H Πίστις του λαού μας την Μεγάλην Εβδομάδα --- του Φώτη Κόντογλου


«Εκείνοι οι απλοϊκοί άνθρωποι, εκείνα τα αγράμματα γεροντάκια και οι γριούλες, που τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται όλη μέρα στην εκκλησία, ζήσανε από τα μικρά τους χρόνια εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και καταλάβανε αυτό το χαροποιόν πένθος, που δεν το καταλάβανε, αλίμονο, οι σπουδαγμένοι μας, που θέλουνε να τους διδάξουμε, αντί να διδαχθούνε απ΄ αυτούς. Τώρα τις μέρες της Σαρακοστής, της Μεγάλης Βδομάδας και του Πάσχα πορεύονται μαζί με τον Χριστό, ακολουθάνε ολοένα από πίσω του, αληθινά, όχι φανταστικά, ακούγοντάς Τον να λέγη:

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.


Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Τη ΚΔ΄ (24η) του Φεβρουαρίου, γέγονεν η πρώτη και Δευτέρα εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.                                                                                                                                            

Η Τιμία αύτη και Αγγέλοις αιδέσιμος του θείου Προδρόμου Κεφαλή πρώτον μεν ευρέθη εν τω οίκω του Ηρώδου, δι’ επιφανείας και αποκαλύψεως του ιδίου Τιμίου Προδρόμου, εις δύο Μοναχούς, οι οποίοι μετέβαινον εις προσκύνησιν του ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, έλαβε δε ταύτην παρά των Μοναχών εκείνων εις κεραμεύς και την μετέφερεν εις την Έμεσαν· αισθανθείς δε εκείνος, ότι δια της Αγίας Κάρας έλαβεν ευτυχίαν, ετίμα αυτήν εξαιρέτως και όταν έμελλε να αποθάνη, την αφήκεν εις την αδελφήν του, παραγγείλας εις αυτήν να μη την μετατοπίση ούτε να την δείξη εις άλλον, αλλά να την τιμά και να την προσκυνή.

Τη ΚΓ΄ (23η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΔΑΜΙΑΝΟΥ του εν τοις ορίοις της κατά τον Άθω Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου κατά την τοποθεσίαν της Σαμαρείας ασκήσαντος και εν ειρήνη τελειωθέντος κατά το έτος ασπ΄ (1280).


Δαμιανός ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών ο Εσφιγμενίτης ποίαν πατρίδα είχε και ποίους γεννήτορας, ο πανδαμάτωρ χρόνος ουδέν υπόμνημα άφησεν εις ημάς. Πιθανόν δε να εσώζοντο τοιαύτα, αλλ’ αι επάλληλοι καταδρομαί, πυρκαϊαί και ερημώσεις, ας κατά καιρούς υπέστη το πολύαθλον τούτο Κοινόβιον του Εσφιγμένου, εξηφάνισαν και απώλεσαν όχι μόνον τα ιερά αυτού κειμήλια και σκεύη της Εκκλησίας, αλλά και διαφόρους κώδικας, χρυσόβουλλα και διάφορα έγγραφα και μένει ήδη απογεγυμνωμένον των τοιούτων. Πιθανόν λοιπόν μετ’ αυτών να συνηφανίσθησαν και τα του Αγίου τούτου υπομνήματα αν, ως είπομεν, εσώζοντο τοιαύτα.

Τη αυτή ημέρα ΚΓ΄ (23ην) Φεβρουαρίου, η Αγία ΓΟΡΓΟΝΙΑ, η αδελφή Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούται.


Γοργονία η μακαρία Μήτηρ ημών, η αδελφή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πατρίδα είχε την Ναζιανζόν της Καισαρείας, καθώς και ο αδελφός της θείος Γρηγόριος· και ο μεν πατήρ αυτής ωνομάζετο και αυτός Γρηγόριος, η δε μήτηρ της Νόννα, ήτις ήτο Χριστιανή εκ γονέων και προγόνων· ο πατήρ αυτής ήτο από γονείς ειδωλολάτρας και αυτός ο ίδιος έμεινεν ικανόν καιρόν εις την πλάνην της ειδωλολατρίας, αλλά η ευλογημένη Νόννα η σύζυγός του μετεχειρίσθη πολλούς τρόπους, έως ότου τον έφερεν εις την Χριστιανικήν ευσέβειαν· διότι ήτο άνθρωπος αγαθής προαιρέσεως και προτού ακόμη γνωρίση την αλήθειαν και δι’ αυτό δεν αφήκεν ο Θεός αφώτιστον μίαν τοιαύτην αγαθήν ψυχήν. Μετά δε το Βάπτισμα τόσον διέλαμψεν εις τας αρετάς ο Γρηγόριος, ο πατήρ δηλαδή, ώστε εχειροτονήθη και Επίσκοπος της πατρίδος του Ναζιανζού. Η δε αξιοθαύμαστος Νόννα τόσην προσοχήν είχεν εις τα θεία και τόσην ευλάβειαν, ώστε, καθώς λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος, ο υιός της, ποτέ δεν εγύρισε την ράχιν της από το ανατολικόν μέρος της Εκκλησίας, όπου είναι η Αγία Τράπεζα, ποτέ δεν έπτυσε κάτω εις το έδαφος του Ναού, ποτέ δεν ωμίλησε μέσα εις την Εκκλησίαν εις τον καιρόν της Ακολουθίας ή εις άλλον καιρόν, μόνον έξω της Εκκλησίας, όταν ήτο μεγάλη ανάγκη να ομιλήση.

Τη αυτή ημέρα ΚΓ΄ (23η) του Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΖΕΒΙΝΑ και των μαθητών αυτού και Οσίων Πατέρων ημών ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΜΩΥΣΕΩΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ.


Ζεβινάς, Πολυχρόνιος, Μωϋσής και Δαμιανός οι Όσιοι Πατέρες ήσαν και ούτοι εκ της Συρίας, αναφέρει δε και τούτους ο σύγχρονος αυτών Θεοδώρητος. Και ο μεν θείος Ζεβινάς, κατασκευάσας επί όρους τινός κελλίον, υπεβάλλετο εν αυτώ εις ασκητικούς αγώνας μέχρι γήρατος. Υπερέβαλε δε όλους τους Οσίους του καιρού του κατά την υπομονήν, την οποίαν είχεν εν τη αγία προσευχή, ούτως ώστε, επειδή ένεκα του γήρατος δεν ηδύνατο να προσεύχηται όρθιος, προσηύχετο και εδοξολόγει τον Θεόν, ο αοίδιμος, στηριζόμενος επί της βακτηρίας του. Ζήσας όθεν με θαυμασίαν και θεάρεστον ζωήν, ανεχώρησεν από τον παρόντα βίον και απήλθε προς Κύριον.

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 17:00 μμ. ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

ΟΧΙ στη ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του Θέατρου "ΑΚΡΟΠΟΛ"

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΚΡΟΠΟΛ"

ΟΔΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9, στάση μετρό: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:00 μμ 


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=13792&p=36268#p36268

Η Αποτείχιση, η κληρονομιά της Γατζέας και ο κ. Σαραντίδης

Εἶναι γεγονὸς ὅτι μέσα ἀπὸ πολλὰ κείμενα, προσωπικὴ μελέτη καὶ ἀγῶνες (κυρίως καὶ πρωτίστως τοῦ π. Εὐθυμίου) παρουσιάσαμε διὰ τοῦ ἱστολογίου τὴν διαχρονική –φανερὴ κι ὄχι κρυμμένη– θέση καὶ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν αἵρεση, βοηθούμενοι ἀπὸ συζητήσεις μὲ ἀδελφούς, ἀπὸ συγγραφὲς ἀδελφῶν καὶ Πατέρων (παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων) καὶ ἀποτειχιστήκαμε προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν Πατερικὴ διδασκαλία. Καὶ τὴν ἀκολουθήσαμε πιστὰ στὴνἈκρίβεια, ἀλλὰ χωρὶς νὰ παραθεωρήσουμε καὶ τὴν ἐπιτρεπόμενη ἀπὸ τοὺς ΠατέρεςΟἰκονομία. Ταυτόχρονα, διαπιστώνοντας τὴν διαστροφῆς τῆς διαχρονικῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως, δὲν παραλείψαμε νὰ ἀσκήσουμε κατὰ χρέος θεμιτὸ ἔλεγχο (κι ὄχι καταδίκη, ὅπως μερικοὶ μᾶς κατηγοροῦν). Καταστήσαμε τὴν διδασκαλία αὐτὴ τῶν Ἁγίων γνωστὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ τὶς ἀγνοοῦσαν –καὶ ἐμμένουμε σ’ αὐτὴσταθερά– χωρὶς κάποιοι νὰ θελήσουν ἢ νὰ μπορέσουν νὰ ἀμφισβητήσουν ἁγιογραφικὰ τὶς θέσεις αὐτὲς περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου, παρὰ μόνο μὲ ἀφορισμοὺς καὶ ἐπιχειρήματα τοῦ μυαλοῦ τους. Στὴν πορεία τὴν ἀκολούθησαν καὶ κάποιοι ἄλλοι.

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ -- Σωματεῖον οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»


23.2.2018

1.Εἰς τὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 2018 (21.2.2018), ὑπὸ τὸν τίτλον «Δυὸ γαϊδάροι μάλωναν σὲ ξένον ἀχυρῶνα» δὲν ἠθέλαμε νὰ κουράσωμε περισσότερο τοὺς ἀγαπητούς μας ἐπισκέπτες - ἀναγνῶστες καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐγράφαμε πολύ περιληπτικῶς καὶ εἴχαμε παράπονα ἀπὸ τοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ὀλιγογραμμάτους, διότι μερικὰ  ἦσαν ἀκαταλαβίστικα, διότι ἦταν γραμμένα εἰς τὴν καθαρὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν (καθαρεύουσαν).
2.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ἐπιβάλλεται νὰ ξανατονίσωμε ὅτι οἱ Ἐθνοπατέρες  διαπράττουν εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα, ὡς παραδείγματος χάριν:
α. νὰ μὴ ὑπάρχῃ ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀντὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται ἐργατικὰ χέρια – τεχνίτες, ὀρθόδοξα - δηλαδὴ σωστὰ ἐκπαιδευμένοι, συνεχίζουν νὰ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὶς βιομηχανίες ἡμιμαθῶν Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας καὶ Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως χωρὶς ὀρθὴν ἐκλαϊκευμένην θεωρητικὴν κατάρτησι καὶ σχεδὸν καθόλου πρακτικὴν ἐξάσκησι, ὅπως γίνεται σὲ χρηστὰ κράτη δικαίου καὶ σὲ ὀργανωμένες κοινωνίες.

Oι Πατέρες έλεγον δια τον Αββάν Σισώην τα εξής περί των τελευταίων στιγμών της ζωής του.


Όταν επρόκειτο να αποθάνη ο Αββάς Σισώης και οι πατέρες εκάθηντο κοντά εις το κρεββάτι του, έλαμψεν έξαφνα το πρόσωπόν του πάρα πολύ και λέγει προς αυτούς χαρούμενος: Ιδού, ήλθεν ο Αββάς Αντώνιος.
Μετ΄ ολίγας στιγμάς με λαμπρόν πάλιν πρόσωπον είπε: Να, τώρα ήλθεν ο χορός των Προφητών, και το πρόσωπόν του έλαμψε περισσότερον.
Μετ΄ ολίγας στιγμάς με λαμπρόν πάλιν πρόσωπον είπε: Να τώρα προσήλθεν ο χορός των Αποστόλων, και εφαίνετο ως να συνωμίλλει με μερικούς αοράτους επισκέπτας.                                                                 
Οι παριστάμενοι γέροντες τον παρεκάλεσαν και του έλεγον:                                                                     
--Πάτερ, με ποίον ομιλείς;    

Τη αυτή ημέρα ΚΓ΄ (23η) του Σεπτεμβρίου, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΩΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΙΟΧΟΥ και ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ.


Ιωάννης, Μωϋσής, Αντίοχος και Αντωνίνος οι Όσιοι Πατέρες ημών ηγωνίζοντο εις τα όρη της Συρίας κατά τον Ε΄ αιώνα. Και ο μεν Ιωάννης έγινε μαθητής και γνώριμος του Οσίου Λιμναίου, όστις ησκήτευσεν εις το όρος Τάργαλα, ως προείπομεν κατά την κβ΄ (22αν) του παρόντος μηνός. Είτα αναβάς εις τινα ράχιν αυτού ψυχροτάτην, ήτις έκειτο εις το βόρειον μέρος, διήλθεν εκεί εικοσιπέντε έτη, ασκεπής και άστεγος· η δε τροφή του ήτο άρτος και άλας, εφόρει ένδυμα από τρίχας αιγός, είχε δε το σώμα του δεδεμένον με βαρύτατα σίδηρα, υπό των οποίων καταβαρυνόμενος και υπό των ακτίνων του ηλίου καταφλεγόμενος δεν ηθέλησε ποτέ να έχη, ο γενναίος ούτος αγωνιστής, ουδεμίαν άνεσιν και παρηγορίαν από τας κακοπαθείας ταύτας. Όθεν και αμυγδαλήν τινα, την οποίαν εφύτευσεν γνώριμός του πλησίον της κλίνης του, και η οποία μετά καιρόν έγινεν δένδρον σκιερόν, διέταξε και την έκοψαν, ίνα μη απολαμβάνη εκ της σκιάς της ουδεμίαν ανακούφισιν.

Μ. Αλέξανδρος και Ελληνικός Πολιτισμός, Ελλάς, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωσις


Γράφει ο Ιερομόναχος π. Δαμασκηνός, τ. Αρχιγραμματεύς της Ι. Κοινότητος Αγίου Όρους

Εν Αγίω Όρει τη 30.1.2018
Αριθμός πρωτ. 69

Εξοχώτατον κύριον  Προκόπιον Παυλόπουλον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας

«Ο Αλέξανδρος έφη προς τον Δαρείον: «Οι Υμέτεροι πρόγονοι ελθόντες εις Μακεδονίαν και την άλλην Ελλάδα, κακώς εποίησαν ημάς, ουδέν προηδικημένοι˙ εγώ δε των Ελλήνων ηγεμών κατασταθείς και τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εις την Ασίαν…» (Αρριανός, ΙΙ, 14, 4)
«…τίνος και πηλίκης δει τιμής αξιούσθαι Μακεδόνας, οι τον πλείω του βίου χρόνον, ου παύονται, διαγωνιζόμενοι προς τους βαρβάρους υπέρ της των Ελλήνων ασφαλείας». (Πολύβιος ΙΧ, 34, 1 εξ)

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Το νέον Ελληνικόν Κράτος εδημιουργήθη με τας θυσίας των ηρώων της Ελευθερίας, οι οποίοι εμπνεόμενοι από την ιστορίαν μας, τον πολιτισμόν μας και την ορθόδοξον χριστιανικήν πίστιν, Ελληνισμόν και Χριστιανισμόν, καθώρισαν τα νομικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά όριά του, τα οποία απετύπωσαν εις το πρώτον Σύνταγμα της Ελλάδος, την βασικήν φιλοσοφίαν του οποίου εσεβάσθησαν μέχρι σήμερον άπασαι αι κατά καιρούς Συντακτικαί και Αναθεωρητικαί Βουλαί των Ελλήνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧ. ΣΠΥΡΑΚΗ -- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ + ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙωσ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. Κέντρο 210 4514833
Fax 210 4518476ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧ. ΣΠΥΡΑΚΗ
Ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Προικοδοτήσεως Ἀνδρέου Μιχ. Σπυράκη, ἀνακοινώνομεν ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐτησίας συνεδριάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὅτι ἀπό τοῦ ἔτους 2011, ὅταν καί ὁρίσθηκαν μέλη τοῦ Δ.Σ. οἱ κ.κ. Παναγιώτης Φασούλας, Παναγιώτης Κουβάτσος, Ἀρχιμ. Νήφων Καπογιάννης, ἔχει προβεῖ στήν προικοδότηση 76 κορασίδων μέ τό συνολικό ποσόν τῶν 228.000 εὐρώ, ἐνῶ συνολικά ἐπί τῆς Προεδρίας μου στό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ἀπό τό ἔτος 2007, ἔχει προβεῖ στήν προικοδότηση 114 κορασίδων μέ τό συνολικό ποσόν τῶν 313.000 εὐρώ. Πάντα δέ τά ἀνωτέρω, παρά τό γεγονός ὅτι ἀπό τό ἔτος 2009 τό Ἵδρυμα στερεῖται παντελῶς πόρων, διεκδικεῖ δέ τούτους δικαστικῶς.
Πειραιάς 23.2.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
+ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ