ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Προσφιλέστατα εν Κυρίω τέκνα. Χαίρω και δοξάζω το πανύμνητον όνομα του Κυρίου Ιησού συν Πατρί και Πνεύματι, δια την πίστιν σας και τας αγίας εμπνεύσεις σας…                                                                                                                                                                                                                                            
… Γράφετε, προφανώς υπό τον φωτισμόν του αγίου Πνεύματος, του «συναντιλαμβανομένου ταις ασθενείαις ημών»: «Είμεθα νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Ζώμεν και ημείς εις τον καταλυτικόν 20ον  αιώνα. Ρεύματα μας περιβάλλουν ποικίλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, κοινωνιστικά, πολιτιστικά, πολιτειακά, εκκλησιαστικά και μας προκαλούν εις αντιμετώπισίν των, εις μίαν τοποθέτησιν απέναντί των… Βεβαίως, πλην των διανοητικών προκλήσεων έχομεν και πειρασμούς ηθικούς. Είμεθα Ορθόδοξοι χριστιανοί και θέλομεν να ζήσωμεν και να αποθάνωμεν εν ευσεβεία και να μη εκπέσωμεν, όσον εξαρτάται από ημάς, της αιωνίου ζωής και μακαριότητος… 

Αριστερή λιποταξία -- Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Τα αντανακλαστικά της παρούσης κυβερνήσεως ως προς το μεταναστευτικό απεδείχθησαν ορθά κατά την γενικότερη εκτίμηση, παρά το γεγονός ότι, εξυπαρχής διαφαινόταν αναπόδραστη η εξέλιξη αυτή, παρά τις ατελέσφορες, εκ του αποτελέσματος απόπειρες, ψιμυθίωσης του οξέος αυτού προβλήματος, ιδίως από τα πολυποίκιλα ανθελληνικά μορφώματα της εν Ελλάδι, κοινοβουλευτικής και παρακρατικής αριστεράς.

π. Νικολάου Δημαρά :

….Βλέπουμε, λοιπόν, ξεκάθαρα, ὅτι, κατά τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ταρασίου, ὤφειλαν οἱ κρινόμενοι νά χωρισθοῦν ἀπό τούς εἰκονομάχους, πρό τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Σύνόδου, καί μάλιστα μετά ἀπό τήν (εἰκονομαχική) σύνοδο τοῦ 754! Ἐξετάζεται ἐπισταμένως, ἄν χειροτονήθηκαν ἀπό αἱρετικούς γιά νά ἀποφανθεῖ ἡ Σύνοδος ἄν θά γίνουν δεκτοί! 
Οἱ ἴδιοι δέ οἱ κρινόμενοι ὁμολογοῦν, ὅτι ἁμάρτησαν, ὅτι ἀπέστησαν τῆς ἀληθείας καί ζητοῦν συγγνώμην, αἰτοῦν συγγνώμην τῶν πρώην κακῶν... τά πλημμελήματα καί ἁμαρτήματα αὐτῶν ἦσαν ἀμέτρητα... ζητοῦν νά τούς δεχθεῖ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία ὡς ἀσώτους, ὡς ἀπολωλότα πρόβατα! Ζητοῦν, τέλος, νά ἑνωθοῦν μέ τήν Καθολικήν Ἐκκλησίαν.
Ἑπομένως, ὡς Εἰκονομάχοι ἦσαν ἐκτός τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐφ' ὅσον δέν εἶχαν ἀποτειχισθεῖ, -(πάντοτε πρό συνοδικῆς διαγνώμης καί μάλιστα μετά ἀπό τήν ἀντίθετη συνοδική διαγνώμη τῆς εἰονομαχικῆς συνόδου τοῦ 754),- γιά νά συμπάσχουν, νά συνδιώκονται καί νά συμβασανίζονται μέ τούς ἀγωνιζομένους εἰκονοφίλους Ὀρθοδόξους.
Ἔτσι, ἀκριβῶς, καί οἱ Νεοημερολογίτες καί οἱ Οἰκουμενιστές, ὡς ἄλλοι σύγχρονοι Εἰκονομάχοι, εἶναι ἐκτός τῆς Καθολικῆς (Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ


March 17, 2020
To the Faithful Clergy and Laity of the Metropolis of Boston
The last few weeks have been particularly stressful to all Americans as well as citizens throughout the world as we face together the deadly pandemic known as the Coronavirus. Based on stringent restrictions on gatherings of more than 250 individuals placed in Massachusetts by Governor Baker and his fellow New England governors, I sent a pastoral letter in which I strongly encouraged the cancellation of church services, but left that final decision to the priest and parish council of every community. The number restricting gatherings to 250 was recently reduced to no more than 25 before President Trump lowered that number to 10.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Από το κείμενο της Αποτείχισις του π. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΪΟΥ

….Ως προς την Εκκλησία, που ανήκω. Ανήκω στην διαχρονική κανονική Εκκλησία του Χριστού, που είναι η Μία, Άγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, που σέβεται και ακολουθεί τις Παραδόσεις, μεταξύ των οποίων και το Παληό Ημερολόγιο, το οποίο δεν άλλαξε το 1924, όταν ο μασόνος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος θέλησε να το αντικαταστήσει με το φράγκικο. Δεν ανήκω, ως εκ τούτου στην κακόδοξη Εκκλησία του Βαρθολομαίου και όσων «κοινωνούν» με αυτόν! 

Ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού και τηρώ το Παλαιό Ημερολόγιο, χωρίς να έχω προσχωρήσει σε οποιαδήποτε παραταξή του. Κατόπιν τούτων, σας ενημερώνω, ότι εφεξής δεν επιθυμώ καμία περαιτέρω σχέση ή επαφή μαζί σας ή με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της κακόδοξης Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας διότι είμαι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ από αυτή.
 
-------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Συγχαρητήρια, π. Σταῦρε! Πιστεύω ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μόνη Ὀρθόδοξος ὁμολογία σήμερα. Εὔχομαι ὁ Κύριος νά Σᾶς εὐλογῇ καί νά Σᾶς ἐνδυναμώνῃ.

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαρτίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΚΥΡΙΛΛΟΥ Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Κύριλλος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, υιού του μεγάλου Κωνσταντίνου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τλζ΄ - τξα΄ (337-361), ως υιός δε ευσεβών και Ορθοδόξων γονέων ανετράφη παρ’ αυτών και εξεπαιδεύθη εις τα ευσεβή και ορθά ιερά δόγματα. Αφ’ ου δε ο τότε Ιεροσολύμων Μάξιμος Γ΄ (333-348) απήλθε προς Κύριον, ο μακάριος ούτος Κύριλλος ανήλθεν εις τον θρόνον των Ιεροσολύμων, υπερμαχών των δογμάτων των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων.

Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι από τον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» με τίτλο : ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ.

Καιρός είναι νομίζομεν να συνταχθούν αι δυνάμεις της αγίας μας Ορθοδοξίας επί το μαχητικώτερον και ουσιωδέστερον. Και αντί να κατατριβώμεθα περί μικρά, εις καινοσπουδίας, και εις σκληράς διώξεις των πιστών του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι – κατά κανόνα – και συντηρητικοί το φρόνημα είναι και ευσεβείς και εθνικόφρονες, να κηρύξωμεν ανυποχώρητον ιδεολογικόν πόλεμον, εναντίον όλων των παντοειδών αιρετικών, που ασύδοτοι απεργάζονται την υπονόμευσιν της αγίας μας πίστεως και την φθοράν και την αποσύνθεσιν των πατροπαραδότων Ορθοδόξων βιωμάτων μας. Διότι εν τη ουσία και τη πραγματικότητι και ο Χιλιασμός και ο Μασωνισμός και ο Οικουμενισμός και ο Ουμανισμός παραμένουν τελείως ελεύθεροι εις το φθοροποιόν της ιστορικής σαρκός και θανασίμως υπονομευτικόν της ψυχικής του Έθνους αλκής έργου των.

«Ο.Τ.» αρ. φ. 141

«Ου συγχωρεί συγκατάβασις…»

Η Ορθόδοξος Θεολογία, εχομένη στερρώς της φωνής του αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του απορρίπτοντος πάντα συμβιβασμόν περί την Ορθόδοξον πίστιν, ουδέποτε θα καταλήξη εις προδοσίαν της Ορθοδοξίας. Οι εκ των Ορθοδόξων Θεολόγοι διστάζοντες να χαρακτηρίσουν αιρετικούς τους ρωμαιοκαθολικούς και ερωτοτροπούντες προς την παπικήν Εκκλησίαν, δεν πρέπει να αγνοούν τον λόγον του στύλου της Ορθοδοξίας Μάρκου Ευγενικού περί της αιρετικής λατινικής διδασκαλίας: «Αίρεσις, γράφει, εστί και ούτως είχον αυτήν και οι προ ημών, πλην ουκ ηθέλησαν θριαμβεύειν τους λατίνους ως αιρετικούς, την επιστροφήν αυτών εκδεχόμενοι». Παρήλθον όμως έκτοτε πέντε περίπου αιώνες και οι ρωμαιοκαθολικοί όχι μόνον δεν επέστρεψαν εις την Ορθόδοξον πίστιν, αλλ΄ εξηκολούθησαν «πλανώντες και πλανώμενοι» και προσθέτοντες εις τας παλαιάς και τας νέας αιρετικάς διδασκαλίας.

Αρχιμ. Σπυρίδων Μπιλάλης «Ορθοδοξία και Παπισμός», τόμος Β΄ σελ. 514.

Ανοικτοί ναοί, κλειστά σπίτια -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποκάλυψις τῆς ἀληθείας περί τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Μεταλήψεως ἔχει ὡς ἑξῆς: -- (πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ)

 «Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεύς εἶ σύ;
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· σύ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ.
ἐγώ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καί εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τόν κόσμον,
ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ.
πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς».
(Ἰω. 18, 37)

Ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποκάλυψις τῆς ἀληθείας περί τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Μεταλήψεως ἔχει ὡς ἑξῆς:

Το ζείδωρο Φως της Ανάνηψις -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Η ζώσα Ορθόδοξη παράδοσή μας και εν γένει η Χριστιανική Γραμματεία μας συνιστά την Κιβωτό του Γένους μας, τόσο ιστορικά, επιστημονικά αλλά και πνευματικά.
Το ιδεοληπτικό Ελλαδικό Κράτος, μιμούμενο εις το διηνεκές, αλλότρια εξ Εσπερίας δήθεν ιδεολογήματα, ακροβατεί ως προς την  διαμόρφωση εθνικής  συνείδησης, μεταφυτεύοντας  πολιτισμικά πρότυπα απάδοντα με τον πυρήνα της ταυτότητάς μας, εξοστρακίζοντας κατ’ ουσίαν την ιστορική συμβολή της Ορθοδοξίας ως προς την σφυρηλάτηση της σύγχρονη αλλά και διαχρονικώς πολιτισμικής μας ταυτότητας.