσης του φόρουμ, περιελάμβανε τον Καρδινάλιο Miguel Angel Ayuso Guixot, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου για το Διαθρησκειακό Διάλογο του Βατικανού, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Κέντρου Διαλόγου (KAICIID), του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, του Παγκόσμιου Μουσουλμανικού Συνδέσμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο χαιρετισμό του δήλωσε τα εξής:

ΧΥΔΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Μὲ τὰ πρὸς ἐξέτασιν θέματα, τὰ ὁποῖα ἔβαλεν εἰς τοὺς φοιτητὰς Νέα χυδαία ἐπίθεσις ἐναντίον τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πίστεώς μας ὑπὸ «προοδευτικοῦ» καθηγητοῦ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Πρόκειται διὰ τὸν κ. Δημήτριον Χριστόπουλον, ἐπίκουρον Καθηγητὴν τοῦ τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ ἱστορίας. Οὗτος ἔθεσεν εἰς τὴν γραπτὴν ἐξέτασιν τῶν φοιτητῶν (10ης Φεβρουαρίου) θέμα, εἰς τὸ ὁποῖον παρουσιάζεται ὁ Κύριός μας

Νεορθόδοξη Θεολογία Σχέσεως -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Σχέσις, υπόστασις καί τρόπος ύπαρξις τού Θεού, κατά τήν μεταπατερικήν θεολογία


«Το κύριο επιχείρημα τών Ορθοδόξων θεολόγων, που αρνούνται κάθε σύνδεση του Μυστηρίου της Εκκλησίας με το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος, είναι ότι τα ιδιώματα της Αγίας Τριάδος δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν στην οικονομία, δηλαδή, στον κτιστό κόσμο και στην ιστορία. Πίσω από αυτή τη θέση βρίσκεται η αντίληψη ότι ο Θεός συνδέεται με τον κόσμο μόνο με τις ενέργειές Του και όχι με τον τρόπο της υπάρξεώς Του, δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίον σχετίζονται μεταξύ τους τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, κατ΄ αυτούς, είναι λάθος να λέμε ότι η Εκκλησία εικονίζει και αντανακλά στην ύπαρξή της και στη δομή της την Αγία Τριάδα.» (1)

Σχόλιο 
1. Σχέσις
Μία η φύσις τής θεότητος καί κοινή. Τά φυσικά ιδιώματα ( : αγεννησία τού πατρός, γεννητόν τού υιού, εκπορευτόν τού αγίου πνεύματος) είναι γνωρίσματα κατά τό "υπάρχειν" τής φύσεως τής θεότητος, ήτοι δηλωτικά τής μιάς ουσίας, «ὅτι εἷς ἐστι Θεὸς, ἤγουν μία οὐσία, καὶ ὅτι ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι γνωρίζεταί τε καὶ ἔστιν, Πατρί φημι καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ ὅτι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατὰ πάντα ἕν εἰσι, πλὴν τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς ἐκπορεύσεως·» (2). Αυτή καθ΄εαυτήν η φύσις ή ουσία (ουσία υπερούσιος) τής μιάς θεότητος, παραμένει άρρητος καί ακατάληπτος. Η φύσις (ή υπερούσιος ουσία) γνωρίζεται μόνον κατά τό υπάρχειν καί ουδόλως κατά τό «φύσει είναι».

  Θά ήθελα νά ερωτήσω τούς υπαρξιακούς θεολόγους αυτό τό «ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι γνωρίζεταί τε καὶ ἔστιν» είναι τό ίδιο μέ τόν "τρόπο υπάρξεως" (sic) τής αγίας Τριάδος ; Η σχέσις μεταξύ τών τριών προσώπων αυτής, τήν οποία προβάλλουν καί προτείνουν, τί ρόλο παίζει (3) ; Θέλουν νά συνάψουμε σχέσι, νά γνωρισθούμε μέ τήν Αγία Τριάδα, μέσω αυτής τής σχέσις ; Αλλά αυτό έρχεται σέ αντίθεση μέ τό «γνόντες Θεόν», ότι «9 ... μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ» (Γλ. δ΄). Ο Θεός μάς γνωρίζει μέσω τής Εκκλησίας, όχι τής υπαρξιακής εκκλησιολογίας - κατά βάσιν Εικαστικής - καί όχι εμείς Αυτόν. Η μία θεότης Λόγω γνωρίζεται πρωτίστως, καί δευτερευόντως εικαστικά : διά τύπων, εικόνων, συμβόλων κλπ. Προϋπόθεσις, η κατόπιν πίστεως εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν καί Λόγον : «1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» καί όχι "εν αρχή ήν η εικών"       

Βιβλία π. Ερμόλαου αγιορείτου ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ τὸ ἱερὸ κελλίο Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸν Ἅγιο Βασίλειο (Καρούλια-Κατουνάκια) ἐκδόθηκαν οἱ οἱ δύο τόμοι τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τὸ Ψαλτήριον:

Α) Τόμος. Τὰ 4 Ἱερὰ Εὐαγγέλια. (Ἀρχαῖο κείμενο καὶ συνοπτικὴ ἀπόδοση τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας. Σελ. 800)

Β) Τόμος. Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καθολικὲς ἐπιστολές, Ἀποκάλυψη. (Ἀρχαῖο κείμενο καὶ συνοπτικὴ ἀπόδοση τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σελ. 1180)

Γ) Τόμος. Ψαλτήριον, οἱ 150 Ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ (Ἀρχαῖο κείμενο καὶ ἑρμηνεία σύμφωνα μὲ τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον καὶ τὸν Ἅγ. Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην. Σελ. 1016)

Δ)Ἀποκάλυψις του ΑγἸωάννου τοῦ Θεολόγου (Αρχαῖο κείμενο, μετάφραση και ἐκτενὴς ἑρμηνεία τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα Καισαρείας. Σελ. 350)

Ε) Παλαιά Διαθήκη ΓΕΝΕΣΙΣ (Ἀρχαῖο κείμενο καὶ συνοπτικὴ ἀπόδοση τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Σελ. 367)

ΣΤ)Παλαιά Διαθήκη 

ΕΞΟΔΟΣ-ΛΕΥ΅ΙΤΙΚΟΝ-ΑΡΙΘΜΟΙ-ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ (Ἀρχαῖο κείμενο καὶ ἑρμηνεία σύμφωνα μέ τόν Ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας. Σελ.886)


Ὑπὸ Ἑρμολάου μοναχοῦ Ἁγιορείτου

Γιὰ πρώτη φορὰ παρουσιάζεται συνοπτικὴ ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου καὶ τῆς Ἀποκαλύψεως ἀπολύτως σύμφωνη μὲ τοὺς Ἀγίους Πατέρες, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κακοδοξίες, παραλείψεις καὶ ἀνακρίβειες.

Γι’ αὐτὸ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀντιαιρετική καὶ ἀντιοικουμενιστική.

Ὁ πρῶτος ἀνθρωπόθεος -- Του αειμνήστου Στέργιου Ν. Σάκκου, ῾Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου

ΜΟΝΑΔΙΚΗ εἶναι ἡ θέση πού κατέχει μέσα στήν ᾿Εκκλησία ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί ξεχωριστή μέσα στίς καρδιές τῶν πιστῶν. ῾Η ταπεινή καί ὁλοκληρωτική προσφορά της στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου τήν ὕψωσε καί τήν δόξασε πάνω ἀπό ὅλους τούς ἁγίους, ὥστε νά εἶναι ἡ Παναγία μας. Τό μεγαλεῖο της ὅλο, πράγματι, βρίσκεται στό ὅτι δέχθηκε ὑπάκουα καί ταπεινά νά δανείσει στόν Θεό τήν σάρκα καί τό αἷμα της καί μυστηριακά καί ὑπεράνθρωπα νά γεννήσει τόν Θεάνθρωπο. Γιʼ αὐτό καί εἶχε τήν τιμή ἡ Παρθένος Μαρία νά γίνει ὁ πρῶτος ἀνθρωπόθεος. ῾Ο Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, λένε οἱ πατέρες, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό· αὐτό σημαίνει, νά τοῦ ἐξασφαλίσει τήν σωτηρία ἀπό τόν ὄλεθρο τῆς ἁμαρτίας καί νά τοῦ χαρίσει τήν μετοχή στή θεία μακαριότητα, τήν αἰωνιότητα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Τό ἔργο τῆς λυτρώσεως, πού συντελέσθηκε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐπιτελεῖται γιά ὅλους ὅσους πιστεύουν στό ὄνομά του, μέσα στήν ᾿Εκκλησία.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ο αγών (του 1940-41) ήταν ιερός. Οι Έλληνες πολεμούσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Η παρουσία της Παναγίας στο Μέτωπο διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Αναφέρουμε μία, η οποία είχε γίνει κοντά μας στο αριστερό μέρος του Μετώπου, εκεί που ήτανε το άλλο τμήμα του Μετώπου, των ευζώνων. Συνέβη το 1941 στον τότε ανθυπασπιστή και μετέπειτα υπολοχαγό Νικόλαο Γκάντζαρο.

Παραθέτω την αναφορά που είχε κάμει τότε στο Διοικητή του. Ιδού το πλήρες κείμενο:

Η ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ:

Αριθ. Δ.Υ.                                      Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941

 

Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος

Προς Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα

 ΘΕΜΑ: «Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».

 «Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης.

Κατά την επιστροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως.

Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στρατού μας.

Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν.

 Ήκουσα να ομιλή:

- "Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου", είπε!

"Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης:

Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.

Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι  αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.

Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι το δίκαιον πάντοτε υπερισχύει της βίας.

Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση!".

Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν.

Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.

 

Νικόλαος Γκάτζαρος

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γιά τόν Νικόλαον Γκάτζαρον μοῦ ὡμίλησεν μέ τά καλύτερα λόγια ἕνας πολύ εὐσεβής καί καθ' ὅλα ἀξιόπιστος ἄνθρωπος ἀπό τά Ἰωάννινα, ὁποῖος τόν ἐγνώριζεν προσωπικῶς. Βλ. τό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=djB3S6YUtgI

Ο Πάπας ευλογεί τους γάμους ομοφυλόφιλων...νομίζετε αυτός ο νόμος δεν θα έρθει και στην Ελλάδα;;

  Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο πάπας Φραγκίσκος που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της έγκρισης νόμων οι οποίοι αναγνωρίζουν τις σχέσεις συμβίωσης των ομοφυλόφιλων πολιτών, όπως και τις οικογένειες που συνθέτουν.

Η παραδοχή του πάπα περιλαμβάνεται σε επίσημο κείμενο του Βατικανού και ο ίδιος επισημαίνει ότι όλοι «δικαιούνται μία οικογένεια».


Η παπική έγκριση δόθηκε στο μέσον ενός ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, με τίτλο «Francesco» που έκανε την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.«Οι ομοφυλόφιλοι έχουν δικαίωμα να ζουν μέσα σε μια οικογένεια. Είναι παιδιά του Θεού και δικαιούνται μια οικογένεια. Κανείς δεν θα έπρεπε να τίθεται εκτός κοινωνικού συνόλου ή να νιώθει δυστυχισμένος για τον λόγο αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε έναν ειδικό νόμο, ώστε να είναι καλυμμένοι από νομικής απόψεως. Έδωσα μάχη γι’ αυτό», υπογραμμίζει ο πάπας.

Η ταινία ασχολείται με ζητήματα για τα οποία ο πάπας Φραγκίσκος έχει δείξει ενδιαφέρον, όπως το περιβάλλον, η φτώχεια, η μετανάστευση, η φυλετική και οικονομική ανισότητα και οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις διακρίσεις πάσης φύσεως.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία αστική νομική ένωση. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι νομικά καλυμμένοι» είπε ο πάπας, σε μία από τις συνεντεύξεις του για την ταινία.

Προκάλεσε σοκ σε εκατομμύρια Ρωμαιοκαθολικούς

------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: ΄΄Τον Πάπα να καταράσθε...΄΄

Το κατ΄εξοχήν έγκλημα κατά της ανθρωπότητος, αυτό που προκάλεσε δύο φορές την καταστροφή του κόσμου και την οργή του τριαδικού Θεού μας, θεσμοθετείται και διαφημίζεται!

Όσο εξαπλώνεται αυτό το έγκλημα - ασέβεια-διαστροφή, και όσο γίνεται το ίδιο και με τον Οικουμενισμό, τόσο εγγύτερα το τέλος του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία Του Κυρίου μας.

Ο φίλος, ο συνομιλητής και ΄΄αδελφός΄΄ του Πάπα, κ. Βαρλολομαίος, τι λέγει περί αυτών; Υιοθετεί τις θέσεις του αιρεσιάρχου;