EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ( ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ )


᾿Ορθόδοξη Θεολογία καὶ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμὸς* -- τοῦ αειμνήστου ᾿Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν

 α. ῾Η ᾿Ορθόδοξη Θεολογία
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ Διδασκαλία περὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς ἀποτελεῖ προϊὸν τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμο πρῶτον διὰ τῆς λειτουργίας καὶ διαδόσεως, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ προφητικοῦ λόγου καὶ δεύτερον, τελικῶς, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! ᾿Εξάλλου, οἱ βασικὲς καὶ οὐσιώδεις ἀρχὲς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Διδασκαλίας αὐτῆς, καταγραφεῖσες ὑπὸ τῶν Μαθητῶν καὶ
᾿Αποστόλων τοῦ Κυρίου, ἀποτέλεσαν τὸ γραπτὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τὸ περιεχόμενο δηλαδὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στὸ γραπτὸ αὐτὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, οἱ Μαθητὲς συγγραφεῖς, ἀνέπτυξαν πᾶν ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ περιστασιακῶς, κάποια κύρια σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ κυριακοῦ λόγου καὶ μᾶς παρέδωσαν ἔγκυρο λόγο περὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς, ἐφόσον καὶ εἰς τὴν περίπτωση αὐτή: «ὑπὸ Πνεύματος ῾Αγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Βʹ Πέτρ. αʹ 21).

Γιατί οι μουσουλμάνοι άποικοι έρχονται στις Χριστιανικές χώρες


ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Των εν Μελετινή 33 μαρτύρων, Λαζάρου οσίου.


Ἰέρων, Νίκανδρος, Ἠσύχιος, Βαράχος (ἢ Βαράχιος), Μαξιμιανός, Καλλίνικος, Ξαντικὸς (ἢ Ξανθιᾶς), Ἀθανάσιος, Θεόδωρος, Δουκίτιος, Εὐγένιος, Θεόφιλος, Οὐαλέριος, Θεόδοτος, Καλλίμαχος, Ἰλάριος, Γιγάντιος, Λογγίνος, Θεμέλιος, Εὐτύχιος, Διόδοτος, Καστρίκιος, Θεαγένης, Μάμας, Νίκων, Θεόδουλος, Βοστρύκιος (ἢ Οὐστρίχιος), Οὐΐκτωρ, Δωρόθεος, Κλαυδιανός, Ἐπιφάνιος, Ἀνίκητος καὶ ἄλλος Ἰέρων

Ὁ πρῶτος μάρτυρας, ὁ Ἰέρων, ἦταν ἀπὸ τὰ Τύανα τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατέρας του πέθανε γρήγορα καὶ τὴν ἀνατροφή του, καθὼς καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν του, Ματρωνιανοῦ καὶ Ἀντωνίου, ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ μητέρα τους Στρατονίκη. Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ Ἰέρων πῆρε ἀρκετὴ μόρφωση, ἀσχολήθηκε μὲ τὸ γεωργικὸ ἐπάγγελμα. Οἱ εἰδωλολάτρες τέτοιες ἐνασχολήσεις τὶς θεωροῦσαν ὑποτιμητικές. Ἀλλὰ οἱ χριστιανοὶ ἤξεραν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀπαξίωσε τὸν ἱδρώτα τοῦ ταπεινοῦ ἐργάτη. Καὶ ὅτι κάθε τίμια ἐργασία εἶναι ἀρετὴ καὶ μόνο ἡ ἀργία, ποὺ φέρνει τὴν ἁμαρτία, ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο στίγμα.
Ἄλλωστε, ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς περιγράφοντας τὴν ζωὴ τῶν Ἀποστόλων καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ὅλων τῶν χριστιανῶν, λέει: «κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταὶς ἰδίοις χερσί». Κοπιάζουμε, δηλαδή, ἐργαζόμενοι μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια.
Ὅταν ἐπὶ Διοκλητιανοὺ ἄρχισε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἀγρικόλας συνέλαβε τὸν Ἰέρωνα. Τὸν συνέλαβε μὲ τὴν κατηγορία ὅτι τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς ἄλλες γιορτὲς περιφερόταν καὶ κήρυττε τὸν Χριστὸ στοὺς ἐργάτες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποσπάσει πολλοὺς ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρία. Μαζί του συνελήφθησαν οἱ δυὸ ἀδελφοί του καὶ τριάντα ἀκόμα συνεργάτες του στὴν διακονία τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἀφοῦ φυλακίστηκαν καὶ φρικτὰ βασανίστηκαν, τελικὰ ὁ ἔπαρχος Ἀγρικόλας τοὺς ἀποκεφάλισε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη Μελιτινῆ.

Οἱ ἐν Ἄθῳ νὰ ἀποστείλουν ἐπιστολὰς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον

Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος ἐν ὄψει τῆς Μεγάλου Συνόδου δίδει βῆμα καὶ προτεραιότητα εἰς τὰ δημοσιεύματα μὲ θέμα τὴν Πανορθόδοξον λόγῳ τῆς σπουδαιότητας τοῦ γεγονότος, ἀποβλέπων εἰς τὴν πρόκλησιν διαλόγου.

Πρὸς Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους ἐν Καρυαῖς, τῇ 22ᾳ/10/2013  Ἅγιε Πρῶτε καὶ σεβαστοὶ Πατέρες εὐλογεῖτε. Πρᾶγµα καλὸν καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ ὠφέλιµον θὰ ἦταν, νὰ ἀποστέλατε ἐκ συµφώνου ὅλες οἱ ἐν  Ἄθω Μονὲς ἐπιστολὴν πρὸς τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ νὰ τοῦ γράφατε:  Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ φηµολογεῖται ὅτι θὰ συνέλθη κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ θέρους τοῦ ἔτους 2016, ἂν δὲν τεθῆ πρὸς συζήτησιν τὸ φλέγον ζήτηµα τοῦ Συγκρητισµοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ποὺ ταλαιπωρεῖ καὶ ταλανίζει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τὰ τελευταῖα 95 ἔτη, καὶ ποὺ ὁδηγεῖ ἄλλους σὲ ἀποτείχισιν, ἄλλους σὲ εἰσχώρησιν σὲ Παλαιοηµερολογητικὰς Παρατάξεις καὶ ἄλλους σὲ προβληµατισµὸ καὶ περίσκεψη καὶ ἐν γένει προκαλεῖ σχίσµατα στὰς  Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, τότε θὰ εἶναι ἐλλειπής, µαταία, ἀνωφελὴς καὶ ἀντορθόδοξος καὶ κατά τινας ληστρική, ἡ τοιαύτη Σύνοδος, καὶ ποὺ πιθανὸν νὰ προκαλέσει νέα σχίσµατα. ∆ιατελῶ µετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασµοῦ, τιµῆς καὶ ἀγάπης


Βλάσιος Μοναχός  Βίγλα - Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

(σ.σ. ο Μοναχός Βλάσιος, αν καταλαβαίνω ορθά, ζητά από τους Οικουμενιστές να καταδικάσουν τους εαυτούς των....)

Δεν μπορούμε να δουλεύομε σε δύο Κυρίους

Ο Θεός ου μυκτηρίζεται. Δεν εμπαίζεται. Δεν μπορούμε να δουλεύομε σε δύο Κυρίους. Οι τρεις παίδες επροτίμησαν να ριφθούν στην επταπλασίως καιομένη κάμινο για να μην προσκυνήσουν την αντίθεη εικόνα του Ναβουχοδονόσορος. Ελπίζουμε πρώτα στη δύναμη του Θεού και στη θεία επέμβαση και μετά στους ανθρώπους. Γι΄ αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε με τις δυνάμεις που έχουμε ελπίζοντας πάντα στο Θεό. Εάν ασεβήσουμε προς τον Θεό και την Ορθόδοξη πίστη μας, τότε ποιος θα μας σώσει; Ποιος θα μας βοηθήσει κατά των δυνάμεων του Αντιχρίστου; Έτσι η ενεργός συμμετοχή μας στην αγωνιζομένη Ορθοδοξία, στο «μικρό ποίμνιο» είναι θέμα πίστης και σωτηρίας. Και εις τα της πίστεως δεν χωρεί συγκατάβαση, υποχωρητικότητα. Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις.

Ορθόδοξος Τύπος: ἔχουν κάνει τὴν ἕνωση μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ μᾶς «δουλεύουν ψιλὸ γαζὶ» οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές!

Μήπως ἔχουν κάμνει τὴν ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ δὲν τὸ γνωρίζομεν;

 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ τὸ ἄκρως διαφωτιστικὸ ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου μὲ τίτλο: «Διάλογος Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν» καὶ δὲν πιστεύαμε στὰ μάτια μας γιὰ μία πελωρίων διαστάσεων «λεπτομέρεια», τὴν ὁποία μᾶς κρύβανε ἐπιμελῶς οἱ οἰκου- μενιστὲς ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια. Σεβασμιώτατος παραθέτει ἀπόσπασμα ἀπὸ σύγγραμμα τοῦ καθηγητῆ κ. Α. Παπαδόπουλου, ὁποῖος ἀπέδειξε πώς, ὅταν ἔγινε ἄρση τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺ Ἀθηναγόρα καὶ Πάπα τὸ 1965, χρησιμοποιήθηκε διαφορετικὴ ὁρολογία στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ πρωτοτύπου, ποὺ προορίζονταν γιὰ τοὺς παπικούς. «Τὸ κείμενο τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ἔχει τὸν ὅρο excommunication, ὁποῖος στὴν ἐπίσημη μετάφραση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μεταφράζεται ὡς "ἀναθέματα". Τὸ κείμενο, δηλαδή, μιλοῦσε γιὰ "ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας". Οἱ New York Times μετέδωσαν τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀγγελία τοῦ Βατικανοῦ καὶ τοῦ Φαναρίου τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1965 διά τὴν ἄρση τοῦ excommunication (τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τὴν πρώτη σελίδα, ὡς τὸ τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καὶ ὡς τὴν ἐπανάληψη τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, ποὺ εἶχε τότε διακοπεῖ. Φαίνεται πλέον σαφῶς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κείμενο, ποὺ ἀναγγέλλει τὴν "ἄρση τῶν ἀναθεμάτων" ἦτο τεχνηέντως παραπλανητικόν. Φαίνεται ὅτι εἶχε σκοπὸν νὰ ἀμβλύνη ἐνδε- χομένας ἀρνητικὰς ἀντιδράσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας"» (Ἱστολ. Δόγμα). Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῶ οἱ δύο πλευρὲς συνυπέγραψαν τὴν ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας, ἤτοι: ἀποκατέστησαν τὴν μυστηριακὴ ἕνωση καὶ σὲ μᾶς «πλάσαραν» τὴν δῆθεν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων! Ἂν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα τότε ἔχουν κάνει τὴν ἕνωση μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ μᾶς «δουλεύουν ψιλὸ γαζὶ» οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές!

Ήρθε η ώρα να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη με ηχηρό μήνυμα από τον Ποντιακό Ελληνισμό!

Ήρθε η ώρα να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη με ηχηρό μήνυμα από τον Ποντιακό Ελληνισμό!
Ήρθε η ώρα να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη με ηχηρό μήνυμα από τον Ποντιακό Ελληνισμό!

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος συνεχίζει δυναμικά και καλεί όλους τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής και μη, σε μια μεγάλη δυνατή κινητοποίηση προκειμένου να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα από τον Ποντιακό Ελληνισμό την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 στην Πλατεία Αριστοτέλους μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

Μια μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις πρόσφατες υβριστικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας αλλά και την γενικότερη στάση της Κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Επειδή, η παραμονή του Αρνητή του χειρότερου Εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας, στο Υπουργείο Παιδείας προσβάλλει την ιστορική αλήθεια. Επειδή, η ύπουλη επέμβαση στην παιδεία θανατώνει την μνήμη του μέλλοντος. Επειδή, οι νομοθετικές παλινωδίες στο θέμα των συντάξεων εμπαίζουν τους υπερήλικες ομογενείς.

Επειδή, πλέον, οι προθέσεις τους δεν κρύβονται, η απάντηση του Ποντιακού Ελληνισμού θα είναι άμεση και έντονη.

Όλοι μαζί ο κόσμος, τα σωματεία με τα λάβαρα, οι προσφυγικοί σύλλογοι θα είμαστε εκεί δυναμικά στον αγώνα!

http://epontos.blogspot.gr/

Διατί άνθρωπε του Θεού διαστρέφεις τον λαόν, ονομάζων πάντας ημάς αιρετικούς;

Απελθόντες εκείνοι εις το Μοναστήριον έφεραν ενώπιόν των τον Άγιον βασταζόμενον, επειδή δεν ηδύνατο να περιπατήση,  και τότε λέγει εις αυτόν (τον Όσιο και Ομολογητή Στέφανο τον Νέον), ο Επίσκοπος Εφέσου Θεοδόσιος : Διατί άνθρωπε του Θεού διαστρέφεις τον λαόν, ονομάζων πάντας ημάς αιρετικούς; Ο δε Άγιος με πραείαν φωνήν απεκρίνατο : Γνωρίζεις τι είπεν ο Προφήτης Ηλίας προς τον Αχαάβ, όταν του είπε, συ είσαι αυτός που διαστρέφεις τον λαόν; Δεν είμαι εγώ, είπεν ο προφήτης Ηλίας, όστις διαστρέφω, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου. Ούτω σας λέγω και εγώ, ότι εγώ δεν διαστρέφω τι, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα. Ταύτα ειπόντος του Αγίου εθυμώθη ο της Νικομηδείας Επίσκοπος Κων/νος, και εγερθείς του θρόνου ο αναιδέστατος ελάκτησε τον κατά γης καθήμενον Άγιον εις το πρόσωπον με πολλήν οργήν ο θεόργιστος, ο δε Άγιος από την αδυναμίαν του έπεσε κατά γης ύπτιος, έπειτα πάλιν τον εκτύπα εις την κοιλίαν συχνά με τους πόδας του. 

Πάτρα: Θες δουλειά; Υπέγραψε ότι δεν θα κάνεις παιδί για 5 χρόνια!

http://patrablog.blogspot.gr/

Η απαίτηση γνωστής εταιρείας με υποκατάστημα στην πόλη μας...

Γνωστές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα, έχασαν κάθε έλεγχο και υποχρεώνουν τις νεοπροσλαμβανόμενες υπαλλήλους τους, να υπογράφουν χαρτί στο οποίο δεσμεύονται ότι τουλάχιστον για μία πενταετία, δεν θα προχωρήσουν στην απόκτηση παιδιού.
Μάλιστα εάν κάποια αθετήσει την υπογραφή της, που νομικά δεν έχει καμία ισχύ αφού δεν καλύπτει κανένας νόμος ανάλογες εργοδοτικές απαιτήσεις, βλέπει αυτομάτως τον δρόμο της εξόδου και αν αρνηθεί να υποβάλλει την παραίτησή της τότε, ξεκινά ο γολγοθάς της με εργοδότης να φτάνουν στο σημείο να στρέφουν εναντίον της ακόμα και τις υπόλοιπες εργαζόμενες, αφού τις πείθουν ότι η συνάδελφός τους αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αναγκάζοντάς της στο τέλος να αποχωρήσει.
Μία από αυτές τις επιχειρήσεις την Κυριακή 1η Νοεμβρίου που υπήρχε το ωράριο λειτουργίας 11 με 7, ανάγκασε το προσωπικό της να υπογράψει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο προσήλθαν οικειοθελώς για εργασία και όχι μετά από απαίτηση της διεύθυνσης, όπως ήταν και η πραγματικότητα.
Οι όποιες καταγγελίες προς την Επιθεώρηση Εργασίας πέφτουν στο κενό, αφού η παραβατικότητα της πλειοψηφίας των εργοδοτών, έχει ξεφύγει, αλλά η Επιθεώρηση Εργασίας διαθέτει στην Πάτρα μόλις 5 άτομα προσωπικό!

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – Ζ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος»

Πίστεως αναβάσεις
Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έτρεχαν κοντά στον Χριστό για να τον δουν, να τον ακούσουν και να δεχθούν κάποια ευεργετική δωρεά Του. Αρκετοί πίστευαν ότι και με ένα άγγιγμα στα ενδύματά Του, θα γίνονταν δέκτες της ευλογίας Του. Και πραγματικά «όσοι αν ήπτοντο αυτού εσώζοντο». Το βλέπουμε και στην αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Η δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη υπέφερε δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και η επιστήμη ύψωνε τα χέρια στην περίπτωσή της. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Μόνο μια ελπίδα απέμενε. Ο παντοδύναμος Ιησούς για τον οποίο τόσα πολλά ακούγονταν, ότι δηλαδή θαυματουργούσε και πρόσφερε ζωή στους ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, όταν ο Κύριος επισκέφθηκε τον τόπο της, αυτή δεν παρέλειψε να αδράξει την ευκαιρία. Αποφάσισε να τον πλησιάσει. Αυτή τολμούσε, αλλά το πλήθος του κόσμου που τον είχε κυκλώσει και συμπορευόταν μαζί Του, δεν της επέτρεπε να πάει πιο κοντά. Φάνταζε αδύνατο να μπορέσει να του μιλήσει. Η πίστη όμως πάντοτε και ιδιαίτερα σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, δίνει διεξόδους ζωής. Καθώς, λοιπόν, ο Χριστός βάδιζε ανάμεσα στο συνωθούμενο πλήθος, εκείνη κατάφερε να πλησιάσει και να αγγίξει στο πίσω μέρος ένα άκρο του ενδύματός Του.

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Μ ΕΧΑΣΑ -- Ταλαίπωροι αδελφοί μας, Ζει Κύριος!!!


Διαθρησκειακὸς οἰκουμενισμός -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Πρίν μερικά χρόνια, ἡ ἀποκρυφιστική μαγεία μιλοῦσε γιά «Νέα Ἐποχή», πού θ᾽ ἀκολουθοῦσε τό Ζωδιακό κύκλο τοῦ «Ἰχθύος», δηλαδή τοῦ Χριστοῦ. Σκοτεινά κέντρα τοῦ σκότους, τοῦ Σατανᾶ καί τῆς ἀνομίας, ὀνειρεύονταν καί προετοίμαζαν μέ χίλιους δυό τρόπους, τήν «Ν.Ε.» τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας στίς πράξεις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἀλλά, ἀπόλυτη ἐλευθερία, θά εἶναι κατάργηση τῆς ἐλευθερίας. Καί κάθε τραῦμα τῆς ἐλευθερίας θά εἶναι χτύπημα θανάτου! Στήν ὑλοποίηση τῶν ὁραματισμῶν τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς Ν.Ε., τά Σιωνιστικά - Ἑβραϊκά λόμπυ καί οἱ πολιτικοί, ἔχουν θέσει σέ ἐφαρμογή τούς μηχανισμούς τῆς διπλωματίας καί τῆς προπαγάνδας γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση φασιστικοῦ τύπου, καί πολεμώντας τό Χριστιανισμό καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀμείλικτα, νά καταφέρουν στό τέλος τό «φάντασμα» μιᾶς πανθρησκείας! Καί λέω «φάντασμα», γιατί μονάχα ὀνειροφαντασία θά ᾽ναι τούτη ἡ «πανθρησκεία». Μή ξεχνᾶμε τά τελευταῖα χρόνια ἕλληνα πρωθυπουργό, πού σέ δη- μόσιες ὁμιλίες του, ἀναφερόταν μέ καύχηση γι᾽ αὐτή τή παγκοσμιοποίηση! Ἆραγε νά φανταζόταν καί τόν ἑαυτό του σέ τούτη τήν παγκόσμια ὑπερκυβέρνηση;!  Ἐμᾶς τούς χριστιανούς δέν μᾶς ἀνησυχοῦν, οὔτε μᾶς φοβίζουν, ὅσες παγίδες κι ἄν στήνουν οἱ ἐχθροί τῆς Πίστης. Ἐκεῖνο πού μᾶς ἀνησυχεῖ καί μᾶς θλίβει, εἶναι ἡ ἀφέλεια καί ἡ ἀμεριμνησία μπροστά στούς κινδύνους. Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας - πλήν ὀλίγων - καί πολλοί ἄλλοι, ἀντί νά ὁμολογήσουν Χριστό καί Ὀρθοδοξία, «ποιμαίνουν ἑαυτούς», καί «ὡς μισθωτοί, βλέπουν τό λύκο νά ὁρμᾶ στά πρόβατα, ἀλλά φεύγουν καί ὁ λύκος τά σκορπίζει καί τά κατασπαράσσει»... (Ἰω. Ι΄ 12). Τί νά ποῦμε γιά τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη μέ τίς οἰκουμενιστικές καί πανθρησκειακές συμπροσευχές του μέ τούς αἱρετικούς καί τούς ἑτεροθρήσκους; Στίς περιπτώσεις αὐτές, πολυσήμαντος ὁ λόγος τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ἀνδρός ἐπιφανοῦς καί πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια, κοινήν ἅπασι φέρει τήν βλάβην». Οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγαν: «Τοῖς φρονίμοις ὀλίγα». Ἐπίκαιρος ἐπίσης ὁ λόγος τοῦ Ἐκκλησιαστῆ: «Καιρός τοῦ σιγᾶν καί καιρός τοῦ λαλεῖν». Στά τῆς Πίστεως, «οὐ συγχωρεῖ συγκατάβασις» (Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός). Ἐάν ὁ διαχριστιανικός οἰκουμενισμός θεωρεῖται - καί εἶναι - μέγιστη αἵρεση, ὁ διαθρησκειακός οἰκουμενισμός, δηλαδή, ἡ πανθρησκεία, εἶναι ἔκτρωμα. Τώρα ὁ Θεός μπαίνει στό περιθώριο, καί τή θέση Του τήν καταλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τῆς «Ν.Ε.» Περιφρονεῖ τό νόμο τοῦ Θεοῦ, καί θεσπίζει γιά νόμους, ὅλες τίς παρανομίες, «ἐν τῷ (ψευδο) ὀνόματι πάντοτε, τῶν ἀνθρπίνων δι- καιωμάτων»! Γι᾽ αὐτό «καί παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός... εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τά σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς» (Ρωμ. Α΄ 24). Αὐτός εἶναι ὁ παραμορφωμένος ἄνθρωπος τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!

Απαράδεκτη κατάσταση. Τρισάγιο -- Συλλείτουργο με τους αρνητάς του Τριαδικού Θεού μας. "παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα"...


+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ:

Περιφρονώντας την Ελληνορθόδοξη Παράδοση και τις διατάξεις του Συντάγματος ο κ. Πρωθυπουργός, αναλαμβάνοντας τά καθήκοντά του, έδωσε ΠΟΛΙΤΙΚΟ και όχι θρησκευτικό ΟΡΚΟ! Άνοιξε, έτσι, ένα αντι- θρησκευτικό μέτωπο, το οποίον φαίνεται να εφαρμόζει ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων άθεος -κατά τήν ομολογίαν του- Υπουργός κ. Νικ. Φίλης; Και όχι μόνον! Καθώς διαβάζουμε σε Αθηναϊκή ημερήσια Εφημερίδα: ο Υφυπουργός κ.  Ιωάννης Αμανατίδης είναι  "ο μόνος που έχει την εικόνα της Παναγίας στο Γραφείο του αντί του Άρη Βελουχιώτη", που ως τεκμαίρεται έχουν όλοι οι άλλοι Υπουργοί και Υφυπουργοί της Κυβερνήσεως !!!!!!!(βλ. "Δημοκρατία", 29,10.2015, σελ. 08)