«ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ…ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται».

Τα μεγάλα πράγματα τιμώνται με την σιωπήν. Η πτωχή ανθρωπίνη φύσις ούτε να τα συλλάβη νοερώς ημπορεί, ούτε να τα ανθέξη συναισθηματικώς, διότι και την νόησιν υπερβαίνουν, και ο συναισθηματικός χώρος της καρδίας είναι μικρός. Τα δεχόμεθα μόνον με θάμβος, με έκπληξιν, με θαυμασμόν, με αγάπην. Και μεγάλα πράγματα είναι όσα αναφέρονται εις τον Θεόν και προέρχονται από τον Θεόν. Τα θεία πράγματα έχουν διαστάσεις απείρους, όπως άπειρος είναι και ο δημιουργών αυτά Θεός.

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ


Ασάλευτο θεμέλιο -- Φώτης Κόντογλου

Σήμερα νομίζεται καλός σε όλα, όποιος είναι αδιάφορος, όποιος δεν νοιάζεται για τίποτα, όποιος δεν νιώθει καμιά ευθύνη. Αλλιώς τον λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Όποιος αγαπά την χώρα μας, τα ήθη και έθιμα μας, την παράδοση μας, την γλώσσα μας, θεωρείται οπισθοδρομικός. Οι αδιάφοροι παιρνούν για φιλελεύθεροι άνθρωποι, για άνθρωποι που ζούνε με το πνεύμα της εποχής μας, που έχουν για πιστεύω την καλοπέραση, το εύκολο κέρδος, τις ευκολίες, τις αναπαύσεις, κι ας μην απομείνει τίποτα που να θυμίζει σε ποιό μέρος βρισκόμαστε, από που κρατάμε, ποιοι ζήσανε πριν από μας στην χώρα μας. Η ξενομανία μας έγινε τώρα σωστή ξενοδουλεία, σήμερα περνά για αρετή, κι όποιος έχει τούτη την αρρώστεια πιο βαρειά παρμένη, λογαριάζεται για σπουδαίος άνθρωπος.

Η Ελλάδα έγινε ένα παζάρι που πουλιούνται όλα, σε όποιον θέλει να το αγοράσει.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ιουλιανής, Θεμιστοκλέους, και 500 μαρτύρων.

 Τη ΚΑ΄ (21η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ.                             
 Ιουλιανή η ένδοξος Μάρτυς του Κυρίου ήτο από την Νικομήδειαν και έζη κατά τους χρόνους του δυσσεβούς βασιλέως Μαξιμιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 286- 305. Ήτο δε αύτη από γένος επιφανές και έκλαμπρον, ωραία την όψιν και τον τρόπον επαινετή και φιλάρετος, επάνω δε εις τας άλλας της αρετάς είχε και την ευσέβειαν, η οποία είναι το θαυμασιώτερον, διότι ο πατήρ αυτής και οι λοιποί συγγενείς της ήσαν Έλληνες ειδωλολάτραι, η δε μήτηρ της ούτε τα είδωλα εσέβετο, ούτε τον Χριστόν, αλλά ίστατο αμφίβολος. Επί πλέον ο πατήρ της Ιουλιανής εμίσει πολύ τους Χριστιανούς και τους εμάχετο σφόδρα.

Ο Ασκητής και ο Ληστής (από το Γεροντικό)

Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, όστις ασκήτευσεν εις τόπον έρημον χρόνους εβδομήκοντα με νηστείαν και παρθενίαν και αγρυπνίαν. Εις τόσους δε χρόνους όπου εδούλευε τον Θεόν δεν αξιώθη να ιδή καμμίαν οπτασίαν και αποκάλυψιν εκ Θεου. Και ελογίασε και έβαλε τούτο εις τον νουν του λέγων: «Μήπως δια καμμίαν αφορμήν όπου δεν ηξεύρω εγώ δεν αρέσει του Θεου η ασκησίς μου, και η εργασία μου θέλει είναι απαράδεκτος• δια τούτο δεν δύναμαι να αποκαλυφθώ και να ιδώ κανένα μυστήριον». Ταύτα διαλογιζόμενος ο γέρων άρχισε να δέεται και να παρακαλή τον Θεόν περισσότερον, προσευχόμενος και λέγων:

Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ:

Σχετικά μέ τίς κακόδοξες οἰκουμενικές θεωρίες περί “ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν” καί “δύο πνευμόνων” καί τῆς Οὐνίας, εἶναι γνωστό ὅτι αὐτές υἱοθετήθηκαν ἀπό τό ἀπαράδεκτο, ἐπαίσχυντο καί ἄστοχο ἐκκλησιολογικῶς κείμενο τοῦ Βalamand τοῦ Λιβάνου τό 1993. Ἐκεῖ ἀναγνωρίζεται ἡ αἱρετική παρασυναγωγή τοῦ Παπισμοῦ, ὄχι μόνο ὡς “Ἐκκλησία”, ἀλλά καί ὡς “ἀδελφή Ἐκκλησία” μέ τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Δηλαδή ἐξισώνεται ἐκκλησιολογικῶς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ...
Ἀναγνωρίζετε, Παναγιώτατε  Δέσποτα, τόν Παπισμό ὡς “Ἐκκλησία”;  Εἶναι, ὅμως, “ἐκκλησία” ἤ αἵρεση;  Πλῆθος Ὀρθοδόξων Συνόδων ἔχουν καταδικάσει τόν Παπισμό ὡς αἵρεση».

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης: ανέρχονται νέοι στους επισκοπικούς θρόνους οι οποίοι όλοι είναι οικουμενιστές…

Μετά τον Σεραφείμ ανέβηκε ο Χριστόδουλος και άρχισε να αλλάζει η σύνθεση της Ιεραρχίας και να γίνονται Αρχιερείς οικουμενιστές…. Όσοι πλέον νέοι Αρχιερείς γίνονται και εκλέγονται είναι οικουμενισταί. Έφυγε λοιπόν η παλαιά Ιεραρχία, έφυγε-φεύγει, ανέρχονται νέοι στους επισκοπικούς θρόνους οι οποίοι όλοι είναι οικουμενιστές….

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος συμβουλεύει τὸν Θεόδουλον μὲ τὸν σχετικόν του «Λόγον»:

«Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ λάμψη ὁ ἥλιος χωρὶς φῶς, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ καθαρισθῆ ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὴν ἀκαθαρσία τῶν λογισμῶν τῆς ἀπωλείας, χωρὶς τὴν εὐχὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ (τὸ γνωστὸν “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”). Καὶ ἄν αὐτὸ εἶναι, ὅπως βλέπω ἀληθινόν, νὰ τὸ μεταχειριζόμαστε ὅπως καὶ τὴν ἀναπνοή μας. Γιατὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι φῶς, ἐνῶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ σκοτάδι. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεὸς καὶ Κύριος τῶν ὅλων, ἐνῶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ εἶναι δοῦλοι δαιμόνων».

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ -- Ἀνακοινωθὲνe-mail: synaxisorthkm@gmail.com


Ἡ ἱστορικὴ πλέον καὶ ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», ποὺ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας, συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στὴν νέα αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν Θεσσαλονίκη. Ἔλαβαν μέρος μνημονεύοντες καὶ μὴ μνημονεύοντες κληρικοί, ἀποτειχισμένοι καὶ μὴ ἀποτειχισμένοι, πρᾶγμα ποὺ διαλύει τὶς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικὲς φῆμες γιὰ σχισματικὲς τάσεις, καὶ μετὰ ἀπὸ συζήτηση ἀποφασίσθηκαν τὰ ἑξῆς: 
1. Νὰ συνεχισθεῖ ἐντονώτερα ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
2. Νὰ ὀργανωθεῖ Ἡμερίδα στὴν Θεσσαλονίκη ποὺ θὰ παρουσιάσει τὰ θεολογικὰ καὶ κανονικὰ ἀτοπήματα τῆς «Συνόδου» τοῦ Κολυμπαρίου.
3. Νὰ κυκλοφορηθεῖ σχετικὸ φυλλάδιο γιὰ τὸν αἱρετικὸ χαρακτήρα τῆς «Συνόδου».
4. Μὲ σύνεση καὶ διάκριση νὰ παρακληθοῦν καὶ νὰ προτραποῦν Ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ νὰ πυκνώσουν τὸ ὀρθόδοξο μέτωπο, ὥστε νὰ διαλυθεῖ τὸ σύννεφο τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ἐπιλάμψει ὁ ἥλιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως θὰ ἐπιλάμψει τὶς ἑπόμενες ἡμέρες μὲ τὴν Γέννησή Του ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ἀνέτειλε στὸν κόσμο τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας. Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἀκύρωσε τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, αὐξάνει τὴν χαρὰ καὶ τὶς ἐλπίδες μας καὶ δικαιώνει ὅσους ἀγωνισθήκαμε ἐναντίον της. Ἀναμένουμε καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες ἢ τουλάχιστον ἄλλοι Ἐπίσκοποι, κληρικοὶ καὶ μοναχοί, ἰδιαίτερα τὸ Ἅγιον Ὄρος, νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὴν θέση τους.
Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2017
Γιὰ τὴν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

https://katihisis.blogspot.ca/2017/12/blog-post_20.html
***
Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ -- Ἀνακοι...": 

Καλοδεχούμενος και Επαινετός ο Αγώνας για Καταδίκη και μελλοντικό Αναθεματισμό των Ετεροδιδασκαλιών και Καινοτομιών της Ορθοδόξου Πίστεως που έγιναν αποδεκτές στην Ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, αλλά τοποθετήσεις όπως : " Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἀκύρωσε τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, αὐξάνει τὴν χαρὰ καὶ τὶς ἐλπίδες μας καὶ δικαιώνει ὅσους ἀγωνισθήκαμε ἐναντίον της " δεν βοηθούν, διότι δεν παρουσιάζουν, κατά την γνώμη μου, την πραγματικότητα, καθώς η Εκκλησία της Ρωσίας δεν αποδέχθηκε τον Πανορθόδοξο Χαρακτήρα και τις Αποφάσεις της "Συνόδου " του Κολυμπαρίου επειδή δεν είχαν την Πανορθόδοξη Ομοφωνία, ούτε Κατεδίκασε την Ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, ούτε ονόμασε Αιρετική την "Σύνοδο" αυτή, ούτε κάποιες από τις Αποφάσεις της, αντιθέτως Κοινωνεί ακώλυτα με τις 10 Τοπικές Εκκλησίες, που την αποδέχθηκαν αναγνωρίζοντας de facto, ότι η "Σύνοδος" του Κολυμοαρίου ήταν Ορθόδοξη ΣύνοδοςΤη Κ΄ (20η) Δεκεμβρίου, ο Άγιος Νεομάρτυς ΙΩΑΝΝΗΣ ο ράπτης, παιδίον νέον, ο καταγόμενος εκ της νήσου Θάσου και μαρτυρήσας εν Κωνσταντινουπόλει κατά το αχνβ΄ (1652) έτος, ξίφει τελειούται.

Ιωάννης ο μακάριος ούτος Νεομάρτυς ήτο από την νήσον Θάσον, από χωρίον ονομαζόμενον Μαρίαις· όταν δε έγινε ετών δεκατεσσάρων, τον έφεράν τινες εις την Κωνσταντινούπολιν και τον άδωσαν εις ένα Χριστιανόν εις τον Γαλατάν δια να μανθάνη ράπτης. Ημέραν τινά τον έστειλεν ο διδάσκαλός του να αγοράση ράμματα παρά τινος Εβραίου και δυσαρεστηθείς εφιλονίκει μετά του Εβραίου του πωλούντος αυτά, έτυχε δε κατά την ώραν εκείνην να φωνάζη ο χόντζας επάνω εις τον μιναρέν εν ώρα μεσημβρίας, κατά την συνήθειαν των Τούρκων, ο δε μιαρός Εβραίος, καιρού δραξάμενος, έλεγε τόσον προς τον κράζοντα, όσον και προς τους άλλους Αγαρηνούς· «Δεν ακούετε το παιδίον τούτο ότι υβρίζει την πίστιν σας και το προσκύνημά σας»; Εκείνοι, ως ήκουσαν, επίστευσαν εις τα λόγια τού Εβραίου, και λαβόντες τον παίδα τον έδειραν ανηλεώς, φέροντες δε αυτόν εις τον βεζύρην, εμαρτύρησαν, ότι ύβρισε την πίστιν των· το δε παιδίον ώμνυεν ότι τον εσυκοφάντησεν ο Εβραίος· ο δε Βεζύρης, ως είδε το παιδίον νέον, το ελυπήθη και του λέγει· «Έλα να γίνης Τούρκος, να σώσης την ζωήν σου, και να σε έχω πλησίον μου, να σε τιμήσω και να σε πλουτίσω», προσπαθών με τας κολακείας και τας υποσχέσεις ταύτας να χωρίση τον νέον από την πίστιν του Χριστού.

Δωρεάν προσφορές, άνευ ανταλλάγματος, ως συνήθως -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Ο ανοικονόμητος και ανυπόφορος εξ ανατολών επισκέπτης μας μας ζήτησε γην και ύδωρ. Δεν τα έλαβε, πιστεύουμε, αλλά μήπως του τα στέλνουμε κατά δόσεις;
          Στο αλφαβητάριο των διακρατικών σχέσεων υπάρχουν δύο θεμελιώδεις αρχές, η αμοιβαιότητα και η αναλογικότητα. Οι Ρωμαίοι το έλεγαν do ut des, σου δίνω για να μου δώσεις. Αμοιβαιότητα σημαίνει μια εξισορροπημένη προσφορά και αποδοχή ωφελημάτων και αναλογικότητα ισορροπημένη και δίκαιη συμπεριφορά, εν πάση  περιπτώσει εξισορροπημένα αντιτιθέμενα συμφέροντα.
          Παλαιά υπερφίαλη και παράλογη απαίτηση της Άγκυρας να εξισωθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πνευματικός ηγέτης των απανταχού της γης  Ορθοδόξων, θεσμός από κτίσεως Βυζαντινού Κράτους, πάντως δε διεθνής θεσμός, με τον τοπικό μουφτή της Κομοτηνής.
          Και όμως η ελληνική Κυβέρνηση ενέδωσε στην αξίωση του ισλαμιστή. Απόδειξη:

Ανεχόμαστε " Αχρι Καιρού "......

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τον αγώνα εκ των πραγμάτων αναλαμβάνει ο Ευσεβής Κ...":

Σήμερα προβάλεται το επιχείρημα ότι όταν θα δημοσιευθούν τα Πρακτικά της Ψευδοσυνόδου τότε κάποιοι εκ των Αρχιερέων σκέπτονται να αντιδράσουν δυναμικά. Το πιθανότερο είναι ότι όταν πράγματι δημοσιευθούν τα πρακτικά αυτά μετά την πάροδο ικανού χρόνου ή χρόνων η όποια δυνατότητα αντίδρασης εκ μέρους τους θα έχει ουσιαστικά εκμηδενισθεί και η Ψευδοσύνοδος θα έχει ήδη γίνει ουσιαστικά Αποδεκτή στο Εκκλησιαστικό Σώμα, ίσως και εξ αιτίας της προβαλόμενης σήμερα ως προσωρινής Ανοχής εκ μέρους τους. Εάν όντως υπάρχει θέληση για αντίδραση στην Ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου αρκούν οι δημοσιευθείσες Αποφάσεις της και τα όσα επράχθησαν και ελέχθησαν εκεί ενώπιον τόσων μαρτύρων. Το ερώτημα όμως είναι εάν όντως υπάρχει διάθεση για δυναμική αντίδραση σε κάποιους από το Σώμα των Αρχιερέων ή το επιχείρημα αυτό προβάλεται ως ένα μέσον Αναβολής, όπως παλαιότερα κάποιοι προγενέστεροι πρόβαλαν το γνωστό επιχείρημα ανοχής του Φιλοοικουμενισμού με την φράση ανεχόμαστε " Αχρι Καιρού ".

Τη Κ΄ (20η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΦΙΛΟΓΟΝΙΟΥ, γενομένου από δικολόγου Πατριάρχου Αντιοχείας.

Φιλογόνιος ο μακάριος Πατήρ ημών επεδόθη νηπιόθεν  εις την μάθησιν των ιερών γραμμάτων, όθεν δια τούτο εγένετο απ΄ αρχής αφιέρωμα εις τον Θεόν· διότι διδαχθείς όλας τας επιστήμας και έχων επιμέλειαν σύμφωνον με την αγχίνοιαν και ευφυϊαν του, μετά τοσαύτης ακριβείας έμαθεν όλας τας επιστήμας, ως να είχε μάθει μίαν μόνην εξ αυτών. ΄Οθεν και λαμπράν ζωήν κατώρθωσε, μολονότι είχε γυναίκα και τέκνα και καθημερινώς ως εκ του επαγγέλματός του ευρίσκετο εις τα δικαστήρια. Επειδή δε υπερησπίζετο τους αδικουμένους και έδιδε χείρα βοηθείας εις τους καταδυναστευομένους, τούτου ένεκα έλαμψεν ο μακάριος υπέρ τον ήλιον κατά την καθαρότητα της πολιτείας, τόσον ώστε από της εξωτερικής αρχής και εξουσίας, την οποίαν είχεν, έγινεν άξιος της εσωτερικής και εκκλησιαστικής, διότι από του βήματος του εξωτερικού των κριτών και δικολόγων ανέβη εις το έσω ιερόν βήμα της Εκκλησίας και των Επισκόπων.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πειραιάς 20-12-2017

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τίς ἀκόλουθες Ποιμαντορικές Ἐγκυκλίους πρός τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διά τά Χριστούγεννα 2017 καί τήν Πρωτοχρονιά 2018.

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ  
* * * * * *
 Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,