ΧΑΛΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΕΙΑ

Ταξιδεύοντας μέσ᾽ στό κατακαλόκαιρο ἀπό Θεσσαλονίκη γιά Κομοτηνή μέσῳ Ἐγνατίας ὁδοῦ, σταθμεύσαμε σέ μεγάλο κατάστημα, ἀπό αὐτά πού ὑπάρχουν στήν Ἐγνατία ὁδό, γιά ξεκούραση και ἀνεφοδιασμό σέ καύσιμα. Ψωνίζοντας εἴδαμε στόν τοῖχο τοῦ καταστήματος ὅτι τά προσφερόμενα προϊόντα διαθέτουν «πιστοποίηση Χαλάλ». Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση αὐτός ὁ ὅρος «χαλάλ» καί τόν ψάξαμε. Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ὅτι σύμφωνα μέ τό Κοράνιο καί τον ἰσλαμικό νόμο (σαρία), τά προϊόντα, πού καταναλώνει ἕνας εὐσεβής μουσουλμάνος, πρέπει νά ἔχουν «εὐλογηθεῖ» καί «διαβασθεῖ» ἀπό ἕναν μουσουλμάνο ἱερωμένο με τόν τρόπο πού ὁρίζει τό ἰσλάμ.

Θανάσης Βέγγος Μακεδονία Ξακουστή


ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -- τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Ἡ ἑβδομαδιαία Τουρκική ἐπιθεώρηση Aksyon τεῦχ. 1000/3.2.2014 δημοσίευσε μία τρομακτική ἀποκάλυψη πού ἐπιβεβαιώνει κατά φοβερό τρόπο καί ἀποκαλύπτει τον βρώμικο σχεδιασμό τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς κυβέρνησής της γιά τήν ἐκπόρθηση καί ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. Ἡ δήλωση στό παρελθόν τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Τουργκούτ Ὀζάλ ὅτι δεν χρειάζεται πόλεμος μέ τήν Ἑλλάδα για τήν ἐκ νέου κατάκτησή της, ἀλλά ἁπλῶς καί μόνο ἡ βαθμιαία καί μεθοδευμένη ἀποστολή «τριῶν-τεσσάρων ἑκατομμυρίων φανατικῶν μουσουλμάνων», γιά τήν δημογραφική της ἀλλοίωση καί τήν ἐθνοτική της στρέβλωση, ὑλοποιεῖται, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό δημοσίευμα, μέ τον καλύτερο τρόπο. Ταυτοχρόνως τό νεοοθωμανικό ὅραμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας κ. Νταβούτογλου, πού ἐνστερνίζεται πλήρως τό κυβερνῶν κόμμα τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, βρίσκει τήν καλύτερη πρακτική του ἐφαρμογή στίς ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης. Δημοσιεύεται λοιπόν στό τεῦχος, πού ἀναφέραμε, ὅτι ἡ μεγαλύτερη μυστική Τουρκική ὑπηρεσία Jitem τῆς τουρκικῆς στρατοσυνοριοφυλακῆς εἶναι αὐτή πού κατ᾽ ἐντολή καί μέ τήν ἔγκριση τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν μεταφέρει σέ καθορισμένες καί ἐλεγχόμενες διαδρομές πρός τίς Τουρκικές ἀκτές τοῦ Αἰγαίου καί πρός τόν Ἕβρο καί με πληρωμένους «ὑπαλλήλους» -δουλεμπόρους χιλιάδες μουσουλμάνους παράνομους μετανάστες πρός τή χώρα μας, με σκοπό τήν ἐπίτευξη τῶν σχεδιασμῶν τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου, πού προωθεῖ με τεράστια κονδύλια ἡ Σουνιτική ναυαρχίδα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καί τοῦ Κατάρ.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

Τη Λ΄ (30η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ του Συγγραφέως της Κλίμακος.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Σάββατο, 30  Μαρτίου 2019
                                                                                                      
Ιωάννης ο Όσιος Πατήρ ημών ο Σιναϊτης, ο αποκαλούμενος της Κλίμακος, υπήρξε μέγας Ασκητής και ασκητικός συγγραφεύς ακμάσας κατά τον ΣΤ΄ (6ον) μετά Χριστόν αιώνα. Ποία είναι η πρώτη πόλις η τον θείον τούτον άνδρα γεννήσασα και θρέψασα προ της αθλητικής και ασκητικής πολιτείας του δεν γνωρίζω να είπω μετά πεποιθήσεως και ακριβείας· όμως ο μέγας Απόστολος Παύλος εγνώρισε προ ημών την δευτέραν και αληθινήν αυτού πατρίδα, την ουράνιον Βασιλείαν, η οποία διατηρεί και τρέφει ήδη αυτόν εις την αθάνατον ζωήν (Φιλιπ. γ:20)· διότι κατοικεί πάντως και ούτος ο Όσιος εν ουρανοίς μετ’ εκείνων οίτινες ευφραίνονται νοερώς εν τη δόξη του Θεού και κορέννυται η ψυχή αυτού εκ των θείων και επουρανίων αγαθών, των οποίων εγένετο κληρονόμος δια τους κόπους του και απολαμβάνει ήδη ταύτα ομού μετά των Αγγέλων και των Αγίων, οίτινες χορεύουσιν εν τω Παραδείσω και αγάλλονται με παντοτεινήν ευφροσύνην και αγαλλίασιν.

Τη ΚΘ΄ (29η) Μαρτίου, ο Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Επίσκοπος Κίου της Βιθυνίας εν ειρήνη τελειούται.

Ευστάθιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών και Ομολογητής, αποτινάξας αφ’ εαυτού τον κόσμον και τα εν τω κόσμω, ως φορτίον βαρύ, έγινε Μοναχός και τον ζυγόν του Χριστού φέρων επι των ώμων του, αόκνως εποίει τας εντολάς Αυτού και επεμελείτο της σωτηρίας της ψυχής του. κατόπιν δε εχειροτονήθη και Ιερεύς, πεισθείς εις τας πολλάς προς αυτόν παρακλήσεις του λαού. Ηυχαρίστει δε πάντοτε τον Θεόν, προς τον οποίον είχε πίστιν αδίστακτον· είχεν αγάπην εις όλους ανυπόκριτον· ήτο διδακτικός, ταπεινός, συμπαθής, ελεήμων, ζηλωτής καλών έργων.

Τη ΚΘ΄ (29η) Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΙΩΝΑ, ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΥ και των συν αυτοίς.

Ιωνάς και Βαραχήσιος οι Άγιοι Μάρτυρες και οι συν αυτοίς αθλήσαντες κατήγοντο εκ της Περσίας, ήκμαζον δε κατά τους χρόνους του βασιλέως των Ρωμαίων Κωνσταντίνου του Μεγάλου 307 – 337 και Σαβωρίου βασιλέως των Περσών του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 325 – 379. Ήσαν δε οι Άγιοι Ιωνάς και Βαραχήσιος Μοναχοί μονάζοντες εις τινα Μονήν, δια δε τον διωγμόν τον οποίον εξαπέλυσε κατά των Χριστιανών ο Σαβώριος αφήσαντες ούτοι το Μοναστήριόν των μετέβησαν εις κώμην τινά καλουμένην Μαρμιαβώχ.

Επιτρέπεται οι Λαϊκοί να αναμειγνύονται στα θέματα της Πίστεως;

Εισαγωγή
       Μπορούν οι λαΐκοί, τα μέλη της Εκκλησίας που δεν έχουν την Ιερωσύνη, να ασχολούνται με θέματα Πίστεως; Δύνανται οι λαΐκοί, παρ' όλο που δεν έχουν κανένα αξίωμα μυστηριακής διακονίας στην Εκκλησία, να ελέγξουν Επισκόπους, όταν εκείνοι παρεκτρέπονται από την αλήθεια; Είναι δικαιολογημένοι όσοι πίσω από τους Ιερείς και τους Πνευματικούς τους Πατέρες τηρούν στάση αδιαφορίας, όταν παραχαράσσονται το κήρυγμα και η Πίστη της Εκκλησίας, επειδή παρομοίως και οι Προεστώτες και Πνευματικοί τους Πατέρες, «αφού έπαθαν κάτι ανθρώπινο» δεν μαρτυρούν και δεν ομολογούν την αλήθεια της Ορθοδοξίας;

Γ΄ Χαιρετισμοί από τον Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης


Μάς προετοιμάζουν για Πρέσπες Νο 2 -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

 Σιγά, σιγά τους ξεφεύγουν όσα Τσίπρας – Ερντογάν συμφώνησαν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς συνεργάτες και πρακτικογράφους πρόσφατα στην Άγκυρα.

       Βαίνουμε ολοταχώς προς «Πρέσπες Νο 2», Λαγός ο πρώην ΥπΕξ Ν. Κοτζιάς μάς συμβούλεψε «να μην είμαστε μοναχοφάϊδες» ενώ απαξίωσε «α λα τούρκα» την αδιαμφισβήτητη θέση μας τού Καστελόριζου. Δεύτερος,  αλλά όχι καταϊδρωμένος, ο νυν ΥπΕξ Γ. Κατρούγκαλος  ο οποίος διαβεβαίωσε τον αγαρηνό ομόλογό του ότι για τα κοιτάσματα της  ανατολικής Μεσογείου «ασφαλώς βλέπουμε θετικά της συμμετοχή της Τουρκίας». Διερωτώμενος «ποιος μπορεί να αποκλείσει από αυτή τη περιοχή τη Τουρκία, η οποία έχει τόσα χλμ ακτή στη Μεσόγειο;» 

Σκοτώνουμε τα ελληνορθόδοξα παιδιά μας και επιδοτούμε τις αναρίθμητες γεννήσεις των λαθρομουσουλμάνων εποίκων!!!!

Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2018

17.810.000 ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!

Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.

 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 2.400. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.

 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, οι δε υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.

 Αυτοκτονούμε!!!


ΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΚΟΥΚΙ ΣΥΡΙΖΑ

Μεγάλη, γεμάτη παλμό η προεκλογική συγκέντρωση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα, κατενθουσιασμένοι οι υπό ελληνοποίηση Πακιστανοί ψηφοφόροι του
Το αληθινό προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το είπε ο Βίτσας στην εκδήλωση της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα (στις 23/3/2019). Αφού εξέφρασε τη λύπη του που τα λέει στα ελληνικά, προσκάλεσε Πακιστανούς να έρθουν στην Ελλάδα (με τη φράση «τα όνειρα δεν έχουν σύνορα»), έταξε αθρόες ελληνοποιήσεις εξομοιώνοντας τους Ελληνες που είναι στη Γερμανία και τους Ελληνες της Αμερικής με τους Πακιστανούς που εισήλθαν λάθρα στην Ελλάδα, και ζήτησε συγγνώμη για την εκμετάλλευση που υπέστησαν και τον φόβο που ένιωσαν (για την ΕΛ.ΑΣ.) οι Πακιστανοί που ήλθαν στην Ελλάδα.
Ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία Βίτσα:

Η Ι.Μ. Πειραιώς εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου

Ένα βασικό φιλοσοφικό αξίωμα του μεγίστου των φιλοσόφων της αρχαιότητος, του Σωκράτους, είναι ως γνωστόν το «εν οίδα, ότι ουδέν οίδα», δηλαδή το μόνο πράγμα που γνωρίζω είναι ότι τίποτα δεν γνωρίζω. Αναμφίβολα αυτή η οντολογική αυτογνωσία του τον ανέδειξε ως τον πλέον αξεπέραστο φιλόσοφο όλων των εποχών και αποτέλεσε τη βάση της επιστημονικής έρευνας των όντων. Πάνω σ’ αυτή την αρχή στηρίζεται ολόκληρο το φιλοσοφικό και επιστημονικό οικοδόμημα των κατοπινών γενεών μέχρι σήμερα. Και πάνω σ’ αυτή την βασική αρχή στηρίχθηκαν όλοι οι μεγάλοι πρωτοπόροι της ανθρώπινης σκέψης και της επιστήμης, οι οποίοι διέπρεψαν και προήγαγαν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων με τις επιστημονικές ανακαλύψεις των.