Mητροπολίτης Πειραιώς: Πάπα και τοις αυτώ κοινωνούσι Ανάθεμα!

Uploaded by on Mar 11, 2012

Σεραφείμ : Πάπα και τοις αυτώ κοινωνούσι Ανάθεμα!Εκφράζουμε εκ βαθέων την ευχή η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος «η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα» φωτίση, ενισχύση και κατευθύνη τους αξίους της αποστολής τους επισκόπους, όπως τιθέμενοι επικεφαλής του πιστού λαού του Θεού απελευθερώσουν την Ορθόδοξο Εκκλησία από το αιρετικό οικουμενιστικο-παπικό καρκίνωμα και την οδηγήσουν δια της αγιοπνευματικής-χαρισματικής οργανώσεως προς την διαρκή Πεντηκοστή, «ίνα εν ενί στόματι και μια καρδία» αναπέμπεται από τον πιστό Ορθόδοξο λαό ο ύμνος και η δοξολογία προς τον εν Τριάδι προσκυνητό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.

Αλλοίμονο μου, ποτέ δεν τηρώ τις εντολές του Θεού!

ΡΩΤΗΣΕ κάποιος αδελφός τον  Αββά Θεόδωρο τί έπρεπε να κάνη για να τηρή πάντοτε τις θείες εντολές.

- Την ίδια ακριβώς επιθυμία είχε κι ο συνασκητής μου Αββάς Θεωνάς, αποκρίθηκε ο Γέροντας, και άκουσε τί έκανε: Πήγε στο φούρνο ένα πρωί να ψήση τα ψωμιά του. Μόλις τα έβγαλε ζεστά-ζεστά, έτυχε να περάσουν απο κει μερικοί ζητιάνοι. Χωρίς δισταγμό ο Αββάς Θεωνάς τους τα μοίρασε όλα. Γυρίζοντας στο κελλί του, βρήκε άλλους στο δρόμο κι επειδή δεν είχε άλλα ψωμιά, τους έδωσε τα καλάθια. Πιο πέρα συνάντησε κάποιον γυμνό και τον λυπήθηκε. Έβγαλε αμέσως τα ρούχα του και τον έντυσε. Φθάνοντας ο ίδιος γυμνός στο κελλί του, μεμφόταν πάλι τον εαυτό του κι έλεγε:
- Αλλοίμονο μου, ποτέ δεν τηρώ τις εντολές του Θεού.

Δεν γνωρίζουν την διδασκαλία του Βατικανού, οι προδότες οικουμενιστές;

Δογματική Διάταξη Β' Βατικανείου συναγωγής :

«Αλλά ο Σύλλογος, ή το Σώμα των επισκόπων, δεν έχει εξουσία, αν δεν βρίσκεται σε κοινωνία με τον επίσκοπο Ρώμης, τον διάδοχο του Πέτρου και κεφαλή του Συλλόγου, διότι παραμένει ακέραιη η εξουσία του πρωτείου πάνω σ'όλους τους ποιμένες και τους πιστούς.

Πραγματικά, ο επίσκοπος Ρώμης με το αξίωμά του ώς αντιπροσώπου του Χριστού και ποιμένα όλης της Εκκλησίας, έχει πλήρη, υπέρτατη και παγκόσμια εξουσία μέσα στην Εκκλησία, την οποίαν μπορεί πάντοτε ελεύθερα να εξασκεί.

Ο επίσκοπος Ρώμης, σαν διάδοχος του Πέτρου, είναι η διαρκής και ορατή αρχή και το θεμέλιο της ενότητας, τόσο των επισκόπων, όσο και του πλήθους των πιστών»

(LUMEN GENTIUM 1964 σελ. 44).

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς)

Εκκλησία Θεανθρώπινον σώμα.

Τοιουτοτρόπως εν τω αναστάντι και αναληφθέντι Θεανθρώπω επραγματοποιήθη το προαιώνιον σχέδιον της Τρισηλίου Θεότητος, «ανακεφαλαιώσασθαι τα πάντα εν τω Χριστώ τα επί τοις ουρανοίς και επί της γης» (Εφ. 1,10). Η πραγματοποίησις και ανακεφαλαίωσις έγινε εν τω Θεανθρωπίνω σώματι της Εκκλησίας. Δια της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματός Του ο Κύριος ήνωσε όλα τα αγγελικά και ανθρώπινα όντα και όλα τα κτίσματα εις ένα αεί ζώντα οργανισμόν.

Επιστολαί Αγ. Νεκταρίου

Επιστολή 8η

Εν Αθήναις τη 25 Απριλίου 1905
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά χαίρετε εν Κυρίω!
Χριστός  Ανέστη!

Θεού ευδοκούντος την Δευτέραν 25ην φθίνοντος μηνός Απριλίου έρχομαι εις Αίγιναν. Ανήγγειλα τούτο και προς τον Κύριον Δήμαρχον και προς τον Ηγούμενον της Μονής, παρεκάλεσα δε τούτον να μοι στείλη δύο ζώα, όπως έλθω μετά του διακόνου. Επιθυμώ όμως να είπητε της κυράς Χρυσής, την οποίαν εύχομαι, να δεχθή δι΄ ένα εσπέρας τον διάκονον. Τον διάκονον τον θέλω επάνω δια να τελέσωμεν μίαν λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν του αγίου Διονυσίου, όπως επικαλεσθώμεν και την προστασίαν του αγίου Διονυσίου. Ο Κύριος Δήμαρχος μοι ετηλεγράφησε την ευχαρίστησίν του, ην έλαβεν εκ της πληροφορίας της αφίξεώς μου εις Αίγιναν, ήτις συμπίπτει με την τέλεσιν του μνημοσύνου της μητρός του. Εύχομαι υμίν πάσιν τα άριστα και την εξ ύψους αντίληψιν.

Ο Πνευματικός Πατήρ
+ Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος.

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς.ερμηνεία του 15ου Κανόνος,από το νέο βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε.

Γ΄
στάσις τν ρθοδόξων πρός τούς κηρύσσοντας αρεσιν
πισκόπους. πρακτική φαρμογή το 15ου Κανόνος
τς ΑΒ Συνόδου διαχρονικά.

Τό σημεον ες τό ποίον χει φθάσει μικρά ατή μελέτη εναι τό σημαντικώτερο, διότι πρέπει ν τέλει νά παρουσιασθ λη, κατά τό δυνατόν, ρθόδοξος Παράδοσις
διαχρονικά, διά νά καταδειχθ συμφωνία τν ερν Κανόνων μέ ατήν, καί συγκεκριμένα το πό ξέτασιν ΙΕ΄ τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καί τι ο εροί Κανόνες κατέγραψαν τήν εράν Παράδοσιν, ποία προϋπρχε καί δι’ ατό νομάζεται ποστολική. ς κ τούτου ο εροί Κανόνες κατέγραψαν τήν εράν Παράδοσι καί περιφρουρον ατήν, δέ ερά Παράδοσις εναι πόλυτα σύμφωνος μέ τήν γ. Γραφή, ποία εναι πηγή πού ντλεται πίστις καί ζωή στήν κκλησία. Τό τι γ. Γραφή καί ερά Παράδοσις εναι σόκυρα ες τήν ρθοδοξία σημαίνει τι ερά Παράδοσις κφράζει πλήρως την γ. Γραφή καί πίσης πώς ,τι δέν εναι σύμφωνο μέ την γ. Γραφή δέν ποτελε ερά Παράδοσι. Κατ’ ατόν τον τρόπο γ. Γραφή, ερά Παράδοσις καί ο εροί Κανόνες ποτελον να νιαο σύνολο μοιόμορφο καί μοιότροπο, τό ποο πρέπει νά εναι, θά λέγαμε, καταστατικός χάρτης καί δηγός τς ζως τν ρθοδόξων. Οτως λοιπόν χόντων τν πραγμάτων πρέπει κατ’ ρχάς νά ναφέρωμε τά γιογραφικά χωρία, τά ποα μιλον διά τήν στάσι τν ρθοδόξων πέναντι στούς αρετικούς καί μάλιστα τους πισκόπους καί ποιμένες καί τά ποα πετέλεσαν τήν βάσι διά νά δημιουργηθ νάλογος Παράδοσις καί ν συνεχεί νά κατοχυρωθ διά τν Κανόνων.

Συνεχίζεται.