Τό ἡμερολογιακόν εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Οὐδείς δέχεται τά σχίσματα ὡς κάτι καλόν, ὅμως ἀνέκαθεν ὑπῆρχαν, ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἀπ. Παύλου (ἄλλος ἦτο τοῦ Παύλου, ἄλλος τοῦ Πέτρου, ἄλλος τοῦ Ἀπολλώ κ.λπ.), διό καί ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔγραψε: «Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνὸματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα» (Α' Κορ. 1:10). Ὡστόσον, οὐδείς ἐχέφρων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης θά ἐδικαιολόγει τήν παραμονήν του εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν μέ τήν ὕπαρξιν τῶν σχισμάτων εἰς τόν τότε Χριστιανισμόν! Ἐπίσης, εἶναι μέγα σφάλμα ν' ἀπομονώνουμε τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου ἀπό τόν Οἰκουμενισμόν, διότι γι' αὐτόν ἔγινε! Νομίζω ὅτι εἶναι παραπλανητική καί ὑποκριτική μία συζήτησις πού ἑστιάζει στό ἡμερολόγιον, στήν περικοπήν τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἐνῷ τό ἡμερολογιακόν εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μερικοί «ὁρῶντες» ἀπεφάνθησαν παραπλανητικῶς ὅτι εἶναι ἀνόητον νά ἐμμένουν οἱ τοῦ π.ἑ. εἰς τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, διότι αὐτό ἦτο ἔργον τοῦ εἰδωλολάτρου Σωσιγένους! Λές καί ἐνδιαφέρεται κανείς γιά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον αὐτό καθ' ἑαυτό καί ὄχι διά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀλλαγή του ἐσήμαινε τοὐλάχιστον ἑορτολογικόν σχίσμα καί τό «πρῶτον βῆμα» τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Παπισμόν. Αὐτές εἶναι οἱ πραγματικές διαστάσεις τοῦ ἡμερολογιακοῦ. Οἱ αἱρετικοί Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Μελέτιος Μεταξάκης, Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς κ.ἄ., ὅμως, τό ὑπεβίβασαν εἰς θέμα 13 ἡμερῶν, προϊόν εἰδωλολατρικῆς προελεύσεως κ.λπ. Δυστυχῶς, οἱ πελώριες διαστροφές των βρῆκαν πρόσφορον ἔδαφος, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ὁμολογηταί τοῦ 1924 νά ἐμφανίζωνται ἀπό ὅλους αὐτούς ὡς σχισματικοί! Τό ἄσπρον μαῦρον καί τό μαῦρον ἄσπρον, δηλαδή! Ὁποία διαστροφή τῆς Ἀληθείας!

Αυτοί που έφτιαξαν τόν Χίτλερ, έφτιαξαν καί τόν Ζελένσκι --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Η εγκληματική αγγλοσαξονική συμμαχία δείχνει τό απαίσιο πρόσωπό της, που χρόνια τό σκέπαζε μέ κάλυμμα τήν ελευθερία καί τήν δημοκρατία τής κλεψιάς καί τής απάτης.

Καταλαβαίνει ότι ο ιστορικός της ρόλος τελειώνει καί πλέον, παίζει τό τελευταίο της χαρτί : Μετά από εμένα η καταστροφή ( «Après moi, la deluse» Λουδοβίκος ΙΔ').

Φωτιά στόν πυρηνικό σταθμό Ζαμπορίζα ! Τόν γύρο τού διαδικτύου έκαναν χθές εικόνες από τήν αντίσταση τών Ουκρανών, προκειμένου νά μήν μπορέσουν νά περάσουν ρωσικά άρματα μάχης στό Energodar. Καί τί λένε οι Ουκρανοί τού Ζελένσκι ; Οι επιτιθέμενοι Ρώσοι φταίνε ! Θαυμάστε κατευθυνόμενη ενημέρωση ! Λές καί οι Ρώσοι είναι τόσο βλάκες, νά θέλουν τήν καταστροφή τους !

Συμπληρώνοντας δύο χρόνια πολέμου κατά του αόρατου εχθρού --- O κ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης είναι Δικηγόρος Αθηνών / Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

 

 

Νανουρίσματα βρεφοποιημένων πολιτών από πολεμικά εμβατήρια, χιλιοπαιγμένα από το σατανικό γραμμόφωνο της Νέας Τάξης Πραγμάτων  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

ΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ -- Το αφιερώνω στην μικρή μου κόρη. --- Του διαχειριστή του ιστολογίου "Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"


 ΕΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑΙΝΙΑ


Η ζωη με τον Αλκη -La vie avec Alkis - sous-titres Francais

https://www.youtube.com/watch?v=4cigy032xPg

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαρτίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΚΥΡΙΛΛΟΥ Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Κύριλλος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, υιού του μεγάλου Κωνσταντίνου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τλζ΄ - τξα΄ (337-361), ως υιός δε ευσεβών και Ορθοδόξων γονέων ανετράφη παρ’ αυτών και εξεπαιδεύθη εις τα ευσεβή και ορθά ιερά δόγματα. Αφ’ ου δε ο τότε Ιεροσολύμων Μάξιμος Γ΄ (333-348) απήλθε προς Κύριον, ο μακάριος ούτος Κύριλλος ανήλθεν εις τον θρόνον των Ιεροσολύμων, υπερμαχών των δογμάτων των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων.

Ουκρανία : Πόλεμος καί Δημοσιογραφία --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Οι πολεμικός ανταποκρίσεις θεάματος οπτικοακουστικού ή αναγνωστικού, οργιάζουν επί τών ημερών μας. Καί όλες - ανταποκρίσεις καί ανταποκριτές - είναι κατά κανόνα, καί ορθά, αντιπολεμικές. Προκύπτει όμως ένα ερώτημα : Τίς πταίει ; Δηλαδή, ποιός είναι ο φταίχτης ; Φταίει η έκρηξη ή αυτός που άναψε τό φιτίλι γιά νά γίνει η έκρηξη ; Φταίει ο πόλεμος ή αυτοί που σχεδίασαν (καί σχεδιάζουν πάντα) τόν πόλεμο ; Είναι ποτέ δυνατόν, νά ξεκινήσει ένας πόλεμος χωρίς προηγουμένως νά έχει σχεδιαστεί ; Δέν πέφτει ποτέ από τόν ουρανό κανένας πόλεμος, όπως έπεσε τό μήλο στήν κεφαλή τού Νεύτωνα. Άρα, δέν φταίει η έκρηξη, ο πόλεμος, φταίνε αυτοί που τόν σχεδίασαν, βρίσκοντας κάποιον πρόθυμο, νά ανάψει τό φιτίλι. Καί ποιοί είναι αυτοί ; Οι Ρώσοι ή αυτοί που περικύκλωσαν τούς Ρώσους ;

Ἐξαπλώνεται ἀνεμπόδιστα ὁ Οἰκουμενισμός -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, προελαύνει ἀκάθεκτη· διαβρώνει συνειδήσεις κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, χωρὶς ἀποτελεσματικὴ ἀντίσταση. Ἐμφανίζεται μὲ ἔνδυμα προβά­του, ὡς δῆθεν ἀγάπη, εἰρήνη, καὶ ἑνότητα πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ αἱρετικούς, ἐνῶ πρόκειται γιὰ βαρὺ καὶ ἄγριο λύκο ποὺ κατασπαράσσει τὸ ποίμνιο. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους· οἱ περισσότεροι εἶναι μισθωτοὶ καὶ δὲν θέλουν νὰ διώξουν τοὺς λύκους γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν καλοπέραση, τὶς τιμὲς καὶ τὶς δόξες, ἄλλοι εἶναι δειλοὶ καὶ φοβοῦνται τοὺς λύκους, καὶ μόνον ὀλίγοι ἀγωνίζονται νὰ τοὺς διώξουν.

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι τὸ ποίμνιο ἀκατήχητο καὶ ἀκαθοδήγητο, ἀνυπο­ψίαστο, δὲν διακρίνει τοὺς λύκους κάτω ἀπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦ προβάτου, καὶ ὄχι μόνο δὲν προφυλάσσεται, ἀλλὰ τοὺς τιμᾶ καὶ τοὺς δοξάζει. Στὶς ἐνορίες οἱ ἱερεῖς διστάζουν νὰ ὁμιλήσουν ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκου­μενισμοῦ καὶ νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πιστούς, διότι οἱ μὲν ἐξ᾽ αὐτῶν ἄγαμοι ἐπιθυμοῦν νὰ φορέσουν ἀρχιερατικὴ μίτρα, ποὺ δίδεται κατὰ κανόνα σὲ οἰκουμενιστὲς ἢ σὲ καλοπερασάκηδες τῶν συμποσίων καὶ τῶν πολυτελῶν ἀμφίων, οἱ δὲ ἔγγαμοι πρεσβύτεροι ὑπολογίζοντες εὐμενεῖς ἢ δυσμενεῖς τοποθετήσεις, μεταθέσεις καὶ ἄλλες συνέπειες γιὰ τὶς οἰκογέ­νειές τους σιωποῦν καὶ δὲν ἐκδηλώνονται, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων  ἐπαινετῶν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ νὺξ βαθεῖα καὶ σκότος γιὰ τὸν εὐλογημένο λαὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἂς ψάλλουμε σὲ κάθε λειτουργία «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυ­νοῦντες». Ἡ ἀληθινὴ πίστη διώκεται, συκοφαντεῖται, κακοποιεῖται, ἀναμει­γνυόμενη μὲ φρικτὲς αἱρέσεις, καὶ ἡ Ἁγία Τριάδα βλασφημεῖται μὲ τὸ εὕρημα ὅτι οἱ τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, Ἰουδαϊσμός, Χριστιανισμὸς καὶ Ἰσλάμ, ἔχουν τὸν ἴδιο Θεὸ καὶ ἄλλες ἀντιτριαδικὲς δοξασίες.

Ένας δήθεν πατριώτης αποκαλύπτεται --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Αρχίζουν νά αποκαλύπτονται. Άλλος ένας δοτός τής εγκληματικής συμμαχίας, ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο οποίος, όπως λέει στό βίντεο, Πούτιν καί Ερντογάν, συντηρούν καί συνιστούν "... αυταρχικές πολιτικές δυνάμεις". Η Δυτική εγκληματική συμμαχία, κατ' αυτόν, δέν είναι αυταρχική, όταν μέ τό ζόρι (διάβαζε δάνεια) θέλει νά εμβολιαστεί όλη η ανθρωπότητα ... λόγω covid-19. Καί δέν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όλοι πρέπει νά υποκύψουμε στά κελεύσματα τής Νέας (nο 2) Τάξης Πραγμάτων : Τήν παγκοσμιοποίηση καί τήν δική της ολοκληρωτική (παγκόσμια) Διακυβέρνηση. Μετά τήν Κοινωνία τών Εθνών μάς βρήκε ο Οργανισμός τών Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος τώρα μάς εγκαταλείπει, πρός χάριν (μή γένοιτο) τών Παγκοσμίων Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουκρανία έκανε τήν αρχή καί ο σχεδιασμός θά καταρρεύσει. Ίδωμεν ... .


Προσθήκη σχολίου: