Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια» -- π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράδοση στήν γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὅλες τίς πτυχές της.

1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς« ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.

Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ἀμετακίνητη στή στάση της ἀπέναντι στόν δυτικό χριστιανισμό, τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.) καί τόν ἀγγλικανισμό, πού χαρακτηρίζονται σαφῶς ὡς αἱρετικές ἐκπτώσεις ἀπό τή Μία Ἐκκλησία.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΚΖ΄ (27η) Νοεμβρίου, ο Όσιος Πατήρ ημών ΝΑΘΑΝΑΗΛ εν ειρήνη τελειούται.

Ναθαναήλ ο άριστος από τους παλαιούς και θαυμάσιος Αναχωρητής, κτίσας εν κελλίον εις την έρημον κατώκει εις αυτό· τόσην δε υπομονήν έδειξεν ο αείμνηστος εις εκείνο το κελλίον, ώστε δεν ήλλαξε ποτέ τον σκοπόν, τον οποίον έβαλε της σωτηρίας. Εις τας αρχάς όμως, όταν το έκτισεν, εγελάσθη υπό του δαίμονος και εξήλθεν απ’ εκεί και έκτισεν άλλο πλησίον εις την χώραν. Και αφού εστάθη εκεί μήνας τρεις ή τέσσαρας, έρχεται ο δαίμων μίαν νύκτα εις αυτόν, έχων άρματα όμοια με εκείνα τα οποία έχουν οι δήμιοι, με σχήμα στρατιωτικόν, με παλαιά ενδύματα, και έκαμνε μεγάλον κτύπον με τα άρματα, ο δε μακάριος Ναθαναήλ έλεγε προς αυτόν· «Ποίος είσαι όπου με ενοχλείς εις το κελλίον μου»; Και ο δαίμων απεκρίθη λέγων· «Εγώ είμαι εκείνος όστις σε εξέβαλα από το πρώτον κελλίον και τώρα ήλθα πάλιν να σε εκβάλω και απ’ εδώ». Τότε γνωρίσας ο Όσιος ότι εγελάσθη από την σατανικήν πονηρίαν, εγύρισεν εις την πρώτην του κέλλαν, και έκαμεν εκεί έτη τριάκοντα επτά, κατά τα οποία δεν εξήλθε τελείως έξω από την θύραν του κελλίου του, εις πείσμα του δαίμονος, επειδή τον εγέλασε πρότερον.

Η μόνη λύσις εκλογής Ποιμένων

Έχομεν την βεβαιότητα, οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες θα υιοθετήσουν επί τέλους την σωστήν διαδικασίαν εκλογής Ποιμένων. Δι’ όσους εκ των κληρικών και λαϊκών, τυχόν και δεν την γνωρίζουν, τήν αντιγράφομεν από τον Συναξαριστήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών, τόμος ΙΒ σελ.521. Ιδού λοιπόν ο μόνος τρόπος εκλογής Ποιμένων:

Συνέχεια από εδώ: https://orthodox-voice.blogspot.com/2021/11/a.html

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὥστε, κ. Στουραΐτη, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία πού σᾶς παρέθεσα εἶναι «οἰκουμενιστική θεωρία»!!! Ποία εἶναι αὐτή; Ὅτι «ἡ Σύνοδος ἐπιλαμβάνεται ἑνός προβλήματος, ἀφοῦ πρῶτα δημιουργηθῆ αὐτό, ὄχι ἐκ τῶν προτέρων». Οἱ Γραφές καί οἱ Σύνοδοι ἀναθεματίζουν ὅσους τίς παραβαίνουν. Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι οἱ παραβάται πρέπει νά εἰσαχθοῦν εἰς Συνοδικόν Δικαστήριον καί ἄν μέ βάσιν τά κείμενα αὐτά διαπιστωθῇ ὅτι ὄντως ἔγινεν ἡ παράβασις καί δέν ὑπάρχει μετάνοια, τότε -- ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ -- ἐπιβάλλονται τά ἐπιτίμια! Αὐτά γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης εἰς τάς ὑποσημειώσεις τοῦ 3ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος καί αὐτά ἐδιδάχθημεν ἀπό συγχρόνους Ὀρθοδόξους Θεολόγους, ὅπως τόν μακαριστόν π. Θεοδώρητον. Ἀντιθέτως, οἱ Ματθαιϊσταί λέγουν ὅτι δέν χρειάζεται Δικαστήριον, ἐφόσον «προφανῶς» ἔγινεν ἡ παράβασις, καί ἄρα ὅλοι ὅσοι ακολουθοῦν τόν παραβάτην, ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ, εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ καταδικασθέντες! Κάτι πού οὔτε ἡ κοσμική Δικαιοσύνη δέχεται! Τόσος εἶναι ὁ παραλογισμός τῶν Ματθαιϊστῶν!!! Καί κλείνω τόν μάταιον αὐτόν «διάλογον» μέ τήν ἀντίκρουσιν μίας ἀκόμη Ματθαιϊστικῆς πλάνης. Λέγει ὁ κ. Στουραΐτης ὅτι μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἑορτολογίου τό 1924 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προσεχώρησεν εἰς μίαν κατεγνωσμένην αἵρεσιν! Ἀλλά, ὅπως ἔχουμε πολλάκις ἐπισημάνει εἰς τό παρελθόν, αὐτό καθ' ἑαυτό, τό ν. ἑορτολόγιον συνιστᾶ παράβασιν Παραδόσεως, ὄχι κατεγνωσμένην αἵρεσιν. Ἐκ τῶν ὑστέρων, βεβαίως, ἀπεδείχθη ὅτι ἔχει καί δογματικές διαστάσεις, πρῶτον διότι ἔγινε χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί, δεύτερον, διότι προεκάλεσε σχίσμα, βλάπτοντας τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Δι' οἱονδήποτε σοβαρόν ἄνθρωπον, πρέπει νά κριθῇ Συνοδικῶς τό θέμα καί νά τιμωρηθοῦν οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι. Οἱ τσαρλατᾶνοι Ματθαιϊσταί, ὅμως, ἀποφαίνονται ὅτι δέν χρειάζεται Συνοδική κρίσις, ἐφόσον τό ἀπεφάσισαν αὐτοί καί ἐφόσον ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Ν/Ηται προσεχώρησαν δῆθεν εἰς μίαν ἤδη Συνοδικῶς καδικασθεῖσαν (κατεγνωσμένην) αἵρεσιν, διό καί εἶναι συλλήβδην ὅλοι ἀναθεματισμένοι! Ὅπως καί ἄλλοτε πού ἔκανα «διάλογον» μέ Ματθαιϊστάς, αἰσθάνομαι ὅτι ἀπευθύνομαι εἰς ὦτα μή ἀκουόντων (λόγῳ ἀπείρου ἐγωϊσμοῦ πού τροφοδοτεῖται ἀπό τήν Ματθαιϊστικήν πλάνην) καί σπαταλῶ τόν χρόνον μου. Τέλος.

------------------

Ο/Η Ιωάννης κωφίδης είπε...

Εξαιρετικά Κύριε Χατζηνικολάου!

----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Δεν ξέρω εάν το αντιλαμβάνεσθε, αλλά αυτοαναιρείστε από τα γραφόμενά σας, κ. Χατζηνικολάου.

Εξισώσατε τους ορθοδόξους, το πιστό λείμμα της Εκκλησίας του Χριστού με τους σχισματοαιρετικούς νεοημερολογίτας, τους οποίους εντάξατε και αυτούς εντός Εκκλησίας, και αυτό το ονομάζετε άκουσον -άκουσον Ορθόδοξη Εκκλησιολογία!
Μας έχετε αναφέρει στο παρελθόν ότι δεν είναι δουλειά των πιστών να εξετάζουν ποιός έχει ή δεν έχει θεία Χάρη!
Ζητάτε Πανορθόδοξη καταδίκη των νεοημερολογιτών, και όταν σας παραθέτουμε τα αναθέματα των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος, δεν δίνετε την παραμικρή σημασία!

Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τις οικουμενιστικές σας θεωρίες με αναφορά στην υποσημείωση του Αγίου Νικοδήμου, η οποία, όμως, δεν αφορά το θέμα, διότι, στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε την καθολική πτώση [πλήν ελαχίστων κατωτέρων κληρικών] είς αίρεσιν και σχίσμα σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Κάτι που εγνώριζαν πολύ καλά οι θεοφώτιστοι πατέρες που συμμετείχαν στις Πανορθόδοξες Συνόδους του 16ου αιώνος.
Ήξεραν ότι ο Νεοημερολογιτισμός θα συμπαρασύρει τους πάντες [Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους] και ότι δεν θα μείνει «ίχνος» Ορθοδόξου Συνόδου, και γι΄ αυτόν τον λόγο επελήφθησαν του θέματος, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΚΤΌΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ, ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Στην μάταιη δε προσπάθειά σας να δικαιώσετε τους καταδικασμένους σχισματοαιρετικούς νεοημερολογίτας, μαζί και τον πεπτωκότα και αρνητή πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο, μας λέτε, ότι το νέο ημερολόγιο συνιστά ΜΌΝΟ παράβαση Παραδόσεως [δεν θα αναφερθώ τι σημαίνει Παράδοσις] ξεχνώντας ως φαίνεται ότι ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ - ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. [βλ. Εγκύκλιο του 1920]

Επίσης, ενώ ομολογείτε το σχίσμα τους, [ ο πρ. Φλωρίνης ομιλούσε περί δυνάμει και ουχί ενεργεία σχίσμα ] παραβλέπετε εσκεμμένως και τον Α΄ Κανόνα του Μ. Βασιλείου, ο οποίος διδάσκει ότι οι σχισματικοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Κυρίου και δεν έχουν θεία Χάρη.

Υ.Γ.1 Τσαρλατάνος είναι αυτός που Ομολογούσε την αλήθεια το 1935, και άλλα έλεγε το 1937, το 1938, το 1944, το 1950, το 1952 και πάει λέγοντας.

Υ.Γ.2 Τσαρλατάνος είναι αυτός που χειροτονήθηκε, οικουμενιστικώ τω τρόπω, λάθρα, στην Αμερική το 1961, από ένα νεοημερολογίτη και ένα παλαιοημερολογίτη.

ΥΓ.3 Τσαρλατάνοι είναι όλοι αυτοί που εντάχθηκαν στο νομικό πλαίσιο για τις θρησκευτικές κοινότητες, και τώρα ποιούν τους ορθοδόξους, κοροϊδεύοντας εαυτούς και αλλήλους, κ. Χατζηνικολάου.

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Και για ακόμη μία φορά, η ΔΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ, κ. Χατζηνικολάου

Κανών Ζ' :  Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν Πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.

Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε, ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί, ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷμα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί ὁμολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε, ἵνα καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ, ἅμα καί ἡ εὐχή τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

1583 Ἰνδικτίων ιβ΄, Νοεμβρίου κ' .

Δυστυχώς, την παραπάνω αλήθεια δεν θέλετε να την αποδεχθείτε.

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρός τούς ἀναγνώστας τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ἱστολογίου:

Καταγγέλλω τόν κ. Στουραΐτην ὡς συκοφάντην καί αἱρετικόν. Διότι, πρῶτον, ἐγώ ἔχω ὡς σημαίαν καί πάντοτε ἐπικαλοῦμαι τάς Πανορθοδόξους Συνόδους τοῦ 16ου αἰῶνος κατά τῆς παπικῆς καινοτομίας τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου, μέ βάσιν τῶν ὁποίων πρέπει νά καταδικασθοῦν Συνοδικῶς οἱ ὑπεύθυνοι τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἡμερολογίου τό 1924 (Μεταξάκης, Παπαδόπουλος κ.ἄ.), καί δεύτερον, διότι, παρά τάς ἐπανειλημμένας νουθεσίας του ἐκ μέρους μου μέ πολλούς τρόπους, αὐτός ἐπιμένει εἰς τήν Ματθαιϊστικήν αἵρεσιν τῆς «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος». Ἰδού πόσον εὐκόλως καταρρίπτεται αὐτή ἡ αἵρεσις. Λέγει ὁ Κύριος: «ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνὸς ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰω. 14:21) καί «εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ» (Α' Κορ. 16:22). Δυστυχῶς, ὅμως, ὅλοι μας, ὡς ἁμαρτωλοί πού εἴμεθα, καθημερινῶς παραβαίνομεν τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου, ἄρα δέν ἀγαποῦμε τόν Χριστόν καί ἑπομένως, κατά τόν κ. Στουραΐτην, εἴμεθα ὅλοι ἀναθεματισμένοι καί ἐκτός Ἐκκλησίας, ὅπερ ἄτοπον! Βλέπετε, λοιπόν, ὅτι ἡ Ματθαιϊστική αἵρεσις στερεῖται πάσης λογικῆς καί παντός Ὀρθοδόξου ἐρείσματος, διό καί καταφεύγει συνεχῶς εἰς στρεβλώσεις τῆς Ἀληθείας. Χάριν παραδείγματος, ἐπικαλεῖται τόν Α' Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ὅμως «αἱρετικούς» ὀνομάζει τούς «παντελῶς ἀπερρηγμένους καί κατ' αὐτήν τήν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους» καί προφανῶς ἀναφέρεται εἰς τούς Συνοδικῶς κεκριμένους καί καθῃρημένους αἱρετικούς, σχισματικούς καί παρασυναγώγους: «εἴτις ἐν πταίσματι ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣ, ἀπεσχέθη τῆς λειτουργίας ...» (Βλ. Πηδάλιον, σελ. 587-590). Πότε καί ὑπό ποίας Συνόδου ἐξητάσθησαν, κατεδικάσθησαν καί καθῃρέθησαν οἱ κληρικοί τοῦ ν.ἡμ.; Ποτέ! Οἱ Σύνοδοι τοῦ 16ου αἰῶνος ἔθεσαν ὀρθότατα τούς κανόνες μέ βάσιν τῶν ὁποίων πρέπει νά καταδικάζωνται Συνοδικῶς καί νά καθαιροῦνται ὅσοι τούς παραβαίνουν στό μέλλον. Εἶναι αἱρετική ἐκκλησιολογία νά ἰσχυρίζεταί τις ὅτι ὅσοι κληρικοί παραβαίνουν κανόνες προηγουμένων Συνόδων ἤ ἀκόμη καί Εὐαγγελικάς ἐντολάς ἐκπίπτουν αὐτομάτως τοῦ ἀξιώματός των χωρίς νά ἐξετασθοῦν ὑπό Συνόδου.

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Χαρίλαε, διαβάζω αυτά που γράφετε και σκέφτομαι μα πόσο έχουμε ξεφύγει!!
Δε όμως κουράζομαι να το λέω:

Ο Μέγας Μωυσής, οι Απόστολοι και η Α' Οικουμενική Σύνοδος θέσπισαν να γίνεται η εορτή του Πάσχα την 1η εαρινή Πανσέληνο και φυσικά δια τους χριστιανούς την 1η Κυριακή μετά την 1η εαρινή Πανσέληνο!!!
Ό,τι και να πει κάποιος άλλος και γιορτάσει το Πάσχα 1 μήνα μετά δηλαδή την δεύτερη εαρινή Πανσέληνο κάνει λάθος και δεν ακολουθεί αυτό που θεσπίστηκε από την εκκλησία τους πρώτους αιώνες!!
Όσο μένετε πεισματικά στο δήθεν πάτριο ημερολόγιό σας και δε βλέπετε αυτό το λάθος και μόνο κατηγορείτε τους νεοημερολογίτες είστε σαν όλους τους αιρετικούς που εμμένουν πεισματικά στην αίρεσή τους
Μελετήσετε και αλλάξτε τρόπο σκέψης

Πέτρος Τυριντζής

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 27 Νοεμβρίου 2021 - 5:33 π.μ.

κ. Τυριντζῆ, ἡ ἡμερομηνία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καθορίζεται μέ τό Ἰουλιανόν (Πάτριον) Ἡμερολόγιον μέ βάσιν τούς τέσσαρας ὅρους πού ἔθεσεν ἡ Α' Οἰκουμενική Σύνοδος (βλ. Πηδάλιον, ὑποσημειώσεις εἰς τόν Ζ' Ἀποστολικόν Κανόνα), δηλαδή συμφώνως μέ τό αἰώνιον Πασχάλιον. Ἡ ἡμερομηνία αὐτή εἶναι κοινή τόσον γιά τούς Ν/Ητας ὅσον καί γιά τούς Π/Ητας. Ἀπό τούς τέσσαρας αὐτούς ὅρους ἐσεῖς φαίνεται ὅτι νοιάζεσθε μόνον γιά τούς δύο, αὐτούς πού ἀναφέρετε, οἱ ὁποῖοι μάλιστα δέν ἀναφέρονται εἰς τόν Ζ' Ἀποστολικόν Κανόνα, ἀλλά τηροῦνται ἐκ παραδόσεως (ὅποτε αὐτό εἶναι ἐφικτόν, δηλαδή ὅποτε δέν παραβιάζονται οἱ ἄλλοι δύο). Δέν σᾶς νοιάζει ἄν παραβιάζωνται οἱ ἄλλοι δύο πού ὁρίζει ὁ Ζ' Ἀποστολικός Κανών, ὅπως π.χ. ὅτι τό Πάσχα δέν πρέπει νά ἑορτάζεται τήν αὐτήν ἡμέραν ἤ πρίν ἀπό τό νομικόν φάσκα τῶν Ἰουδαίων. Σᾶς τά ξαναεῖπα αὐτά πρό ὀλίγου καιροῦ, ἀλλά ἐσεῖς ἐμμένετε στίς ἀπόψεις σας. Δέν μᾶς εἴπατε, πῶς ὀνομάζεται ἡ αἵρεσις εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκετε;

-----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ, ο Μωϋσής όρισε ως ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα την 1η εαρινή πανσέληνο..
Αυτόν ακολούθησαν κι οι Απόστολοι και οι πατέρες της 1ης Οικουμενικής..
Πώς αλλιώς θα γινότανε;;

Αν ακολουθήσει κάποιος αυτούς τότε θα κάνει Πάσχα ΚΑΙ μετά την εαρινή ισημερία ΚΑΙ μετά τους Εβραίους ΚΑΙ Κυριακή..
και φυσικά αν είναι να κάνουμε Πάσχα ένα μήνα μετά την εαρινή ισημερία ποιος ο λόγος να είναι κινητή η εορτή;;
Ας το βάζανε μέσα Μαΐου και δε θα είχαμε προβλήματα μη συμπέσει με τους Εβραίους αφού έτσι κι αλλιώς δεν τηρούμε αυτό που μας παραγγέλνει κι ο άγιος Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης:
"Ὑμεῖς δὲ φυλάσσεσθε ἀκριβῶς τὴν ἰσημέριον τροπὴν τῆς ἐαρινῆς ὥρας....".
στο έργο του "Διαταγαί των αγίων Αποστόλων"

Αντί λοιπόν να αμαρτάνετε αποκαλώντας με αιρετικό καλύτερα θα ήταν να σκεφτείτε όσα σας λέω και να μη τα προσπερνάτε με σοφιστείες..

Πέτρος Τυριντζής

---------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Άλλο να γιορτάζεις αμέσως μετά την 1η εαρινή πανσεληνο όπως θεσπίστηκε κι άλλο μετά την 2η εαρινή πανσέληνο..
Είναι τόσο απλό το θέμα, απορώ που σκοντάφτετε!

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Νά σκεφθῶ τί, κ. Τυριντζῆ, ἄν εἶναι λάθος τό αἰώνιον Πασχάλιον; Τί θά πῇ «ἄς τό βάζανε μέσα Μαΐου»; Ἐπικοινωνεῖς; Σοῦ ἔγραψα τήν περασμένην φοράν ὅτι ἡ ἡμερομηνία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα προσδιορίζεται μέ μαθηματικόν τύπον μέ βάσιν τόν Πασχάλιον Κανόνα. Σοῦ ἔγραψα ἐπίσης ὅτι, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, κάθε 300 χρόνια προκύπτει μία ἀνωμαλία, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν τηρῆται ὁ τέταρτος ὅρος, δηλαδή τό Πάσχα νά μήν ἑορτάζεται τήν 1ην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον τοῦ Μαρτίου. Σημειώνει δέ ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ἐπικαλούμενος καί τόν ἱερόν Χρυσόστομον, ὅτι αὐτό δέν προκαλεῖ καμμίαν ζημίαν ἤ σκανδαλισμόν, καθότι «χρόνου ἀκρίβειαν, καί ἡμερῶν παρατήρησιν δέν ἠξεύρει ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία» (Πηδάλιον, σελ. 8-9). Λοιπόν, πρός τί ἐσύ τώρα ἐγείρεις τό ἀνούσιον αὐτό ζήτημα ὡς δῆθεν μεῖζον; Καί πῶς δέν εἶσαι αἱρετικός καθ' ἥν στιγμήν προσπαθεῖς νά εἰσαγάγῃς νέα ζιζάνια εἰς τήν Ἐκκλησίαν μέ τήν διασάλευσιν τοῦ Πασχαλίου Κανόνος, ὁπότε γίνεσαι «ἀλλότριος τῆς Ἐκκλησίας», κατά τόν Α' Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ἐπικυρωθέντος ὑπό τοῦ 2ου Κανόνος τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς;

-----------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Νέα ζιζάνια το να τηρούνται τα διατεταγμένα από τον Μωϋσή, τους αγίους Αποστόλους και τους πατέρες της πρώτης Συνόδου;;
Αν είναι δυνατόν. Κατανοείτε τι λέτε;

Ελάτε τώρα, μας λέτε εσείς «χρόνου ἀκρίβειαν, καί ἡμερῶν παρατήρησιν δέν ἠξεύρει ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία»
που έχετε αναγάγει το δήθεν πάτριον ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ σε δογματικό ζήτημα και το "αιώνιο" Πασχάλιο σε προσωπικό σας τοτέμ;

Εγώ δεν προτείνω να εορτάζεται το Πάσχα μέσα Μαΐου αλλά μιας και σήμερα εορτάζεται λάθος ένα λάθος ακόμη δε θα έφερνε τη συντέλεια!
Έτσι κι αλλιώς μας λέτε πως "«χρόνου ἀκρίβειαν, καί ἡμερῶν παρατήρησιν δέν ἠξεύρει ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία»" άρα φυσιολογικά δε θα έπρεπε να έχετε θέμα! ....

Αμαρτάνετε όταν αποκαλείτε εμμέσως πλην σαφώς τον άλλον ως αιρετικό.
Να ανακαλέσετε πάραυτα και για το καλό σας το λέω, να προβείτε στις δέουσες ενέργειες

Πέτρος Τυριντζής

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρός κ. Τυριντζῆν:

1. Τό Πάτριον Ἑορτολόγιον ἔχει δογματικές διαστάσεις, ὅπως πολλάκις ἐξήγησα, καί δέν τό κρατοῦμε γιά τίς 13 ἡμέρες, ὅπως λέγουν οἱ Ψεῦται καί Διαστροφεῖς τῆς πλευρᾶς σας.

2. Ὁ Πασχάλιος Κανών ἤ αἰώνιον Πασχάλιον δέν εἶναι «προσωπικόν τοτέμ», ὅπως ψευδῶς γράφετε, ἀλλ' εἶναι τό Πασχάλιον πού ὥρισεν ἡ Α' Οἰκουμενική Σύνοδος, τό ὁποῖον ἐσεῖς θεωρεῖτε ἐσφαλμένον καί θέλετε νά ἀλλάξετε, διό καί εἶσθε ὑπόλογος δι' αἵρεσιν, μέ βάσιν τόν Α' Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ὁ ὁποῖος προστάσσει ν' ἀποβάλλωνται ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ὅσοι τολμοῦν νά παραλύσουν τόν Πασχάλιον Κανόνα. Ὅπως σᾶς ἔχω ἐξηγήσει, ἐάν τεθῇ ὡς πρῶτος ἀπαράβατος ὅρος ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα πάντοτε κατά τήν 1ην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον τοῦ Μαρτίου, ὅπως ἐσεῖς προτείνετε, τότε κάθε 300 χρόνια τό Πάσχα θά συμπίπτῃ μέ τό νομικόν φάσκα τῶν Ἰουδαίων, ὅπερ ἀντίκειται εἰς τόν Ζ' Ἀποστολικόν Κανόνα καί παραλύει τόν δεύτερον ὅρον τοῦ Πασχαλίου Κανόνος.

3. Δέν ἐπανέρχομαι ἐπ' οὐδενί, διότι δέν ἐλπίζω νά σᾶς πείσω, ἄρα θά ἦτο σπατάλη χρόνου.

--------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει περίπτωση η Α' Οικουμενική να καθιέρωσε Πασχάλιο κανόνα με ημερομηνία τέλεσης του Πάσχα μετά τη 2η εαρινή πανσέληνο κόντρα στα διατεταγμένα υπό του Μωϋσέως και των Αποστόλων, τελεία και παύλα..

Εσείς επιθυμείτε διακαώς να είναι ο σημερινός πασχαλιος κανών ίδιος μ'αυτον της 1ης Οικουμενικής και φυσικά αυθαιρετείτε.

Όταν η 1η εαρινή πανσέληνος πέφτει Κυριακή οι χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα τους την επόμενη Κυριακή όπερ σημαίνει πως ουδέποτε δε συνεορτάζουμε με τους εβραιους.
Άρα στο κενό κι αυτός ο συλλογισμός σας!

Φυσικά και ο κανόνας αυτός είναι το προσωπικό σας τοτέμ..χωρίς αυτό σίγουρα θα έχετε πρόβλημα αυτοπροσδιορισμού!!

Λοιπόν, εσείς μέ τήν διασάλευσιν τοῦ Πασχαλίου Κανόνος κι οι Φαρισαίοι με την διασάλευσιν των διατάξεων του νόμου τους.
Εσείς μετά από ένα σημείο αποχωρείτε αφήνοντας άρον άρον την κουβέντα κι οι Φαρισαίοι το ίδιο..

Οι πολλές ομοιότητες με τους φαρισαίους να γνωρίζετε δεν είναι καλό σημάδι.

Πέτρος Τυριντζής
28 Νοεμβρίου 2021 - 10:10 π.μ.

 Διαγραφή

Blogger Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Αγαπητοί Silver και κ.Τυριντζή,το Νέο Ημερολόγιο είναι καταδικασμένο διά αναθεμάτων από τις Πανορθόδοξες Συνόδους του 16ου αιώνος,και τούτο, επειδή είναι παπισμός, αίρεση και Οικουμενισμός,και επειδή
αθετεί τις Α΄και Β΄Οικουμενικές Συνόδους και το Σύμβολο της Πίστεως
Είναι κατεγνωσμένη αίρεση [ και σχίσμα] ή οποία προέρχεται από τον 4ο αιώνα,κάτι που δεν αποδέχεται ο κ.Χατζηνικολάου.

Έπίσης έχουν καταδικασθεί και αναθεματισθεί και όλοι εκείνοι που θα εφαρμόσουν και θα ακολουθήσουν την καινοτομία[κληρικοί και λα΄ι΄κοί]συνεπώς παρέλκει νέα καταδίκη.

Αυτή είναι άλλωστε και η πρακτική της Εκκλησίας, και το ίδιο εποίησαν και οι τρείς επιστρέψαντες Αρχιερείς το 1935,αμέσως μετά την απομάκρυνσή τους από το αναθεματισμένο Νέο Ημερολόγιο, διά της γνωστής τους Ομολογίας,μιμούμενοι κατά πάντα τους θεοφώτιστους πατέρας της Ηης Οικουμενικής συνόδου,άσχετα αν στην συνέχεια ο πεπτωκός πρ.Φλωρίνης Χρυσόστομος ενήργησε ως ουνίτης.

Παραθέτω το σχετικό.

Ἡ Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος γράφει: «Τούτους τοὺς ἀπατεῶνας συνοδικῇ …κατεκρίναμεν ψήφῳ· οὐ νῦν αὐτῶν τὴν ἀπόφασιν καθορίζοντες, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἤδη Συνόδων καὶ Ἀποστολικῶν θεσμῶν τὴν προωρισμένην αὐτοῖς καταδίκην ὑπεκφαίνοντες καὶ πᾶσι ποιοῦντες πάλιν ἐπίδηλον» (Ρωμανίδη Ἰω.,
Κείμενα Δογματικῆς..., σ. 148-149).

Εις ό,τι αφορά την ανοιξιάτικη ισημερία και την ανοιξιάτικη πανσέληνο,αυτά που αναφέρονται στο Πηδάλιο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η ανοιξιάτικη ισημερία κατά την Α΄Οικουμενική Σύνοδο ,ήταν στις 7-8 Μαρτίου και όχι στις 21 ,όπως ψευδώς αναφέρεται εκεί από τους παπικούς δακτύλους.[΄οπως επίσης και το ότι το Πάσχα μπορεί να πέσει και πρίν από την ανοιξιάτικη πανσέληνο]
Γι΄ αυτό τα όρια του Πάσχα κυμαίνονται από 22 Μαρτίου έως 25 Απριλίου...

«Πίστεψα στο εμβόλιο και μπήκα σε περιπέτειες»

Μια περιπέτεια υγείας άνευ προηγουμένη πέρασε η Αργυρώ Λαΐου που ζούσε στη Νέα Υόρκη και αποφάσισε κάποια στιγμή να γυρίσει στον τόπο των γονιών της στην Καστοριά.

Πεπεισμένη από την κυριαρχούσα άποψη στην Μητρόπολη της Αμερικής αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και έκανε το εμβόλιο. Τις πρώτες τέσσερις μέρες δεν συνέβη τίποτα σημαντικό. Όμως από την πέμπτη μέρα και μετά άρχισε η μεγάλη περιπέτεια. Είχε εμβολιαστεί με το σκεύασμα της Pfizer. Αιφνιδίως έχασε την κίνηση στο αριστερό χέρι και το αριστερό πόδι. Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια ψηλά και οι αγγειολόγοι προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε για πολλές εβδομάδες. Τελικά η κίνηση επανήλθε μερικώς, αλλά όμως ορισμένα συμπτώματα επιμένουν και όπως φαίνεται θα επιμείνουν για πολύ καιρό.

Η Αργυρώ Λαΐου υποφέρει από πόνους και από άλλα νευρολογικής φύσης συμπτώματα, ενώ ακόμα δεν υπάρχει μια σαφής κλινικά αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εικόνα για την παρενέργεια αυτή, η οποία προφανώς προκλήθηκε από την πρώτη δόση του εμβολίου.

Η Αργυρώ Λαΐου δεν δέχεται να λάβει τη δεύτερη και βροντοφωνάζει αυτή την απόφαση της όσο και αν προσπαθούν να τη χαλιναγωγήσουν διάφοροι κύκλοι γύρω της. Ακούστε λοιπόν τι είπε η Αργυρώ Λαΐου στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο σε μια συνέντευξη όπου η γυναίκα προσπαθεί να εξηγήσει το τι της συνέβη σε μια ηλικία που τέτοιου είδους προβλήματα υγείας δεν εμφανίζονται και δεν δικαιολογούνται.

Δείτε το βίντεο:

-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συμφώνως μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα, εἰς Εὐρώπην καί ΗΠΑ ὑπάρχουν μέχρι τώρα συνολικῶς περί τούς 50.000 θανάτους καί περί τά τρία ἑκατομμύρια παρενέργειες, οἱ μισές ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι σοβαρές. Συμφώνως δέ μέ ἐπίσημες πηγές, οἱ ἀριθμοί αὐτοί ἀποτελοῦν μόνον τό 1-10% τῶν ἀληθινῶν ἀριθμῶν. Αὐτό σημαίνει ὅτι, εἰς τήν καλυτέραν περίπτωσιν, οἱ πραγματικοί ἀριθμοί τῶν παρενεργειῶν εἶναι περί τούς 500.000 θανάτους καί ἕξ ἑκ. ἄλλες παρενέργειες. Συνεπῶς, τά περί «σπανιωτάτων παρενεργειῶν» πού πιπιλίζουν οἱ προπαγανδισταί τῶν «ἐμβολίων» εἶναι ἐγκληματικά ψεύδη. Οἱ ἀριθμοί αὐτοί εἶναι τρομακτικά μεγάλοι. Εἰς τό παρελθόν, μετά ἀπό μερικές δεκάδες θανάτων ἐξ αἰτίας ἑνός φάρμάκου, τό φάρμακον ἀπεσύρετο. Τώρα τό καθιστοῦν ὑποχρεωτικόν!!!

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Διόρθωσις ἡμαρτημένου:

Εἰς τό προηγούμενον σχόλιόν μου, ἡ φράσις «οἱ πραγματικοί ἀριθμοί τῶν παρενεργειῶν εἶναι περί τούς 500.000 θανάτους καί ἕξ ἑκ. ἄλλες παρενέργειες» πρέπει ν' ἀντικατασταθῇ μέ τήν φράσιν «οἱ πραγματικοί ἀριθμοί τῶν παρενεργειῶν εἶναι περί τούς 500.000 θανάτους καί 30 ἑκ. ἄλλες παρενέργειες».


Τό ιερατείο τής επιστήμης καί τής εκκλησίας --- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


1. Τό πρώτο σχόλιο γιά τό βίντεο αυτό έχει ως ακολούθως.

 Άν θέλετε νά ξεφύγετε από τά σαγόνια τού καρχαρία  - λέγεται αντιρατσιστικός Νόμος - υπάρχει τρόπος. Πρώτα γράφετε στά κοινωνικά μήντια 4 μέ 5 άρθρα κατά τής  Χρυσής Αυγής, κατά ή ενάντια τής ομοφοβίας, τού ρατσισμού κλπ., ύστερα δέ, δώστε τα όλα υπέρ πίστεως καί πατρίδος, υπέρ τής ετεροφυλίας καί μέ τήν πρέπουσαν ευγένειαν, κατά τής λαθροεισβολής εποίκων καί τήν σύνοδο ελληνοποίηση τούτων.
Άν δυσκολευόσαστε, παρακολουθείστε προσεκτικά τό βίντεο, που ακολουθεί, καί μπορεί, όποιος θέλει, νά τό κρατήσει στά υπόψη γιά τόν φερόμενο «λέοντα τού αντιοικουμενισμού», τόν
  Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

----------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

«27 τότε εἶδεν αὐτὴν καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν, ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν. 28 εἶπε δὲ ἀνθρώπῳ· ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη.» Ιώβ, Κεφάλαιο 28.
Ουδείς τών Πανεπιστημιακών Καθηγητών στά 6 χρόνια τής φοιτήσεώς μου στήν Ιατρική τού ΕΚΠΑ, μάς είχε δώσει αυτό τόν ορισμό τής Επιστήμης. Όλοι μάσαγαν τήν τσίχλα τής «συστηματικής μελέτης - πείραμα καί απόδειξη - τού επιστητού».

Η σημερινή επιστήμη απορρίπτει τήν πίστη. Προσχηματικά τήν δέχεται ( "πίστη" σέ μιά ανώτερη δύναμη) χωρίς νά γνωρίζει τί λογής είναι αυτή η 'ανώτερη δύναμη', τήν οποία προφασίζεται ότι "πιστεύει". Συμπληρωματικά γράφω : Τό ρ. πιστεύω είναι ρήμα ενεργητικής φωνής. Τό δέχομαι είναι ρήμα παθητικής φωνής. Που σημαίνει, ούτε κρύο ούτε ζέστη.

Η Προσευχή έκχυσις της ψυχής -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στην ιστορία πολλών προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουμε διδακτικές εικόνες και ορισμούς της προσευχής. Ο Ιακώβ π.χ. μας διδάσκει ότι η προσευχή είναι πάλη με τον Θεό. Ο Μωϋσής και ο Ηλίας μας δείχνουν ότι προσευχή είναι μία συνεχής συνομιλία και ένας ζωντανός διάλογος μαζί του. Ο Δαβίδ νιώθει την προσευχή ως θυμίαμα, που αναδίδεται από την φλογισμένη ευγνώμονη καρδιά. Αλλά το άρθρο αυτό θα σταθεί στην ωραιότατη εικόνα της προσευχής, που μας δίνει η Άννα, η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ. Είχε ΄ρθεί με κατώδυνη ψυχή και δάκρυα στα μάτια προς τον Κύριο, να του ζητήσει μέσα απ΄ τα στείρα σπλάγχνα της ένα παιδί γι΄ Αυτόν. Ανάβλυζαν από την καρδιά της τα λόγια της προσευχής και κινούσαν τα χείλη της, αλλά χωρίς φωνή· φώναζε και βοούσε η ψυχή της.                                                        

–Τι να κάνω; Όχι, δεν είμαι μεθυσμένη ούτε έχω πιεί, αλλά «εκχέω την ψυχήν μου ενώπιον Κυρίου».                                                   

Μια έκχυση της ψυχής στον Θεό είναι η προσευχή. Ένα ξεχείλισμα αγάπης στο πρόσωπό του.

Reading from the Synaxarion:

Alypius the Stylite of Adrianopolis

Saint Alypius was from Adrianople of Bithynia; having lived upon a pillar for fifty-three years, he reposed about the year 607, at the age of one hundred.