Του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στην Κοίμηση της Θεοτόκου :

«Μετά τον Υιόν σου ποιός άλλος, Θεοτόκε, εκτός από σένα, φροντίζει έτσι το ανθρώπινο γένος; Ποιος άλλος αγωνίζεται τόσο πολύ, για να υποστηρίξη τις παρακλήσεις των αμαρτωλών ανθρώπων προς τον Θεό; Συ, που έχεις μητρική παρρησία προς τον Υιόν σου, τους ανθρώπους που δεν τολμούν, λόγω των αμαρτιών τους, να υψώσουν τα βλέμματά τους προς τον ουρανό, τους σώζεις με τις προσευχές και τις μεσολαβήσεις σου από τις δυσκολίες της ζωής, και τους λυτρώνεις από την αιώνια κόλασι. Γι’ αυτό κάθε θλιμμένος καταφεύγει σε σένα. Καθένας που αδικείται τρέχει κοντά σου και σε παρακαλεί. Καθένας που ζώνεται από συμφορές ζητεί με πίστη την βοήθειά σου.

Μικρός Παρακλητικός Κανών της Κυρίας Θεοτόκου μας


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Τη ΙΓ΄  (13η) του Αυγούστου, μνήμη της αοιδίμου και παμμακαρίστου βασιλίσσης και κτιτορίσσης της σεβασμίας Μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού ΕΙΡΗΝΗΣ, της δια του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης ΞΕΝΗΣ  Μοναχής.                                  

Ειρήνη η αοίδιμος βασίλισσα εγεννήθη μεν υπό γονέων ευτυχών βασιλέων της Δύσεως, εκ νεαράς δε ηλικίας εδείκνυεν η μακαρία οποία μέλλει να γίνη ακολούθως, καθώς και τα εύκαρπα δένδρα δεικνύουσιν άμα τη αρχή της βλαστήσεώς των οποίους καρπούς μέλλουσι να αποφέρωσι· προκόπτουσα δε έγινεν εις όλους ονομαστή και περίφημος, διότι η αρετή συνηθίζει να φανερώνη τους μεταχειριζομένους αυτήν, καν εκείνοι ώσι κεκρυμμένοι εις γωνίαν τινά ή απόκεντρον τόπον. Επειδή δε τότε εζητείτο υπό των αοιδίμων βασιλέων Αλεξίου του Κομνηνού και της τούτου συζύγου Ειρήνης, οι οποίοι εν έτει αο΄ (1070) εβασίλευον, ωραία και ενάρετος κόρη, εύρον την αοίδιμον ταύτην Ειρήνην, ήτις συνεκέντρωνεν εις εαυτήν όλα τα καλά και ταύτην συνήψαν δια γάμου με τον θεοπάροχον αυτών βλαστόν και πορφυρογέννητον βασιλέα Ιωάννην.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΙΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΗΣ Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΔΙΑΡΚΗΣ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε θέσιν ἐπὶ τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν ἀπόδοσιν Ἰθαγενείας εἰς ἀλλοδαπούς. Ἡ Δ.Ι.Σ. ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Νόμος δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ παρέμβη ἐπὶ τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν Ἰθαγένειαν. Ἡ θέσις της προκαλεῖ ὁλόκληρον τὸν πιστὸν Ὀρθόδοξον Λαόν. Διότι οἱ Ἱεράρχαι μας συμπεριφέρονται ὡς Ἀνώτεροι Δημόσιοι Ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπακούουν εἰς τοὺς πολιτικοὺς προϊσταμμένους των καὶ ὄχι ὡς Ἑλληνορθόδοξοι ποιμένες. Οἱ Νόμοι δὲν ἐπέτρεπαν εἰς τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐλέγχουν τοὺς Βασιλεῖς, τοὺς Αὐτοκράτορας, τοὺς Τυράννους. Κι ὅμως τὸ ἔπρατταν ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰς συνεπείας. Σύγχρονοι Μητροπολῖται τῆς μεταπολεμικῆς Ἑλλάδος ἤλεγξαν αὐστηρότατα πολιτικοὺς καὶ δικτάτορας ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰς συνεπείας. Ἡ σημερινὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι ξένη, εἰς τὸ σύνολόν της, πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ τὴν φιλοπατρίαν. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία μας ἐτήρει τὴν σημερινὴν στάσιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς αἰῶνας τῆς Τουρκικῆς δουλείας, τότε σήμερον δὲν θὰ εἴμεθα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλὰ ἐξισλαμισθέντες Ἕλληνες. Σήμερον ἡ Ἑλλὰς βαδίζει εἰς τὴν ἀλλαγὴν τῆς ταυτότητός της.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος γράφει στα «Εκατὸν παρηγορητικὰ κεφάλαιά» του:

«Η σελήνη, η οποία μεγαλώνει και πάλι μικραίνει, είναι τύπος του ανθρώπου, ο οποίος άλλοτε πράττει καλὰ και άλλοτε αμαρτάνει και κατόπιν με την μετάνοια επανέρχεται στην ενάρετη ζωή. Λοιπὸν δεν χάθηκε ο νους όποιου αμάρτησε, καθὼς νομίζουν μερικοί, όπως το σώμα της σελήνης δεν λιγόστεψε, αλλὰ μόνο το φως της. Αποκτά λοιπὸν ο ανθρωπος πάλιν την λαμπρότητά του με την μετάνοια, όπως η σελήνη, μετὰ το λιγόστεμά της, ξαναντύνεται πάλι το φως. Γιατὶ η Αγία Γραφή λέγει: “Εκείνος, που πιστεύει στον Χριστὸν και αν πεθάνη, θα ζήση” (Ἰωαν. ΙΑ´ 26) και θα γνωρίση ότι εγὼ ο Κύριος μίλησα» (Ἰεζ. ΙΖ´ 24).

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντης

Ἀνάμεσα εἰς συντρίμματα καὶ ἐρείπια, λείψανα παλαιᾶς κατοικίας ἀνθρώπων ἐν μέσῳ ἀγριοσυκῶν, μορεῶν μὲ ἐρυθροὺς καρπούς, εἰς ἔρημον τόπον, ἀπόκρημνον ἀκτὴν πρὸς μίαν παραλίαν βορειοδυτικὴν τῆς νήσου, ὅπου τὴν νύκτα ἑπόμενον ἦτο νὰ βγαίνουν καὶ πολλὰ φαντάσματα, εἴδωλα ψυχῶν κουρασμένων, σκιαὶ ἐπιστρέφουσαι, καθὼς λέγουν, ἀπὸ τὸν ἀσφοδελὸν λειμῶνα, ἀφήνουσαι κενὰς οἰμωγὰς εἰς τὴν ἐρημίαν, θρηνοῦσαι τὸ πάλαι ποτὲ πρόσκαιρον σκήνωμά των εἰς τὸν ἐπάνω κόσμον ― ἐκεῖ ανάμεσα ἐσώζετο ἀκόμη ὁ ναΐσκος τῆς Παναγίας τῆς Πρέκλας. Δὲν ὑπῆρχε πλέον οἰκία ὀρθή, δὲν ὑπῆρχε στέγη καὶ ἄσυλον, εἰς ὅλον τὸ ὀροπέδιον ἐκεῖνο, παρὰ τὴν ἀπορρῶγα ἀκτήν. Μόνος ὁ μικρὸς ναΐσκος ὑπῆρχε, καὶ εἰς τὸ προαύλιον τοῦ ναΐσκου ὁ Φραγκούλης Κ. Φραγκούλας εἶχε κτίσει μικρὸν ὑπόστεγον, καλύβην μᾶλλον ἢ οἰκίαν, λαβὼν τὴν ξυλείαν, ὅσην ἠδυνήθη νὰ εὕρῃ, καί τινας λίθους ἀπὸ τὰ τόσα τριγύρω ἐρείπια, διὰ νὰ στεγάζεται προχείρως ἐκεῖ καὶ καπνίζῃ ἀκατακρίτως τὸ τσιμπούκι του, μὲ τὸν ἠλέκτρινον μαμέν, ἔξω τοῦ ναοῦ, ὁ φιλέρημος γέρων.

ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΙ «ΓΕΡΟΝΤΕΣ» -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ποὺ ἐφημερεύουν στὶς μεγάλες πόλεις πρέπει νὰ εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί, γιατὶ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν διάφορα προβλήματα καὶ νὰ ἐπουλώσουν πληγὲς σώματος καὶ ψυχῆς. Ἰδιαίτερα οἱ νεαροὶ ἄγαμοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἀνυπομονοῦν νὰ ἐπιβληθοῦν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐνάρετοι καὶ θεοφώτιστοι γέροντες. Ἡ ἀπειρία τους, τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ἡ ἔπαρση καὶ ἡ «μοναχική» τους ἰδιότητα τοὺς ὁδηγοῦν σὲ ἐσφαλμένες ἐπιλογὲς καὶ ἀδιάκριτες ἀποφάσεις. Τὸ γεγονὸς δὲ ὅτι εἶναι καὶ προϊστάμενοι τῶν ναῶν ἐπιδεινώνει τὴν κατάστασή τους καὶ τοὺς καθιστᾶ πνευματικὰ ἐπικίνδυνους στὸ ποίμνιό τους καὶ κυρίως στοὺς νέους, ποὺ ἀνυποψίαστοι τοὺς πλησιάζουν. Εἶναι πολλὰ τὰ προβλήματα, ποὺ δημιουργοῦνται καὶ ὄχι σπάνια καταλήγουν καὶ σὲ σκάνδαλα. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνο σὲ ἠθικῆς φύσεως σκάνδαλα. Πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ ὅλους δεκτὸ ὅτι μόνο μὲ ταπεινοὺς καὶ ἀθόρυβους κληρικοὺς ἀναπτύσσεται τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐκκησίας. Οἱ φιλόδοξοι κληρικοὶ δὲν προσφέρουν τίποτα τὸ οὐσιαστικό. Ζημιὰ κάνουν.

Ο δεκάλογος Ζάεφ που αποκαλύπτει την εθνική μας ήττα

Αποκάλυψη του thepresident.gr! Ποια Βόρεια Μακεδονία; Τα επιχειρήματα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ για να πειστούν οι Σκοπιανοί να ψηφίσουν «Ναι»
Στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, όπως αποκαλύπτει το thepresident.gr, αναρτήθηκε φύλλο πληροφοριών (fact sheet) σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών για την επίλυση του θέματος της ονομασίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται δέκα επιχειρήματα υπέρ της συμφωνίας, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν στην παρούσα φάση τον κεντρικό πυρήνα της εκστρατείας της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ εν όψει του δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου με ερώτημα «Είστε υπέρ της ένταξης στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ με αποδοχή της συμφωνίας μεταξύ της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας” και της Ελληνικής Δημοκρατίας;».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη εκστρατεία εν όψει του δημοψηφίσματος αρχίζει στις 10 Σεπτεμβρίου. Το φύλλο πληροφοριών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ έχει ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
1 Συμφωνία για το «μακεδονικό» μέλλον

Το φάντασμα της Μεγάλης Αλβανίας επιστρέφει και απειλεί

Tελευταία παρατηρείται μια ολοένα μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου. Οι προτάσεις για έναν κοινό Πρόεδρο έχουν μπει βέβαια στο συρτάρι εξαιτίας της διεθνούς κατακραυγής. Εντούτοις η δημιουργία κοινής τελωνειακής αρχής βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Επίσης η εξάλειψη των συνόρων μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Έτσι το όνειρο μιας Μεγάλης Αλβανίας – ή «Φυσικής Αλβανίας» όπως επίσης λέγεται – που θα απλώνεται στα «φυσικά» της σύνορα, δηλαδή σε περιοχές εκτός των αλβανικών συνόρων στις οποίες ζουν Αλβανοί, μοιάζει να έρχεται ξανά στην επιφάνεια μετά από δεκαετίες.