Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10ον) μέρος


Δεύτε λαοί --Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Τη ΙΔ΄ (14η) του Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΘΥΡΣΟΥ, ΛΕΥΚΙΟΥ και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ.                                                                                                                       

Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος οι Άγιοι Μάρτυρες ήθλησαν κατά τον καιρόν του βασιλέως Δεκίου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σμθ΄ - σαν΄ (249- 251), κατήγοντο δε από την χώραν των Βιθυνών, από γένος λαμπρόν και περίφημον, αλλά και κατά την ευσέβειαν εφάνησαν έτι λαμπρότεροι, επειδή υπέμειναν από τους ασεβείς διάφορα παιδευτήρια και δεν ενικήθησαν οι αήττητοι.

Τη ΙΓ΄ (13η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος ΓΑΒΡΙΗΛ, Αρχιεπισκόπου Σερβίας, του εν Προύση μαρτυρήσαντος κατά το έτος αχνθ΄ (1659).

Γαβριήλ ο αγγελώνυμος ούτος Αρχιεπίσκοπος της Σερβίας, ευρισκόμενός ποτε εις μεγάλην στενοχωρίαν, ως μη δυνάμενος να οικονομήση το χρέος της επαρχίας του, επήγεν εις την Βλαχίαν, και εκείθεν εις Μοσχοβίαν χάριν ελέους, ήτοι δια να λάβη βοήθειάν τινα ικανήν να κυβερνήση τα της επαρχίας του. Κατ΄ εκείνον δε τον καιρόν κατά τον οποίον έλειπε ο Γαβριήλ από την επαρχίαν του, Μάξιμός τις, ευρών ευκαιρίαν, ήρπασε δυναστικώς τον Αρχιεπισκοπικόν θρόνον του και όταν επέστρεψεν ο Γαβριήλ εύρε τον Μάξιμον εις την επαρχίαν του.

Που είσαι Μακρυγιάννη, ο Καμίνης μετέτρεψε την πλατεία Συντάγματος σε χαλιφάτο του Κατάρ


Τη ΙΓ΄ (13η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΡΣΕΝΙΟΥ του εν τω Λάτρω.

Αρσένιος ο Όσιος και θαυματουργός Πατήρ ημών ήτο από την Κωνσταντινούπολιν, υιός γονέων ευσεβών, πλουσίων και πρώτων κατά το γένος. Παρεκτός όμως του ότι ο Όσιος ούτος ήτο τοσούτον περιφανής κατά το γένος, εδόθη εις αυτόν υπό του τότε βασιλέως και άλλο αξίωμα, ο τίτλος δηλαδή στρατηγού και πατρικίου του θέματος του καλουμένου των Κιβυρραιωτών.

"Εκκλησία " της Ρωσίας : αναγνωρίζουμε τα Μυστήρια των Παπικών!

Ο Μητροπολίτης Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΡΩΣΙΑ της 17ης Οκτωβρίου 2009 δήλωσε:
«Ουσιαστικά και σε εμάς (όπως και στους Καθολικούς) υπάρχει η αμοιβαία αναγνώριση των Μυστηρίων. Δεν έχουμε Μυστηριακή κοινωνία, όμως αναγνωρίζουμε τα Μυστήρια... Αν ένας καθολικός κληρικός προσέλθει στην Ορθοδοξία εμείς τον δεχόμαστε ως κληρικό, δεν τον χειροτονούμε εκ νέου. Και αυτό σημαίνει ότι de facto αναγνωρίζουμε τα Μυστήρια της Καθολικής Εκκλησίας».

Ἐπικρατεῖ ἡ ἀσέβεια καὶ ὁ ὑλισµός -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Η εποχή µας εἶναι δύσκολη. Οἱ συνειδητοί χριστιανοί ἀποτελοῦν µικρή µειονότητα. Μειονότητα ἀνάµεσα σέ χριστιανούς! Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν περιφρονεῖται. Ὁ δρόµος τῆς ἀρετῆς τούς εἶναι ἄγνωστος, ὅπως ἄγνωστο τούς εἶναι καί τό ἀλφάβητο τῆς πνευµατικῆς ζωῆς. Ἐκεῖνος πού ἀπευθύνεται στούς σύγχρονους ἀνθρώπους καί µιλάει γιά τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, διαπιστώνει ὅτι οἱ ἀκροατές του ἔχουν ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γι’ αὐτά πού λέει, ἄν δέν δυσανασχετοῦν καί κάποτε δέν ἐκνευρίζονται. Ὁ διάβολος τούς ἔχει αἰχµαλωτισµένους τόσο πολύ, πού ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι δέν ὑπάρχει ἐλπίδα ἀπελευθέρωσής τους καί αὐτό τόν καταθλίβει. Πρόκειται γιά ἐσωτερικό µαρτύριο, τό ὁποῖο δύσκολα περιγράφεται.

Τη ΙΓ΄ (13η) Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΛΟΥΚΙΑΣ της παρθένου.

Λουκία η Αγία Μάρτυς και Παρθένος κατήγετο εκ των Συρακουσών, πόλεως της νήσου Σικελίας, αρραβωνισμένη ούσα· δια δε την ασθένειαν της αιμορροίας, η οποία εταλαιπώρει την μητέρα της, επορεύθη μετ΄ αυτής εις την Κατάνην, όπως προσκυνήση το εκεί ευρισκόμενον Λείψανον της Αγίας Μάρτυρος Αγάθης και παρακαλέση αυτήν ίνα θεραπεύση το πάθος της μητρός της.

Οἱ Βούλγαροι ἐκθέτουν τόν Τσίπρα γιά τήν γλῶσσα -- Δέν ὑπάρχουν «μακεδονικά»

Δέν ὑπάρχουν «μακεδονικά» – Βέτο στήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ

ΑΥΤΑ πού δέν ἔχει τολμήσει νά πεῖ γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς γλώσσης οὐδείς ἐκ τῶν δικῶν μας κυβερνητικῶν, τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ μή ἐξαιρουμένων, τά εἶπε στούς Σκοπιανούς ὁ Βούλγαρος ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός καί ὑπουργός Ἀμύνης Κρασιμίρ Καρακατσάνωφ.
Διά τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως ἀπευθύνθηκε στόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, προειδοποιώντας ὅτι οἱ μεγαλοστομίες του περί «μακεδονικῆς» γλώσσης μπορεῖ νά κοστίσουν τήν ἀναβολή τῆς ἐντάξεως τῆς χώρας του στό ΝΑΤΟ.
Ὁ Βούλγαρος πολιτικός ἀνέφερε συγκεκριμένως στήν ἀνάρτησή του: «Κύριε Ζάεφ, μήν χρησιμοποιεῖτε μέ λανθασμένο τρόπο τό ζήτημα πού σχετίζεται μέ τήν “μακεδονική” γλῶσσα, διότι μπορεῖ νά σᾶς κοστίσει τήν ἔνταξη τῆς χώρας σας στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΕ. Ἡ “μακεδονική” γλῶσσα δέν ὑπάρχει καί δέν θά ἐπιτρέψω νά συγκαταλεγεῖ αὐτή ὡς ἐπίσημη γλῶσσα στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ».