Οι τρεῖς διαθέσεις -- Του Ὁσίου Δωροθέου

"...ὑπάρχουν τρεῖς διαθέσεις, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Βασίλειος, μὲ τὶς ὁποῖες μποροῦμε νὰ εὐαρεστήσωμε στὸ Θεό. Δηλαδὴ ἤ εὐαρεστοῦμε διότι φοβώμαστε τὴν τιμωρία καὶ εἴμαστε στὴν κατάστασι τοῦ δούλου· ἤ ἐκτελοῦμε τὶς διαταγὲς γιὰ χάρι ὠφελείας μας, ἐπειδὴ ἐκδιώκομε τὰ κέρδη τῆς ἀμοιβῆς, καί κατὰ τοῦτο ὁμοιάζομε μὲ τοὺς μισθωτούς· ἤ κάνομε τὸ καλὸ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ καλὸ καί εἴμαστε στὴν κατάστασι τοῦ υἱοῦ.

Πως μπορεί να αντιμετωπισθεί το άγχος -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Παν. Αθηνών

Το άγχος είναι αναμφιβόλως ένα πληθωρικό ψυχολογικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του ανθρώπου της εποχής μας. Οι χαρακτηρισμοί: αγχώδης αντίδραση, αγχογόνος κατάσταση ανθρώπινης ζωής, αγχωτικός τύπος και άλλοι παρόμοιοι και σχετικοί με την έννοια του άγχους χαρακτηρισμοί, ακούγονται συχνά στην καθημερινή μας ζωή.
Στο επίπεδο της επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας το άγχος εντοπίσθηκε ως νοσογόνο σύμπτωμα ανθρώπινης συμπεριφοράς, κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνος, στο πλαίσιο της αναπτύξεως των διαφόρων θεωριών της Ψυχολογίας του Βάθους (του ασυνειδήτου).

Christ is Risen!


Τη ΚΕ΄ (25η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού ΜΑΡΚΟΥ.

Μάρκος ο πανεύφημος Απόστολος του Χριστού εκήρυξε το Ευαγγέλιον της Νέας Χάριτος καθ’ όλην την Αίγυπτον, την Λιβύην, την Βαρβαρίαν και την Πεντάπολιν από τους χρόνους του βασιλέως Τιβερίου (14 - 37) μέχρι της εποχής του Νέρωνος (54 – 68), συνέγραψε δε και το κατ’ αυτόν Άγιον Ευαγγέλιον, του οποίου το περιεχόμενον διηγείτο εις αυτόν ο Κορυφαίος των Αποστόλων μακάριος Πέτρος. Πορευθείς δε ο θείος ούτος Απόστολος εις την Κυρήνην της Πενταπόλεως, εποίησεν εκεί πολλά και εξαίσια θαύματα.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΟΔΟΧΟΝ ΠΗΓΗΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΕΛΩΜΕΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ.

«Ος αν πίη εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήση εις τον αιώνα· αλλά το ύδωρ, ο δώσω αυτώ, γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. δ: 14).                                                                             

Συνήλθομεν σήμερον, αγαπητοί, εν τω ιερώ τούτω Ναώ φαιδροί, ίνα ευχαριστηρίους ύμνους προς τον εκ νεκρών αναστάντα Σωτήρα ημών αναπέμψωμεν και την επέτειον εορτήν της Ζωοδόχου Πηγής επιτελέσωμεν. Εκ της ακενώτου ταύτης Πηγής της Θεοτόκου αντλούντες σήμερον θάρρος και ισχύν τον υπέρ ημών υπομείναντα θάνατον σταυρικόν και αναστάντα εκ νεκρών και ζωήν χαρισάμενον ημίν ως Ύδωρ ζων, σωτήριον και αθάνατον, ας δοξολογήσωμεν, και την Μητέρα Αυτού, την Παρθένον Μαρίαν, ως Πηγήν αέναον του ζώντος τούτου ύδατος ας ανευφημήσωμεν και ευγνώμονες ας αναμνησθώμεν των μεγάλων εκείνων θαυμάτων, άτινα ετελέσθησαν εκ του αγιάσματος Αυτής, του οποίου τα ρείθρα ουδέποτε χάνουσι την δύναμιν αυτών την ιαματικήν, αλλά και νυν έτι προχέουσι τους πιστούς χάριν των θαυμάτων πληθύν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ -- Του Αποτειχισμένου Νικολάου Πανταζή, θεολόγου

Εσύ που λες, αδελφέ μου, πως επιλέγεις την οδό “της οικονομίας”, παρ’ όλο που η οδός της Αγιοπατερικής Ακριβείας, την οποία διαλέγουμε εμείς, είναι «απολύτως σεβαστή»…
Και ΕΑΝ είναι για σένα τόσο «σεβαστή», γιατί δεν ακολουθείς και εσύ αυτό που σέβεσαι, παρά αυτό που φοβείσαι;
Εσύ λοιπόν, μην έχεις τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και συγγνώμη που σου μιλώ τόσο αυθόρμητα, άμεσα και αυστηρά συνάμα.
Εσένα, που θέλεις και επιμένεις να διαλέγεις «την οδό της οικονομίας», θέλω να σε ρωτήσω:

«Ὁ Οἰκουµενισµὸς ξερίζωσε τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς» -- Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γάτου

Γιὰ τοὺς Ἑλληνορθοδόξους τὰ ἱστορικὰ γεγονότα εἶναι «θέληµα Θεοῦ» καὶ ὅταν τὸ ἀποτέλεσµα εἶναι καταστροφικὸ «παραχώρηση Θεοῦ». Αὐτὸ ἰχύει καὶ γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, ὅταν τὰ λάθη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας ὁδήγησαν στὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τὰ λάθη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Οἰκουµενισµὸς δύο φορὲς ξερίζωσε τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς (1919-1922, 1964-1972). Διότι στέρησε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἔδωσε τὴν δυνατότητα στοὺς Τούρκους νὰ πραγµατοποιήσουν τὰ διαχρονικὰ σχέδια ἀφανισµοῦ τῆς Ρωµιοσύνης. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Οἰκουµενισµός, ὁ Ἑλληνισµὸς θὰ εὑρίσκετο σήµερα στὴν Ἀνατολή. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἔκλεισε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης καὶ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν Οἰκουµενισµό.

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου εορτάζομεν τα εγκαίνια του Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών της ΖΩΗΦΟΡΟΥ  ΠΗΓΗΣ  και Θεομήτορος· έτι δε και μνείαν ποιούμεθα των εν τούτω τελεσθέντων υπερφυών θαυμάτων παρά της Θεομήτορος.                                                      

Ο Θείος Ναός της Ζωοδόχου Πηγής εκτίσθη το πρώτον εν Κωνσταντινουπόλει υπό του βασιλέως Λέοντος Α΄ του μεγάλου (457 – 474), όστις και Μακέλλης προσεπωνομάζετο. Ούτος ήτο άνθρωπος καλοπροαίρετος και συμπαθητικός την γνώμην, προτού δε ακόμη βασιλεύση, ότε ήτο ιδιώτης, ευρών κατ’ εκείνον τον τόπον, εις τον οποίον μετά ταύτα ίδρυσε τον Ναόν, τυφλόν τινα, όστις εφέρετο άνω και κάτω πλανώμενος, ήλθε προς αυτόν και τον εχειραγώγει. Ο δε τυφλός κυριευθείς από δίψαν υπερβολικήν παρεκάλει τον χειραγωγόν του, ήτοι τον Λέοντα, θερμώς να του εύρη ύδωρ να καταψύξη την γλώσσαν του.

Θέλουν να ξεπουλήσουν το Καστελλόριζο; Ποιοι πιέζουν για να γίνει δομή φιλοξενίας εισβολέων στο νησί;


Είναι δυνατόν να συζητάμε το ενδεχόμενο έστω δημιουργίας δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Καστελόριζο; Κι όμως όπως φαίνεται είναι… Στις 16 Απριλίου στο δήμο Μεγίστης έγινε “ κατεπείγον δημοτικό συμβούλιο”, με θέμα την “κατάθεση προτάσεων για εύρεση χώρου προσωρινής υποδοχής λόγω πίεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες”.
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν, οι δημοτικοί σύμβουλοι κλήθηκαν να αποφασίσουν γι΄ αυτό το θέμα. Ερώτημα πρώτο: ποιες είναι οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους που “πιέζουν για τη δημιουργία χώρου προσωρινής υποδοχής”; Το προσωρινής όπως όλοι γνωρίζουμε είναι σχετικό…

----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὅπως ἔχει πεῖ προσφάτως ἡ Ντόρα Μπακογιάννη, νά πᾶμε στή Χάγη γιά τό Αἰγαῖον καί ἄς χάσουμε τό Καστελόριζον, θά κερδίσουμε ἀλλοῦ!!! (Κάπως ἔτσι τό εἶπεν.) Ποῦ ἀλλοῦ θά κρδήσῃ; Προφανῶς, ἐπειδή οἱ Μητσοτάκηδες εἶναι ἀνθέλληνες, λέγει πρός τόν Ἐρντογάν: Γιά νά λύσουμε τίς διαφορές Ἑλλάδος - Τουρκίας (προφανῶς αὐτή καί ὁλόκληρον τό πολιτικόν προσωπικόν παίρνουν τό μέρος τῆς Τουρκίας), ἄς ρίξουμε ἕνα νόμισμα στόν ἀέρα: Γράμματα κερδίζεις, κορώνα χάνουμε!!! Καί μέ αὐτήν τήν ἀπάτην ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος κερδίζει τήν ὑποστήριξιν τοῦ διεθνοῦς καί ἐγχωρίου Σατανισμοῦ καί βεβαίως τῶν ἠλιθίων «ἑλλήνων» πού τήν ψηφίζουν! Βεβαίως, ὁ Κυριάκος κάμνει ὅ,τι λέει ἡ ἀδελφή του (κατ' ἄλλους, ἡ μητέρα του)!

Νέα σχεδιαζόμενη βόμβα στα σύνορά μας από την Αλβανία

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Οἱ πληροφορίες γιά τούς κινδύνους τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν “πολυμερῶς καί πολυτρόπως” νά καταφθάνουν, λένε ὅτι στίς 27 Φεβρουαρίου 2020 οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας καί τῆς Τουρκίας ὑπέγραψαν σχέδιο στρατιωτικῆς συνεργασίας. Ἡ ρωσική ἐφημερίδα izvestia, πού ἔχει πάρει τώρα τήν σκυτάλη τῆς ἐνημερώσεως, ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν συμφώνησαν νά τοποθετήσουν 30 χιλιάδες “Σύρους πρόσφυγες” στήν περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου (ἔτσι τήν ἀναφέρει τό ρωσικό δημοσίευμα) προκειμένου νά “ἀραιώσουν” τήν ἐκεῖ ἐγκατεστημένη Ἐθνική Κοινότητα, ὅπως ἔγραψε σέ πρόσφατο ἄρθρο της ἡ izvestia, ἡ ὁποία συνεχίζει: