Ἕνα κορυφαῖον αἴτημα - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΙΔ΄ Λουκᾶ)


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017


Αββακούμ του προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος.

ΑΒΒΑΚΟΥΜ ο θείος Προφήτης κατήγετο από την φυλήν του Πατριάρχου Συμεών, ήτο δε υιός Σαφάτ, προ Χριστού ων έτη χ΄ (600). Ούτος προείδε την αιχμαλωσίαν και άλωσιν, εις την οποίαν έμελλε να υποβληθή η Ιερουσαλήμ και ο Ναός του Θεού, και έκλαυσε πικρώς· ότε δε αφίκετο ο Ναβουχοδονόσωρ εις Ιερουσαλήμ, έφυγεν εις την Οστρακίνην, χώραν μεταξύ Αιγύπτου και Πετραίας Αραβίας και ήτο ξένος και πάροικος εις την γην του Ισμαήλ. Όταν δε επέστρεψαν εις την Βαβυλώνα οι Χαλδαίοι, έχοντες μετ΄ αυτών τους αιχμαλώτους Ισραηλίτας, όσοι ευρέθησαν εις Ιερουσαλήμ και Αίγυπτον, τότε και ο Προφήτης ούτος επανήλθεν εις την ιδικήν του γην.

Εβλασφήμησεν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Γράφει ο Πρεσβύτερος Ευστάθιος Κολλάς, Επ/μος Πρ/δρος Ι.Σ.Κ.Ε

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΟΤΑΝ, ότι Ορθόδοξος Πατριάρχης και μάλιστα της Κωνσταντινουπόλεως θα αποτολμούσε ποτέ, να ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΕΙ προς τον αβάπτιστον μέγα Αιρεσιάρχη Πάπα της Ρώμης! ΔΥΣΤΥΧΩΣ, συνέβη και αυτό το απίθανο έγκλημα στις ημέρες μας, σε βάρος της Ορθοδόξου κατά ανατολάς Εκκλησίας του­ θεανθρώπου Σωτήρα μας Ιησού­ Χριστού­, που τη­ν ίδρυσε με το Τίμιον, Πανάγιον και Ζωήρητον Αίμα Του. Και το διέπραξε, αυτό το έγκλημα, σε βάρος της "αμωμήτου αυτής Εκκλησίας μας", αδίστακτος, και κατά φημισμόν πλέον, αναφερόμενος ως Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης. (Άπαγε της βλασφημίας). Ο Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ αγνόησε, ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ, τους πάντας, και τους αγνοεί εισέτι, παρ’ ότι σύμπας ο Ορθόδοξος κόσμος διαμαρτύρεται έντονα, και με στεντόρειες φωνές και ηρωικές ενέργειες και πράξεις τους, για το θλιβερό κατάντημά του, αλλά προσέτι, και Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι, Τίμιον Πρεσβυτέριον, και ο Μοναχισμός της Εκκλησίας του Χριστού, έχουν ξεχωρίσει τ­ην στάση τους απέναντι σ’ αυτόν τον υπόδικον αιρέσεων Βαρθολομαίον Αρχοντώνη. ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ, ο κ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, και με τη­ν αντίχριστη συμπεριφορά του, έναντι της Μίας, Αγίας, Καθολικής, και Αποστολικής, κατά Ανατολάς, Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, δεν ακολούθησε τη­ν γενναία στάση έναντι του Παπισμού, του­ Αγίου Μάρκου το­υ Ευγενικού­, αλλά, όλως ενσυνείδητα, αυτομόλησε, ( ω της αθλιότητος)…

"Ο.Τ."

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.12.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

2.12.2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

3.12.217 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΑΣΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ
ΜΕΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Τη αυτή ημέρα A΄ (1η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΝΕΟΥ

Περί του Οσίου τούτου Αντωνίου του Νέου γράφονται εις τον Ευεργετινόν (έκδ. Ε΄, τόμ. Α΄ σ. 291 και έκδ. ΣΤ΄, τόμ. Α΄ σ. 478), ότι ούτος έχων πρότερον αρχοντικόν αξίωμα, ύστερον έγινε Μοναχός και ζήσας εν ησυχία έτη πολλά, εποίησεν αγώνας υπερφυσικούς. Αναγινώσκων δε ποτε τον περί υπακοής λόγον Ιωάννου της Κλίμακος, εύρεν εις το τέλος τούς λόγους τούτους· «όστις καθ΄ ησυχίαν καθήμενος, επέγνω την εαυτού ασθένειαν και απελθών πέπρακεν εαυτόν υπακοή, ούτος τυφλός ων, ακόπως προς Χριστόν ανέβλεψεν». Όθεν αφήσας την ησυχίαν παρέδωκε τον εαυτόν του εις εν Κοινόβιον, το οποίον ευρίσκετο εις την Κίον, την εν τη επαρχία των Βιθυνών. Γενόμενος δε δεκτός από τον Ηγούμενον του Κοινοβίου, πρώτον μεν διωρίσθη να υπηρετή εις την Εκκλησίαν, βαρυτάτης ούσης ταύτης της υπηρεσίας· και επιμείνας εις αυτήν επί τινα χρόνον, εζήτησε βαρυτέραν διακονίαν. Ο δε Ηγούμενος παρέδωκεν αυτόν εις τον αρχιεργάτην των αμπελώνων, δια να κλαδεύη αυτούς·