ΟΙ ΕΚΛEΚΤΟΙ --- Τοῦ Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Πάντοτε καί σέ κάθε ἐποχή, εἶναι κάποιοι ἄνθρωποι, πού καλοῦνται νά ὁδηγήσουν καί καθοδηγήσουν, νά φωτίσουν καί διαφωτίσουν καί νά γίνουν ὑπεύθυνα πρόσωπα σ’ ἕνα κόσμο ἀπροσανατόλιστο. Ὅταν σ’ ἕνα καράβι, πού παλεύει μέ τά κύματα καί κινδυνεύει νά καταποντιστεῖ, δέ μπορεῖ ὁ καπετάνιος νά παραμένει ἀδιάφορος, οὔτε οἱ ναῦτες νά κοιμοῦνται. Ἀδιαφορία σημαίνει ναυάγιο, καταστροφή. Σημαίνει ἄρνηση καί αὐτομηδενισμός. Σημαίνει ἀποτυχία. «Οὐκ ἔξεστί σοι ἀδιαφόρως ζεῖν», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Δέ σοῦ ἐπιτρέπεται νά ζεῖς μέ ἀδιαφορία. Ἔχεις εὐθύνες. Ἔχεις ὑποχρεώσεις. Μή λές ποτέ, Quarda e passa (βλέπε καί πέρνα). Αὐτό τό λέν οἱ λιποτάκτες τοῦ καθήκοντος. Ὅταν κάποτε ὁ Κλεισθένης, ὀλυμπιονίκης στό τέθριππο καί τύραννος τῆς Σικυώνας, θέλησε νά παντρέψει τήν κόρη του, κάλεσε μνηστῆρες ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Πῆγε τότε καί ὁ Ἱπποκλείδης, πλούσιος καί ὡραῖος νέος τῆς Ἀθήνας. Συνέβη ὅμως ἕνα γεγονός πού φάνηκε ἀνάξιος. Ὅταν ἦρθε ἡ μέρα τῆς ἐκλογῆς, κάλεσε ὁ Κλεισθένης σέ συμπόσιο ὅλους. Ὁ Ἱπποκλείδης τότε, ἀφοῦ εἶχε πιεῖ ὑπερβολικά, ἔδωσε διαταγή στόν αὐλητή νά παίξει κάποιο χορό, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀνέβηκε στό τραπέζι καί χόρευε μέ τά πόδια ψηλά. Λυπήθηκε ὁ Κλεισθένης γιά τό κακόγουστο θέαμα, καί τοῦ εἶπε πώς ἔχασε τή νύφη! Ὁ Ἱπποκλείδης τότε ἀπάντησε μέ τήν παροιμιώδη φράση: «Οὐ φροντίς Ἱπποκλείδη»! Δηλαδή, «τόν Ἱπποκλείδη τόν ἀφήνει ἀδιάφορο»!... Ἰδιαίτερα, οἱ ἐκκλησιαστικοί, κοινωνικοί καί πολιτικοί λειτουργοί, κρίνονται αὐστηρότερα. «Ἀνδρός ἐπιφανοῦς καί πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια, κοινήν ἅπασι φέρει τήν βλάβην», διακηρύσσει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Ο Ιησούς είναι κοινή περιουσία, ως Θεός και άνθρωπος, της Ορθοδοξίας, του Καθολικισμού, του Προτεσταντισμού και όλων των αιρετικών ομάδων των δύο τελευταίων. Αλλά το φως Του, το αϊδιον και άκτιστον, είναι κτήμα και θησαυρός αναφαίρετος μόνον της Ορθοδοξίας. Ο Καθολικισμός το ηρνήθη ως θείαν ενέργειαν, παρούσαν εν τη Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός το ηγνόησεν, αι άλλαι αιρετικαί μικροομάδες ουδέποτε το είδον. Η Ορθοδοξία ελλάμπεται εξ αυτού, ανεχωνεύθη μετ’ αυτού, ζη με αυτό. Και εντεύθεν η αβυσσαλέα ειδοποιός διαφορά—συν ταις άλλαις—της παμφώτου αγίας Εκκλησίας μας με τας αιρετιζούσας…

Εάν ανατρέξωμεν εις τα μέσα του δεκάτου τετάρτου αιώνος, θα ίδωμεν το χάσμα, όπερ διήνοιξε το σχίσμα, να ευρύνεται, να γίνεται βαθύτερον και να συνειδητοποιήται μία ιστορική και θεολογική τομή μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Και ούτως η μεν Ανατολική Εκκλησία ευρίσκεται εν μυστική συναφεία και μεθέξει με το άγιον φως της Θεότητος του Ιησού, η δε Δυτική, ως αρνούμενη την κατ’ ενέργειαν άμεσον σχέσιν με τον Θεόν, ενεπλάκη «ταις του βίου πραγματείαις» και εγένετο εις εγκόσμιος οργανισμός, μόλις διακρινόμενος από τον «εν τω πονηρώ κείμενον» κόσμον…

Μήνυμα που μού στάλθηκε --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

Γιά όσους δέν γνωρίζουν τί σημαίνει hashtag Hashtag From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to navigationJump to search For the symbol that prefaces a hashtag, see Number sign.

An example of a hashtag

A hashtag is a metadata tag that is prefaced by the hash symbol, #.

Hashtags are widely used on microblogging and photo-sharing services such as Twitter and Instagram as a form of user-generated tagging that enables cross-referencing of content sharing a subject or theme.[1] For example, a search within Instagram for the hashtag #bluesky returns all posts that have been tagged with that hashtag. After the initial hash symbol, a hashtag may include letters, digits, and underscores.[2]

Μήνυμα που μού στάλθηκε (Βλέπε φωτό)

Φαίνεται, κάποιοι διαβάζουν τά γραφόμενά μου καί αποφάσισαν νά μέ συμπεριλάμβουν στό πλήθος τών ενδιαφερόντων τους.

Τη ΚΘ΄ (29η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ.

Καλλίνικος ο θείος και μέγας Μάρτυς ήτο από την καλήν και εύφορον χώραν των Κιλίκων, εκ νεαράς δε ηλικίας εσέβετο τον αληθή Θεόν, τον Σωτήρα και Ποιητήν απάσης της κτίσεως, τα δε είδωλα ως δόλια ο άδολος προς τον Χριστόν και εύχρηστος νέος εμίσει εξ όλης του της καρδίας και τα επόμπευε, κηρύττων φανερά και μεγαλοφώνως την πλάνην εκείνων και ματαιότητα. Ήτο δε καταπολλά γνωστικός και λόγιος. Όθεν με τα γλυκύτατα και φρόνιμα λόγια του έσυρεν ως άλλη τις σειρήν τους ακροατάς του προς εαυτόν και ως ο μαγνήτης τον σίδηρον, τοιουτοτρόπως προσείλκυεν έκαστον με την ενάρετον και θαυμασίαν ζωήν και πολιτείαν του. Έχων λοιπόν τοιούτον πόθον να φέρη και άλλους πολλούς αχρήστους εις τον Χριστόν ο χρηστότατος, επορεύθη και εις άλλας πόλεις και εκήρυττε παντού την ευσέβειαν. Διαβαίνων λοιπόν από διαφόρους πόλεις και χωρία εδίδασκε το ιερόν Ευαγγέλιον.

«τοιούτοι υμίν έπρεπον αρχιερείς»

Αλήθεια, είναι άραγε σύμπτωση που όσοι εκπροσώπησαν τους «Ορθοδόξους» στους χορούς και τα πανηγύρια του Π.Σ.Ε. της (τρελο)Καμπέρας, δηλαδή ο «Φιλαδελφείας» Βαρθολομαίος, ο «Δημητριάδος» Χριστόδουλος,  ο «Ανδρούσης» Αναστάσιος και ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος (νυν «Ιεροσολύμων») έγιναν όλοι μετά ταύτα αρχηγοί αυτοκεφάλων εκκλησιών; Αληθώς, «τοιούτοι υμίν έπρεπον αρχιερείς», οι μετά των καννιβάλων συγχορεύσαντες και μετά παπαδίνων και δεσποτίνων συνεισοδεύσαντες....

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Τραγική αλήθεια.... Πόσο κρίμα που ο εχθρός κατέλαβε τα πάντα... Αλλά οι γραφές θα εκπληρωθούν όλες στο ακέραιο...

--------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὄχι τυχαίως, βεβαίως, βεβαίως! Ἔδωσαν ἐξετάσεις στόν Διάβολον καί ἔλαβον ἄριστα, διό καί διωρίσθησαν ὑπ' αὐτοῦ «ἀρχιεπίσκοποι» καί «πατριάρχαι»! Τό αὐτό συμβαίνει στούς «πωλητικούς» (μέ «ω» καί «η»), τούς «πανεπιζημιακούς» (μέ «ζ») κ.λπ. Ἡ κοινωνία ἔχει σαπίσει, διό καί τά βήματα τοῦ Ἀντιχρίστου ἀκούγονται πλέον καθαρά.

Ευγενία Ξεφτέρη --- Το τραγούδι του Καραϊσκάκη


 

Τρία είναι τα είδη της προσευχής:

Δοξολογία, δι’ ής δοξολογούμεν τον Θεόν δια τα θαυμάσια και εξαίσια Αυτού έργα.

Ευχαριστία, δι’ ής ευχαριστούμεν τον Θεόν δια τας προς ημάς ευεργεσίας Αυτού.

Δέησις, δι’ ής παρακαλούμεν τον Θεόν και ζητούμεν τα προς σωτηρίαν.

-------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Σωστά. Εκτός της μονόλεπτης γνωστής Ευχής μια πολύ-πολύ δυνατή προσευχή γνωστή στο ορθόδοξο ποίμνιο-δηλαδή σε εκείνους που συχνά εκκλησιάζονται και ακούγεται όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία είναι το Δόξα σοι τω δείξαντι το φως.. Είναι δοξολογία, είναι ευχαριστία είναι δέηση. Πλήρης προσευχή με βαθιά θεολογικά νοήματα.

Μόνον τα του Καίσαρος τω Καίσαρι – όχι και τα του Θεού! --- Κωστής Δεμερτζής Δικηγόρος, Δρ. Νομικής

Σχολιασμός της απόφασης της Ι.Σ. της 13/7/2021

(οι Χριστιανοί μας ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν)

Απόδοτε ούν τα του Καίσαρος Καίσαρι
και τα του Θεού τω Θεώ

Ματθ. κβ΄, 21, Μαρκ. Ιβ΄, 17, Λουκ. κ΄, 25

Άραγε ελεύθεροι εισίν οι υιοί

Ματθ. ιζ΄, 26

 

Θεωρούμε ότι αδικεί την Εκκλησία της Ελλάδας η πρόσφατη ανακοίνωση της Ι.Σ. «προς τον Λαό», «οι Χριστιανοί μας ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν», που εγκρίθηκε στην Ι.Σ. της Τρίτης, 13/7/2021, και κυκλοφόρησε σε φυλλάδιο.

Για ποιο λόγο, καταρχάς, προσφέρθηκε η Ιεραρχία για τον ρόλο του «γραμματοκομιστή» των «γιατρών»; Και ποιων «γιατρών»;

Φοβούμαστε, μάλιστα, ότι οι «απαντήσεις των γιατρών» ήταν παγίδες, γεμάτες ψεύδη (και το ψεύδος είναι του διαβόλου, σύμφωνα με το δόγμα), και η Εκκλησία, με το να τις προσυπογράψει, ανέλαβε ευθύνη γι’ αυτές, ευθύνη η οποία δεν της ανήκει. Δεν είναι του Θεού. Είναι του Καίσαρα. Για ποιο λόγο ανέλαβε η Εκκλησία τα του Καίσαρος;

Ειδικότερα, κατάφωρα ψευδείς είναι οι παρακάτω ερωταποκρίσεις από την σχετική ανακοίνωση και το σχετικό φυλλάδιο.

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δεμερτζῆς: «Αν, όμως, ο Καίσαρ είναι απατεώνας, για ποιο λόγο να τρέξει η Ελλαδική Ιεραρχία να «πάρει λιγάκι ευχούλα», αγγίζοντας το κράσπεδο του ιματίου του;»

Ἀπάντησις: Ἁπλούστατα, διότι καί οἱ «ἐπίσκοτοι» (μέ «τ») εἶναι καί αὐτοί ἀπατεῶνες καί μάλιστα χειρότεροι ἀπό τούς «πωλητικούς» (μέ «ω»), καθότι οἱ δεύτεροι ξεπουλοῦν τήν Πατρίδα κι ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, ἐνῷ οἱ πρῶτοι προδίδουν τόν Θεόν! Εἶναι, δηλαδή, σύγχρονοι Ἰοῦδαι!

Θεωρεί η UNICEF την πορνογραφία «εκπαιδευτικό υλικό»;

 Σε έκθεση της, η UNICEF υποστηρίζει ότι η πορνογραφία δεν είναι πάντα επιβλαβής για τα παιδιά…

Από το Center for Family and Human Rights

και την Alexis I. Fragosa, Esq.

13 Μαΐου 2021

Ουάσιγκτον, D.C., 14 Μαΐου (C-Fam).

Ένας οργανισμός του ΟΗΕ θέτει και πάλι τον εαυτό του σε αμφισβήτηση, με αφορμή πρόσφατη έκθεση στην οποία δηλώνει ότι «δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία πως τα παιδιά που εκτίθενται στη πορνογραφία βλάπτονται».

Η έκθεση, (1), που δημοσιεύθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της UNICEF, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κυβερνητική πολιτική για την προστασία των παιδιών από το επιβλαβές, καταχρηστικό και βίαιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Τα  συμπέρασματά της βασίζονται σε μια ευρωπαϊκή μελέτη 19 χωρών της ΕΕ, που διαπίστωσαν ότι στις περισσότερες χώρες, τα περισσότερα παιδιά που είδαν πορνογραφικές εικόνες «δεν ήταν ούτε αναστατωμένα, ούτε και χαρούμενα». Στην πραγματικότητα, η έκθεση στην οποία στηρίζεται η UNICEF αναφέρει ότι το 39% των Ισπανών παιδιών ήταν χαρούμενα αφού είδαν πορνογραφία.

Irene the Righteous of Chrysovalantou

Saint Irene, who was from Cappadocia, flourished in the ninth century. Because of her great beauty and virtue, she was brought to Constantinople as a prospective bride for the young Emperor Michael (842-867); however, as Saint Joannicius the Great foretold, it was God's will that she assume the monastic habit instead. She shone forth in great ascetical labours, and suffered many attacks from the demons; while yet a novice, she attained to the practice of Saint Arsenius the Great, of praying the whole night long with arms stretched out towards Heaven (see May 8). God showed forth great signs and wonders in her, and she became the Abbess of the Convent of Chrysovalantou. She was granted the gift of clairvoyance and knew the thoughts of all that came to her. She appeared in a vision to the king and rebuked him for unjustly imprisoning a nobleman who had been falsely accused. Through a sailor from Patmos to whom he had appeared, Saint John the Evangelist sent her fragrant and wondrous apples from Paradise. She reposed at the age of 103, still retaining the youthful beauty of her countenance. After her repose, marvelous healings beyond number have been wrought by her to the present day.