Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος Ἡγούμενος Μονῆς Βατοπαιδίου και οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες 12 Μοναχοί

 Τὴν ἐποχὴ τοῦ Πάπα Οὐρβανοῦ Δ’ (1263) καὶ τοῦ διαδόχου του Κλήμεντος Δ’ (1267) ὁ αὐτοκράτορας τῆς Κωνσταντινουπόλεως Μιχαὴλ Παλαιολόγος ἄρχισε νὰ διαπραγματεύεται γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὴν Δυτική. Ὁ Πάπας Κλήμης Δ’ ἔστειλε στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς ὑπογραφὴ τοὺς ὅρους τῆς ἑνώσεως, στοὺς ὁποίους μεταξὺ ἄλλων ὁ Πάπας ἐθεωρεῖτο ὡς δικαιούμενος ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ κρίνει καὶ νὰ ἀποφασίζει ὁριστικὰ γιὰ κάθε δογματικὸ ζήτημα ἢ ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ διαφωνία. Ἔτσι ὁ Πάπας ἀναδεικνυόταν σὲ ὑπέρτατη ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία, οἱ δὲ Σύνοδοι,

Οικουμενισμός= το μυστήριο της ανομίας


Λόγος στὴν ἁγία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ -- Του Μεγάλου Βασιλείου

Τί νὰ σοῦ κάνω ἄνθρωπέ μου; Ἐνῶ ὁ Θεὸς κατοικοῦσε στὰ ὕψη, δὲν προσπάθησες νὰ τὸν συναντήσεις· ὅταν συγκατατέθηκε νὰ κατεβεῖ σὲ σένα καὶ μὲ σάρκα νὰ σοῦ ὁμιλεῖ, δὲν τὸν παραδέχτηκες, ἀλλά ψάχνεις νὰ βρεῖς τὸν τρόπο πῶς θὰ συμφιλιωθεῖς μὲ τὸν Θεό. Νὰ ξέρεις ὅτι γι’ αὐτόν τὸν λόγο ὁ Θεὸς ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα, ἐπειδὴ ἔπρεπε αὐτή ἡ καταραμένη σάρκα νὰ ἁγιασθεῖ, αὐτή πού ἐξασθένησε νὰ ἐνδυναμωθεῖ, αὐτή πού ἀποξενώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ συμφιλιωθεῖ μ’ Αὐτόν, αὐτή πού διώχτηκε ἀπὸ τὸν παράδεισο νὰ ἀνεβεῖ στὸν οὐρανό.

Ύμνοι Χριστουγέννων -- Orthodox Hymns,


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Τη Δ΄  (4η) Ιανουαρίου, η Σύναξις των Αγίων ενδόξων ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.      

Εβδομήκοντα Μαθηταί και Απόστολοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι εκείνοι τους οποίους αυτός ούτος ο Σωτήρ ημών επί πλέον των Δώδεκα, τους οποίους είχε προεκλέξει, εξέλεξε και εξαπέστειλεν εις το κήρυγμα και εις προετοιμασίαν του ιδικού του κηρύγματος. Εις τούτους, συν τη παρόδω του χρόνου, προσετέθησαν και άλλοι εκλεγέντες υπό των Αγίων Αποστόλων, οίτινες και αυτοί εκήρυττον το Ευαγγέλιον του Χριστού εις διαφόρους τόπους και χώρας, είτε ακολουθούντες τους πρώτους των Αποστόλων, είτε παντοιοτρόπως βοηθούντες αυτούς εις το έργον του κηρύγματος.

Είναι ἐπικίνδυνον τὸ Ἰσλάμ; -- του αειμνήστου Γεωργίου Ζερβού

Γίνεται ἐπικίνδυνον, ὅταν εἰς τὰ Τεμένη καὶ εἰς τὰ Τζαμιὰ οἱ Μουφτῆδες, καὶ οἱ Ἰμάμηδες διδάσκουν τὸν ἱερὸν πόλεμον κατὰ τῶν ἀπίστων: Ὑπάρχουν ἕνα καὶ ἥμισυ δισεκατομμύριον Μουσουλμάνοι. Ἐξ αὐτῶν μόνον τὸ 20% εἶναι ὀπαδοὶ τοῦ ἱεροῦ πολέμου (τζιχαντισταί). Τὸ ποσοστὸν εἶναι πολὺ μεγάλον εἰς σχέσιν μὲ τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν Μουσουλμάνων. Τὸ ποσοστὸν αὐτὸ ἠμπορεῖ νὰ γίνη ἐπικίνδυνον, ὅταν τὰ κράτη λειτουργοῦν συμβιβαστικῶς ἔναντί των, υἱοθετοῦν καὶ ἐνσωματώνουν τὴν παράδοσίν των καὶ «νόμους» τοῦ Κορανίου ἢ τῶν Μουσουλμανικῶν κρατῶν εἰς τὸ ἐκπαιδευτικὸν καὶ πολιτισμικόν των σύστημα ὡς καὶ εἰς τοὺς κανόνας τῆς Δικαιοσύνης των, ὡς συνέβη προσφάτως εἰς τὴν Ἀγγλίαν. Αἱ Εὐρωπαϊκαὶ κοινωνίαι δὲν ἀποδέχονται πλέον τὰς «ἀνοικτὰς κοινωνίας» ἐξ αἰτίας τῆς ὑφέσεως, τῆς καταστροφῆς τῶν οἰκονομικῶν, τῆς μεγάλης ἀνεργίας καὶ ἐγκληματικότητος, καὶ τῆς εἰσβολῆς ξένων παραδόσεων, ἠθῶν, ἐθίμων καὶ καθημερινῶν συνηθειῶν εἰς τὴν ζωήν των.

Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας. ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»;


π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης.

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

Mητρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος:Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ! ΧΑΝΕΤΑΙ! ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ!


……._______«Εύχομαι το 2019 να είναι έτος ειρηνικό, έτος αγιαστικό για τις καρδιές μας, έτος προόδου, έτος ανακουφίσεως. Δυστυχώς όμως, δίχως να προφητεύω, θέλω να σας πω αυτό που έχω στην καρδιά μου. Φοβάμαι ότι τελειώνει η χριστιανική Ελλάδα… Ένας νέος κόσμος έρχεται… Μία νέα ιστορία γράφεται… Αυτοί που μας κυβερνούν είναι άθεοι και θέλουν να κάνουνουδετερόθρησκο το Κράτος μας. Δεν είναι δικά μου τα λόγια αυτά. Για του λόγου το αληθές έχω κοντά μου χθεσινές εφημερίδες. Η μία γράφει «Βίαιη θρησκευτική μετάλλαξη της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 400 τζαμιά λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα» (βλ. εφημερίδα ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 31.12.2018, σελ. 16). 

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός: Νά ἀποφεύγουμε τούς Λατίνους ὡς αἱρετικούς καί χριστοκάπηλους:

«Τήν αἰτίαν τοῦ σχίσματος αὐτοί (οἱ Λατῖνοι) τήν ἔδωσαν, βάζοντας τήν προσθήκη (Φιλιόκβε) ὁλοφάνερα, ἐνῶ πρίν τήν ἔλεγαν ἐν κρυπτῷ μέσα ἀπό τά δόντια τους. Ἐμεῖς λοιπόν ἤλθαμε σέ σχίσμα μέ αὐτούς πρωτύτερα, ἤ πιό σωστά αὐτούς τούς σχίσαμε καί τούς ἀποκόψαμε ἀπό τό κοινό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί; Πές μου ποιό ἀπό τά δύο ἰσχύει, ὅτι εἶχαν ὀρθή διδασκαλία, ἤ ὅτι ὀρθῶς ἔκαναν τήν προσθήκη; Καί ποιός θά μποροῦσε νά πεῖ αὐτό, ἐάν δέν εἶναι σφόδρα σαλεμένος στό μυαλό; ἀλλά θεωροῦμε ὅτι αὐτοί ἔχουν ἄτοπα καί δυσσεβῆ φρονήματα καί ἔκαναν αὐτήν τήν παράλογη προσθήκη. Ἑπομένως ὡς αἱρετικούς τούς ἀποστραφήκαμε καί γι᾽ αὐτό χωρισθήκαμε ἀπό αὐτούς».

Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου