Λόγος στην Πεντηκοστή

του Άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου.


Την Πεντηκοστή εορτάζουμε καί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την πραγματοποίηση της υποσχέσεως και την εκπλήρωση της ελπίδας. Το μυστήριο, πόσο και μεγάλο είναι και σεβαστό!
 

Feast of Holy Pentecost
The Feast of Holy Pentecost is celebrated each year on the fiftieth day after the Great and Holy Feast of Pascha (Easter) and ten days after the Feast of the Ascension of Christ. The Feast is always celebrated on a Sunday.


FROM THE SYNODIKON OF ORTHODOXY :

On every innovation and action contrary to the tradition of the Church, and the teaching and pattern of the holy and celebrated Fathers, or anything that shall be done after this:
Anathema!

Αντίχριστος - Δευτέρα Παρουσία
Προφητεία Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Ακόμη να στοχάζεσθε και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, καθώς γράφουν τα βιβλία της Εκκλησίας μας και λέγουν εις τον όγδοον αιώνα έχει να γένη το τέλος του κόσμου.