Οικουμενιστικό θέατρο

Η Κυρία Θεοτόκος :

«Χαίρε και σύ, Γέρων του Θεού. Μη φοβού, αλλά απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον τοις αδελφοίς και τω Καθηγουμένω, ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις ούν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι εν υπομονή κρυβήτω, έως του παρελθείν τον πειρασμόν. Οι δε στεφάνων μαρτυρικών εφιέμενοι παραμενέτωσαν εν τη Μονή. Άπελθε ούν ταχέως...»

Ο επίλογος  είναι γνωστός: Εικοσιέξ Οσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τον λατινόφρονα Πατριάρχην Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται.

᾿Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης


Νὰ παύσῃ  ἡ συστηματικὴ περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἐκ μέρους πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καὶ ἄλλων. ῾Η λεγομένη ἀνωτέρα τάξις νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὰ ἔθιμα τῆς χώρας  ἄν θέλῃ νὰ ἐγκληματισθῇ ἐδῶ. Νὰ γίνῃ προστάτις τῶν πατρίων, καὶ ὄχι διώκτρια. Νὰ ἀσπασθῇ καὶ νὰ ἐγκολπωθῇ τὰς ἐθνικὰς παραδόσεις. Νὰ μὴ περιφρονῇ ἀναφανδὸν ὅτι παλαιόν, ὅτι ἐγχώριον, ὅτι ἑλληνικόν. Νὰ καταπολεμηθῇ ὁ ξενισμός ὁ πιθηκισμός ὁ φραγκισμός Νὰ μὴν οθεύωνται τὰ θρησκευτικὰ καὶ τὰ οἰκογενειακὰ ἔθιμα. Νὰ καλλιεργηθῇ ἡ σεμνοπρεπὴς βυζαντινὴ παράδοσις εἰς τὴν λατρείαν, εἰς τὴν διακόσμησιν τῶν Ναῶν, τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ζωγραφικήν. Νὰ μὴ μιμώμεθα οὔτε τοὺς Παπιστὰς καὶ οὔτε τοὺς Προτεστάντας Νὰ μὴ χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωμεν καὶ νὰ τιμῶμεν
τὰ πάτρια. Εἶναι τῆς ἐσχάτης ἐθνικῆς ἀφιλοτιμίας νὰ ἔχωμεν κειμήλια καὶ νὰ μὴ φροντίζωμεν νὰ τὰ διατηρήσωμεν. ῎Ας σταθμήσωσι καλῶς τὴν εὐθύνην των, οἱ ἔχοντες τὴν μεγίστην εὐθύνην

Tό αἰώνιον σάλπισμα τοῦ Ὅρου τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου:


 «Μετά πάσης ἀκριβείας ἐρευνήσαντες καί δια-
σκεψάμενοι καί τῷ σκοπῷ τῆς ἀληθείας ἀκολουθήσαντες οὐδέν ἀφαιροῦμεν, οὐδέν προστίθεμεν, ἀλλά πάντα τά τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀμείωτα διαφυλάττομεν… Πάσῃ τῇ θείᾳ ἀποστολικῇ ὁμηγύρει καί πατρικῇ ἁγιότητι ἐξακολουθοῦμεν, κρατοῦντες τάς παραδόσεις, ἄς παρειλήφαμεν… Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν· ἡμεῖς τούς θεσμούς τῶν Πατέρων φυλάττομεν· ἡμεῖς τούς προστιθέντας
ἤ ἀφαιροῦντας, ἐκ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν»

ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Ζητεῖ μὲ ἐπιστολήν του εἰς τὸν Ἀθηνῶν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων


Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσωμεν εἰς τό… «ἔλεος τοῦ Θεοῦ» τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν, διὰ τῆς ὁποίας βλασφημεῖται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν ἀνεξέλεγκτον πορείαν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῶν Παπικῶν, τὴν θεολογίαν τῆς Μετανεωτερικότητος, ἡ ὁποία εἶναι προτεσταντικῆς ὑφῆς,
τὴν νόθευσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἡ ὁποία ἀντιγράφει τὸν Παπικὸν τρόπον ὡς καὶ τὰς συμπροσευχὰς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετὰ τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν καὶ Ἀρμενίων ἢ τὰς συμπροσευχάς του καὶ τὰ συλλείτουργά του μὲ
κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κανονικὴν Ἱερωσύνην. Ὅλαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι ἐκτροχιάζονται, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρέπει νὰ ἀνακαλοῦνται εἰς τὴν τάξιν. Διότι αἱ ὑποθέσεις αὐταὶ δὲν εἶναι ἰδιωτικαί, ἀλλὰ
Πανορθόδοξοι καὶ ἐκπηγάζουν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν κοινῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Δογμάτων τῆς Πίστεώς μας καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ τὰς παραβιάζη.

Συμπροσευχή λοιπόν στο Βατικανό

 να ενωθούμε με τους αιρετικούς. Με αυτούς που δεν εβάστασαν ανόθευτον την πίστιν τών Πατέρων μας. Να ενωθούμε. Αλλά πώς; Να ενωθή η αλήθεια με το ψεύδος; Το φώς με το σκότος; Οι πιστοί εις την Εκκλησίαν με εκείνους που ηρνήθησαν την Εκκλησίαν; Να ενωθούμε, ναί. Αλλ’ αφού αποβάλουν οι κακόδοξοι τας κακοδοξίας των. Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί. Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν.  Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ’ όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας καί να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των, αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας…Πρέπει να παύσωμεν του λοιπού να λέγωμεν εις τας προσευχάς μας «δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών». Πρέπει να κλαύσωμεν δια τα πλήθη των Ομολογητών, πού εμαρτύρησαν ματαίως και πρό του σχίσματος και μετά το σχίσμα. Και πρέπει να σβήσωμεν πλέον και την ιεράν κανδήλαν, που καίει ακοίμητα εις την είσοδον του Ναού του Πρωτάτου, επάνω εις τα  άγια λείψανα των Αγιορειτών Πατέρων, που εμαρτύρησαν από τους Ενωτικούς του 13ου αιώνος, διότι δεν εδέχθησαν το μνημόσυνον του Πάπα. Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται. Εάν δεν είναι οι Λατίνοι αιρετικοί, πρέπει να καύσωμεν όλους τους αντιλατινικούς λόγους του Μ. Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καβάσιλα, Ιωσήφ Βρυεννίου, Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου του Σχολαρίου και τόσων ιερωτάτων θεολόγων μέχρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ως και τας Συνοδικάς αποφάσεις. Τότε τι χρειάζονται, το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πύρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν! Δεν αγόμεθα από ακρίτους μισαλλοδοξίας. Δεν είμεθα τετυφλωμένοι φανατικοί. Αισθανόμεθα την ανάγκην, ως τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να δώσωμεν «την μαρτυρίαν του Αρνίου, ήν έχομεν». Η Ορθόδοξος Εκκλησία, διετήρησεν απαραχάρακτον την παρακαταθήκην της πίστεως, ως Δόγμα και Ηθικήν,  και οφείλομεν να το γνωρίζωμεν. Εκπέμπομεν το φώς τής πίστεως και όσοι οι εν τω σκότει άς προσέλθουν. Θέλουν εξηγήσεις; Θέλουν «λόγον περί της εν ημίν ελπίδος»; Είμεθα έτοιμοι. Όχι να δίδωμεν αφορμάς, δια να λέγουν οι κακόδοξοι ότι αμφιβάλλομεν δια την πάμφωτον και αδαμαντίνην Ορθοδοξίαν μας. Όσα καλώς και εν Αγίω Πνεύματι παρελάβομεν υπό της Εκκλησίας αυτά τηρούμεν ως κόρην οφθαλμού. Δεν γνωρίζομεν άλλα δόγματα και ανθρώπινα καινοτομήματα. Γνωρίζομεν τα αναθέματα, διά των οποίων η αγία Εκκλησία μας κατωχύρωσε τας εν Οικουμενικαίς Συνόδοις διατυπωθείσας δογματικάς αληθείας και δεν τολμώμεν να σκεφθώμεν καμμίαν μεταβολήν και κανένα συμβιβασμόν.

(Αθωνικά Άνθη ).

Tον Πάπα να καταράσθε (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)

Αύριο Τετάρτη, 29 Ιουνίου η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου θα συμμετάσχει στην Θεία Λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την οποία θα προστεί ο Πάπας Βενέδικτος.

Ιδού οι προβατόσχημοι προδότες της Ορθοδοξίας!

Αναρωτιέται κανείς, δεν υπάρχει κανένας ορθόδοξος ιεράρχης με λίγη πίστη στο Θεό, ώστε να αντιληφθεί τον κίνδυνο εκ του παπισμού και να αντιδράσει όσο μπορεί;  Όλοι σκύβουν μοιρολατρικά το κεφάλι στον Πρώτο και δεν τολμούν να πουν την Αλήθεια και να ξεσκεπάσουν την προδοσία; Αυτή είναι η εν Χριστώ Πνευματική ελευθερία, να εξαπατηθεί και προδοθεί ο πιστός ορθόδοξος λαός;
Πάντες εξέλιπον, πάντες ηχρειώθησαν;..........


Και οι μεν Άγιοι Πατέρες, οι καλοί και αληθινοί Ποιμένες, εξεδίωξαν μακράν της Εκκλησίας τους αιρετικούς, τους λοιμώδεις λύκους, ο δε οικουμενικός Πατριάρχης καλεί τον αιρετικόν Πάπαν, τον εχθρόν της Εκκλησίας, τον παραβάτην και καταφρονητήν των αποστολικών και Πατρικών Παραδόσεων!


Αποκηρύσσομεν τα τοιαύτα φιλενωτικά συνθήματα 
και φιλενωτικάς τάσεις και μένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστιν, ακολουθούντες όσα προεφήτευσαν οι Θεηγόροι Προφήται και εδίδαξαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, ο των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αι επτά άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι, και αι τοπικαί τοιαύται, έχοντες επί κεφαλής τον ακρογωνιαίον Λίθον Χριστόν, τον Θεόν ημών, και εν γένει εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε δια γραφίδος είτε δια παραδόσεως, αποκρούοντες την «Ένωσιν» ή «Ενότητα», όπως την αποκαλούν εσχάτως οι προδόται φιλενωτικοί.
"Εάν ο Επίσκοπος ή ο Πρεσβύτερος, οι όντες 
οφθαλμοί της εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται 
και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρή αυτούς 
εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γαρ ανευ αυτών 
συναθρίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον ή μετ' 
αυτών εμβληθήναι ως μετά Άννα και Καϊάφα 
εις την γέενα του πυρός" 
Μέγας Αθανάσιος (ΒΕΠΕΣ 33, 199).


Άθλιοι Ρωμαίοι εις τι επλανήθητε και απεμακρύνατε εκ της ελπίδος του Θεού, και ελπίσατε εις την δύναμιν των Φράγκων, και συν τη πόλει εν η μέλλει φθαρήναι, εχάσατε και την ευσέβειάν σας; Ίλεώς μοι Κύριε. Μαρτύρομαι ενώπιόν σου, ότι αθώός ειμι του τοιούτου πταίσματος. Γινώσκετε άθλιοι πολίται, τι ποιείτε; και  συν τω αιχμαλωτισμώ, ός μέλλει γενέσθαι εις υμάς, εχάσατε και το πατροπαράδοτον, και ωμολογήσατε την ασέβειαν; ουαί  υμίν εν τω κρίνασθαι!
(Γεννάδιος Β’ ο Σχολάριος).


Ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων  Διόδωρος είχε γράψει:

Να διατί ελάβομεν την απόφασιν να διακόψωμεν τον διάλογον με τους παποαιρετικούς.  Διότι οι παποαιρετικοί είναι αμετακίνητοι εις την κακοδοξίαν των και την πλάνην των.  Σκοπός των είναι η εξαφάνισις της Ορθοδοξίας και η επικράτησις του Παπισμού και του Οικουμενισμού.  Τα πρόσφατα γεγονότα της Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν κατά τρόπον αναμφισβήτητον.  Δι’αυτό και ημείς θα προχωρήσωμεν, έστω και μόνοι, εις τον αγώνα δια την άμυναν της αγίας μας Ορθοδοξίας.  Διότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη μας Ελπίς
(Ο.Τ. Αρ. Φύλ. 866).

A Desperate Appeal by the Elder Philotheos

by  Philotheos Zervakos

Translator's Preface: The author of this appeal is the best-known father-confessor and preacher of Greece—truly, a new St. Cosmas of Aitolia—who has traversed Greece on foot countless times in his 67 years of priesthood, being now in his 97th year. His spiritual children number in the thousands, not only in Greece, but in the United States, Australia, Europe, and other parts of the world as well. A truly apostolic man filled with the gifts of the Holy Spirit, he is known especially for exorcising demons and giving spiritual direction. According to report, he has worked many miracles. He most vividly prophesied the destruction of Asia Minor in the early twenties, at a time when no one could believe what he was saying. Therefore the terribleness of his utterance in the present letter (p. 20), in which he foresees the terrible fall of the Ecumenical Patriarch if he does not repent.
Until recently Father Philotheos was many times invited by both Patriarch Athenagoras and Archbishop Iakovos to visit Constantinople and the United States in order to hear confessions and to preach. On all occasions he refused, saying that he did not wish to concelebrate with shaven clergy who do not respect the traditions of the Church. Many times he has written his spiritual children, especially in the United States, to cease attending the churches of the Greek Archdiocese, and to attend rather the churches of the Russian Church Outside of Russia.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Αρχιεπίσκοπο κ.Ιερώνυμο,
Συνοδική Επιτροπή επί των αιρέσεων,
Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, Ιερό Κλήρο και Λαό.

    Ο σύγχρονος Απολογητής της Εκκλησίας, μακαριστός π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος οριοθετώντας τα πλαίσια του Απολογητικού αγώνα έλεγε ότι «η Νέα Εποχή θέλει ΟΧΙ ν' αδειάσουν οι Εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ φρόνημα, αλλοιωμένη την ορθόδοξο πίστη». Σήμερα 15 μόλις χρόνια από την κοίμησή του φτάσαμε στο σημείο αιρετικοί και νεοεποχίτες να πουλάνε «Ορθοδοξία» και η Εκκλησία να μην αντιδρά! Αιρετικοί πουλάνε «Ορθοδοξία» με γλωσσολαλιές και «προφητείες» και νεοεποχίτες, ταντρικό σεξ και αυτοθεραπείες, με Ορθόδοξο προσωπείο. Τα ερωτήματά μας είναι πολλά και οι διαπιστώσεις μας τραγικές. Προς το παρόν δεν τις δημοσιοποιούμε κατά το «ειπέ τη εκκλησία» (Ματθ. 18,17). Θα τολμήσουμε όμως να ρωτήσουμε:

Εξ εσπερίας ο κίνδυνος


Η δύναμις που εκπέμπεται από το θηρίον της Αποκαλύψεως, κατ’ ενέργειαν του αρχεκάκου όφεως είναι καταπληκτική. Πλέον των διακοσίων θρησκευτικών ηγετών έσπευσαν στην Ασίζην της Ιταλίας, την 24ην  Ιανουαρίου, να ανταποκριθούν στην πρόσκλησι του “Αγίου Πατέρα” για συμπροσευχή υπέρ της ειρήνης.
Αξία θρήνων η συμμετοχή των Ορθοδόξων! Θα ηδύνατο τις να διανοηθή την συμμετοχή ενός από τα πλήθη Οσίων και Ομολογητών, που ανέπνεαν Χριστόν, από τα πλήθη αγίων διδασκάλων, από τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά μέχρις Ιωσήφ του Βρυεννίου, του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Πατριάρχου Γενναδίου, Ευγενίου Βουλγάρεως, Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, αγίου Αθανασίου του Παρίου, αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και μέχρις εσχάτων, έως του αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως; Που σήμερον η εμμονή εις την διδασκαλίαν της Εκκλησίας, η ενότης μετά των αγίων Πατέρων, η ακαταμάχητος αυτή Consensus patrum;

Oi Κολυβάδες.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΗΤΗΣ

Το έτος 1754 η Σκήτη της Αγίας Άννης, στο Άγιον Όρος, αποφάσισε να κτίσει μεγαλύτερο Κυριακό. Χρειάσθηκαν πολλά χρήματα. Οι Χριστιανοί έστειλαν από παντού βοήθεια εις μνημόσυνον γονέων και συγγενών. Τα μνημόσυνα όμως που έπρεπε να γίνουν στη σκήτη, και που εντάσσονταν σε αγρυπνίες, κούραζαν τους μοναχούς και δεν μπορούσαν να δουλέψουν την επομένη. Για το λόγο αυτόν, ύστερα από συμβουλή του κοινού τους πνευματικού παπά - Φιλοθέου του Πελοποννησίου, άρχισαν να κάνουν τα μνημόσυνα τις Κυριακές που, λόγω της αργίας, δεν επρόκειτο έτσι και αλλιώς να δουλέψουν.
Η καινοτομία μαθεύτηκε στο υπόλοιπο Όρος και προκάλεσε αντιδράσεις.

Στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως,

 εμείς ο Ορθόδοξος λαός, είμαστε σήμερα Ορθόδοξοι; Αλήθεια, σε τι διαφέρουμε σήμερα από τους αιρετικούς Λατίνους ή Προτεστάντες; Η φράγκικη θεολογία της Δύσεως μας έχει διαβρώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και τα βιώματα αυτού του κατ’ όνομα Ορθόδοξου λαού είναι πλέον φράγκικα. Κι’ άλλοτε υπήρχαν κίνδυνοι για την Ορθοδοξία εξ ίσου σοβαροί. Όμως άλλοτε υπήρχαν μορφές, άγιες προσωπικότητες, που στήριζαν την Ορθοδοξία. Σήμερα, ποιες μορφές θα εμπνεύσουν τον λαό και θα τον οδηγήσουν στη σωστή πορεία του; Θα πρέπει να τονίσουμε μια αλήθεια. Ο ελληνικός Ορθόδοξος λαός της Εκκλησίας μας ζη σε μια σύγχυση, που του δημιούργησαν εν πολλοίς αυτοί που κατά τεκμήριο ανέλαβαν την πνευματική του διαποίμανση, είτε κληρικοί λέγονται, είτε θεολόγοι. «Τυφλοί, οδηγοί τυφλών»! Όταν ανοίξουμε τους κρουνούς να τρέξη το ζωντανό νερό της Ορθόδοξης Πατερικής παραδόσεως, τότε όλος ο ελληνικός λαός, θ’ αναθεωρήση την στάση του και θα επανέλθη στις ρίζες του, που είναι η Ορθοδοξία.

"When people honor you,

 humble yourself all the more at that moment, and say in your mind: 'If they truly knew who I were, they would show me no regard at all.'  In this way, you will not cause injury to your soul," a wise elder said.

Ο Πατριάρχης προσφέρει για δώρο στους υπεύθυνους της Coca Cola ένα ΚΟΡΑΝΙΟ!

Κείμενο Ομιλίας:

 
«Εξοχότατε κυβερνήτη
Πολυαγαπημένοι αδελφοί ιεράρχες
Αξιότιμοι Μουχτάρ και Δάφνη Κεντ
πολυαγαπημένοι φίλοι και οικοδεσπότες
Διακεκριμένοι καλεσμένοι
Αγαπητοί στον Κύριο
Απόψε συγκεντρωθήκαμε σε αυτό το εκπληκτικό κέντρο στην πραγματικότητα ένα μουσείο προς τιμήν ενός από τα πιο αγαπημένα προϊόντα ένα - αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη - εικόνισμα του 20ου αιώνα.
Συγκεντρωθήκαμε χάρη σε έναν αγαπημένο και έμπιστο φίλο, τον κύριο Μουχτάρ Κεντ, ο οποίος προεδρεύει σε αυτήν την εκπληκτική εταιρία, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο υπαλλήλους σε 200 χώρες, με την ιδιότητα του προέδρου και του γενικού διευθυντή. Μουχτάρ και Δάφνη σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ.
Σήμερα είναι εθνική εορτή της πατρίδας μας, της Τουρκίας, και χαίρομαι που έχω την δυνατότητα να γιορτάσω αυτήν τη μέρα μαζί με τόσο πολύτιμους φίλους.
Με την ευκαιρία αυτή προσεύχομαι για σταθερότητα, ευημερία, και ειρήνη στην πατρίδα μας και να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως φιλοδοξεί.

A woman of sin

 once made up her mind, and wagered with her friends, that she could, without fail, succeed in leading into her nets a hermit, who lived on a mountain far from the city and about whom it was said by all that he was a holy man.

ΜΕΓΕΘΙΟΣ

Είπεν ο αββάς Μεγέθιος: " Στην αρχή συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την οφέλειά μας οικοδομώντας ο ένας τον άλλο, γινόμασταν παρέες - παρέες που ανέβαιναν στον ουρανό. Τώρα όμως μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου πέφτουμε χαμηλά".

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΜ
           
            Την 27η Ιουνίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Βʼ, χοροστάτησε κατά την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Γʼ του Λουκάρεως, Πατριάρχου Αλεξανδρείας (1601-1620) και μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου.

Saint John Chrysostom

Glorify Him; flee from vainglory! (John 12:44-50)

Why do you adorn your body, while your soul is neglected, possessed by uncleanness? Why don't you care as much about your soul as you do for your body?..

What madness is this! Shift this adorning within, put these necklaces about your soul. The things that you put around your body help neither to its health nor to its beauty, for it will not make black white, nor what is ugly either beautiful or good looking. But if you put them about your soul, you will soon make it white instead of black; beautiful and well favored instead of ugly and unsightly. The words are not mine, but those of the Lord Himself, who said, "Though your sins be as scarlet, I will make them white as snow." (Isa. 1:18)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Βιώνομεν ἐξ αἰτίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμέρας παρηκμασμένου Βυζαντίου

ΤΗΝ 14ην Ἰουνίου ἑωρτάσθη μνήμη τοῦ προσφάτως ἀνακηρυχθέντος Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ὁποῖος ἠγωνίσθη ἐναντίον τοῦ Παπισμοῦ διακηρύσσων ὅτι Παπισμός εἶναι αἵρεσις τῶν αἱρέσεων καί μία ἄνευ προηγουμένου ἀνταρσία κατά τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἡ ἑορτή του συνέπεσε:

ΠΕΡΙΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Θ.Μ.


26/06/2011


           
            Την 24η Ιουνίου ε.ε, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Βʼ, συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ.Επίσκοπο Μαρεώτιδος κ.Γαβριήλ και τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, παρέστη στην δεξίωση που παρέθεσε στην προξενική κατοικία ο απερχόμενος Εντιμ.Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Γεώργιος Διακοφωτάκης προς την ελληνική παροικία, επί τη περατώσει της θητείας του στην Μεγάλη Πόλη.

Ομιλία περί μνήμης θανάτου


 
Αρχιμ.   Εφραίμ Καθηγουμένου Ι. Μονής Φιλοθέου
(του Αριζονίτη)

Όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί η αδελφότης μας στη Νέα Σκήτη, συνέβη ένα γεγονός με κάποιον γέροντα της σκήτης, και τρομακτικό και ωφέλιμο. Οι παλαιοί πατέρες βέβαια το θυμούνται.
Αυτός ο γέροντας ήταν άρρωστος από την καρδιά του,

Αθωνικά Άνθη

Δεν δονείται ο βράχος εις τον οποίον εξ αρχής εδομήθη η Εκκλησία και η «ξένη» δια τον κόσμον λογική Της, από τας αυξομειουμένας επιστημονικάς γνώσεις ή υποθέσεις. Σεβόμεθα την ιστορίαν. Δεν ταρασσόμεθα από την εξέλιξιν της επιστήμης. Αξιοποιούμεν τους καρπούς των φιλολογικών ερευνών. Καθοδηγούμεθα όμως ανέκαθεν απλανώς και ευαισθήτως εις την πίστιν και το μυστήριον της ζωής από «τας των αγίων θεοπνεύστους θεολογίας και της Εκκλησίας το ευσεβές φρόνημα»(Συνοδικόν της Ορθοδοξίας).

Saint John Chrysostom

If the Lord should give you power to raise the dead, He would give much less than He does when he bestows suffering. By miracles you would make yourself debtor to Him, while by suffering He may become debtor to you. And even if sufferings had no other reward than being able to bear something for that God who loves you, is not this a great reward and a sufficient remuneration? Whoever loves, understands what I say. 

Hellenic Electronic Center (HEC)

 A Non-Profit Organization Registered in the US  with 44,000 Hellenes as members and 36 Hellenic  associations in the US and abroad

                                                                June 22 ,2011


  The June 22 piece under the world news section makes reference to Skopje's claims on Macedonian history and states that Greece "also claims inheritance of the historical figure" in reference to the  building of a statue in Skopje of Alexander the Great. This is an absurd statement that implies a dispute on historical fact. Alexander and the Macedonian heritage belong exclusively to the Greek nation. There is no dispute about this according to serious scholars, historians, and archeologists who have over the course of time examined the firsthand evidence from a non biased and objective perspective.

Γέρων Φιλόθεος Ζερβᾶκος

 Προσευχή περὶ διαφυλάξεως τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξ αἱρέσεων


........ ὁ βύθιος δράκων ὁ μισόκαλος, ὁ παγκάκιστος καὶ παμπόνηρος, μετὰ τῶν ἐργατῶν αὐτοῦ οὐκ ἐπαύσατο πολεμῶν τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀλλ᾿ ἡ Ἐκκλησία ἔχουσα τοὺς κατὰ διαφόρους καιροὺς καλοὺς Ποιμένας, ἐπισκόπους καὶ φύλακας, πολεμουμένη νικᾶ καὶ θριαμβεύει.
Σήμερον εἰς τοὺς ἐσχάτους καιρούς, εἰς τὰς πονηρὸς ταύτας ἡμέρας ὁ Ἄρχων τοῦ σκότους βλέπων ὅτι τὸ τέλος του ἐγγίζει, ἔχει ὁρμήσει μεθ᾿ ὅλων του τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁρατῶν ἀνθρώπων καὶ ἀοράτων δαιμόνων, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐκλεκτῆς Νύμφης, διὰ νὰ τὴν καταποντήσῃ καὶ ἀφανίσῃ. Εἰς τὰς παρωχημένας γενεὰς ὑπῆρξαν ἄνδρες Ἅγιοι, ἄνδρες σοφοί, δίκαιοι, τίμιοι, συνετοί, πνευματοφόροι, Θεοφόροι, ἀνδρεῖοι τῇ ψυχῇ, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας, ὑπὲρ τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατρικῶν Παραδόσεων καὶ τῇ συμμαχίᾳ καὶ βοήθεια νικῆσαν τὰς παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν καὶ διέσωσαν τὴν Ἐκκλησίαν.
Σήμερον τοιοῦτοι ἄνδρες ἐξέλιπον καὶ

Ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών

Με τον ηχηρό αυτόν τίτλο διαβάσαμε πρόσφατα σε αθηναϊκή εφημερίδα ότι «τον τελευταίο καιρό καταγράφεται σημαντική αύξηση αυτοκτονιών στο σύνολο της χώ­ρας, η  οποία σχετίζεται με την οικονομική κρίση. Αυτό αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στην ανάλυση των τηλεφωνημάτων της γραμμής παρέμβασης για την αυτοκτονία (1018) της ΜΚΟ "Κλίμακα".


The fire of nudism

Dear brothers and sisters in Christ,
 

With hot summer days having arrived, the heavy layers of winter clothes that were at the forefront for so long are now at the back of the closet. But beware as this time of year some men and women over-expose themselves and often cross the limits of decency and propriety. Summer can still be enjoyed without going over-the-board.

Aθωνικά Άνθη

Η δύναμις του Σατανά έγκειται εις αυτήν την φωτοφάνειάν του, εις τας περί αγάπης Θεού και του πλησίον θεωρίας του, εις τα δάκρυά του υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού! Εις τας τάσεις δημιουργίας μιας «νέας και υγιούς τάξεως πραγμάτων», εις τον πόθον της άρσεως του «σατανικού» σχίσματος των Εκκλησιών, εις το ενδιαφέρον δια την αναπροσαρμογήν του Ευαγγελίου εις τα σύγχρονα δεδομένα, εις την αναψηλάφησιν θεολογικών, ηθικών και Εκκλησιαστικών θεμάτων, διότι ναι μεν – ομιλεί ο Σατανάς – οι άγιοι Πατέρες ορθώς εδογμάτισαν, αλλά η πρόοδος του κόσμου, αι ανάγκαι της νέας κοινωνίας, η ύψωσις της διανοητικής στάθμης των ανθρώπων, η ασύλληπτος εξέλιξις του τεχνικού πολιτισμού, όλα ταύτα, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων….

Άγ. Μάρκος Ευγενικός 

Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ
Εφέτος κλείνουν 560 έτη από την κοίμηση του εν αγίοις πατρός ημών και ομολογητού Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού .

Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού Λουκά.

 

Counsels from the Holy Mountain

Chapter Four
Selected from the letters and homilies
of Elder Ephraim

On Monasticism, Virginity, and Purity

There is nothing more choice than monasticism. Monasticism means theosis, sanctification of soul and body, communion with God. Monasticism is consciousness, awareness, and discovery of the kingdom of God within man. Who is wise and will understand these things? (Ps. 106:43 ). Who is truly prudent and has recognized that within monasticism lies the extraordinary grace of God, as theosis and sanctification?

 

Orthodox Faith and Life in Christ

Saint   Justin (Popovich)

"The contemporary dialogue of love, which takes the form of naked sentimentality, is in reality a denial of the salutary sanctification of the Spirit and belief in the truth (2 Thess. 2:13), that is to say the unique salutary love of the truth. (2 Thess. 2:10) The essence of love is truth; love lives and thrives as truth. Truth is the heart of each Godly virtue and therefore of love as well.

Η Νέα Γενοκτονία


Aπό 1 Ιανουαρίου 1970 έως 30 Ιανουαρίου 2010

14 εκατομμύρια 860 χιλιάδες Ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις.

"και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες· έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;"

Από το 1980 έντεχνα για να αλλοιώσουν την ομοιογένεια των Ελλήνων έφεραν 2.500. 000 λαθρομετανάστες, οι περισσότεροι εξ αυτών Μουσουλμάνοι.

Δεν γνωρίζετε τα αίτια των συμφορών μας;

Ὁ «ἐποικισμὸς» τῆς Ἑλλάδος μὲ λαθρομετανάστας

Ὁ ἐποικισμὸς τῆς Ἑλλάδος μὲ παρανόμους μετανάστας προερχομένους ἀπὸ τὴν Τουρκίαν ἢ ἀπὸ
ἄλλας περιοχὰς τοῦ πλανήτου συνεχίζεται συμφώνως πρὸς στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα παρουσίασεν εἰς τὴν
Βουλὴν ὁ ὑπουργὸς προστασίας τοῦ Πολίτου κ. Χρ. Παπουτσής.

 

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρου μας, η πιο σατανική και επικίνδυνη. Βασική του γραμμή είναι ότι καμμία θρησκεία δεν κατέχει την πλήρη αλήθεια. Την βασική αυτή γραμμή που υπάρχει σαν βασικό άρθρο στο καταστατικό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, του Καναδικού Συμβουλίου Εκκλησιών, του Ευρωπαικού Συμβουλίου Εκκλησιών, του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, και των υπολοίπων, την δέχονται δυστυχώς και οι Ορθόδοξοι, προκειμένου να γίνουν μέλη, των ως άνω Σατανικών Συμβουλίων Εκκλησιών. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Αγία μας Ορθοδοξία. Για όσους βρίσκουν τις Ορθόδοξες αυτές γραμμές σκληρές ας πάνε στα Ιεροσόλυμα να μυρίσουν την οσμή της νέκρας που εξέρχεται κατά τον εορτασμό του Πάσχα από Φραγκολατίνους, Προτεστάντες, Κόπτες, Αρμενίους και μετά ας λάβουν μέρος στον εορτασμό των Ορθοδόξων. Να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το Άγιο Φως, τα Μεγαλεία της Ζωντανής Ορθοδοξίας, Αλληλούια! Ορθόδοξοι Γρηγορείτε. Προσοχή από ψευδο-θεολόγους και Κληρικούς-Οικουμενιστάς όλων των βαθμίδων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΗ (2)

Μία η ευλογημένη λύπη.

Στο έργον του «Περί των οκτώ λογισμών της κακίας» ο Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος γράφει μεταξύ άλλων:

«Μόνον μια λύπη να έχουμε, την μετάνοια για τις αμαρτίες μας ενωμένη με την αγαθή ελπίδα, για την οποίαν ο Απόστολος Παύλος λέγει: Η κατά θεόν λύπη προξενεί μετάνοια, που οδηγεί σε οριστική σωτηρία (Β΄Κορ. Ζ/10 ). Και αυτό, γιατί η κατά Θεόν λύπη τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα, που ακολουθεί την μετάνοια, είναι ανάμικτη με χαρά. Γι’ αυτό η λύπη κάνει τον άνθρωπον πρόθυμον και υπάκουον για κάθε καλή πράξη, ευκολοπλησίαστον, ταπεινόν, υπομονετικόν, πράον σε κάθε αγαθόν κόπον και κάθε συντριβή, αφού η λύπη αυτή είναι κατά Θεόν…»

Όλες οι άλλες λύπες είναι εκ του πονηρού. Η αληθινή πίστη δίνει πάντα χαρά στον πιστόν.

Μητροπολίτης Κυθήρων για τρέχοντα Εκκλησιαστικά θέματα

Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Ἰουνίου 2011
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Ἅγιοι Συνοδικοί,
Ἐν πρώτοις προάγομαι καί διά τοῦ παρόντος νά εὐχηθῶ ἅπαξ ἔτι ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἀποκατάστασιν τῆς ὑγιείας Ὑμῶν, τοῦ Μακ. Προέδρου, καί ἀκώλυτον συνέχισιν τῶν πολυευθύνων καθηκόντων Ὑμῶν ὥς τε Πρωθιεράρχου καί ὡς Προκαθημένου - Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ἐν συνεχείᾳ ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ, Μακαριώτατε καί Ἅγιοι Συνοδικοί, νά ἐπισημάνω ἀκροθιγῶς φλέγοντά τινα καί ἐπείγοντα καίρια ἐκκλησιαστικά θέματα, περί ὧν ἔγραψαν μέν πρεσβύτεροί τινες καί σεβάσμιοι Ἀδελφοί Συνεπίσκοποι, δέν ἠκούσθη ὅμως ἐπισήμως καί ἁρμοδίως ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἀνωτάτων Διοικητικῶν Ὀργάνων Αὐτῆς.

Η Νηστεία των Αγίων Αποστόλων

 
Εκκλησία της Κύπρου.
Δημοσιεύτηκε: Ιούνιος 16. 2011 10:43
Ενημερώθηκε: Ιούνιος 19. 2011 11:01

 
Η νηστεία  των  Αγίων  Αποστόλων (Πέτρου  και  Παύλου) δεν έχει συγκεκριμένη χρονική  διάρκεια, καθώς η έναρξή της εξαρτάται από την κινητή εορτή του Πάσχα. Αρχίζει από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και λήγει στις 28 Ιουνίου, δηλ.  την παραμονή της εορτής  των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατά την περίοδο αυτή νηστεύουμε  από το κρέας  και τα γαλακτοκομικά,  το ψάρι  επιτρέπεται κάθε μέρα εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή.
 

Συν πάσι τοις Αγίοις: Αγ. Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Πριν την έλευση του Σωτήρος Χριστού στον επίγειό μας κόσμο, εμείς οι άνθρωποι γνωρίζαμε μόνον τον θάνατο, και ο θάνατος εμάς. Κάθε τι το ανθρώπινο ήταν διαποτισμένο με τον θάνατο, αιχμαλωτισμένο και κατανικημένο από αυτόν.

Ο θάνατος μάς ήταν πλησιέστερος και από τον εαυτό μας, και περισσότερο πραγματικός από εμάς τους ιδίους. Δυνατότερος, ασυγκρίτως δυνατότερος από κάθε άνθρωπο χωριστά, και από όλους τους ανθρώπους μαζί. Η γη ήταν φρικαλέα φυλακή του θανάτου, και εμείς ανίσχυροι, δέσμιοι και δούλοι του. Μόνον με την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού η ζωή εφανερώθη. Εφανερώθη η ζωή η αιώνιος στους απελπισμένους θνητούς, στους αθλίους δούλους του θανάτου, σ’ εμάς.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS

 19/06/2011

Του Αρχιμ.Παντελεήμονος Αραθύμου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Από 8ης έως 10ης Ιουνίου ε.ε., στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση υψηλού επιπέδου (high-level meeting) του Οργανισμού για το HIV/AIDS. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δέκα χρόνια μετά την ιστορική  πολιτική διακήρυξη του έτους 2001 και την υπογραφή της πολιτικής διακήρυξης  των κρατών-μελών του ΟΗΕ του έτους 2006, τα οποία δεσμεύθηκαν στην επίτευξη της πρόληψης και της θεραπείας του HIV/AIDS παγκοσμίως.Ανακοινωθέν της Ι. Μ. Πειραιώς

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 17ῃ Ἰουνίου 2011

Οἱ ἄκρως ἐξυβριστικές, χυδαῖες καί μισαλλόδοξες ἀναφορές
τῆς ἑβδομαδιαίας, «πολιτικῆς, σατιρικῆς καί ἀποκαλυπτικῆς» κατά δηλωσίν της Ἐφημερίδας «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» φυλ. 1660/15.6.2011 στήν σελίδα 43 καί στό δημοσίευμα μέ τίτλο: «Σεραφείμ μαινόμενος» πού ὑπογράφεται ἀπό τόν κ. Ξενοφώντα Μπρουντζάκη καί δημοσιεύεται ἀπό τόν Ἐκδότη-Διευθυντή κ. Ἀντ. Δελλατόλα στρεφόμενες κατά τῆς ἐλαχιστότητός μου μέ ἀφορμή τό ἀπό 3/6/2011 Ἀνακοινωθέν μου γιά τήν παγκόσμια οἰκονομική καί πολιτική συνομωσία


Του μακαριστού π. Αθανάσιου Μυτιληναίου

■ Απαιτείται να γνωρίσουμε την Αποκάλυψη
για να μην πλανηθούμε από τον Αντίχριστο,
που θα αναδυθεί από την άβυσσο των βεβυθισμένων
στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού ανθρώπων,
που παραβαίνουν ασυστόλως τις Εντολές Του.
■ «Οικουμενισμός, ο δούρειος ίππος του Αντιχρίστου.
■ Τον Οικουμενισμό υπηρέτησαν και υπηρετούν
ορθόδοξοι κληρικοί, ανωτάτων μάλιστα βαθμών».


Papism as the Oldest Protestantism

Saint Justin (Popovich)

What are, on the other hand, the fruits of the God-Man society [the Church]?—Saints, Martyrs, and Confessors. That is its goal, that is its meaning and design, that is the proof of its indestructible strength. Not books and libraries, systems and cities—all things that are here today and gone tomorrow. The various pseudo-Christian humanisms fill the world with books, while Orthodoxy fills it with the hallowed.


ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΑΔΕΛΦΕ;

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΖΩΝΤΑΣ μέσα στὴ λεγόμενη χριστιανική μας κοινωνία, πολλὲς φορὲς ψάχνω νὰ βρῶ ἕνα χριστιανό. Ψάχνω ἐπίμονα καὶ
ἀγωνιωδῶς. Ἴσως κάποιος θὰ μοῦ πεῖ: «Ὅλοι γύρω σου εἶναι χριστιανοί καὶ σύ ψάχνεις; Μήπως ὑπερβάλλεις; Μήπως
κρίνεις τοὺς ἄλλους σκληρά; Μήπως βάζεις ὡς μέτρο σύγκρισης τὴ δική σου πνευματικότητα, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νὰ
εἶναι φανταστικὴ καὶ ὄχι πραγματική;».


Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

16 Ιουνίου 2011
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

του Αρχιμ.Παντελεήμονος Αραθύμου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Μέλους της Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής
     Η ραγδαία ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών και η δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου σε διάφορες βιολογικές διαδικασίες έκαναν απαραίτητη την ανάπτυξη ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, αυτού της Βιοηθικής. Βιοηθική είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήμης που ασχολείται με τα ηθικά προβλήματα που προέκυψαν από τις νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας και τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής  και σχετίζονται με τον χειρισμό του γενετικού υλικού.

Notes on the Palamite Controversy

Notes on the Palamite Controversy and Related Topics

Part I

by Fr. John S. Romanides

Note about the name Latin. The Romans gave the name Latin to those Italian tribes who revolted demanding Roman citizenship. Instead they were given the Latin name in 85 BC. The name Latin had belonged to the ancient Greek-speaking Latins who had been absorbed into the Roman nation along with the Greek-speaking Sabines. The Italian Latins of 85 BC were given the Roman name in 212. Finally various Germano-Frankish tribes took or were given the name Latin. We use the name Franco-Latins for these Germano-Frankish tribes in order to distinguish them from the Greek speaking and Italian speaking Latins of Roman history.


Ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

15/6/2011Η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που συντελούνται στο εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι και οι οποίες καταπονούν τον Ελληνικό Λαό.

Αυτή την ώρα της ευθύνης, η Ιερά Σύνοδος αισθάνεται την υποχρέωση να απευθυνθεί με πατρική αγάπη προς τον Ελληνικό Λαό για να τονίσει και υπογραμμίσει ότι :Εκ της Δι­αρ­κούς Ιε­ράς Συ­νό­δου


Life after death

Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos.

Introduction


It has been widely observed that great interest is being shown today in the life after death. People are intensely occupied with the mystery of death. Naturally this is connected with the so-called existential questions arising in everyone, especially in the young. They are such questions as: What am I, what is the meaning of life, where am I going after I die, is there life after the soul leaves the body, and so forth.Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣΣε μία Ομιλία του (εις Β΄προς Τιμόθεον ) ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει μεταξύ άλλων: Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να έχει γενναιότητα και ανδρείον φρόνημα ένας άνθρωπος, που δεν γνωρίζει να αγαπά. Γιατί το υπόβαθρον όλων των αγαθών δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη. Στην αγάπη κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες, λέγει ο Κύριος (Ματθ. ΚΒ: 40 ).


ΛΟΓΟΣ ΨΥΧΩΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ


Του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή από σώμα και ψυχή, και έχει διπλές τις αισθήσεις και διπλές τις αρετές τους. Πέντε αισθήσεις έχει η ψυχή και πέντε το σώμα. Οι ψυχικές αισθήσεις, είναι νους, διάνοια, γνώμη, φαντασία, και αίσθηση. Οι σοφοί τις ονομάζουν και δυνάμεις. Οι σωματικές αισθήσεις είναι τούτες. Όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή. Για αυτό και διπλές είναι οι αρετές, διπλές και οι κακίες.
 
 

Περί θλίψεων

“Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στη πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και ή δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών.


Προφητεία Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Κυρίλου Ιεροσολύμων ΒΕΠΕΣ, 39

Οι ποιμένες θα παρουσιάζουν επί των προβάτων αμέλειαν και αντί ποιμένων ως λύκοι γεννήσονται και το ψεύδος ασπάσονται. Δια ταύτα, σκανδαλισθήσονται πολλοί και ο λαός θα έχει προς τους ιερείς ανυπότακτον διάθεσιν. Εάν λοιπόν ακούσεις ότι επίσκοποι κατ΄ επισκόπων και κληρικοί κατά κληρικών και λαοί κατά λαών μέχρις αιμάτων έρχονται, μην ταρραχθείς, προγέγραπται γαρ. Το Πνεύμα του Θεού προείπε πάντα ταύτα , ίνα μη σκανδαλισθούν οι πιστοί. Μη πρόσεχε τοίνυν τοις γινομένοις αλλά τοις γεγραμμένοις και η πίστις σου θα αυξηθεί, εκ της πραγματοποιήσεως των προλεχθέντων. Τότε θα υφίστανται μισαδελφία των αδελφών, σχίσματα των Εκκλησιών, πόλεμοι των εθνών. Ταύτα εγένοντο μεν και πρότερον, θα επιταθούν όμως ολίγον προ της εποχής του Αντιχρίστου, ως προετοιμασία αυτού. Προετοιμάζει γαρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών ίνα ευπαράδεκτος γένηται ο ερχόμενος.

Sermon of the Resurrection

Saint John Chrysostom
Christ is Risen! He is Risen Indeed!

If any man is a devout lover of God, let him enjoy this fair and radiant triumphal feast. If any man is a wise servant, let him rejoicing enter into the joy of the Lord. If any has labored long in fasting, let him now receive his recompense.


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΜΑΝΙΔΗ

Τον τελευταίο καιρό άρχισαν να γράφονται άρθρα για τη σχέση της Ορθοδοξίας με την Θρησκεία. Και είναι γεγονός, ότι μετά τους πρώτους αιώνες χαρακτηρίζεται και ή Πίστη μας ως Θρησκεία. Με ποια έννοια όμως;


Η πρός τόν Θεόν αγάπη

Του Αγ. Ι. του Χρυσοστόμου

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μη κρύβουν τον έρωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική.


 

Αββάς Στέφανος ο Βυζάντιος

(Γεροντικό του Σινά)

Ήταν στα τελευταία του ο αββάς Στέφανος ο Βυζάντιος. που είχε χρηματίσει αρχειοφύλακας του στρατηγού Μαυριανού. Καθισμένοι πλάϊ του τον περιμέναμε πιά εγώ κι ο αββάς Θεοδόσιος, ο αφρικανός, επίσκοπος Βαβυλώνος. Τον διαβάζαμε τον 118ον ψαλμό, τον "άμωμο", όπως συνηθίζεται


 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 


Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς ἀνάμνησις καί βίωσις τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ὑποσχέσεως, τῆς συμπληρώσεως τῆς προθεσμίας καί ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τούς Ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑωρτάσθη τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 30ήν Μαΐου/ 12ην Ἰουνίου 2011, εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί


Ο Άγιος Μεθόδιος


Ο Άγιος Μεθόδιος καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τις εντολές του ορθοδόξου χριστιανικού πνεύματος.


Saint MethodiusPatriarch of Constantinople, was born in Sicily into a rich family. Having a vocation to serve God, he went while still in his youth off to a monastery on the island of Chios and renovated it with his means.


The Holy Prophet Elisha


The Holy Prophet Elisha lived in the ninth century before the Birth of Christ, and was a native of the village of Abelmaum, near Jordan. By the command of the Lord he was called to prophetic service by the holy Prophet Elias (July 20).

Ὁ Προφήτης ἘλισσαῖοςὉ Προφήτης Ἐλισσαῖος καταγόταν ἐξ Ἀβελμαοὺλ τῆς γῆς Μανασσῆ, ἦταν υἱὸς τοῦ πλούσιου ἀγρότου Σαφάτ, ἀπὸ τὴν κοιλάδα Ἀβελμαουλά, ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοῦ καὶ ἤκμασε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος π.Χ.

Τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Μεγάλα εἶναι καὶ ξεπερνοῦν τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ τὰ χαρίσματα ποὺ μᾶς δώρισε σήμερα ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Γι’ αὐτὸ ἃς χαροῦμε ὅλοι μαζὶ καὶ σκιρτώντας ἀπὸ ἀγαλλίαση ἃς ἀνυμνήσουμε τὸν Κύριό μας.


 

Λόγος στην Πεντηκοστή

του Άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου.


Την Πεντηκοστή εορτάζουμε καί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την πραγματοποίηση της υποσχέσεως και την εκπλήρωση της ελπίδας. Το μυστήριο, πόσο και μεγάλο είναι και σεβαστό!
 

Feast of Holy Pentecost
The Feast of Holy Pentecost is celebrated each year on the fiftieth day after the Great and Holy Feast of Pascha (Easter) and ten days after the Feast of the Ascension of Christ. The Feast is always celebrated on a Sunday.


FROM THE SYNODIKON OF ORTHODOXY :

On every innovation and action contrary to the tradition of the Church, and the teaching and pattern of the holy and celebrated Fathers, or anything that shall be done after this:
Anathema!