ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟ 67 ΙΑΤΡΩΝ

Διακήρυξις κατὰ τῶν ἐκτρώσεων
ὑπέγραψαν 67 ἰατροὶ τῆς Κύπρου,
τονίζοντες ὅτι ἡ Πολιτεία πρέπει νὰ
προστατεύση τὸ ἔμβρυον, διότι ἔχει
ὅλα τὰ δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου.
Εἰς ἀνακοίνωσίν των τονίζουν τὰ
ἑξῆς: