Το νερό της αγάπης!

- Ένας ιερέας στη Ρωσία, μετά τον Αγιασμό των Θεοφανείων, γέμιζε τα μπουκαλάκια των ενοριτών. Κάποια μεσόκοπη κυρία τον πλησίασε και του έδωσε ένα όμορφο μπουκάλι. Μόλις, όμως, εκείνος έβαλε μέσα Αγιασμό, το μπουκάλι έγινε θρύψαλα!
-Κυρία μου, τι είχε μέσα το μπουκάλι; ρώτησε σαστισμένος ο ιερέας.
Εκείνη κατέβασε με ντροπή το κεφάλι και ομολόγησε:
--------------------
Ανώνυμος είπε...
Χριστός Ετέχθη. Όπως στο μπουκαλάκι δεν χωρούν μάγια και ευλογία, έτσι
ούτε καί στην καρδιά του ανθρώπου χωράει Χριστός και διάβολος μαζί, που σημαίνει για τον έτερον Επίσκοπο δεν μπορεί να φέρει την ομολογία του Χριστού ταυτόχρονα και αιρετικά φρονήματα.
Ούτε και στην αίρεση το Πανάγιο Πνεύμα λειτουργεί μυστήρια, καθώς στο Άγιο ποτήριο δεν συνυπάρχει Χριστός καί αίρεση.

Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἰματισμῶ διαχρύσω περιβεβλημένη πεποικιλμένη -- Ἠλίας Μηνιάτης

Βασίλισσα τῶν ἐπιγείων· εἰς Αὐτὴν ἀποδίδει τὰς δευτέρας, μετὰ Θεόν, τιμητικάς λατρείας τῶν πιστῶν ἡ Ἐκκλησία, εἰς τοὺς ἀχράντους αὐτῆς πόδας ρίπτουσι τὰ σκῆπτρα καὶ διαδήματα οἱ εὐσεβεῖς Βασιλεῖς. Αὐτῆς τὸν ὑψηλὸν θρόνον περικυκλώνουσι τῶν Ὀρθοδόξων τὰ συστήματα· καὶ ποῖος παρακαλεῖ ὑγείαν εἰς τὰς νόσους· τοῦτος παρηγορίαν εἰς τὰς θλίψεις· ἐκεῖνος βοήθειαν εἰς τὰς συμφοράς· ὅλοι ζητοῦσιν ἔλεος ἀπὸ τὴν πηγὴν τοῦ ἐλέους· καὶ ὁ παρακαλῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει· διατὶ ἀνεξάντλητον εἶναι τὸ πέλαγος, ἀκένωτος εἶναι ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν.
Βασίλισσα τῶν οὐρανίων· αὐτὴν σέβονται καὶ προσκυνοῦσιν ὅλα τῶν ἀσωμάτων τὰ τάγματα· οἱ Ἄγγελοι, τὸ καθαρώτατον ἔσοπτρον τῆς ἁγνείας·

Χριστός γεννᾶται...,Μεγάλυνον ψυχή μου...,Μυστήριον ξένον...


Τη Ζ΄ (7η) Ιανουαρίου, η Σύναξις του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Συνέδραμε δε και η της παντίμου τούτου χειρός προς την Κωνσταντινούπολιν συνέλευσις.                                                                                                                                    
Ιωάννου του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού την Σύναξιν και εορτήν παρελάβομεν άνωθεν και εξ αρχής να εορτάζωμεν τη επαύριον των Αγίων Θεοφανείων, ήτοι κατά την σήμερον, επειδή ούτος υπηρέτησεν εις το μυστήριον του Βαπτίσματος του Κυρίου· όθεν δια την αιτίαν ταύτην συναριθμείται και η εορτή αύτη με τας λοιπάς εορτάς του Προδρόμου, ίνα μηδέν σιωπήσωμεν από τα εκείνου θαυμάσια και υπερφυσικά χαρίσματα. Συνέβη δε να φθάση εις την Κωνσταντινούπολιν και κατά την παρελθούσαν εσπέραν των Αγίων Θεοφανείων η της τιμίας χειρός του Τιμίου Προδρόμου μετακομιδή, ήτις τοιουτοτρόπως εγένετο.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Υπαρξιακή αποστασία εις το μη φευκτό του θανάτου -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ενώ η συμβατική ημερολογιακή καμπή προς το 2020 ήδη έχει εισέλθει αφεύκτως και αναποδράστως, η ενδόμυχη ανάγκη εσωτερικής εξαναστάσεως ενδημά ανεπίλυτος, συνιστά ένα δυσεπίλυτο και ακατάληπτο αίνιγμα ιδίως κατά τις ημέρες αυτές της εορτινής ευωχίας και τούτο διότι εις την πατρίδα μας έχει κατισχύσει καθολικώς η αποπνευματικοποίηση των πάντων ή έλλειψη καλλιέργειας της εκκλησιαστικής και ζωής καθώς επίσης και η απουσία ιδανικών και αξιών, τα οποία θα διαμόρφωναν, υπό άλλες συνθήκες, μία νέα συλλογική συνείδηση, αποτελώντας μία ηχηρά απάντηση και συγκροτώντας τον αντίποδα εις την καθολικώς βιουμένη παρακμιακή αποσύνθεση του ισοπεδωτικού μηδενισμού των πάντων.

Του μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου Σπύρου των Σπετσών: Αλλοίμονον! Αι κορυφαί της Ορθοδοξίας, επί το έργον της προδοσίας!

Περί της συντελουμένης Καϊφαϊκής προδοσίας πλειστάκις έχομεν συζητήσει. Τα Ορθόδοξα «Άγια των Αγίων» μολυνθέντα ήδη, δια της κατακριτέας αυτομολήσεως των «Ορθοδόξων» Προκαθημένων των, προς τον οργανισμόν του Παγκοσμίου Συμβουλίου των  Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), ασφυκτιούν θανασίμως εκ του της «συνεργασίας» και «συνυπάρξεως» εναγκαλισμού του επαράτου Οικουμενισμού, όστις, ως προσφυώς ελέχθη, «μη έχων όρια ο ίδιος αγωνίζεται να εξαφανίση και καταστρέψη τα όρια της Εκκλησίας του Χριστού». Ήδη, συζητείται, όχι μόνον περί ενώσεως με όλους τους Χριστιανούς ακόμη και με Ιουδαίους, αλλά και ότι πας ζων επί της γης, είναι μέλος της «Εκκλησίας», δηλ. της … «Παγκοσμίου εκκλησίας» των Οικουμενιστών! Απολύτως πιστεύομεν, ότι η των Εικονομάχων κακοδοξία αποτελεί μικρογραφίαν της καταβαλλομένης σήμερον προσπαθείας δια την ολοκληρωτικήν καταστροφήν της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, την Οποίαν δια του ιδίου αυτού αίματος, εθεμελίωσεν ο Κύριος, και οι απ΄ αιώνος μάρτυρες και ομολογηταί ανήγειραν εις Ναόν περικαλλούς ευπρεπείας και ωραιότητος.

Του αποτειχισθέντος θεολόγου, Νικολάου Πανταζή

Οι “ήρωες, λέοντες και μαχητές” επίσκοποι, οι πνευματικοί, εξομολόγοι, μοναχοί, μοναχές, ηγούμενοι, ασκητές και χαρισματούχοι γέροντες, οι θεολόγοι καθώς και οι πιστοί λαϊκοί, όλοι βρίσκονται αμετανοήτως σε Θεομίσητη, αντορθόδοξη και αντιπατερική κοινωνία με αυτήν την ήδη Συνοδικώς καταδικασμένη αίρεση της Εικονομαχίας.

Ὑπάρχουν τρία εἴδη ἀθεΐας διακηρύττουν πατέρες τῆς Εκκλησίας τοῦ τελευταίου καιροῦ:

1. ἄρνηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ 2. οἱ αἱρέσεις καὶ 3. ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας διὰ τῆς ἔνοχης σιωπῆς, ποὺ ἀποβλέπει σὲ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ τοὺς ἰσχυροὺς σὲ καιρούς, ποὺ ὁ πιστὸς πρέπει νὰ μιλήσει, νὰ ὁμολογήσει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀλήθεια πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. H σύγχρονη αἵρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ποὺ διαβρώνει τὸ λαό μας, τὶς θεολογικὲς σχολὲς καὶ δυστυχῶς καὶ τὸν ἱερὸ κλῆρο. Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ σύγχρονη καὶ σὲ ἐξέλιξη αἵρεση, ποὺ νοθεύει καὶ διαστρέφει ἔντεχνα τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἀναμιγνύει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, σχετικοποιεῖ τὰ ὀρθόδοξα δόγματα, τὴν Πατερικὴ καὶ Αποστολικὴ Παράδοση καὶ Παρακαταθήκη, υἱοθετεῖ τὴ “θεωρία τῶν κλάδων”, ἀμφισβητεῖ τὴν μοναδικότητα τῆς Μίας ἀληθινῆς ἀδιαιρέτου Ορθοδόξου Eκκλησίας, ἀμβλύνει τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀλλάζει συχνὰ μορφή, ὥστε εἶναι δύσκολο νὰ τὴν παρακολουθήσει κανείς.

Άγιος Μελέτιος ο Ομολογητής:

Το την αλήθειαν σιγάν κίνδυνος όντως μέγας και κόλασις αιώνιος και βόθρος απωλείας. ου δίκαιον, ου θεμιτόν, ου πρέπον, ευσεβέσιν όλως σιγάν ένθα Θεού τους νόμους αθετούσιν.
-------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐφόσον τό ἁπλῶς ἀποκρύπτειν τήν Ἀλήθειαν εἶναι κολάσιμος πρᾶξις, τό διαστρέφειν τήν Ἀλήθειαν πόσον χειρότερον εἶναι; Ἀκούουν οἱ Οἰκουμενισταί καί οἱ παντός εἴδους πράκτορές των, πού ἔχουν ἀναγάγει τήν διαστροφήν τῆς Ἀληθείας εἰς ἐπάγγελμα καί τούς ἔχει γίνει δευτέρα φύσις;

Έχει ο Θεός για όλους λέει η κυρά - Ρηνιώ και μας ελέγχει. Εμείς τουρκολάγνοι, εκείνη τουρκοφάγος... -- Από π.Νικόλαος Μανώλης Ιανουαρίου 06, 2020

Ελληνική Σημαία σε πολεμικό πλοίο

… «Κάθε μέρα τη βάζω. Πήγαν εχθές και έβαλαν στην εκκλησία επάνω άλλη. Την είχα βάλει εγώ αλλά την είχε σκίσει ο αέρας που δεν αφήνει τίποτα»

Έχω συμπεριλάβει στο τελευταίο μου βιβλίο "Βίωμα Ορθοδοξίας" ένα ύμνο, λίγες στροφές από το ποίημα του Γάλλου ποιητή Frédéric Mistral "Ο Ελληνικός Ύμνος", πού μετέφρασε ο Κωστής Παλαμάς. Θα ήθελα να τις αφιερώσω στην Κυρά  - Ρηνιώ δίνοντάς την την ευχή μου! 

.............................
Κ' ἔλα, ἑτοιμάστε τά λευκά φορέματά σας,
ἀρραβωνιαστικές, γιά νά στεφανωθῆτε
στό γυρισμό τούς ἀκριβούς σας μέσ’  στό λόγγο
γί αὐτούς πού σᾶς γλυτώσανε κόφτε τη δάφνη.
Ἀγνάντια στή σκυφτή καί ντροπιασμένη Εὐρώπη,
ἄς πιοῦμε ξέχειλη τή δόξα παλληκάρια.
Κι ἄν πρέπει νά πεθάνουμε γιά τήν Ἑλλάδα,
θεία εἶν’ ἡ δάφνη! Μιά φορά κανείς πεθαίνει.