Η ΕΡΗΜΟΣ - του αειμνήστου ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Καθηγητού Παν. Αθηνών

Η έρημος είναι συνήθως ο σκηνικός χώρος της απουσίας της ζωής. Είναι μια περιοχή υπαρξιακής σιωπής. Μια διάσταση σιωπηλού μυστηρίου.

Αλλά το γεγονός τούτο δεν σημαίνει πως η έρημος, σαν υπαρξιακή βίωση, είναι πάντοτε μια έννοια αντίθετη προς την έννοια της ζωής. Κάθε άλλο!

Η έρημος, μέσα στα πλαίσια της ζωής της Εκκλησίας, είναι μια διάσταση αυθεντικής ευαγγελικής ζωής. Μέσα στην ιστορία, αλλά και στο όλο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, η έρημος, σαν περιοχή πνευματικής εμπειρίας, είναι η πλέον αυθεντική ευαγγελική παρουσία ζωής. Το Ευαγγέλιον, σαν μήνυμα σωτηρίας, εξαγγέλλεται πρώτα - πρώτα από την έρημο.


Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσει προδρομικά μέσα στην έρημο το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Ό,τι έπειτα θα διδάξη ο Κύριος, το κηρύσσει ο Ιωάννης με πέντε βαρυσήμαντες λέξεις. «Εν δε ταις ημέραις εκείναις παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσων εν τη ερήμω της Ιουδαίας και λέγων. μετανοείτε ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών. Ούτος γαρ έστιν ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου λέγοντος. φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού» (Ματθ. 3, 1-3).

Τά σύμβολα δέν εἶναι ἐθνικισμός -- Μανώλης Κοττάκης Ιαν 22, 2021 (ΕΣΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ)

 ΕΧΩ σήμερα ἐνδιαφέροντα νέα γιά τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου

Νέα πού θά τῆς ἀρέσουν. Νέα ἀπό τήν φιλελεύθερη καί δημοκρατική Ἀμερική, ἡ ὁποία ὅρκισε χθές τόν τεσσαρακοστό ἕκτο Πρόεδρό της. Τά μάθατε τά νέα μήπως, κυρία Πρόεδρε; Πόσο σημαντικό εἶναι νά σεβόμαστε τά ἐθνικά σύμβολα, τήν σημαία, τήν παράδοση, τούς ἐκπροσώπους τῆς Θρησκείας, τήν ἱστορία, τόν ἐθνικό ὕμνο; Δέν φοβοῦνται οἱ φιλελεύθεροι Ἀμερικανοί μήπως τούς χαρακτηρίσουν «ἐθνικιστές», «ἐθνολαϊκιστές», «ἀκραίους», καί τά τοιαῦτα. Τήν ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους. Ὅρκισαν τόν Πρόεδρό τους μέσα σέ ἕνα πέλαγος ἀπό χιλιάδες ἀνεμίζουσες ἀστερόεσσες οἱ ὁποῖες ἀντικατέστησαν «τούς πολῖτες». Κάθε σημαία ἐκπροσωποῦσε ἕναν πολίτη. Κάθε ἀστέρι ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας της. Οἱ Ἀμερικανοί ὅρκισαν ἐπίσης τόν Πρόεδρό τους χωρίς νά φοβηθοῦν μήπως τίποτε ἡμέτεροι κοσμοπολῖτες τῆς ἑλληνικῆς συμφορᾶς τούς ἀποκαλέσουν «Ἀμερική Ἀμερικανῶν Χριστιανῶν» κατά τό «Ἑλλάς Ἑλλήνων» πού διαρκῶς ἀναμηρυκάζουν οἱ κομπλεξικοί τῶν Ἀθηνῶν. Δίπλα στόν Πρόεδρο Μπάιντεν στέκονταν μεταξύ ἄλλων οἱ πάστορες καί ἡ Βίβλος. Καί ὅταν ἀντήχησε τό «God bless America» κανείς ἀνόητος δέν τόλμησε νά χαρακτηρίσει τίς ΗΠΑ «Ἰράν», κράτος θεοκρατικό καί οὐχί οὐδετερόθρησκο.

Ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος ἐκκλησιάσθηκε στόν Καθολικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου πρίν ἀπό τήν ὁρκωμοσία. Καί τό ὡραιότερο, κυρία Πρόεδρε, ἰδού τό ὡραιότερο: Ἡ ἀναφορά Μπάιντεν στήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, λέξη πού δέν ἀρέσει πολύ στήν Ἑλλάδα καί ἡ ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ τους ὕμνου. Ὁ ὁποῖος ἀποδόθηκε μέ πλήρη σεβασμό καί στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ἀπό τήν Lady Gaga. Ὄχι ξέπνοα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, τά βλέπετε μήπως; Αὐτοί πού θαυμάζετε τά κάνουν. Γιατί ξέρουν ἄριστα ὅτι οἱ ἐθνικοί ὕμνοι, οἱ σημαῖες, ἡ Βίβλος, οἱ Θρησκεῖες, τά σύμβολα γενικώτερα δέν εἶναι ἐθνικισμός. Εἶναι πατριωτισμός.

--------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συγχαρητήρια, κ. Κοττάκη! Ὡραῖα τῆς τά «ψάλλατε»! Ἀφοῦ ἡ κ. Πρόεδρος δέν θέλει ν' ἀκούῃ τόν Ἐθνικόν Ὕμνον, ἄς ἀκούῃ τέτοιες «ψαλμωδίες»! Δέν ἀναμένομεν νά τήν ἐπηρεάσουν, βεβαίως, καθότι ὁ κομμουνισμός εἶναι ἀσθένεια τοῦ νοός, ὅπως καί ὅλες οἱ ἄλλες αἱρέσεις.

Τη ΚΔ΄ (24η) Ιανουαρίου, μνήμη της Οσίας μητρός ημών ΞΕΝΗΣ και των δύο αυτής θεραπαινίδων.

Ξένης της θαυμασίας ο καινός και ξένος βίος, εις μεν την ποσότητα είναι πολύ ολίγος και βραχύτατος, εις δε την διήγησιν είναι υπερβολικά πλούσιος και ευπρεπέστατος και τόσον κατανυκτικός και γλυκύτατος, ώστε δύναται να δώση εις τους ευλαβείς ακροατάς μεγάλην ωφέλειαν. Ότι αυτή η μακαρία ήτο από γένος επιφανές και ευγενέστατον, το δε βαπτιστικόν της όνομα ήτο Ευσεβία. Οι γονείς της ήσαν φιλόθεοι, πλούσιοι άρχοντες της πρεσβυτέρας Ρώμης και ένδοξοι, εις δε την εν γένει διαγωγήν των επιφανέστεροι. Φιλαρέτως λοιπόν και χριστιανικώς ανατραφείσα, όταν έφθασεν εις ηλικίαν νόμιμον, την εζήτησεν ως νύμφην του πλούσιος τις όμοιος αυτής και εις το γένος περιφανέστατος. Και οι μεν γονείς αυτής, μη γνωρίζοντες την γνώμην της, εδέχθησαν δώσαντες τον λόγον αυτών, συνάμα δε και ευτρεπίζοντες τα των γάμων αρμόδια.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΞΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ

«Ἐνῶ  ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ σημαία μας μέσα στὸ Βυζάντιο, δυστυχῶς τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει ἀρχίσει μία ἀπαράδεκτη προσπάθεια βλασφημίας τοῦ ἁγίου Σταυροῦ, ἀπορρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὄχι μόνο δὲν σέβονται πλέον καὶ πολλοὶ Ἕλληνες τὸν Τίμιο Σταυρό, ἀλλὰ μερικοὶ μεθοδεύουν νὰ διώξουν τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων, ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν σχολείων, νὰ διώξουν τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὰ ἐθνόσημα τῆς ἀστυνομίας… Ἀντιλαμβάνεστε λοιπὸν ὅτι ὅπως πᾶμε, θὰ καταντήσουμε ἕνα ἔθνος ἀσεβές. Μέχρι τώρα ὁ Θεὸς μᾶς προστάτευε γιατί δὲν ντρεπόμασταν νὰ ὁμολογοῦμε ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί… Παρακολουθεῖτε τὸν τελευταῖο καιρὸ πόση συζήτηση γίνεται γιὰ τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα. Καὶ ἔχουν ξεσηκωθεῖ οἱ ἐκκλησιομάχοι ὅλοι, στοὺς ὁποίους ἐκκλησιομάχους ὅμως ἐμεῖς δίνουμε δύναμη, μερικὲς φορὲς τοὺς ἀνεβάζουμε καὶ στὴν ἐξουσία μὲ τὴν ψῆφο μας, ὅλοι λοιπὸν αὐτοὶ οἱ ἐκκλησιομάχοι τώρα μεθοδεύουν, προγραμματίζουν μὲ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις, μὲ σχολικὲς ἀποφάσεις, μὲ ἐκπαιδευτικὲς ἀποφάσεις νὰ φύγουν τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἀκόμη καὶ ὁ Τίμιος Σταυρός. Καὶ ποιὰ σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὸ Γένος μας τῶν Ρωμηῶν, τῶν Ὀρθοδόξων;».

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

"ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ" ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/81aed84c-cebd-497c-a373-5ffd22740b2b (ΒΙΝΤΕΟ).

https://www.brighteon.com/81aed84c-cebd-497c-a373-5ffd22740b2b

Οι ανθ-Έλληνες ευρωβουλευτές ( πλήν τριών) ψήφισαν ξανά υπέρ της Τουρκίας κι εναντίον των Χριστιανών!

 Πηγή: https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/01/blog-post_575.html

ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ελληνόφωνε είσαι κι εσυ συμμέτοχος με την ψήφο σου γι αυτό ξεκίνα φροντιστήριο την τουρκική 


Οι Έλληνες ευρωβουλευτές των ΚΙΝΑΛ, ΝΔ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ξανά «πλάτες στην Τουρκία», αφού αρνήθηκαν να ψηφίσουν τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα ID (Σαλβίνι, Λεπέν, Afd κ.α.) η οποία καλούσε σε τερματισμό των σφαγών εναντίον των Χριστιανών παγκοσμίως και την καταδίκη της Τουρκίας για τις εισβολές σε Λιβύη και Ναγκόρνο Καραμπάχ! 

------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γιά τούς 18 «ἕλληνας» εὐρωβουλευτάς ἰσχύει προφανῶς τό γνωστόν «ἐν τῇ παλάμῃ καί οὕτω βοήσωμεν»! Ποῖος γνωρίζει πόσα πίπτουν ἐν τῇ παλάμῃ των καί ἀπό ποῖον! Προφανῶς, ἰνδάλματά των θά εἶναι ὁ Ἐφιάλτης, ὁ Ἰούδας, ὁ Πήλιος Γούσης καί ἄλλοι ΠΡΟΔΟΤΑΙ.

Κ. Βαθιώτης : ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Όταν μετά την 17η Μαρτίου ο κ. Μητσοτάκης κήρυξε τον πόλεμο κατά του κορωνοϊού ως “αόρατου εχθρού” της δημόσιας υγείας, ακριβώς μία ημέρα μετά την αρχική κήρυξη του “πολέμου” από τον Εμ. Μακρόν (δεν είναι τυχαίο ούτε ότι ο Γάλλος είχε την πρωτιά ούτε ότι ο Έλληνας ήταν το “δεύτερο καλόπαιδο” που έσπευσε να εμπλακεί στον “πόλεμο”),
σε κάποιους ήταν διαυγές το νέο “τρενάκι του τρόμου” που ξεκινούσε την πορεία του 19 χρόνια μετά τον πόλεμο κατά του προγενέστερου “αόρατου εχθρού”, δηλ. της Αλ Κάιντα και των απανταχού της γης τρομοκρατικών οργανώσεων, που μισούσαν (“και καλά”) τις “δημοκρατίες” της Δύσης.

Σε όποιους εξηγούσα την θεωρία περί “αοράτου εχθρού”, επιχειρώντας να τους ωθήσω να συγκρίνουν την 11η Σεπτεμβρίου με την 11η Μαρτίου, ώστε να αντιληφθούν τον κοινό παρονομαστή του τρόμου και του επαναπροσδιορισμού του διλήμματος “ελευθερία vs ασφάλεια”, που τώρα έμελλε να λυθεί μονόπλευρα υπέρ της ασφάλειας, με ρωτούσαν επίμονα:

----------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό ἄρθρον ρίχνει φῶς εἰς τήν πτυχήν-κλειδί τοῦ σχεδίου ὑποδουλώσεως τῆς ἀνθρωπότητος ὑπό τῶν νεοταξιτῶν (=Σατανιστῶν) μέ τήν ὑπ' αὐτῶν τεχνητήν δημιουργίαν κρίσεων (9/11, Lehman Brothers, Coronavirus, etc.), ἔτσι ὥστε νά μᾶς ἔχουν συνεχῶς ὑπό καθεστώς τρόμου, τό ὁποῖον προσφέρει ἰδανικάς συνθήκας γιά νά μᾶς στερήσουν σιγά-σιγά ὅλες τίς ἐλευθερίες χάριν τῆς «ἀσφαλείας»!!! Ὄργανά των οἱ ψευδο-πολιτικοί, οἱ ψευδεπίσκοποι, οἱ ψευδο-επιστήμονες, οἱ ψευδο-δημοσιογράφοι κ.ἄ.

Θεολογικοὶ διάλογοι «ἐπὶ ἴσοις ὅροις»: τέχνασµα τοῦ διαβόλου!

Οἱ Οικουμενιστές ἔχουν ἀναγάγει τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους µὲ τοὺς αἱρετικούς, σὲ προσχήµατα, γιὰ νὰ ἐνταθοῦν καὶ ἑδραιωθοῦν οἱ σχέσεις µας, ὡς Ὀρθοδόξων, µὲ αὐτούς. Ἔχει ἀποδειχτεῖ πὼς οἱ διάλογοι δὲν γίνονται πιὰ γιὰ νὰ πειστοῦν οἱ αἱρετικοὶ συνοµιλητές µας γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ «γιὰ νὰ τὰ βροῦµε», ἤτοι: νὰ καταλάβουµε ὅτι «ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου στὴ µέση» καὶ νὰ ἑνωθοῦµε! Ὄντως δαιµονικὴ ἀντίληψη καὶ πρακτική! Αὐτὸ ἐπισηµαίνει καὶ ὁ ἀγωνιστὴς καθηγητὴς π. Θεόδωρος Ζήσης: «Οἱ διεξαγόµενοι σήµερα Διάλογοι “ἐπὶ ἴσοις ὅροις” ἀποτελοῦν τέχνασµα τοῦ Διαβόλου, ποὺ ἐπιθυµεῖ νὰ ἐξισώσει τὴν ἀλήθεια µὲ τὸ ψεῦδος, τὴν Ὀρθοδοξία µὲ τὴν αἵρεση. Τὸ “ἐπὶ ἴσοις ὅροις” σηµαίνει ὅτι ἀποδέχονται οἱ διαλεγόµενοι ὅτι µπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν ἀλήθεια καὶ οἱ δύο πλευρές· δὲν ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια ἀποκλειστικὰ στὴ µία πλευρά. Καὶ µόνον ἡ ἀποδοχὴ αὐτοῦ τοῦ ὅρου σηµαίνει ὅτι ἀµφιβάλλουµε γιὰ τὸ ἂν ὁ Χριστός, ἡ Ἐκκλησία, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες ἔχουν καὶ διδάσκουν τὴν ἀλήθεια. Ἂν στὴν “ἐπὶ ἴσοις ὅροις” συζήτηση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως, λόγω ρητορικῆς δεινότητος τῶν αἱρετικῶν, ὑψηλοτέρου µορφωτικοῦ ἐπιπέδου, διαλεκτικῆς ἱκανότητος ὑπερισχύσουν τῶν ἀσθενεστέρων εἰς αὐτὰ Ὀρθοδόξων ἢ τοὺς ἐξαναγκάσουν µὲ διαφόρους τρόπους, ὅπως ἔγινε στὴν Φερράρα-Φλωρεντία, νὰ δεχθοῦν τὰ τῶν αἱρετικῶν, αὐτὸ σηµαίνει ὅτι βρέθηκε ἡ ἀλήθεια;»!

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

Πηγή: http://scripta---manent.blogspot.com/2021/01/blog-post_98.html

 ΑΡΘΡΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΕΣ

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

(Λόγος στο Πανηγυρικό Εσπερινό του ναού τής Τιμίας Ζώνης  2020)

ΔΑΒΙΔ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑΣ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Θεοτόκε αειπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη… επί σοι και φύσις καινοτομείται και χρόνος». Και πράγματι αδελφοί μου σε ότι αφορά τον χρόνο, με την παρουσία και την χάρη της Θεοτόκου, ο ιστορικός χρόνος, η ιστορία του κόσμου τούτου, δεν βαίνει απλώς σε ένα τέλος, ούτε και πρόκειται να καταργηθεί, αλλά τελούσα υπό την σκέπη της Παναγίας, μεταμορφώνεται και ενσωματώνεται στον χρόνο και την χρονική διάσταση της Βασιλείας του Χριστού. Το γεγονός ότι ο χρόνος καινοτομείται, δηλαδή ανανεώνεται, με την παρουσία και το πρόσωπο της Θεοτόκου, υποδεικνύει και υπενθυμίζει μία εξόχως σημαντική υπόσχεση, μία υπόσχεση γραμμένη στις καρδιές των πιστών, ότι η Παναγία, όπως και ο Υιός της θα είναι μαζί τους μέχρι συντελείας των αιώνων. Η Κυρία Θεοτόκος προνοώντας και επεμβαίνοντας έως το τέλος του χρόνου αυτού, βαδίζει χέρι-χέρι με τους πιστούς μέχρι τα έσχατα, την παρουσία του Αντιχρίστου και την Δευτέρα του Υιού της Παρουσία.