Προσωπική επίθεση στον Σόρος από την Μόσχα: "Θέλει να μετασχηματίσει την Ευρώπη - Ελέγχει ΜΜΕ και ειδήσεις"

Σφοδρή επίθεση κατά του μεγιστάνα ουγγρικής καταγωγής και "ιερέα" του νεοταξισμού Τζόρτζ Σόρος για τον ρόλο του στον κοινωνικό μετασχηματισμό της Ευρώπης εξαπολύει η Μόσχα με άρθρο στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik. Το πρακτορείο αναδημοσιεύει άρθρο του «New Eastern Outlook», όπου ο αντικειμένικός αμερικανός πολιτικός αναλυτής Phil Butler καταγγέλλει τα εξής άκρως ενδιαφέροντα:
"Το «Open Society Foundation» δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το όνειρο του Καρλ Πόππερ για μια μελλοντική «ανοιχτή κοινωνία», δομημένη πάνω στις αρχές μιας αυθεντικής δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Ο δισεκατομμυριούχος Τζωρτζ Σόρος έχει εμπλακεί σε ένα τεραστίων διαστάσεων σχέδιο κοινωνικού μετασχηματισμού της Ευρώπης". Και βέβαια, ότι αναδημοσιεύει το Sputnik, εννοείται ότι το υιοθετεί πλήρως. Και συνεχίζει ο Phil Butler: "Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο, γεννημένος στη Βουδαπέστη, Αμερικανός μεγιστάνας ασχολήθηκε με τη δημιουργία ενός αχανούς δικτύου ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικών εταιρειών στο μετασοβιετικό χώρο και στην Ευρώπη. Tα WikiLeaks μας είπαν ότι τα "Panama Papers" δόθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, διάφορες ΜΚΟ του Σόρος και μια σειρά από δυτικούς δημοσιογράφους.
Σήμερα υπάρχουν αδιάψευστες αποδείξεις. Ένα τεράστιο δίκτυο έχει στηθεί τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνον για να ελέγχει τα ΜΜΕ και τις ειδήσεις, αλλά να επηρεάζει ακόμη και το νομικό πλαίσιο βάσει των οποίων λειτουργούν οι κοινωνίες. Οι αποκαλύψεις των "Panama Papers" είναι απλώς η τελευταία φάση μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες.
Σήμερα ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα από μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων και μιας συντεχνίας λακέδων που έχουν θέσει ως στόχο την ανατροπή της αλήθειας".

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ο Οικουμενισμός αποτελεί ένα κοκτέιλ, συντεθειμένον από τας πλέον παραδόξους θρησκευτικάς δοξασίας και τας πλέον εκκεντρικάς φιλοσοφίας. Είναι ένας θρησκευτικός και φιλοσοφικός συγκρητισμός. Είναι μία σαθρά στέγη, όπου στεγάζει ό,τι ημπορεί κανείς να διανοηθή, ως θρησκειολογίαν και φιλοσοφίαν. Ένα μόνον δεν είναι: α λ ή θ ε ι α. Είναι ένα δυσθεώρητον ψεύδος, αλλ’  ωραίον ψεύδος, όπου θέτει εις δοκιμασίαν τας συνειδήσεις, τας πεπειθήσεις, την πίστιν. Είναι ένα γοητευτικόν μηδέν, όπου λαμβάνει υπόστασιν υπαρξιακήν εις την ψυχήν εκείνων, οίτινες δεν έζησαν την πληρότητα της Ορθοδοξίας και δεν εύρον «ανάπαυσιν ταις ψυχαίς αυτών»…                                                                        
Ο οικουμενισμός έχει δαιμονικήν διάρθρωσιν. Υποστηρίζει ότι ουδαμού υπάρχει αλήθεια. Υπόσχεται ότι με την μωσαϊκήν του σύνθεσιν θα δώση λύσιν εις όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Αποτελεί το μέσον μιας νέας θεωρήσεως της ζωής. Είναι άθεος μέσα εις την πολυθεϊαν του. Είναι ασεβής εν τη αποδοχή του υπό την στέγην του όλων των ασεβών. Παντού βλέπει κλάσματα αληθείας, κλάσματα ενός τεθραυσμένου καθρέπτου, τα οποία φιλοδοξεί να ενώση. Δεν παραδέχεται προσωπικόν Θεόν. Αρνείται να δεχθή αυθεντικά, θεόπνευστα δόγματα. Δεν πιστεύει εις αποκεκαλυμμένην αλήθειαν. Δεν υπάρχει μία αλήθεια, αλλά πολλαί, μερικαί, ατελείς. Ο οικουμενισμός δεν κάμνει διακρίσεις. Δεν στενοχωρείται δια την ποικιλίαν ιδεών. Διαλέγετε και παίρνετε. Δεν υπάρχουν αυθεντικά κριτήρια θρησκείας, φιλοσοφίας, τέχνης, ηθικής. Όλα είναι δεκτά και συγχωρημένα. Η αρνητική στάσις του εις πάσαν αλήθειαν, ως απόλυτον τον οδηγεί εις πάσαν ελευθερίαν. Ηθικόν είναι ό,τι επιθυμείς. Αληθές είναι ό,τι φρονείς. Καλόν ό,τι αισθάνεσαι. Ο οικουμενισμός λοιπόν αποτελεί μίαν νέαν έκδοσιν του παλαιού μηδενισμού. Δεν πιστεύει εις τίποτε και δεν απορρίπτει τίποτε. Είναι ένα τέρας, όπου αφομοιώνει τα πάντα… 

Όλη η Αλήθεια σε μια εικόνα

Πηγή : https://pmgrigorios.wordpress.com/
Τὸ-ἔγκλημα-δὲν-στρέφεται-κατὰ-τοῦ-ἐγκληματία1
Σιωνιστές οι εχθροί της  ανθρωπότητας

Kέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε

Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

"Αι γενεαί πάσαι - Νενίκηνται της φύσεως οι όροι"


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Ιανουαρίου ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού, Αλεξάνδρας μάρτυρος, συζύγου Διοκλητιανού και των θεραπόντων αυτής Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου, οσίων Αναστασίου του Σιναΐτου και Μαξιμιανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Παναγίας Χρυσαφιτίσσης της εν Μονεμβασία.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰανουάριος, Ἐπίσκοπος Βενεβέντου, Πρόκουλος ἢ Πρόκλος, Σῶσσος, Φαῦστος, Ἀκουτίων ἢ Ἀκουστίων καὶ Εὐτύχιος, ἔζησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ὅταν ἡγεμόνας στὴν Καμπανία τῆς Ἰταλίας ἦταν ὁ Τιμόθεος.

Οἱ Ἅγιοι συνελήφθησαν ἐπειδὴ ἦσαν Χριστιανοὶ καὶ ὑποβλήθηκαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια.

Καθηγητὴς Δογματικῆς Α.Π.Θ. Δημήτριος Τσελλεγίδης 28.4.2010 :

...Ἀτυχῶς, ἡ Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ προβληματικά, θεολογικῶς, οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα, στὸ πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἔγινε αἰτία γιὰ τὴν διασάλευση τῆς λατρευτικῆς καὶ διοικητικῆς ἐνότητας τῶν νεοημερολογιτῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους παλαιοημερολογῖτες ζηλωτές. Μὲ τοὺς παλαιοημερολογῖτες Ὀρθοδόξους ἔχουμε κοινὴ πίστη. Μὲ αὐτούς, ὅμως, δὲν γίνεται καμμία προσπάθεια ἑνότητας. Γιατί αὐτὴ ἡ μεροληπτικὴ τακτική; Γιατί τόση ἐπιμονὴ στὴν ἕνωση μὲ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀφίστανται τῶν αἱρέσεών τους; Γιατί δὲν ὑπάρχει καμμιὰ διάθεση ἑνότητας μὲ τοὺς παλαιοημερολογῖτες καὶ γιατί ἀντ᾿ αὐτῆς ὑπάρχει διωγμὸς ἐναντίον τους; Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀπασχολήσει, θεολογικὰ καὶ ἀγαπητικά, τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφ᾿ ὅσον συμβαίνει νὰ εἶναι κοινὴ μεταξύ μας ἡ Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ καταγραμμένη μετὰ τὸ 1920 ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μας μπορεῖ νὰ βοηθήσει, ἀμοιβαίως, σὲ αὐτοκριτική, γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους ἑνότητας καὶ κοινωνίας μεταξύ μας...


ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ "Από το πάθος στην Ανάσταση"

Φωτογραφία του Eythimios Bardakas.

Ο Άγιος Θεόδωρος : ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76)  λέγει: «Το κοινωνείν μετά των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φίλος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξορία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται».


Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας, λέγει καθαρά για τους αιρετικούς: 
«Μη λαμβάνεται αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε» (Β/ Ἰω. 10

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Μια υποστηρικτική φωνή για την επιστολή μου στον Τσίπρα [ΒΙΝΤΕΟ 2016],


Παναγία η Χρυσαφίτισσα

Η βυζαντινή πόλη της Μονεμβασιάς, χτισμένη στο φρούριο της χερσονήσου ( 6ος – 7ος αι. ), το "περιώνυμον και υπερνεφελές" κατά τον ιστορικό Φραντζή, είχε περιπετειώδη αλλά και αξιόλογη ιστορία, καθώς μαρτυρούν τα σωζόμενα ερείπια από τα μεσαιωνικά μνημεία τέχνης. 


Η κάτω πόλη, χτισμένη στα κράσπεδα του βράχου, είχε κι αυτή αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα παχειά τείχη, τα ποικίλα οικοδομήματα και οι πολλές εκκλησίες. 
Ιδιαίτερα αξιόλογη από αυτές είναι η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, χτισμένη τον 17ο αι. στη θέση άλλου, παλιότερου ναού, της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μέσα εκεί είναι τοποθετημένη η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του 15ου- 16ου αιώνος.
 
Σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεμβασιά έφθασε μόνη της με τρόπο θαυμαστό, στο σημείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσαφίτισσας.
 

Μητρ. κ. Αμβρόσιος : ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΗΡΩΑ!

ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ

ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ!

_______Ο πολυσέβαστος και πολυ-αγαπητός μας κ. Ιάκωβος Τσούνης, ο νεώτερος Βεταράνος του β΄Παγκοσμίου Πολέμου, δέκατος τρίτος υιός μιάς πολυτέκνου οικογενείας από την Εγλυκάδα Πατρών, εξωτερίκευσε την αγωνία της ψυχής του για το κατάντημα της Ελλάδος σήμερα! Ήταν αυτός, πού, έφηβος ών, μετέβη αυτόκλητος στο πολεμικό μέτωπο της Αλβανίας και υπερασπίσθηκε την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα της Πατρίδος μας. Έκτοτε κατέστη ένα Σύμβολο! Ένα αξεπέραστο ΠΡΟΤΥΠΟ!
________Ο πολεσέβαστος αυτός άνθρωπος κατέστρωσε, λοιπόν, σε ένα κομμάτι χάρτου τήν αγωνία της ψυχής του!  Υποκλινόμεθα με ευλάβεια πρός τόν Εθνικόν Αυτόν Ήρωα και μεταφέρουμε εδώ το αξεπέραστο σε αξία κείμενο αγωνίας για την Ελλάδα μας.
Αίγιον, 20 Απριλίου 2016
+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

***********************************

ΦΩΝΗ ΘΛΙΨEΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γράφει ο Μακρυγιάννης τα ξηµερώµατα της 2 πρὸς 3 Σεπτέµβρη του 1843, τῆς ἱστορικὴς ἐπανάστασης ἐναντίον τῆς ὀθωνικῆς ἀπολυταρχίας :

«Πιάνω καὶ φκιάνω µίαν σηµαίαν καὶ γράφω: «Ἐθνικὴ Συνέλεψη, Σύνταγµα…  τελειώνοντας αὐτό, ἔφκιασα τὴ διαθήκη µου…  σηκώνεται ἀπόψε ἡ σηµαία τῆς λευτεριᾶς ἀναντίον τῆς τυραγνίας. Πατριῶτες! Πεθαίνω διὰ τὴν πατρίδα…  ∆ὲν µπορῶ, πατρίδα, νὰ σὲ βλέπω τοιούτως καὶ τῶν σκοτωµένων τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γριγὲς νὰ διακονεύουν καὶ τὶς νιὲς νὰ τὶς βιάζουν διὰ κοµµάτι ψωµὶ εἰς τὴν τιµὴν τους οἱ ἀπατεῶνες τῆς πατρίδος».

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η υπακοή του Μεγάλου αγ. Αντωνίου στον υποτακτικό του [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Παλαιών Πατρών Γερμανός :

"...ὦ γένος τῶν Ἑλλήνων, φυλὴ Ἑλληνική, δύο φορὲς δοξασμένοι ἀπὸ τοὺς Πατέρες σας, ὁπλισθῆτε μὲ τὸν ζῆλον τοῦ Θεοῦ, ἕκαστος ἐξ ὑμῶν ἂς ζωσθῇ τὴν ῥομφαῖαν του, διότι εἶναι προτιμώτερον νὰ ἀποθάνῃ τις μὲ τὰ ὅπλα ἀνὰ χεῖρας, παρὰ νὰ καταισχύνῃ τὰ ἱερὰ τῆς Πίστεώς του καὶ τὴν Πατρίδα του.."

Πειραιώς Σεραφείμ: «Χρειάζεται σαφής προσανατολισμός...»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 4 Επιμορφωτικά Σεμινάρια που οργάνωσε ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς.
Σε επετειακή εκδήλωση την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ επέδωσε τα αναμνηστικά και τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης σε όσους συμμετείχαν.
Την εκδήλωση άνοιξε με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς υπό την διεύθυνση του Διευθυντού της Σχολής Πρωτ. Γρηγορίου Καραλή.

ΕΝΩΣΙΣ Ή ΥΠΟΤΑΓΗ; --- του αείμνηστου Σεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ. Δια μίαν νέαν Εκκλησίαν

Μέσα στη χαρακτηριστική των καιρών μας γενική σύγχυση και ανατροπή των εννοιών, γίνεται ένα σοβαρό μπέρδεμα, που προσβάλλει ό,τι ιερότερο σ΄ αυτό τον κόσμο, την αγία μας Εκκλησία, και θέτει σε κίνδυνο ό,τι πολυτιμότερο, τη σωτηρία μας. Ποιο είναι το μπέρδεμα; Θα το εκθέσω απλά· Γνώρισμα της μίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είναι η οικουμενικότητα, το να απλώνει, δηλαδή, την αγάπη και να προτείνει τη σωστική δύναμή της σε όλη την οικουμένη. Η Εκκλησία, κατά το παράδειγμα του Κυρίου και Αρχηγού της Ιησού Χριστού, «θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. 2, 4). Σε καμμία περίπτωση, όμως και για κανένα λόγο η Εκκλησία δεν αδικεί την αλήθεια, για να εξυπηρετήσει δήθεν την αγάπη, διότι αποκομμένη από την αλήθεια η αγάπη εκφυλίζεται σε απάτη. Αυτή την απάτη προβάλλει εντυπωσιακά και φαντασμαγορικά η αίρεση του Οικουμενισμού. Αν μας ενοχλεί η μαζοποίηση και χυλοποίηση των πάντων κάτω από τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης, δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη η μετάλλαξη της οικουμενικότητος της Εκκλησίας στο πονηρό και διάτρητο οικουμενιστικό μοντέλο, που προωθεί ο Οικουμενισμός ανασταίνοντας τον σαρωτικά απέλπιδα συγκρητισμό. Αυτός θα αποτελεί τη βάση της προσχεδιασμένης και ήδη εκκολαπτόμενης νέας εκκλησίας. Αλλά το άρθρο αυτό δεν προτίθεται να αναφερθεί διεξοδικά στην αίρεση του Οικουμενισμού, για την οποία άλλωστε έχουν γραφεί και γράφονται πολλά. Ο γράφων, ως μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και χωρίς καθόλου να αμφισβητεί την ορθοδοξία οποιουδήποτε άλλου ορθοδόξου, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την αγωνία και τον πόνο του για τα τεκταινόμενα εις βάρος της Ορθοδοξίας· Εν ονόματι της οικουμενιστικής ενότητος και αγάπης καταπατούνται κατάφωρα και ασύστολα θεσμοί αιώνων. Παραθεωρείται ως ξεπερασμένο και αναχρονιστικό το ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας, διαγράφονται ιεροί κανόνες, αθετείται η ευαγγελική γραμμή, την οποία με ακρίβεια και φόβο Θεού ακολούθησαν οι άγιοι πατέρες μας, και επιχειρείται η «μετάθεσις ορίων» τα οποία εκείνοι έθεσαν και υπερασπίσθηκαν με θυσίες, δάκρυ και αίμα.