ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Φαίνη μοι αληθείας ρήτωρ, κατέθετο η Παρθένος· Χαράς γαρ κοινής ελήλυθας Άγγελος. Ψυχή νουν καθήγνισμαι Πνεύματι ως το ρήμα σου γενέσθω μοι· σκηνούτω εν εμοί ο Θεός, προς ον βοώ μετά σου· Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Ερμηνεία.

Των ανωτέρω λόγων του Αγγέλου η Παρθένος ακούσασα, εισάγεται υπό του Μελωδού ότι αποκρίνεται προς αυτόν δια του παρόντος Τροπαρίου. Λέγει λοιπόν ο Μελωδός ότι η Παρθένος συγκατετέθη εις τα λόγια του Αγγέλου και είπεν αυτώ· συ, ω Γαβριήλ, φαίνεσαι εις εμέ ότι είσαι ρήτωρ της αληθείας, και ότι αληθεύεις και ου ψεύδεσαι· διότι εσύ ήλθες από τον Ουρανόν ένας Άγγελος και μηνυτής χαράς κοινής όλου του Κόσμου. Επειδή λοιπόν εγώ εκαθαρίσθην από την προπατορικήν αμαρτίαν δια της επελεύσεως και ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, ας γένη εις εμέ κατά τον λόγον σου, και ας κατοικήση εις εμέ ο Θεός, εις τον οποίον Θεόν λέγω και εγώ με εσέ· ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον. Ταύτα δε τα λόγια ερανίσθη ο Μελωδός από το ιερόν Ευαγγέλιον, όπου η Παρθένος τελευταίον είπεν: «Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου» (Λουκ. α: 38). Ωσαύτως πανηγυρίζει και ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος εις την εορτήν λέγων· «Προς τον Άγγελον δε η Θεομήτωρ Παρθένος πιστεύσασα, και ως έσται πάντως τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου θαρσήσασα, πράως ομού και ταπεινώς, ου μην αλλά και παρθενικώς αποκρίνεται· τον πράον γαρ και ταπεινόν τη καρδία Χριστόν γεννάν η πάναγνος έμελλε, και πλουτείν αυτήν έδει την αυτού ταπεινότητα και πραότητα· Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου». Και Ανδρέας ο Κρήτης· «Η δε Παρθένος χαροποιάν αφήκε φωνήν, Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου, εκείνο σαφώς λέγουσα, ιδού ετοίμη πρόκειμαι, και το κωλύον ουδέν· η ψυχή πρόθυμος· η γαστήρ εύκαιρος· ανέπαφος γαρ μόνω τηρουμένη τω Πλάστη· ιδού η δούλη Κυρίου προς υπακοήν ευπειθής· προς δουλείαν ευτρεπής· προς υποδοχήν ετοίμη· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου». Και ο Νύσσης Γρηγόριος· «Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου· ως δούλη τω δεσποτικώ πρόκειμαι νεύματι· ως πηλός υπόκειμαι ταις του κεραμέως χερσίν, ως θέλει μετ΄ εξουσίας εν εμοί πραττέτω το βούλημα· ως θέλει μετά φιλανθρωπίας εν εμοί θαυματουργείτω την παράδοξον κύησιν· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου· γένοιτό μοι τα ρήματά σου ταύτα και πράγματα». Θαυμάζει δε και Ιωάννης ο Γεωμέτρης την υπερβολικήν ταπεινοφροσύνην της Παρθένου, πως κεχαριτωμένη ακούσασα και τόσα και τόσα παρά του Αγγέλου, δούλην ωνόμασεν εαυτήν. Ούτω γουν φησίν· «Εμοί δε και το ύψος της ταπεινοφροσύνης της Παρθένου ουχ ήττον δοκεί θαυμαστόν, αλλ΄ είπερ τι και των άλλων εκπληκτικώτατον· δι΄ ην τάχα και επί τοσούτον υψώθη, και προς υπουργίαν αφιερώθη του ταπεινώσαντος εαυτόν μέχρι και σώματος και θανάτου, θανάτου δε Σταυρού· ούτω γαρ του Αρχαγγέλου και σχήματι και ρήματι τυχούσα, και κεχαριτωμένη και νύμφη ακούσασα του Θεού, και τοις λεγομένοις πιστεύσασα, δούλην εαυτήν όμως καλεί, και την επαγγελίαν δέχεται μεν και συγκατατίθεται· ως δε μη κατ΄ αυτήν, αλλά κρείττονα και προσδοκίας ούσαν επεύχεται· ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. Ταύτη τοι κακείνος απήλθεν ευθύς απ΄ αυτής ο Άγγελος, εκπλαγείς της αρετής την υπερβολήν, και μηδέν επί πλέον βασανίσαι θελήσας του παρθενικού κάλλους την ωραιότητα».

Γίνε & εσύ κρίκος στην ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης,προσφοράς & αλληλεγγύης

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.MP4


Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "O σύγχρονος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἰουστῖνο...":

Εάν οι Ιεροί Κανόνες της αποτειχίσεως δεν ήταν υποχρεωτικοί Θεός φυλάξοι και δεν αποτειχίζονταν οι Άγιοι Πατέρες, ΠΩΣ ΘΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ ?????????????????????????????????????

Εάν ήτανε οι Άγιοι Πατέρες μη γένοιτο σαν και εσένα ΙΚ και έλεγαν ότι δεν είναι υποχρεωτικοί και δεν αποτειχιζόντουσαν δεν θα είχε συγκροτηθεί καμία Αγία Σύνοδος
  για να καταδικάσει τους κακοδόξους και θα είχε καταντήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία ταμείο αιρέσεων σχισμάτων και παρασυναγωγών.
Μόνο αυτοί που αποτειχίζονται από τους κακοδόξους της κάθε εποχής έχουν τα δικαιώματα να προκαλούν, να συγκαλούν και να συγκροτούν Συνόδους για να τους δικάσουν.Το Άγιο πνεύμα μας λέει ότι αποτειχιζόμαστε προ και μέχρι συνοδικής καταδίκης. Μόνο αποτειχιζόμαστε για να συγκροτήσουμε Σύνοδο, εκεί στην Σύνοδο, εάν είναι Αγία και όχι λυστρική, υπάρχουν όλα τα δικαιώματα για να αποφασίσει ποιους θα αφήσει, ποιους θα καταδικάσει, ποιους θα χειροτονήσει, αυτά είναι τα συνοδικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σύμφωνα με....
το κανονικό δίκαιο και την πράξη της Εκκλησίας.

ΠΗΔΑΛΙΟ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕ'

 Επειδή οι τρεις αποτειχισμένοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1935-1937 χειροτόνησαν χωρίς να έχουν κανονικά και νόμιμα συνοδικά δικαιώματα, άσχετα αν ο τρόπος χειροτονίας ήταν κανονικός, αυτό τους καθιστά υπόδικους για δημιουργία παρασυναγωγής σε μέλλουσα Πανορθόδοξη Σύνοδο. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα με τόσους συνόδους παρασυναγωγής. Δεν γράφει πουθενά το Πνεύμα το Άγιο χειροτονήστε επισκόπους μην χαθεί η ιεροσύνη, επειδή έχετε απιστία εσείς και ποιος σας δίναι εγγύηση ότι οι νεοχεοροτονημένοι επίσκοποι δεν μπορούν να γυρίσουν στην αίρεση, αλλά λέει αποτειχιστείτε για να γίνει Σύνοδος και μέχρι να γίνει και όταν γίνει, θα έρθει και η σειρά των χειροτονιών. Ο κάθε επίσκοπος στην κάθε  επαρχία έχει μία θέση και αιρετικός δυνάμει να είναι, αποτειχίζεσαι μέχρι η Σύνοδος των αποτειχισμένων να τον καταδικάσει να βάλει στην ίδια θέση άλλον και όταν τον χειροτονήσει, αφού μόνο αυτή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, τότε μόνο επανερχόμαστε στην κανονική τάξη της Εκκλησίας. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, για να έχουν οι πιστοί σε περίοδο αιρέσεως μυστήρια λένε ότι κατ' οικονομία επιτρέπονται μόνο χειροτονίες κληρικών ιερέων και όχι επισκόπων. Και αυτό γίνεται για να μην γίνει στην Εκκλησία από τους αποτειχισμένους επισκόπους παρασυναγωγή μέχρι να συγκροτηθεί η Αγία Σύνοδος που έχει και τα συνοδικά δικαιώματα, για να χειροτονήσει επισκόπους. Έτσι και μυστήρια υπάρχουν για τους πιστούς σε διάφορα μακρινά μέρη και παρασυναγωγή δεν γίνεται και κανονικότητα υπάρχει και Αγιοπνευματικά αποτελέσματα έχει μία τέτοια κίνηση. Και αυτό γίνεται γιατί η θέση του επισκόπου σε μία επαρχία είναι μία και μοναδική, ενώ οι ιερείς μπορεί να είναι 100, 200, 300 σε μία επαρχία εάν γίνουν και άλλοι 10 κατ' οικονομία για ορισμένο καιρό, δεν πειράζει, διότι οι ιερείς μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν Σύνοδο παράλληλη δεύτερη με διαφορετική αρχή, ενώ οι επίσκοποι μπορούν. Έτσι ασφαλίζεται η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Υπόδικοι σε μέλλουσα Πανορθόδοξη Σύνοδο είναι όλοι αυτοί που είναι πρωτοστάτες και συγκοινωνοί της αιρέσεως και του σχίσματος του οικουμενισμού και όλοι αυτοί που δημιούργησαν και συγκοινωνούν με όλες τις συνόδους παρασυναγωγής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – Γ΄ ΛΟΥΚΑ-- «Νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι»

Αναστάσιμα σαλπίσματα
Αναστάσιμα μηνύματα ελπίδας και χαράς, πηγάζουν από το θαύμα που ξεδιπλώνει μπροστά μας η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Πρόκειται για το θαυμαστό γεγονός της ανάστασης του γιου της χήρας Ναϊν, το οποίο φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός με τη δύναμη της αγάπης καταθρυμάτισε το κράτος του θανάτου και το κατήργησε.
Η τραγικότητα του θανάτου
Το γεγονός της ανάστασης του παιδιού της χήρας γυναίκας, δεν προσφέρεται μόνο ως ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα που αποσπά το θαυμασμό μας, αλλά μάς παρακινεί να αντικρίσουμε εν Χριστώ το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του θανάτου. Πραγματικά, σε ένα πρώτο στάδιο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Χριστός φανερώνει το θάνατο ως «παρά φύσιν» κατάσταση που παρείσφρησε στη ζωή του ανθρώπου με αιτία την αμαρτία.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Ιωήλ προφήτου, Ουάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας.


Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγόμενους προφῆτες. Ἦταν γιὸς τοῦ Βαθουήλ, ἀπὸ τὴ φυλὴ Ρουβὴμ (αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι σαφές, διότι ἄλλοι τὸν θέλουν καταγόμενο ἀπὸ τὴν φυλὴ Γάδ), καὶ προφήτευσε ὅταν βασιλιὰς στὴν φυλὴ τοῦ Ἰούδα ἦταν ὁ Ἰωᾶς (878 – 838 π.Χ).
Τὸ προφητικό του βιβλίο, ἔχει λεχθεῖ ὅτι τὸ διακρίνει ὕφος ποιητικότατο, περίκομψο, ζωηρὸ καὶ ἀποτελεῖ κόσμημα τῆς ἑβραϊκῆς φιλολογίας. Νὰ τί λέει περὶ μετανοίας: «Καὶ νῦν λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐπιστράφητε πρὸς μὲ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷ καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν , ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστι, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος». Καὶ τώρα, λέει ὁ Κύριος καὶ Θεός σας: Ἐπιστρέψτε μὲ μετάνοια σ’ ἐμένα μὲ ὅλη σας τὴν καρδιά, μὲ νηστεία καὶ μὲ δάκρυα μετανοίας. Σχίστε τὶς καρδιές σας ἀπὸ πόνο μετανοίας καὶ συναίσθηση τῆς ἐνοχῆς σας, καὶ ὄχι τὰ ἐνδύματά σας. Ἐπιστρέψτε στὸν Κύριο καὶ Θεό σας, διότι αὐτὸς εἶναι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὸ προφητικὸ βιβλίο τοῦ Ἰωήλ, ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία κεφάλαια, ποὺ ἐκεῖ μέσα προφητεύει τὴν ἔκχυση τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πράξ. στ’ 17) στὴν χριστιανικὴ ἐκκλησία, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ σημεῖα, ποὺ θὰ προηγηθοῦν τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου.
Ὁ προφήτης Ἰωὴλ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
(Ὁρισμένοι Συναξαριστές, περιττῶς ἐπαναλαμβάνουν τὴν μνήμη του καὶ τὴν 31η Μαρτίου).

O σύγχρονος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς στὸ μνημειῶδες ἔργο του “Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ Οἰκουμενισμός” :

“Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἀπορρέει ἀναγκαίως ἐκ τῆς ἑνότητος τοῦ προσώπου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία οὖσα καθολικῶς εἷς καὶ μοναδικὸς θεανθρώπινος ὀργανισμὸς εἰς ὅλους τοὺς κόσμους, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαιρεθῆ. Κάθε διαίρεσις θα ἐσήμαινε τὸν θάνατόν της… Κατὰ τὴν ἑνιαίαν στάσιν τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνον μία, ἀλλὰ καὶ μοναδική, διότι ὁ εἷς καὶ μοναδικὸς Θεάνθρωπος, ἡ κεφαλή της δὲν δύναται νὰ ἔχει πολλὰ σώματα.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδική, διότι εἶναι τὸ σῶμα τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὀντολογικῶς ἀδύνατος ὁ χωρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας, διὰ τοῦτο ποτὲ δὲν ὑπῆρχε διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μόνον χωρισμὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία”.

Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κανένας ωκεανός δεν είναι τόσο βαθύς και τόσο πλατύς, για να πνίξει τόσην αμαρτία.

Ο Χριστοφόρος (=ο Παπουλάκος),  βουβός σιγόκλαιγε και πότιζε με δάκρυα τα σανίδια του κελιού και το ράσο του.                                                                                                                                                                                                        
–Δεν φτάνει να πονούμε και να κλαίμε, Χριστοφόρε, φώναξεν ο Κοσμάς. Η καινούργια επιδρομή είναι χειρότερη από του Ιμπραήμ. Κείνος σκότωνε κορμιά κι αφάνιζε το βιος μας, αλλά αυτοί σκοτώνουν τις ψυχές μας. Ό,τι ιερό φυλάξαμε τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς ποδοπατιέται, ό,τι μας κράτησε όρθιους, σαν ασάλευτο αντιστήλι, γκρεμίζεται. Σε τέτοιο γιουρούσι του σατανά, κάθε υποταγή είναι άρνηση του Χριστού, άρνηση της Πίστης και παράδοση στο διάβολο. Προδίνουμε τον αγώνα του εικοσιένα, το αίμα που χύθηκε στο Μεσολόγγι, στ΄ Αρκάδι, στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια στα Ψαρά… Ιούδες γινόμαστε Χριστοφόρε και το κακό δε σταματά ως εδώ…                                                                                                                                                                                                                                     
 --Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, έχει κι άλλο; Ψιθύρισε με πνιγμένο λυγμό ο Χριστοφόρος.                                                                                                                            
–Έχει πολλά και φριχτά, αποκρίθη ξαναμμένος  ο Κοσμάς. Είναι ότι οι γραμματισμένοι του Έθνους, σκλαβωμένοι στους μασόνους της Φραγκιάς, έχουν ολότελα στραβωθεί, κι αντίς να βλέπουν σ΄ όλα τούτα το μελλοντικό αφανισμό του έθνους, τα λογαριάζουν σωστικά. Οι άντρες που μας κυβερνούν χάσανε το φως τους και δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ποια η διαφορά ανάμεσα σκοτάδι και φως. Ψευτίσαμε τα ζύγια που άλλοτε ζύγιαζαν το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα. Ο διάβολος με χίλιες μορφές μας παραστέκει. Δε λέω πως αν την κορόνα του έθνους φορούσε Ορθόδοξος κυβερνήτης, κι αν η εκκλησία συνέχιζε τον αιωνόβιο δρόμο της, πως θάλειπεν η αμαρτία. Αλλά λέω πως θάχαμε το μέσο να την ξεχωρίζουμε και να μην την μπερδεύουμε με το καλό. Τώρα όχι μόνο την μπερδεύουμε, αλλά το καλό πνίγηκε μέσα στη θάλασσα της αμαρτίας.                                                                                                                                                                                   
Ο Χριστόφορος τον κοίταξε στα μάτια.                                                                                                                                                                                                       
 –Έχεις δίκιο, του είπε. Δεν ωφελούν σε τίποτα οι κλάψες. Χρειάζεται καινούργιος ξεσηκωμός, καινούργια Άγια Λαύρα.                                                                                                                                                          
–Και καινούργια Ψαρά, πρόσθεσεν ο Κοσμάς. Τούτος ο οχτρός είναι χειρότερος απ΄ τον Τούρκο. Εκείνος ποτέ δε μας τόκρυψε πως μας λογάριαζε σκλάβους, ενώ τούτος μας ξεγελά πως είμαστε τάχα λεύτεροι, ενώ έχει σκλαβώσει και τις ψυχές μας ακόμη. Δε φτάνει λοιπόν ο λόγος κι ο ξεσηκωμός, αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο….                                                                                                                                                                                                                                                        
–Τι; Ρώτησεν ο Χριστοφόρος.                                                                                                                                                                                                                      
–Μάρτυρες, αδελφέ Χριστοφόρε, μάρτυρες. Αίμα, για να ποτιστεί και να φουντώσει η λευτεριά του Χριστού, η πραγματική λευτεριά. Ο σατανάς έχει τρανό βασίλειο στη γη. Έχει του χεριού του βασιλιάδες, αρμάδες, καλαμαράδες, γητειές και γητειές, που μόνο στο αίμα μας μπορούν να πνιγούν. Αν δεν χύσουν καινούργιοι μάρτυρες το αίμα τους κανένας ωκεανός δεν είναι τόσο βαθύς και τόσο πλατύς, για να πνίξει τόσην αμαρτία. Όσοι από μας ξεκινήσουμε, πρέπει να το ξέρουμε πως ο δρόμος μας, γυρισμό δεν έχει. Οδηγός μας, ας σταθεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Πάπας Φραγκίσκος : Οι ομοφυλόφιλοι έχουν Χάρες και Προτερήματα να προσφέρουν στους Χριστιανούς !!!

http://www.bbc.com/news/world-europe-29677779

File photo: Pope Francis greets the crowd during his general audience at St Peter's square at the Vatican, 15 October 2014

Pope Francis said the full draft document should still be published

The earlier draft had said that homosexuals had "gifts and qualities to offer to the Christian community".

Pope Francis has suffered a setback as proposals for wider acceptance of gay people failed to win a two-thirds majority at a Catholic Church synod........

Χειρίζονται τα σοβούντα και φλέγοντα, εις τον τομέα της Πίστεως, θέματα της Εκκλησίας, ως και τον υπ΄ αυτών διαφημιζόμενον «αντιαιρετικόν αγώνα» κατά το δοκούν και το παντοειδές αυτών συμφέρον!

Εις τα θέματα της Πίστεως, «ου χωρεί οικονομία» κατά σαφεστάτην των Αγίων Πατέρων εντολήν, παρά ταύτα, υπό των σημερινών «αγωνιστών και ομολογητών της Πίστεως», η βασικωτάτη αύτη προϋπόθεσις, ήτις αποτελεί το θεμέλιον της ορθοδόξου υποστάσεως εν τω Σώματι της Εκκλησίας, παραθεωρείται καταφανέστατα υπ΄ αυτών! Ενώ θα έπρεπε πράξει τε και θεωρία, να αποδείξουν εαυτούς αληθείς και γνησίους ομολογητάς της Πίστεως, ως εκ της ιδιότητος και αποστολής των έχουσιν ούτοι ιεράν υποχρέωσιν να πράξουν προς ορθόδοξον ποδηγέτησιν του ευσεβούς Πληρώματος των πιστών, ούτοι, ως μη ώφειλε, νομίζωσι ότι δικαιούνται να ασκήσωσι την τακτικήν της «διακρίσεως και οικονομίας»! Χειρίζονται τα σοβούντα και φλέγοντα, εις τον τομέα της Πίστεως, θέματα της Εκκλησίας, ως και τον υπ΄ αυτών διαφημιζόμενον «αντιαιρετικόν αγώνα» κατά το δοκούν και το παντοειδές αυτών συμφέρον! Εκτός δε πάσης συνεπείας και κανονικότητος όντες, επιτελούν διαβρωτικόν έργον εις βάρος της ευσεβούς συνειδήσεως του πιστού λαού, δια διαφόρων παραπλανητικών και καθησυχαστικών συνθημάτων!

Ο Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Απάνθρωποι εγκληματίες οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών!

Διὰ τὸν Εἰρηναῖον

Τὸ δεύτερο αἴτιο τῆς ἀποτυχίας τῆς Συνάξεως εἶναι τὸ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ  ΒΑΡΥΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ, ἤτοι ἡ ἀδιαφορία των καὶ ἡ σιωπή των γιὰ Τὸν σιδερόφρακτα φυλακισμένο καὶ σὲ πλήρη ἀπομόνωση τηρούμενο καὶ φρουρούμενο πρώην Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖο! Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, ἡ προσεχὴς Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτύχει καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο τοῦτο λόγο, διότι δὲν θὰ ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ Οἱ ἑκασταχοῦ Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι εἶναι συνένοχοι σὲ ἕνα ἀπάνθρωπο ἔγκλημα, τὸ ὁποῖον συντελεῖται στὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων: Ἐθελοτυφλοῦν καὶ σιωποῦν μπροστὰ σὲ μία ἀπάνθρωπη συμπεριφορά, σὲ   μία ἀχαρακτήριστη ἀδικία, σὲ μία πρωτοφανῆ σκληρότητα ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τὴν  ὁποίαν –δυστυχῶς- ἔχει ἐπικυρώσει ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος! Μὲ τὴ σιωπή τους ἔχουν ἤδη καταστῆ συνυπεύθυνοι καὶ συνένοχοι στὸ  ἔγκλημα τῶν Ἱεροσολύμων! Πῶς λοιπὸν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ ἐπισκιάσει μὲ τὴν Χάρη Του σὲ μία Σύνοδο, ἡ ὁποία κλείνει τὰ μάτια της σὲ ἕνα ἀπάνθρωπο ἔγκλημα; Ἐκεῖ κάτω στὰ Ἱεροσόλυμα, παρὰ τὰ ψέμματα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς σημερινῆς Διοικήσεως τοῦ παλαιφάτου τούτου Πατριαρχείου, ὁ Πατριάρχης κ. Εἰρηναῖος ἐπὶ ἕξη τώρα χρόνια (ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2008) εὑρίσκεται ἔγκλειστος στὸ Διαμέρισμά του, ποὺ ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Πατριαρχικοῦ κτιριακοῦ Συγκροτήματος! Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται ἡ ἐπικοινωνία μὲ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα Τὸν σέβονται, Τὸν τιμοῦν καὶ Τὸν συμπονοῦν! Τρέφεται ἀπὸ φαγητό, ποὺ τοῦ προσφέρουν μερικοὶ χριστιανοὶ καὶ τὸ ὁποῖο δέχεται μὲ ἕνα καλάθι, τὸ ὁποῖον ὁ Μακαριώτατος κ. Εἰρηναῖος κρεμάει ἀπὸ τὸ παράθυρό του! Δὲν ἔχει ἰατρικὴ φροντίδα! Δὲν ἔχει κάποια ἀνθρώπινη παρηγοριά. ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ! Ἔτσι τὸν θέλει ἡ διάδοχος κατάσταση! Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ἐντελῶς αὐθαίρετα! Δὲν ὑπάρχει κάποια Δικαστικὴ Ἀπόφαση εἴτε τῶν ἐκκλησιαστικῶν, εἴτε τῶν πολιτικῶν Δικαστηρίων! Ὅλα αὐτὰ τὰ γνωρίζει ἡ Πανορθόδοξος Κοινότης! Ἄλλωστε κι ἐμεῖς μὲ ἀναφορά μας τὰ ἔχουμε γνωστοποιήσει ἐγκαίρως στοὺς Προκαθημένους ὅλης τῆς    Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ζητώντας νὰ λάβουν θέση! Ὅλα αὐτὰ τὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ καὶ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος! Ὅσοι λοιπόν γνωρίζουν τὸ πρόβλημα καὶ κλείνουν τὰ μάτια τους καὶ τὸ στόμα τους στὸ δράμα ἑνὸς πρώην Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι Ἀδελφός τους, πρέπει νὰ θεωροῦνται συναυτουργοὶ σὲ ἕνα ἀποτρόπαιο ἔγκλημα!

π. Γεώργιος Μεταλληνός : «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»*

Πηγή : "Ορθόδοξος Τύπος" 
*Ομιλία που εκφωνήθηκε στην εκδήλωση της ΠΟΕ και του «Ορθοδόξου Τύπου» για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό (12/10/2014)
«Ὁ Πατροκοσμᾶς1 εἶναι ἀπό τις γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας2, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.

Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική εὐσέβεια ξένη πρός τήν ἀκαδημαϊκή θεολογία» -- «Τά κηρύγματά του συγκλόνισαν τό Λαό τόσο ἀπό ἐθνική, ὅσο καί ἀπό θρησκευτική ἄποψη» -- γι’ αὐτό ἐθεωροῦντο «ἀπό κοινωνικοπολιτική ἄποψη ἀνατρεπτικά»3. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στό στόμα τοῦ Λαοῦ καί τῶν Τραγουδιῶν του σώθηκε ὁ ἀπόηχος τῶν κηρυγμάτων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους.

Eπιστολή Διαμαρτυρίας προς την Ιερά κοινότητα Αγίου Όρους και την Ι.Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=10097

Ἀνάβυσσος 2/10/2014
Πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω

Σεβαστοὶ Πατέρες,
Στὴν ἀγωνιστικὴ ἐφημερίδα « Ὀρθόδοξος Τύπος» (ἀρ. φύλ. 2038/26-9-2014), διάβασα τὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἐπιστολὴ-Ὁμολογία Πίστεως ὑπὸ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους» καὶ μοῦ δημιουργήθηκαν συναισθήματα ἱερῆς ἀγανάκτησης γιὰ τὴν στάση ποὺ κρατήσατε, τόσο στὴν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅσο καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας.
Αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε αὐτονόητα νὰ ἔχει γίνει ἀπὸ ἐσᾶς ἐδῶ καὶ πάρα πολὺ καιρὸ, δηλαδὴ νὰ ἐλέγξετε τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ποὺ μὲ τὶς πράξεις του μᾶς ὁδηγεῖ ταχύτατα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι μόνο δὲν τὸ πράξατε, ἀλλὰ ἀντίθετα προσπαθήσατε νὰ φιμώσετε τὴν γενναία πράξη ὁμολογίας πίστεως, τοῦ Μοναχοῦ Γέροντα Σάββα Λαυριώτη.