Ἡ πληθυσμιακή μας συρρίκνωσις -- Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή», 23 Αὐγ. 2018, παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς μὲ τὸν παραπάνω τίτλο:
     «Μὲ τὰ τελευταῖα ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, ἡ Ἑλλάδα βαίνει συνεχῶς σὲ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ της. Μακροπρόθεσμα δέ, σὲ πλήρη συρρίκνωση. Ἡ πτωτικὴ πορεία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μᾶς εἶναι ἐμφανής.
         Ἀναλυτικά, ὁ μόνιμος πληθυσμὸς τῆς χώρας μᾶς τὸ 2017 ἦταν 10.768.193 ἄτομα (5.221.277 ἄνδρες καὶ 5.546.916 γυναῖκες), μειωμένος κατὰ 0,14% σὲ σχέση μὲ τὸ 2016. Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ ἀνῆλθε σὲ 25.887 ἄτομα.
         Ἐπίσης, βλέπουμε, ὅτι ἡ διαφορὰ μεταξὺ θανάτων καὶ γεννήσεων ἡ μεγαλύτερη τὸ 2017 (123.079 ἦταν οἱ θάνατοι καὶ 88.132 οἱ γεννήσεις!).
      Αὐτὴ ἡ διαφορά, ἀντὶ νὰ κλείνει χρόνο μὲ τὸ χρόνο, θὰ μεγαλώνει "ὑπέρ” τῶν θανάτων.

The Russian Orthodox Church will not accept this decision. We will have to break off communion with Constantinople

Moscow: EP will answer to the judgement of God & history
 (ROC-DECR) - On September 8, 2018, after his interview broadcast live on the Russia-24 TV channel, Metropolitan Hilarion, head of the Moscow Patriarchate department for external church relations, made the following statement for the mass media:

‘The Patriarchate of Constantinople announced yesterday that it was sending two exarchs, that is, its special representatives, to Kiev. Today the Holy Synod of the Russian Orthodox Church has made a statement pointing to the unlawfulness of this step. The sending of exarchs (special representatives) or any other representatives to another Local Church can be done only with an agreement of this Local Church. No request whatsoever has been made to either the Patriarch of Constantinople or the Patriarch of Moscow or Metropolitan Onufry, who has been repeatedly recognized publicly by Patriarch Bartholomew as the only canonical head of the Orthodox Church in Ukraine.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Τη Ι΄ (10η) του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών ΜΗΝΟΔΩΡΑΣ, ΜΗΤΡΟΔΩΡΑΣ και ΝΥΜΦΟΔΩΡΑΣ.                                    

Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα αι Άγιαι τρεις Παρθένοι και Μάρτυρες αδελφαί κατήγοντο εκ Βιθυνίας, ήθλησαν δε εν τω μαρτυρικώ σταδίω κατά τας ημέρας του ασεβεστάτου τυράννου της Ρώμης Μαξιμιανού, εν έτει τδ΄ (304). Αληθώς το μαρτυρικόν στάδιον όχι μόνον εις τους άνδρας, αλλά και εις αυτάς τας γυναίκας και τας κόρας ηνέωκται και αυτάς ακόμη τας νεάνιδας· διότι ήδη και αύται καταφρονούσι τον θάνατον, και την τελευτήν υποδέχονται, και όλα τα ηδέα και τερπνά του κόσμου τούτου, όπως δια της τοιαύτης εμπορίας κερδήσωσι την Βασιλείαν των ουρανών.

Τέκνα υπακοής εσμέν

Στον Κανόνα Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε: «Ημείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι παρά του ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν ακαινοτομήτως και αμειώτως πάντα τα της Εκκλησίας εφυλάξαμεν, καθώς αι Άγιαι Οικουμενικαί εξ Σύνοδοι παραδεδώκασι και όσα είασαν τιμάσθαι εν τη Καθολική Εκκλησία αποδεχόμεθα δίχα πάσης αμφιβολίας».

Όσοι Ορθόδοξοι ζητούν την εφαρμογή του 15ου κανόνας της Α-Β Συνόδου, δεν είναι ούτε πλανεμένοι, ούτε εκτός Εκκλησίας, ούτε ανυπάκουοι.
«Τέκνα υπακοής εσμέν και εγκαυχώμεθα εν προσώπω της Μητρός τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας».
(Κανών Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου)

ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ...ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ(26-8-2018). - π. Γεώργιος Αγγελακάκης


https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14323

ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ -- Αλεξ. Παπαδιαμάντη

Τάχα δὲν ἦτον οἰκοκυρὰ κι αὐτὴ στὸ σπίτι της καὶ στὴν αὐλήν της; Τάχα δὲν ἦτο κι αὐτή, ἕναν καιρόν, νέα μὲ ἀνατροφήν; Εἶχε μάθει γράμματα εἰς τὰ σχολεῖα. Εἶχε πάρει τὸ δίπλωμά της ἀπὸ τὸ Ἀρσάκειον.
Κ᾽ ἐτήρει ὅλα τὰ χρέη της τὰ κοινωνικά, καὶ μετήρχετο τὰ οἰκιακὰ ἔργα της, καλύτερ᾽ ἀπὸ καθεμίαν. Εἶχε δὲ μεγάλην καθαριότητα εἰς τὸ σπίτι της, κ᾽ εἰς τὰ κατώφλιά της, πρόθυμη ν᾽ ἀσπρίζῃ καὶ νὰ σφουγγαρίζῃ χωρὶς ποτὲ νὰ βαρύνεται, καὶ χωρὶς νὰ δεικνύῃ τὴν παραξενιὰν ἐκείνην, ἥτις εἶναι συνήθης εἰς ὅλας τὰς γυναῖκας τὰς ἀγαπώσας μέχρις ὑπερβολῆς τὴν καθαριότητα. Καὶ ὅταν ἔμβαινεν ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς, ἐδιπλασίαζε τ᾽ ἀσπρίσματα καὶ τὰ πλυσίματα, τόσον ὁποὺ ἔκαμνε τὸ πάτωμα ν᾽ ἀστράφτῃ, καὶ τὸν τοῖχον νὰ ζηλεύῃ τὸ πάτωμα.
Ἤρχετο ἡ Μεγάλη Πέμπτη καὶ αὐτὴ ἄναφτε τὴν φωτιάν της, ἔστηνε τὴν χύτραν της, κ᾽ ἔβαπτε κατακκόκινα τὰ πασχαλινὰ αὐγά. Ὕστερον ἡτοίμαζε τὴν λεκάνην της, ἐγονάτιζεν, ἐσταύρωνε τρεῖς φορὲς τ᾽ ἀλεύρι, κ᾽ ἐζύμωνε καθαρὰ καὶ τεχνικὰ τὶς κουλοῦρες, κ᾽ ἐνέπηγε σταυροειδῶς ἐπάνω τὰ κόκκινα αὐγά.

Είπε ο αββάς Αντώνιος:

«Έρχεται καιρός που οι άνθρωποι θα παραλογίζονται. Και αν δουν κάποιον να μη παραλογίζεται, θα ξεσηκωθούν εναντίον του, λέγοντας: "Εσύ είσαι παράλογος". Και αυτό θα συμβεί, γιατί δεν θα είναι όμοιός τους».

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ -- Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι μοιχαλίδα καὶ ἁμαρτωλή. Οἱ ἄνθρωποι, ἐννοῶ τοὺς βαφτισμένους χριστιανούς, ντρέπονται νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ νὰ μιλήσουν γιὰ τὴ διδασκαλία Του. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν εἶναι σημερινό. Ἀπὸ παλιὰ ὑπῆρχαν χριστιανοί, ποὺ δὲν ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη τους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Χριστὸς εἶχε πεῖ: «Ὅποιος, ζώντας μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴ γενιὰ τὴν ἄπιστη καὶ ἁμαρτωλή, ντραπεί γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴ διδασκαλία μου, θὰ ντραπεῖ γι᾽ αὐτὸν κι ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν ἔρθει μὲ ὅλη τὴ λαμπρότητα τοῦ Πατέρα του, μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους» (Μάρκ. η´ 38). Ἔθεσα τὸ θέμα στὸ Νήφωνα κι ἐκεῖνος εἶπε: «Ὁ Χριστὸς μᾶς τὸ εἶπε τόσο καθαρά. Δὲν φτάνει νὰ πιστεύεις ἢ νὰ διαβάζεις τὸ Εὐαγγέλιο. Χρειάζεται νὰ ὁμολογεῖς τὴν πίστη σου καὶ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Στὴν ἐποχὴ μας οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουν κάτι τέτοιο, γιατὶ ὑπολογίζουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν κοσμικῶν καὶ ἀθρήσκων. Ἔξω στὴν κοινωνία σπάνια ν᾽ ἀκούσεις κάποιον νὰ ὁμολογεῖ πίστη στὸ Χριστό. Ἐνῶ συχνότατα δηλώνουν πολλοὶ ὅτι δὲν εἶναι θρῆσκοι, δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κληρικοὺς καὶ δὲν ἀποδέχονται τὰ δόγματα. Μόνο τὴν περὶ ἀγάπης διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ δέχονται, ἀλλὰ μὲ τὸ δικό τους τρόπο. Δηλαδή, οἱ ἄλλοι νὰ τοὺς δείχνουν ἔμπρακτη ἀγάπη, οἱ ἴδιοι ὅμως νὰ παραμένουν ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι!».

Τη Θ΄ (9η) του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

των Αγίων Διακοσίων Πατέρων, των επί της βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσω συναχθέντων και καθελόντων τον δυσσεβή Νεστόριον.        

Η Αγία αύτη Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκροτήθη κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του Μικρού εν έτει από Χριστού υλα΄ (431) εναντίον του Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, όστις ήτο ανθρωπολάτρης και ασεβής, διαιρών εις δύο τον ένα Χριστόν. Ούτος έλεγεν ότι ο Χριστός είναι ψιλός άνθρωπος και όχι Θεός σεσαρκωμένος.

Τη Θ΄ (9η) του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΥ.

Σεβηριανός ο Άγιος Μάρτυς ήτο εις την Σεβάστειαν κατά το έτος τκ΄ (320) από Χριστού, ότε εβασίλευεν εις την Ανατολήν ο τελευταίος διώκτης των Χριστιανών Λικίνιος ο επ’ αδελφή γαμβρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και ο ομότροπος αυτού Λυσίας, ο πολύ γνωστός εκ των Μαρτυρικών ιστοριών δουξ, όστις υπήρχεν υπό την εξουσίαν αυτού. Ούτος ο Λυσίας πορευθείς εις την πόλιν της Μικράς Αρμενίας Σεβάστειαν δια τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας, εβασάνισεν αυτούς και εθανάτωσε δια την εις τον Χριστόν πίστιν των. Είτα δε, ως έλαβε τέλος το Μαρτύριον εκείνων, τότε και τας περί του Αγίου τούτου Σεβηριανού πληροφορίας έλαβε ο Λυσίας, διότι ο Σεβηριανός ήτο περιβόητος εις την αρετήν, ανήκε δε εις το τάγμα των λεγομένων σενατόρων, δηλαδή των βασιλικών συμβούλων.

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία (video)