To Δόγμα και η αξία του -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτίμου Καθηγητού ΑΠΘ

Η προσήλωσις εις το ορθόδοξον δόγμα, ωστική δύναμις της πνευματικής ζωής

Ανάμεσα στ΄ άλλα γνωρίσματα, που χαρακτηρίζουν την πνευματική υποβάθμιση της κοινωνίας μας είναι και τούτο: Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για τα πνευματικά και μάλιστα τα δογματικά θέματα, που αποτελούν το θεμέλιο και την πηγή της πνευματικής ζωής. Για του λόγου το ασφαλές παραπέμπω στην επίσκεψη του Πάπα στην Αθήνα. Επιθυμούσα, όπως και η πλειονότητα του ελλαδικού κλήρου και λαού, την αποφυγή εκείνης της επισκέψεως. Η πραγματοποίησή της ήταν ένα ήττημα για μας. Έστησε ένα προγεφύρωμα του Παπισμού στην Ορθόδοξη Ελλάδα και έχει αυξήσει την έπαρση των απανταχού παπικών και παποφίλων.

Οικουμενισμός : Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ του Ασκητού -- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ

Τω περιποθήτω τέκνω Νικολάω, 

Επειδή έκπαλαι μεγάλας φροντίδας κατέβαλες, ίνα σώσης τον εαυτόν σου, ως και μεγίστην μέριμναν δια την κατά Θεόν ζωήν, συζητών δε με ημάς διηγείσο δια ποίων κόπων, θερμών αγώνων και αυστηρού τρόπου ζωής προσεπάθεις να πλησιάσης προς τον Κύριον, εφαρμόζων εις τους αγώνας σου εγκράτειαν και πάσαν κακοπάθειαν, εντατικήν αγρυπνίαν και σύντονον προσευχήν· εξιστόρεις δε οποίοι πόλεμοι και εξάψεις σαρκικών παθών αναταράσσουν την ανθρωπίνην φύσιν και κατά της ψυχής εξεγείρονται υποκινούμενα υπό του νόμου της αμαρτίας του αντιστρατευομένου τον νόμον του νοός ημών (βλ. Ρωμ. ζ: 23), συνεκινείσο δε και ωδύρεσο, διότι περισσότερον παρηνωχλείσο από τον πόλεμον της οργής και των σαρκικών ελαττωμάτων και επεζήτεις να ακούσης λόγον συμβουλευτικόν

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τη Ε΄ (5η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ του Αθηναίου, του ασκήσαντος εν τω όρει της Θράκης της πέραν της χώρας των Χετταίων.

Μάρκος ο Αθηναίος, ο εν Οσίοις Οσιώτατος και εν Αγίοις Αγιώτατος Πατήρ ημών, ο ασκήσας εις την βαθυτάτην έρημον την πέραν της Αιγύπτου κειμένην, εν τω όρει τω καλουμένω της Θράκης, διέλαμψεν εν τη πανερήμω ταύτη κατά τον Δ΄ μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τους χρόνους δηλαδή εκείνους κατά τους οποίους ο εν Αιγύπτω Χριστιανικός ασκητισμός ευρίσκετο εις το μεσουράνημα του μεγαλείου του. Ακριβείς πληροφορίας περί του χρόνου της γεννήσεως και της προς Κύριον εκδημίας του Οσίου τούτου Πατρός δεν έχομεν, τόσα δε μόνον περί τούτου γνωρίζομεν, όσα διηγείται εις τινα διήγησίν του ο Όσιος Πατήρ ημών Σεραπίων.

« μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.» -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ΚΑΝΩΝ Ζ΄

Εί τις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, τήν αγίαν τού Πάσχα ημέραν πρό τής εαρινής ισημερίας μετά Ιουδαίων επιτελέσσοι, καθαιρείσθω

Ερμηνεία
( ... ) Εάν δέ μετά τήν ισημερίαν εορτάσωμεν, ένα μόνον πάσχα κάμνομεν τόν χρόνον, καί ακολούθως ένα καταγγέλλομεν θάνατον τού Χριστού. Δι΄ ό καί οι ίδιοι Απόστολοι εν ταίς διαταγαίς (βιβλ. έ. κεφ. ιζ΄.) ταύτά φασί. «δεί, υμάς, αδελφοί, τάς ημέρας τού πάσχα ακριβώς ποιείσθαι, μετά πάσης επιμελείας, μετά τροπήν ισημερινήν, όπως μή δίς τού ενιαυτού ενός παθήματος μνείαν ποιήσθε αλλ΄ άπαξ τού έτους, τού άπαξ αποθανόντος».

Άν καί αυτά, από τό Πηδάλιον, αναιρούνται κατά τόν
Unknown (διάβαζε αμέσως κατωτέρω)

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. Καθηγουμένου της Ι.Μ Δοχειαρίου Αγίου Όρους Γέροντα Γρηγορίου.

Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτριο Χατζηνικολάου για την αποστολή του παρόντος άρθρου

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΩΘΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ… ΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ…

Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε, οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία. Πῶς σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα; Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μιὰ ματιὰ ποὺ τοὺς ρίχνεις. Κινητὰ τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ τσιγάρο. Δυστυχῶς στήν ἐποχὴ τοῦ Μωάμεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας.
Περισσότερο ἀπὸ ἑξακόσια χρόνια οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμανισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά. Καὶ σήμερα πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν χώρα μας ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

Βρεφομαχεί, νηπιομαχεί, παιδοσφάζει ο Ηρώδης, μεθυσμένος απ’ την μανία του να σκοτώση το «παιδίον νέον», τον Ιησούν! 
Ανεξίτηλη η ντροπή του. Άνανδρη η ενέργειά του! Θύμα του το παιδί!
Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη, οι … «Ηρωδιάδες» όλων των εποχών. Γυναίκες του Λαού, ή Αρχόντισσες, παντρεμένες ή ανύπαντρες σκοτώνουν με εμβρυοκτόνα βότανα, ή με άλλους τρόπους, το πρωτοσχημάτιστο παιδικό πλάσμα, που «τόλμησε» να παρουσιαστή μέσα τους, σαν φυσική συνέπεια μιάς νόμιμης ή λαθραίας σαρκικής ηδονής! Θύμα, κι εδώ, το παιδί!
Και ποιός να το φανταζότανε πως οι «Ηρωδιάδες» αυτές θα συγκροτούσανε στην Αγιομάννα Ελλάδα συμμορίες παιδοφθόρες, που, κάτω από έναν απατηλό φεμινισμό, θα κηρύσσανε εξοντωτική σφαγή κατά των αγέννητων νηπίων τής Ελλάδος!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»  

http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7719.html

----------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Είναι παλιό αυτό το κείμενο. Το ζήτημα είναι όμως που ο κόσμος έχει δηλητηριαστεί από την πολύ υπακοή στην αίρεση, και ο διάβολος τους έχει δέσει με γερά λουριά, και τους έχει θολώσει τα νερά. Έτσι ούτε υγεία έχει ο κόσμος, ούτε καλή όραση και ακοή. Όταν ο άνθρωπος νοσεί στην εντατική δεν έχει ανοσοποιητικό. Και για όλα φταίνε οι δήθεν Ταγοί της διττης σημασίας της αποτείχισης.
Δυστυχώς και στον διαβολο πληρώνονται νοίκια.

Ελλάς….ώρα μηδέν με διατεταγμένους δοσίλογους -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

«Μπήκαν  στην πόλη οι οχτροί. Φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί. Κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την Τρίτη ημέρα» Γιώργος Σκούρτης.

Η βιούμενη τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα πραγματικά μας υπερβαίνει και μας ωθεί εις τον περιγράψουμε όντες ανυπερθέτως ενεοί την υφιστάμενη κατάσταση, δίχως φόβο και πάθος παρά μόνον να ερμηνεύσουμε αντικειμενικά τα γεγονότα.
Σε μία ήδη πτωχοποιημένη Ελλάδα ένεκεν της απροσδιορίστου επιβεβλημένης υπαγωγής μας εις τα ανθελληνικά και Αντισυνταγματικά μνημόνια,  την μαζική κατάθλιψη την οποία βιώνει ο Έλληνας συνεπεία της οικονομικής πενίας εν συνδυασμό προς την κρατική αβελτηρία του ευρύτερου δημοσίου (ασφαλιστικούς οργανισμούς, Δημόσια θεραπευτήρια), την ανηλεή επίθεση και ανελαστικότητα των Τραπεζών αλλά και την λυσσώδη καταδίωξη του από τις οικονομικές εφορείες δια την, εις την κυριολεξία, αρπαγή της εναπομείνασας οικονομικής περιουσίας του, δια νομιμοφανών μέσων πλειστηριασμών, κ.α.

Τοῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

Μοῦ ἀπεστάλη σὲ φωτοαντίγραφα ἡ εἰσήγησις τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη σὲ Ἡμερίδα μὲ θέμα «Περιπτώσεις Οἰκονομίας στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία» (ἐδῶ). Ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι εἶναι δύσκολο στὶς ἡμέρες μας νὰ κατανοήσουμε τοὺς Ἁγίους, καὶ ἐπειδὴ συνήθως τοὺς προσαρμόζουμε στὰ πιστεύω μας, θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω τὶς σκέψεις καὶ ἐνστάσεις μου γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς γενικοτέρου προβληματισμοῦ, ὡς πρὸς τὸ δέον γενέσθαι, διὰ τὴν καταπολέμησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἡ ἀναφορὰ τῶν σκέψεων καὶ ἐνστάσεών μου θὰ εἶναι στὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Σεραφεὶμ διὰ τὴν περίπτωσι τῆς ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ τὸν μελετήσω κάπως καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἁγίους Πατέρες, καὶ ὁ σκοπός, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ συμβολὴ εἰς τὴν ὀρθὴ κατανόησι τοῦ Ὁσίου, ἀφ’ ἑτέρου ἡ σωστὴ καὶ διακριτικὴ προσαρμογὴ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων του στὴν σημερινὴ κατάστασι τῆς αἱρέσεως.
Ἀναφέρει λοιπόν ὁ π. Σεραφεὶμ Ζήσης στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναφορᾶς του στὸν Ὅσιο τὰ ἑξῆς:

Κύριε ἁμαρτάνων οὐ παύομαι

Κύριε, καὶ τὸν φόβον σου πτοοῦμαι, καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν οὐ παύομαι, τίς ἐν δικαστηρίῳ τὸν δικαστὴν οὐ πτοεῖται; ἢ τὶς ἰαθῆναι βουλόμενος, τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς κᾀγώ; Μακρόθυμε Κύριε, ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, καὶ ἐλέησόν με.

Γιατί τόσο χολή εναντίον του διαχειριστή αδελφέ μου ΑΝΩΝΥΜΕ!!!


Ανώνυμος είπε...
Βάζει και ο κάθε αγιομάχος στο στόμα του κάθε αγίου ότι ακαθαρσία του νου του έχει και χωρίς αγιογραφικές βιβλιογραφικές πηγές με την ευλογία και συνυπευθυνότητα του διαχειριστή της ιστοσελίδας. ΕΥΓΕ... ΣΥΝΕΧΙΣΕ... ΑΞΙΟΣ...


Γιατί τόσο χολή εναντίον του διαχειριστή αδελφέ μου ΑΝΩΝΥΜΕ!!!

Τα άλλα ιστολόγια προβάλλουν σχόλια που "εξυπηρετούν" τις θέσεις τους.

Η "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ" σέβεται όλους εσάς χωρίς διάκριση, και έχει ελευθερία λόγου. Τώρα ούτε αυτό σας αρέσει!!!

Πόσες φορές επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα: Δεν άνοιξα ιστολόγιο από δική μου επιθυμία. Κατόπιν υπερβολικής φορτικής πίεσης των αδελφών της Ελληνοκαναδικής Αδελφότητας και τελικά για να μη φανώ παρήκοος δέχτηκα. Δεν έχω θεολογικές αλλά ούτε και γραμματικές ικανότητες γι' αυτή την εργασία. Είμαι 76 ετών και με τις ημερήσιες αντιγραφές βίους Αγίων από Συναξαριστές και από τον Ορθόδοξο Τύπο και από άλλα Χριστιανικά βιβλία, εργάζομαι περίπου 8 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα. ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ !!! Θέλω να σταματήσω. Κάθε φορά που αποφασίζω να το κάνω κοιτάζω την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου και της λέγω : Εσύ θα αποφασίσεις. χαμήλωσε την επισκεψιμότητα του ιστολογίου να καταλάβω ότι θέλεις να σταματήσω. Κάθε φορά που το λέγω, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει πολύ!!!

Η Κυρία Θεοτόκος μας θα αποφασίσει, ούτε εγώ ούτε εσείς!

Ὁ Σεβ. Γκαμπὸν πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Κονγκό!

ΟΙ ΔΙΑΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ἑνώσεις εἶναι τὸ νέο δόλιο τέχνασμα καὶ μοντέλο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιὰ νὰ φέρνει κοντὰ τὶς «ἐκκλησίες» καὶ δυστυχῶς τὴν Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ τὴν ἕνωσή τους, τὴν ὁποία προωθοῦν διακαῶς οἱ θιασῶτες του. Μὲ μεγάλη λύπη παρατηροῦμε νὰ ἡγοῦνται σὲ αὐτὲς τὶς ἀνίερες ἑνώσεις καὶ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, ἀκόμα καὶ προκαθήμενοι! Πρὶν λίγο καιρὸ ἔλαβε νομικὴ ὑπόσταση μία ἀκόμα ἕνωση «ἐκκλησιῶν», στὸ Κονγκό, ἔχοντας ὡς πρόεδρο τὸν Μητροπολίτη Μπραζαβὶλ καὶ Γκαμπὸν κ. Παντελεήμονα! Δεῖτε τὴν εἴδηση:

Η ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ --- Σχόλιο του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ερώτηση :
Ο/Η
Unknown
3 Μαρτίου 2020 - 7:13 μ.μ.
« ... η ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ μας φανερώνει ότι οι αιρετικοί ζουν μαζί με τους Ορθοδοξους μέσα στην Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού;»

Απάντηση :
«28 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. 29 ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· 30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.»

Άν ήταν νά μή ασχολούμαστε μέ αυτούς τούς «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν λαλοῦντες διεστραμμένα», που ζούν μαζί μας στό σώμα (εκκλησιαστικό) τού Κυρίου, διότι ... στό τέλος μόνον "ο άγιος Θεός θά μάς κρίνει όλους", τότε ουδείς λόγος θά υπήρχε, ώστε νά συγκληθούν Οικουμενικές Σύνοδοι.

Οι καινοτόμοι δέν άλλαξαν μόνο τό ημερολόγιο, άλλαξαν καί τό Εορτολόγιο. Μέ τήν έννοια, ότι "δευτερώνουν" εορτές, κατά παράβαση τών Αποστολικών Διαταγών : «Μή δίς τού ενιαυτού μνείαν τού ιδίου παθήματος ποιήσθω». Κάνουν Δεκαπενταύγουστο στίς πόλεις, πάνε μετά από 13 ημέρες καί δευτερώνουν στό Άγιον Όρος. Κάνουν Χριστούγεννα στίς πόλεις, πάνε μετά στά Ιεροσόλυμα καί κάνουν πάλι.
Ο άγιος Κύριλλος εορτάζει στίς 18 Μαρτίου ορθοδόξως (ημέρα Κυριακή, Γ΄Νηστειών, τής Σταυροπροσκυνήσεως), καί στίς 18 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, Β΄Νηστειών, νεορθόδοξα.
Όσο γιά τήν "μπακαλίστικη" τακτική τών εκπτώσεων (οι ημέρες εκπίπτουν κατά τήν περίοδο τού Τριωδίου) τί νά γράψω ; Ότι δέν έχουμε εκπτώσεις μόνο στά εμπορικά καταστήματα ;

Εισοδισμός --- Χαράλαμπος β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρο

Η ατζέντα της αποτυχημένης ψευδεπίγραφης αριστεράς , δέον όπως εκριζωθεί από την συνείδησή της κοινής γνώμης με συνέπεια να αντιληφθούμε με την προσήκουσα ενάργεια ότι ο αυτοπροσδιορισμός μας καθίσταται το μείζον εις τον βίο μας.
Η αντιπρόταση της πολιτισμικής μας ταυτότητας, εις την ελαύνουσα ισοπεδωτική ομογενοποίηση, καθίσταται χρέος όλων μας προκειμένου να συγκροτήσουμε την ιστορική μας συνέχεια ως λαός και έθνος, παρά την λαίλαπα, εκ των ένδον, των  εξωνημένων «Δούρειων ίππων» εξω-εθνικών συμφερόντων, οι οποίοι απεργάζονται τον υποδόριο αφελληνισμό αδιαταράκτως εισέτι και εντός των συντεταγμένων θεσμών του Κράτους μας.