Η ΨΥΧΟΚΟΡΗ --- του Αλέξ. Παπαδιαμάντη

Παρεπίδημος ἤμην τὸν καιρὸν ἐκεῖνον εἰς τοὺς λόφους τῆς Δεξαμενῆς, εἰς τοῦ Λυκαβηττοῦ τὰ κράσπεδα. Μεγάλη πελατεία ὑπῆρχε, συντυχίαι αἰσθηματικαὶ ἐγίνοντο, ὡς καὶ ὁμιλίαι σοβαραί, γύρω εἰς τὰς πρασιὰς καὶ τοὺς καλαμῶνας. Σοβαροὶ ἄνδρες, ὑποστράτηγοι, δικηγόροι, καθηγηταί, ἐσχημάτιζον κύκλους εἰς τὴν σκιὰν τῶν λευκῶν, καὶ συνεζήτουν ἐμβριθῶς τὰ νέα τῆς ἡμέρας. Ζωηροὶ νέοι ἐθορύβουν, ἐμυκτήριζον, διεκωμῴδουν πτωχοὺς καὶ πλάνητας δυστυχεῖς, τοὺς ὁποίους ἐφαντάζοντο μωροτέρους τῶν ἑαυτῶν των. Σφηκιὰ λούστρων ἐβόμβει ἀνὰ τὰς πλατείας, τοὺς δρομίσκους καὶ τὰς βρύσεις. Τὸ Λουστραρχεῖόν των ἦτο ἐγκαθιδρυμένον ὀλίγον παραπάνω πρὸς βορρᾶν, εἰς μακρὸν ἰσόγειον οἴκημα, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐνοικιάσει πρὸ χρόνων ἐλθὼν ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ Μορέως ὁ λούστραρχος ὁ ἀνδραποδιστής των.

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

4. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων, που επειδή έφτασαν στη «θεωρία του Θεού» η Εκκλησία τους τιμά ως αγίους.

α. Αναφέρουμε την περίπτωση των τριών παίδων της Παλαιάς Διαθήκης, που ρίχτηκαν στην «επταπλασίως» καείσα κάμινο. Την κάμινο αυτή ο άγγελος Κυρίου, δηλ. ο Χριστός την κατέστησε δροσοβόλο για να μη καίγονται οι τρεις παίδες. Το γεγονός αυτό προβάλλει πολύ έντονα η Εκκλησία, γιατί εδώ έχουμε μιά χαρακτηριστική περίπτωση θέωσης των τριών παίδων, τους οποίους γιορτάζει στις 17 Δεκεμβρίου.

π Θεόδωρος Ζήσης Ομιλία περί Οικουμενισμού


Ύμνοι εις την Θεοτόκον Greek Orthodox Hymns to the Mother of God -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου οσίου, Θεοκλήτου.

Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγομένους προφῆτες. Ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα πρὸ Χριστοῦ καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Συμεών. Πατρίδα εἶχε τὴν Ἐλκεσέμ, γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε καὶ Ναοὺμ ὁ Ἐλκεσαῖος.  Τὸ βιβλίο τῆς προφητείας του ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μικρὰ κεφάλαια καὶ ἀφορὰ τὴν τύχη τῆς πόλης Νινευῆ.  Στὸ Α’ κεφάλαιο, ὑμνεῖ τὸν Θεό.  Στὸ Β’ κεφάλαιο, προαναγγέλλει τὸν ὄλεθρο τῆς Νινευῆ μὲ τὰ ἅρματά της, τοὺς Ἱππεῖς καὶ τοὺς θησαυρούς της.  Στὸ Γ’ κεφάλαιο, χαρακτηρίζει τὴ Νινευὴ σὰν πόλη τῶν αἱμάτων, τοῦ ψεύδους, τῆς μεγάλης ἀδικίας καὶ πορνείας.  Ἂς δοῦμε, ὅμως, τί λέει γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους τέτοιας πόλης, καὶ τί γι’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Κύριο:  «Χριστὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ γινώσκων τοὺς εὐλαβουμένους αὐτὸν καὶ ἐν κατακλυσμοὶ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τοὺς ἐπεγειρομένους, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώξεται σκότος». Ναούμ, Α’ 7 – 8.  Δηλαδὴ ὁ Κύριος εἶναι εὐεργετικὸς γιὰ ἐκείνους ποὺ μένουν κοντά Του στὶς ἡμέρες τῶν θλίψεών τους.  Γνωρίζει ὁ Κύριος καὶ περιβάλλει μὲ συμπάθεια ἐκείνους ποὺ Τὸν σέβονται.  Ἐναντίον ὅμως τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ ἀλαζονικὰ μὲ κάθε εἴδους ἁμαρτία ἐγείρονται ἐναντίον Του, θὰ ὁρμήσει σὰν κατακλυσμὸς γιὰ νὰ τοὺς ἐξαφανίσει τελείως. Θὰ καταδιώξει τοὺς ἐχθρούς Του καὶ θὰ τοὺς κυριεύσει τὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου. Ὁ Προφήτης Ναοὺμ πέθανε εἰρηνικὰ καὶ τάφηκε στὸν τόπο τῶν πατέρων του.

Κάποιος αδελφός έκανε μια ερώτηση σ΄ έναν άγιο Γέροντα

“Ας υποθέσουμε -είπε- ότι βλέπω κάποιον να κάνει κάτι και το λέω αυτό σε κάποιον άλλο, και βλέπω ότι δεν τον κατακρίνω, αλλά απλώς το συζητούμε. Αυτό παύει να είναι κατάκριση;”
Ο Γέροντας είπε: “Εάν μιλάς με εμπάθεια έχοντας κάτι εναντίον του, είναι κατάκριση, αν όμως είσαι ελεύθερος από πάθος, δεν είναι κατάκριση. Αλλά για να μη μεγαλώνει το κακό, η σιωπή είναι προτιμότερη”.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος :

Από τους βίους των Αγίων γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος είναι μία ύπαρξις με τας πλέον μεγάλας διαστάσεις : εκτείνεται από του διαβόλου μέχρι του Θεού, και δύναται να γίνη και Θεός κατά χάριν, και διάβολος κατά την ελευθέραν βούλησίν του. Μέσα εις κάθε αμαρτίαν υπάρχει και ολίγον τι του διαβόλου. Δια της φιλαμαρτίας και της εκουσίας και επιμόνου παραμονής εις την αμαρτίαν ο άνθρωπος βαθμιαίως διαβολοποιείται, μεταβάλλεται βαθμιαίως εις διαβολάνθρωπον και δημιουργεί θεληματικώς την κόλασιν δια τον εαυτόν του. Διότι κάθε αμαρτία είναι μία μικρή κόλασις. Αντιθέτως, μέσα εις την Εκκλησίαν του Χριστού, δια των Αγίων Μυστηρίων και των αγίων ευαγγελικών αρετών, ο άνθρωπος πληρούται με τον Θεάνθρωπον Χριστόν, ενδύεται τον Χριστόν, και μεταμορφώνεται βαθμιαίως εις άνθρωπον χριστοφόρον και χριστοειδή, «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφεσ  Δ:13, Κολ: Α:28). Γίνεται βαθμηδόν θεάνθρωπος κατά χάριν και κατ’ αυτόν τον τρόπον αποκτά μέσα εις την ψυχήν του τον Παράδεισον. Διότι εκάστη αγία ευαγγελική αρετή είναι μικρός παράδεισος δια την ψυχήν.

Ο +Ι.Γ.Ζ. άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟΝ κ. ΖΟΥΡΑΡΙ !!!! -- του Μητρ. Καλαβ...":

Μια ερώτηση με υποσημιώσεις:
Γιατί όλοι εσείς οι αριστεροί ( βαρέθηκα να βλέπω αριστερούς πολιτικούς και δημοσιογράφους ζάμπλουτους ) σπουδάζετε τα παιδιά σας στα κολλέγια της Αγγλίας και της Αμερικής;
Γιατί δεν τα στείλατε λ.χ. στην Κούβα ή στο ανατολικό μπλόγκ;
Εσείς γιατί δεν πήγατε στην Κούβα να ζήσετε με τον εβραίο δικτάτορα με τα δεκάδες στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου στοίβαζε τους πολιτικούς αντιπάλους;

Διότι πολύ απλά είστε δαιμονισμένοι, και θέλετε να εξαφανίσετε ότι χριστιανικό και ελληνικό έχει απομείνει.

Όταν ήρθε ο Κλίντον, στήσατε λαϊκό δικαστήριο στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Καζάκο, ( αυτή κι αν ήταν θεατρική παράσταση) αλλά τώρα ως εξουσία γλείφετε τον Αμερικάνο.
Ο Αμερικάνος ήταν και είναι ο χορηγός σας - Και έχετε το θράσος να μιλάτε κι απο πάνω
Αλλά ποιος να σας πει την αλήθεια κατάμουτρα; μήπως η Νεοταξίτικη εκκλησία;

ΨΕΥΔΟ ΘΕΙΟ ΕΛΕΟΣ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ -- του Αλέξανδρου Τζούπη

Στο Κοράνι, στην αρχή κάθε κεφαλαίου(εκτός ενός) είναι γραμμένη και απαγγέλλεται από τους Μουσουλμάνους η εξής επίκληση:  Στο όνομα του Αλλάχ(Θεού), του εξ ολοκλήρου-απόλυτα ελεήμονα-Παντελεήμονα (al-Rahman), του (συγκεκριμένα) ελεήμονα , πολυεύσπλαχνου (al-Rahim)  -  Bismillah al-Rahman al-Rahim. Αυτή απαγγέλλεται επίσης και πριν από κάθε γεύμα, προσευχή ή εργασία.
Επιπλέον στο Κοράνι αναφέρονται τα εξής:
Quran 59,22: He is Allah , other than whom there is no deity, Knower of the unseen and the witnessed. He is the Entirely Merciful, the Especially Merciful.
Aayah 156, Surah Aaraf  «Φέρνω την τιμωρία μου σε όποιον θα το κάνω, αλλά το έλεος Μου περικλείει όλα τα πράγματα."
Aayah 107 of Surah Aaley Imran   «... Αλλά εκείνοι με χαρούμενα πρόσωπα θα είναι στο έλεος / παράδεισο του Αλλάχ, εκεί να υπάρχουν.»  - Εδώ ταυτίζεται ο παράδεισος με το Θείο Έλεος!
Συγκεκριμένα αν κάποιος ρωτήσει έναν Μουσουλμάνο σήμερα ποιος είναι ο Αλλάχ, η απάντηση του Μουσουλμάνου με βάση το Κοράνι θα είναι:  Ο πιο Ελεήμων, ο Μεγαλόψυχος, ο Διανομέας – Χορηγός του Ελέους.
Όταν ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωνε πριν ένα χρόνο περίπου το έκτακτο Ιωβηλαίο Έτος του Θείου Ελέους επεσήμανε την έμφαση που δίδεται στο έλεος του Θεού τόσο στο Ισλάμ όσο και στον Ιουδαϊσμό* τονίζοντας ότι μία πτυχή του ελέους ξεπερνάει τα όρια και πλαίσια της Εκκλησίας. Ο πάπας ώθησε τους παπικούς να χρησιμοποιήσουν το έτος ελέους έτσι ώστε να μάθουν περισσότερα για το Ισλάμ και για άλλες θρησκείες έτσι ώστε να εξαφανίσουν κάθε μορφή βίας, διακρίσεων, ασέβειας και συντηρητισμού…
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΨΕΥΔΟ ΘΕΙΟ ΕΛΕΟΣ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ -- ...":

Τι είναι ο Θεός και τί τον κάναμε; Στα μέτρα του ο καθένας!! Επιζητούμε το έλεός Του με λάθος τρόπο, αντίθεες πράξεις, λατρεία που δεν έχει ουδεμία σχέση ο Θεός της χαράς και της αγάπης με αυτά! Ο Πατέρας μάς ανέχεται με τόσα και τόσα σφάλματα, στέλνει προφήτες τούς διώχνουμε, στέλνει και το Γιό Του μπας και ξεστραβωθούμε αλλά εκεί.. εμείς, το χαβά μας! Στις αγκυλώσεις μας και παρεκτροπές μας, στα λάθη μας και στις ανεπάρκειές μας! Φως σας στέλνω και σεις το βλέπετε ως απλόν άνθρωπο, την Αλήθεια σας στέλνω και σεις μου την σταυρώνετε στο ξύλο, τον Ήλιο της δικαιοσύνης σας στέλνω και ΄σεις αποδίδετε δικές σας περί δικαίου κρίσεις! Οδό Ζωής σας αποκαλύπτω και σεις σφάζεστε μεταξύ σας, αρπάζετε για να έχετε κτήματα, και ενώ γνωρίζετε την αθλιότητα του θανάτου που όλο το ανθρώπινο γένος γεύεται! Έλεος ζητείτε αλλά ο ένας έχει τράπεζα του Βατικανού και τοκίζει,ο άλλος σφάζει την εικόνα μου στο γόνατο υπέρ μου!
Θέλετε  Έλεος ε... ναι περάστε από το ταμείο...

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας 

"Εδώ ... είναι ο λόγος για το Ιωβηλαίο: Επειδή τώρα είναι η ώρα για έλεος. Είναι ευνοϊκός ο καιρός για να θεραπευτούν πληγές, ένας καιρός που δεν θα πρέπει να κουραζόμαστε να συναντάμε όλους εκείνους που περιμένουν να δουν και να αγγίξουν με τα χέρια τους τα σημάδια της εγγύτητας του Θεού, ένας καιρός να προσφέρουμε στον καθένα έναν δρόμο για συγχώρεση και συμφιλίωση” (Ομιλία 11 Απριλίου 2015).

Άρα εδώ βλέπουμε από τον πάπα Φραγκίσκο και για ποιόν λόγο έγινε η Κολυμπάριος Σύνοδος εντός του συγκεκριμένου Έτους Ελέους εντελώς συμπτωματικά!!! Για να θεραπευτούν πληγές και για να συγχωρεθούν και να συμφιλιωθούν οι "δύο πνεύμονες". Ο πάπας ήταν αρκετό ότι ήρθε στην Μυτιλήνη και έκανε πράξη την συμπροσευχή και το κοινό ποτήριο..... 

ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟΝ κ. ΖΟΥΡΑΡΙ !!!! -- του Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΖΟΥΡΑΡΙ

Ὁ Κων/πόλεως Ἄνθιμος καί ἡ περί ἐκεῖνον Ἱ. Σύνοδος ἐξ ἄλλων δώδεκα Ἀρχιερέων:

«Ὁ μισόκαλος καὶ ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τὸν σῖτον. Ἔνθεν τοι καὶ ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καὶ λυμαίνονται τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καὶ ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρὰ καὶ μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐν ἐσχάτοις δὲ χρόνοις ὁ πονηρὸς διέσπασεν ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔθνη ὁλόκληρα τῆς Δύσεως, ἐμφυσήσας τοῖς ἐπισκόποις τῆς Ῥώμης φρονήματα ὑπερφιάλου ἀλαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας ἀθέσμους καὶ ἀντευαγγελικάς» 


[
ω. Καρμίρη, .., σσ. 933-934, 942]

Μέγιστα γαρ εσφάλησαν και πάμπλειστα Λατίνοι• πας των πατέρων ο χορός αυτούς καταδικάζει,

Ο όσιος Μελέτιος, ο Ομολογητής, ο Γαλησιώτης (13ος αιών), σε ποιητικό λόγο, γράφει για τους αιρετικούς Παπικούς.
Ο τίτλος της σχετικής ογδόης υποθέσεως είναι : «Ότι αιρετικοί εισίν οι Ιταλοί και οι συγκοινωνούντες αυτοίς απόλλυνται»

Νυν δε της υποθέσεως άρχομαι της ογδόης,
εν η καθυποδείξω σοι, Θεού τη συνεργία,
ότι, καν λέγωσί τινες των καθ΄ ημάς ποιμένων
εξ αμαθείας των Γραφών ή καθ΄ ετέρους τρόπους
ως Ιταλών τα σφάλματα βραχύτατα τυγχάνει,
ως ουκ εισίν αιρετικοί μηδ΄ αποκεκομμένοι
του των πιστών συστήματος εκ τινος των αγίων,
ουδέ το τούτοις κοινωνείν σφάλμα ψυχής και βλάβη
ψευδώς φασι, κακώς φασι, μακράν της αληθείας.
Μέγιστα γαρ εσφάλησαν και πάμπλειστα Λατίνοι·
πας των πατέρων ο χορός αυτούς καταδικάζει,
αιρετικοίς συντάττεται και σύμπας ο Λατίνοις

συγκοινωνών μεμέρισται Χριστού και των αγίων.

ΜΑΣΩΝΙΑ – ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ -- Γράφει ο πρωτοπρ. π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Μία απάντησις εις εν σχόλιον

Εδιάβασα κάπως αργοπορημένα το σχόλιο του μαχητικού αγωνιστού κ. Μανώλη Μ. Μηλιαράκη (στο εξής κ. Μ.Μ.Μ.) στην «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» της 20ης Οκτωβρίου 2016 για το άρθρο μου «ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ», που είχε δημοσιευθεί ως βασικό άρθρο στον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» της 30ης Σεπτεμβρίου 2016.
Απαντώ μέσω του «ΟΡΘ. ΤΥΠΟΥ» και όχι μέσω της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ» για δύο λόγους:
Πρώτον, επειδή εδιάβασαν το άρθρο μου οι αναγνώστες του «Ο.Τ.» και ως εκ τούτου είναι εις θέσιν να αξιολογήσουν και το επικριτικό σχόλιο του κ. Μ.Μ.Μ. αλλά και την δική μου απάντηση. Και, δεύτερον, γιατί η επίκριση βασικών άρθρων του «Ο.Τ.» δεν περιορίζει την μομφή και την ευθύνη στο πρόσωπο του συντάκτου τους –και εν προκειμένω στο πρόσωπο μου– αλλά την επεκτείνει και στην Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδος.

Τους αγίους, τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες. Τους μάρτυρες και τους οσίους. -- του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

 α. Μάρτυρες είναι όσοι πιστοί οδηγήθηκαν στο μαρτύριο. Σε αυτά συνήθως υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Το γεγονός και μόνο το ότι άντεξαν τα βασανιστήριά τους, χωρίς να προδώσουν την πίστη τους στο Χριστό, σημαίνει ότι οι πιστοί αυτοί έφτασαν σε κατάσταση θέωσης. Στην κατάσταση αυτή αναστέλλονται οι φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος μπορεί να αντέχει το μαρτύριο. Δεν πονάει όταν βασανίζεται, ή πονάει τόσο λίγο, ώστε ο πόνος να είναι υποφερτός. Για το λόγο αυτό, οι μάρτυρες ενώ βασανίζονταν, έψαλλαν και υμνολογούσαν το όνομα του Θεού!

Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ» ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ -- του Νικολάου Πανταζή, Αποτειχισθέντος θεολόγου

“Οι υιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμώτεροι
εις την εαυτών γενεάν
παρά τους υιούς του φωτός” (Λουκ. 16, 8).

Ο Βολταίρος που ήταν και ΑΘΕΟΣ, «υιός του σκότους», είπε κάτι που ανοίγει τα εμπαθή μάτια πολλών «υιών του Φωτός», και «ρεζιλεύει» τη Νέο-ορθόδοξη, Αντι-οικουμενιστική πρόοδο, στηλιτεύει την παραβιασμένη και πολύ περιορισμένη ελευθερία λόγου και αντι-λόγου, κονιορτοποιεί την υποτιθέμενη «δίκαιη και αδέσμευτη έκφραση», και ξεσκεπάζει την ατιμία, υποκρισία και ψευτιά των ΠΛΕΙΣΤΩΝ “ορθοδόξων” Ιστολογίων.
Τι είπε ο Βολταίρος;;;
«Μπορεί να διαφωνώ με τη γνώμη σου και να μισώ αυτό που πρεσβεύεις, αλλά θα έκανα το παν και θα υπεράσπιζα και με το τίμημα της ζωή μου ακόμη, το δικαίωμά σου να εκφράζεις ελεύθερα αυτό που πρεσβεύεις!»
Αυτό ισχύει απόλυτα και ταιριαστά για όλα τα ορθόδοξα κατά τα άλλα Ιστολόγια, κατευθυνόμενα και λογοκρισιακά, τα οποία μεν μονομερώς αναρτούν άρθρα επιθετικά,
***

Αυτή η συμπεριφορά της συγκεκαλυμμένης χειραγώγησης είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι είναι αιρετικοί.
Εάν έχεις την αλήθεια, γιατί φοβάσαι τον δημόσιο διάλογο;

ΣΤΑΥΡΟΣ

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (9) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ανδρέου του Πρωτοκλήτου αποστόλου.


Μορφὴ βιβλική. Φυσιογνωμία προνομιοῦχος καὶ διαλεχτή. Πρῶτος ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀποστόλους γνώρισε τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ πρῶτος κλήθηκε νὰ τὸν ἀκολουθήσει, γι’ αὐτὸ καὶ Πρωτόκλητος. Τὸ ὄνομά του τὸ ἱερὸ κατέχει ἰδιαίτερη θέση στὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων.
Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Ἔθνους μας.

Ὁ Aπόστολος Ἀνδρέας καταγόταν ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδᾶ τῆς Γαλιλαῖας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωνᾶ καὶ ἀδελφὸς τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου. Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν ψαράς. 

Χένρι Κίσιγκερ τ. υπ. εξ Η.Π.Α : να χτυπήσουμε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του,

The Greek people are a difficult if not impossible people to tame, and for this reason we must strike deep into their cultural roots. Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail, thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East.

Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατον να δαμάσει κάποιος τον Ελληνικό λαό. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές του ρίζες, μπορεί τότε να τον αναγκάσουμε να συμβιβαστεί. Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τα πολιτιστικά και ιστορικά του αποθέματα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά του να αναπτύσσεται, να διακρίνει τον εαυτό του, ή να αποδεικνύει ότι μπορεί να νικά, τοιουτοτρόπως να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικά απαραίτητα σχέδιά μας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

(Χένρι Κίσιγκερ τ. υπ.  εξ  Η.Π.Α.).

Ώρα για αλλαγή...


Είπε ο Αββάς Αντώνιος:

Να έχης μπροστά στα μάτια σου τον φόβο του Θεού. Να θυμάσαι Αυτόν οπού θανατώνει και ζωογονεί. Μισήστε κάθε σαρκική ανάπαυση. Απαρνηθήτε αυτήν εδώ την ζωή, για να ζήσετε με τον Θεό. Να θυμάστε τι υποσχεθήκατε στον Θεό. Γιατί, κατά την μέρα της κρίσεως, θα σας το ζητήση. Περάστε τον βίο σας με πείνα, με δίψα, με γύμνια, με αγρυπνίες, με πένθος, με κλάμμα, με στεναγμούς μες από τα βάθη της καρδιάς. Δοκιμάστε να δήτε αν είστε άξιοι του Θεού. Περιφρονήστε την σάρκα, για να σώσετε τις ψυχές σας.

Στροφή, στον Αναστάντα Χριστό.

Ο άνθρωπος είναι, πολλές φορές, δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του. Και στην πορεία της ζωής του αντιμετωπίζει την απελπισία, τα αδιέξοδα στα σοβαρά και καταθλιπτικά προβλήματά του και, κυρίως, εκείνα που έχουν σχέση με τον πνευματικό του αγώνα για τον καταρτισμό του. Πολλές φορές, δεν ημπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό του νικημένου και τότε νιώθει ολομόναχος και χωρίς στήριγμα στις προσπάθειές του. Όμως, ο θριαμβευτής Ιησούς μάς δίδει μια άλλη διάσταση και μάς βεβαιώνει ότι υπάρχει λύση στα προβλήματά μας, αφού Εκείνος μπορεί να νικήσει, ως νικητής, κάθε αντίθετο και αντιδραστικό, κάθε δύσκολο και ανθρωπίνως ακατόρθωτο. Στροφή, λοιπόν, στον Αναστάντα Χριστό. Να επανέλθουμε στο δρόμο που μάς καλεί ο Αναστημένος Χριστός.

«Παναγιώτατε»,

Αποκαλείτε τον πάπα «πεφιλημένο αδελφό» και το Βατικανό «σεβασμία και προσφιλή Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης».Τους προσφωνείτε, δηλαδή όπως θα προσφωνούσατε την αντιπροσωπεία κάποιου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, ωσάν ο Παπισμός να μην αποτελεί αίρεση, ωσὰν να είναι μέλη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ουδόλως επισημαίνεται το γεγονός, ότι ευρίσκονται εν αιρέσει και πλάνη. Ουδεμία νύξις γίνεται πάνω στις χαώδεις δογματικὲς διαφορὲς πίστεως, οι οποίες μας χωρίζουν απὸ την Παπικὴ παρασυναγωγή, η οποία επιμένει να ονομάζει εαυτὴν ως «Καθολικὴ Εκκλησία» και μάλιστα ως «αυθεντική», ενώ την Ορθόδοξη θεωρεί ως «ελλειμματική»! Και ουδεμία προσπάθεια να τους πείσετε, να εγκαταλείψουν την πλάνη του Παπισμού και να προσέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Το γεγονός δε ότι  κάνετε λόγο «διά την από κοινού πορείαν των δύο Εκκλησιών» και ότι «η χάρις του πανοικτίρμονος Θεού», «κατέστησεν ημάς» «των Αγίων Αποστόλων διαδόχους», (αναγνωρίζετε δηλαδή αποστολική διαδοχή στους Παπικούς), δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία, ότι  δεν θεωρείτε τον Παπισμό ως αίρεση αλλά ως πλήρη Ορθοδοξούσα Εκκλησία!!!
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Παναγιώτατε»,":

Διάβαζα το κείμενο διακοπής μνημοσύνου του Πατριάρχου από του Αγιορείτες Πατέρες και συγκινήθηκα με μία συγκεκριμένη παρατήρησή τους που είχα ομολογουμένως λησμονήσει τελείως. Λένε:
"Οὐδεὶς ἁγιορείτης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ τά φοβερὰ λόγια τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ποὺ εἶπε στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸ Ζωγραφίτη: “ ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ Υἱοῦ μου”."

Αμέσως συγκινήθηκα και σκέφτηκα όλο το σατανοκίνητο σχέδιο με την αγαπολογία των Οικουμενιστών - Πανθρησκειαστών που πηγάζει από την "λατρεία των καρδιών" - ειδώλων και τις δήθεν εμφανίσεις της Παναγίας που δήθεν ΑΠΑΙΤΕΙ συγκεκριμένα πράγματα και δήθεν αποκαλύπτει διάφορα σε μία ψεμματολογία που δεν έχει τέλος.....

«Ένα καρκίνωμα αποκόπηκε σήμερα από το σώμα του έθνους».

Στο δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974, η αβασίλευτη δημοκρατία συγκέντρωσε μεγάλη πλειοψηφία 69,2% έναντι 30,8% της βασιλευομένης. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δήλωσε ότι:

«Ένα καρκίνωμα αποκόπηκε σήμερα από το σώμα του έθνους».

Στις 21 Οκτωβρίου του 1994 κατέθεσε o ανθέλληνας Kων/νος Γλύξμπουργκ, προσφυγή κατά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, και τελικά με τις Μασονικές διασυνδέσεις(;), στις 28 Νοεμβρίου 2002 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδίκασε 13,7 εκατομμύρια ευρώ, την ταλαίπωρη Ελλάδα!


Μακρυγιάννης: Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: "Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν ἔχομεν….

Είναι η Ελλάδα εις θέσιν να μετανοήσει;

Ο μακρόθυμος Θεός μας, περιμένει την μετατροπή, την αλλαγή της καρδιάς μας, την μετάνοιά μας. Σαν τα Σόδομα γίνεται εκείνη η τοπική κοινωνία στην οποία εστιάζεται η βδελυγμία των αιρετικών δογμάτων του Οικουμενισμού, και ο ανήθικος τρόπος ζωής. Ο Λωτ προειδοποίησε τους γαμπρούς του δια την επερχόμενη Κρίση αλλά εχλευάσθη από αυτούς. Και οι γαμπροί του εκάησαν μαζί με όλους τους Σοδομίτες. Επίσης έχουμε το παράδειγμα της Νινευή. Οι Νινευίτες μετενόησαν και η κρίσις του Κυρίου ανεβλήθη. Αλλά η Ελλάδα;  Είναι η Ελλάδα  εις θέσιν να μετανοήσει; Η Ελλάδα  στην  οποία δεν υπάρχει καν συναίσθηση ανάγκης για μετάνοια;

***
Ο   Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Είναι η Ελλάδα εις θέσιν να μετανοήσει;":

Όχι
  βέβαια.

Λιθοβολισμὸς ἱερέα στὴ Γερμανία

  • Λιθοβολισμὸς ἱερέα στὴ Γερμανία
Ἡ εἴδηση εἶναι συνταρακτικὴ καὶ ταυτόχρονα ἀποκαλυπτική: «Μικρῆς ἡλικίας μουσουλμάνοι εἰσβολεῖς λιθοβόλησαν ἕναν Χριστιανὸ Αἰθίοπα ἱερέα (...) ἔξω ἀπὸ τὴν Φρανκφούρτη τῆς Γερμανίας δείχνοντας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, μὲ τὸν πλέον σαφὴ τρόπο, ποιὰ θὰ εἶναι ἡ Εὐρώπη ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς, μὲ τὴν συνεχιζόμενη εἰσβολὴ τριτοκοσμικῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν. (...) Ὁ ἱερέας 47 ἐτῶν βάδιζε πρὸς τὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Frankfurter Strasse, ὅταν μιὰ ὁμάδα μουσουλμάνων ἀγοριῶν, ἡλικίας ἀπό 10 ἕως 12 ἐτῶν, τοῦ πέταξε πέτρες, φωνάζοντας “Allahu Akbar” (= Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος). (...) Φυσικὰ τὸ περιστατικὸ δὲν εἶναι μεμονωμένο, καθὼς ὑπάρχει ἕνας αὐξανόμενος ἀριθμὸς τέτοιων ἐπιθέσεων, ἀκόμα καὶ μέσα στὰ “κέντρα προσφύγων” στὴ Γερμανία». Μία ἔκθεση, «ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα ‟Open Doors Germany” (= Ἀνοιχτὲς πόρτες στὴ Γερμανία), (...) ἀποκάλυψε ὅτι ὑπῆρξαν ὄχι λιγότερες ἀπὸ 743 ἀναφερόμενες ἐπιθέσεις ἀπὸ μουσουλμάνους κατὰ χριστιανῶν σὲ τέτοια κέντρα στὴ Γερμανία.

Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται -- ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 436 - 338 π.Χ.

«Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωµα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι εµαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωµα, την παρανοµία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιµονία». 

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται -- ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,...":

Όσον αφορά την δική μας δημοκρατία είμαι σίγουρος ότι παραμονές και Χριστούγεννα θα κρίνεται πάλι το μέλλον της χώρας. Τα κανάλια θα είναι συνδεδεμένα με τις Βρυξέλλες και το ΔΝΤ σε έκτακτα δελτία διαρκείας για να δούμε αν τελικά θα πάμε ή όχι σε 4ο μνημόνιο και ποιοι φυσικά θα είναι οι όροι αυτού και το αν θα μας βάλει πλάτες ο Ομπάμα ή ο Τράμπ. Θα λένε όλοι ότι είναι η κρισιμότερη διαπραγμάτευση από όταν ξεκίνησε η κρίση μέχρι σήμερα. Προδότες θα ανεβοκατεβαίνουνε και πάλι στις συνειδήσεις και στις συζητήσεις που θα γίνονται στα εορταστικά (λόγω
Xmas και Santa Claus ή λόγω κάποιου Χρήστου ή Χριστίνας) τραπέζια του λαού με τους λιγότερο πιστούς να βρίσκουν και πάλι δικαιολογία την επικαιρότητα για να χλευάσουν αυτούς που κρατάνε ακόμα και πιστεύουν σε ένα φανταστικό όπως λένε ον που δεν βοηθάει ποτέ και κανέναν ή που ακολουθούν τους "πάμπλουτους" παπάδες αγνοώντας βέβαια το ότι γενικεύουν και το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Οικουμενισμό. Και κατά αυτόν τον τρόπο και πάλι ελάχιστοι θα εορτάσουν και θα χαρούν πραγματικά την ημέρα που γεννήθηκε ο πραγματικός και μόνος Λυτρωτής, Σωτήρας και μόνος Άγιος αυτού του μάταιου κόσμου....

Ό μέθυσος ιερέας

ΖΕΙ ακόμα ο επίσκοπος πού διηγήθηκε τούτη την ιστορία. 
Είναι αληθινή ιστορία κι έχει βαθύ νόημα, γιατί αναφέρεται στην προσευχή των ζώντων για τούς τεθνεώτες.
 
Οι προσευχές αυτές πάντοτε εισακούονται, μα πιο πολύ την ώρα της θείας λειτουργίας.
 
0 επίσκοπος πού αναφέραμε είχε στην περιοχή του έναν ιερέα, τον παπα-Γιάννη, ευλαβικό και σ' όλους αγαπητό.
 
Μάλιστα στην άγία πρόθεση αργούσε λίγο, γιατί διάβαζε πολλά ονόματα.
 
Είχε όμως ένα φοβερό ελάττωμα' του άρεσε το κρασί. .
 

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

1. Η συζήτηση αυτή είχε αρχίσει με αφορμή την προσπάθεια ορισμένων να καταστήσουν αγίους μερικά εξέχοντα πρόσωπα του Νεοημερολογιτικού χώρου, όπως είναι οι λεγόμενοι «γεροντάδες» Παΐσιος μοναχός, Εφραίμ ησυχαστής, Εφραίμ Κατουνακιώτης, Ιάκωβος Τσαλίκης, Σωφρόνιος (Έσσεξ), Αμφιλόχιος Μακρής, κ.ά. Μάλιστα δημοσιεύτηκε φωτογραφία κάποιου ναού, που κτίστηκε πρόσφατα στον Έβρο αφιερωμένου σε τρεις από αυτούς. Επίσης, δημοσιεύτηκαν και φωτογραφίες από αγιογραφίες τους, που έκανε η Μονή Βατοπεδίου σε μετόχι της στο Πόρτο Λάγος. 
Εν τω μεταξύ, στη συζήτηση που επακολούθησε μεταξύ ομολογουμένως εκλεκτών αδελφών και εμού, τέθηκε θέμα για την ανακήρυξη κατά καιρούς και άλλων προσώπων, όπως του επισκόπου Ιππώνος (Αφρικής) Αυγουστίνου, των αυτοκρατόρων μας Θεοδοσίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Μικρού, Ιουστινιανού, της οικογένειας του τσάρου Νικολάου, του βασιλιά της Αγγλίας Εδουάρδου, των αγίων της Μυτιλήνης Νικολάου, Ειρήνης κτλ, του αγίου Εφραίμ της Μάκρης, του Ιωάννου Μαξίμοβιτς, του Λουκά Κριμαίας, και άλλων.

Του εκλεκτού αδελφού μας Ιουστίνου:


«Εστώς και θερμαινόμενος» από τις ζεστές και ορθάνοιχτες Παπικές αγκάλες της επιστροφής μας, συγκινούμενος από τα κροκοδείλια δάκρυα και τον Ορχηστρικό Χορό της Διαθρησκειακής Σαλώμης.


Εξ αιτίας αυτής της πονηράς αγάπης και αποδοχής της προτροπής του αρχεκάκου Όφεως, έπεσαν ο Αδάμ και η Εύα. 

Επάνω σ’ αυτήν ακριβώς την παμπόνηρη «αγάπη και αποδοχή» στηρίζεται ο έκφυλος Οικουμενισμός, το άρμα του Αντιχρίστου. 

«Ελάτε, να αγαπηθούμε ντάρλιγκς! Ας ενωθούμε στου Παπόδουλου Οικουμενισμού την καλόστρωτη και ανθοστόλιστη κοίτη! Ας περιφρονήσουμε τις διαφορές μας και ας εστιάσουμε στις ομοιότητές μας».

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10) μέρος


ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ... -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Παραμόνου Φαίδρου και των 370 μαρτύρων.

Μαρτύρησε μαζὶ μὲ ἄλλους 370 χριστιανοὺς στὰ μέσα του 3ου μ.Χ. αἰώνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δέκιος, ποὺ εἶχε κάνει πολλοὺς φόνους χριστιανῶν. Τότε λοιπόν, κοντὰ στὸν ποταμὸ Τίγρη ὑπῆρχαν ἰαματικὰ λουτρά. Στὰ λουτρὰ αὐτὰ εἶχε πάει καὶ ἕνας φανατικὸς λάτρης τῶν εἰδώλων, ὁ ἄρχων Ἀκυλίνος. Ὅταν ἔκανε θυσίες στὸ ναὸ τῆς Ἴσιδος, ἔδωσε διαταγὴ νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτὲς ὁ Παράμονος καὶ ἄλλοι 370 χριστιανοί, ποὺ εἶχαν συλληφθεῖ καὶ τοὺς κρατοῦσαν φυλακισμένους. Ὅλοι ὅμως ἀρνήθηκαν. Καὶ ἐνῶ γίνονταν οἱ εἰδωλολατρικὲς θυσίες, οἱ πιστοί του Χριστοῦ ἔψαλλαν «ψαλμοὶς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαὶ πνευματικαί», στὸν Σωτήρα τους. Ὁ Ἀκυλίνος, ἐξαγριωμένος ἀπὸ τὴν στάση τους, διέταξε νὰ τοὺς σκοτώσουν. Ὅρμησαν ἐναντίον τους οἱ στρατιῶτες, καὶ κτυπώντας τους μὲ τὶς λόγχες, καταξέσχισαν τὰ σώματά τους. Ἔτσι, μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα παρέδωσαν ὅλοι τὴν γενναία ψυχή τους στὸ στεφανοδότη Χριστό.

Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως"


Είπε Γέροντας:

Οι πονηροί λογισμοί μοιάζουν με τις μύγες που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. 
Αν λοιπόν τις σκοτώνεις τμηματικά, μία-μία καθώς μπαίνουν, δεν κουράζεσαι. Αν όμως αφήσεις να γεμίσει το σπίτι, πολύς κόπος θα χρειαστεί για να τις βγάλεις.
 Μπορεί βέβαια να το κατορθώσεις, μπορεί όμως να αποκάμεις και να τις αφήσεις να σου ρήμαξουν το σπίτι. 

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού του Παν. Αθηνών

- Ποιος φωτισμός τους πληροφορεί ότι «οι μερικοί (έστω) πιστοί και ευλαβείς Ορθόδοξοι», υπερασπιστές των Ιερών Κανόνων και της πατερικής παραδόσεως, στην περίπτωση, που, ό μη γένοιτο, δημιουργηθεί σχίσμα, αυτοί θα πρέπει να αποκοπούν από το σώμα της Εκκλησίας;

- Γιατί θέλουμε κάποιους και ευλαβείς και Ορθόδοξους, αλλά έξω από το σώμα της Εκκλησίας; Αν η Διοικούσα Εκκλησία εμμένει στις αιρέσεις, που καταδικάζουν οι Πατέρες και οι Ιεροί Κανόνες, και άρα, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι πλέον Εκκλησία αλλά «εκκλησία», δεν θα πρέπει να αποκοπεί η αίρεση από την Εκκλησία;       Πως εννοούν άραγε την Εκκλησία οι κ.κ. Ηγούμενοι; Και αιρετική και Εκκλησία; Ποιος πρέπει να αποκοπεί; από ποιόν; 

Φώτης Κόντογλου - Ἅγιος Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε»

Σήμερα Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Νίκωνος «τοῦ Μετανοεῖτε». Τὸν εἴπανε «Μετανοεῖτε», ἐπειδὴ ἔλεγε συχνὰ στοὺς ἀνθρώπους νὰ μετανοήσουνε, ὅπως ἔκανε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.

Πατρίδα τοῦ ἤτανε κάποια χώρα τοῦ Πόντου ποὺ τὴ λέγανε Πονεμωνιακή. Γεννήθηκε τὸν καιρὸ ποὺ βασίλευε στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς. Οἱ γονιοί του ἤτανε πλούσιοι, μὰ ὄχι μοναχὰ στὰ ὑλικὰ πλούτη μὰ καὶ στὰ πνευματικά. Γιὰ τοῦτο τὸν ἀναθρέψανε «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου». Καὶ ἐνῶ τὰ ἄλλα τὰ ἀδέρφια του καὶ οἱ φίλοι τοῦ ἤτανε παραδομένοι στὶς διασκεδάσεις καὶ στὰ ἱπποδρόμια, ὁ Νίκων ἀγαποῦσε τὴ θρησκεία, κ᾿ ἤτανε ταπεινὸς καὶ φρόνιμος σὲ ὅλα, λιγόφαγος, ἁπλὸς στοὺς τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τὰ μάτια του νὰ μὴν μπεῖ μέσα του ὁ σαρκικὸς πειρασμὸς ποὺ χαλᾶ τὴν ἁγνότητα τῆς νεότητος.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10) μέρος


Ομιλεί ο Σατανάς : Όλα επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων

Η δύναμις του Σατανά έγκειται εις αυτήν την φωτοφάνειάν του, εις τας περί αγάπης Θεού και του πλησίον θεωρίας του, εις τα δάκρυά του υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού! Εις τας τάσεις δημιουργίας μιας «νέας και υγιούς τάξεως πραγμάτων», εις τον πόθον της άρσεως του «σατανικού» σχίσματος των Εκκλησιών, εις το ενδιαφέρον δια την αναπροσαρμογήν του Ευαγγελίου εις τα σύγχρονα δεδομένα, εις την αναψηλάφησιν θεολογικών, ηθικών και Εκκλησιαστικών θεμάτων, διότι ναι μεν – ομιλεί ο Σατανάς – οι άγιοι Πατέρες ορθώς εδογμάτισαν, αλλά η πρόοδος του κόσμου, αι ανάγκαι της νέας κοινωνίας, η ύψωσις της διανοητικής στάθμης των ανθρώπων, η ασύλληπτος εξέλιξις του τεχνικού πολιτισμού, όλα ταύτα, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων….
***
Ο   Αλέξανδρος  άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ομιλεί ο Σατανάς : Όλα επιβάλλουν την επανατοποθέτ...":

Η κεφαλή της νέας Ψευδο-Εκκλησίας στην Ρώμη αναφέρει ότι η αιώνια καταδίκη δεν είναι ένας θάλαμος βασανιστηρίων αλλά η απόσταση από τον Θεό και αυτό είναι ο χειρότερος πόνος για μία καρδιά που δημιουργήθηκε για να βρει τον Χριστό. Είναι μία ανικανοποίητη καρδιά. Η ελπίδα μας είναι σε όσα ανοίγουν τις καρδιές μας για συνάντηση με τον Χριστό. Η θεωρία της λατρείας των καρδιών υπεισέρχεται παμπόνηρα και μέσα στην ανάλυση της ίδιας της Αγία Γραφής από τον μέγα διαστροφέα που γνωρίζει βέβαια ο ίδιος τι υπόβαθρο υπάρχει πίσω από την λατρεία των καρδιών.....Συμπληρώνει κατόπιν ο παμπόνηρος για να θολώσει τα νερά και για να μην τον καταλάβουν, ότι δεν πρέπει ποτέ οι Χριστιανοί να ομιλούν με τον Σατανά που αποπλανεί, που είναι ο πατέρας του ψέμματος και που καταστρέφει ζωές...

http://www.news.va/en/news/pope-eternal-damnation-is-not-a-torture-chamber-bu

Αλέξανδρος


***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ομιλεί ο Σατανάς : Όλα επιβάλλουν την επανατοποθέτ...":

Όπου πρέπει να πούνε την λέξη ψυχή και πνεύμα αυτοί τα αντικαθιστούνε με την λέξη καρδιά....αντικαθιστούνε το αληθινό, το αιώνιο και το άφθαρτο με το υλικό, το είδωλο, το φθαρτό και το πεπερασμένο...από αυτές τις καρδιές είναι και η αγάπη που ευαγγελίζονται οι Οικουμενιστές....

Ο ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς -- του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Πρόσφατα εξεδόθη η καταδικαστική απόφαση για τον γνωστό ιερομόναχο, ο οποίος μάχεται κατά των οικουμενιστών και αμφισβητεί την αγιότητα του Σμύρνης Χρυσοστόμου. Το μεγάλο του παράπτωμα ήταν ότι δεν μνημόνευε το Μητροπολίτη του κι εκείνος τον παρέπεμψε στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη, με την ίδια ευκολία που επί χρόνια παραπέμπει και τους λαϊκούς στα κοσμικά δικαστήρια, γιατί δεν συμφωνούν με τους λόγους και τις πράξεις του και διαμαρτύρονται με τρόπο γενναίο και δυναμικό. Ο π. Ευθύμιος είναι ευλαβέστατος κληρικός και θαρραλέος. Διατυπώνει τις απόψεις του τεκμηριωμένα και υπερασπίζεται την Ορθοδοξία. Σε μια εποχή μάλιστα όπου όχι μόνο οι λαϊκοί αλλά και οι περισσότεροι κληρικοί έχουν γίνει άνθρωποι του γλυκού και χλιαρού νερού, ο π. Ευθύμιος  απ΄ την ασκητική του βίγλα ανησυχεί και αντιστέκεται. Και αυτό είναι, που τον κάνει αξιοθαύμαστο και αξιομίμητο.                                             
Δυστυχώς, η εκκλησιαστική δικαιοσύνη αποφασίζει με τρόπο παράλογο, πιστεύοντας ότι έτσι θα προστατεύσει κάποιους άλλους «αθώους» μεγαλόσχημους κληρικούς. Η τακτική αυτή είναι θεομίσητη. Ο παραλογισμός συνεχίζεται με το να επιμένουν οι θύτες και διώκτες ότι ορθώς ενήργησαν και επιβάλλεται όλοι εμείς οι άλλοι, που δεν έχουμε τη δική τους εμπάθεια, να δεχτούμε και να σεβαστούμε τις εν «Αγίω Πνεύματι αποφάσεις τους». Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Οι χριστιανοί είναι δούλοι του Θεού και όχι δούλοι των εφήμερων εκκλησιαστικών αρχόντων. …..  

«Παυσάσθω ἡ καινοτομία μιαίνειν τήν ἀρχαιότητα».

Ἡ αὐθεντία καί ἡ Παράδοση τῆς ἀρχαίας Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μόνη βάση καί τό μόνο ἀσφαλές κριτήριο πιστότητας ἤ ἀποκλίσεως μιᾶς συγχρόνου Ἐκκλησίας. Κάθε Ἐκκλησία, πού καινοτομεῖ, ἀποκόπτει τόν ἑαυτό της αὐτομάτως ἀπό τήν ἑνότητα μέ τήν ἀρχαία Οἰκουμενική Ἐκκλησία. Ὁ πάπας Ρώμης Κελεστῖνος Α΄, σύγχρονος τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, προσηλωμένος στήν ἐκκλησιαστική ἀρχαιότητα, διεκήρυξε : «Παυσάσθω ἡ καινοτομία μιαίνειν τήν ἀρχαιότητα».

Καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος

Aυτή την εποχή όπως η σημερινή, που η κρίση έχει και έκταση και βάθος, η αποκλειστική σωτηρία μας είναι η Αλήθεια, που πρέπει να λέγεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, υπέρ όλων και εναντίον όλων και να υπηρετείται αντί πάσης θυσίας! Όλα τα άλλα, δήθεν διαλλακτικά και ειρηνικά, είναι παραπλανητικά, ηττοπαθή, υποκριτικά, καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος, ν' αποκοιμίζονται οι πιστοί, κι' οι υπηρέτες του διαβόλου, οι Παπόδουλοι  οικουμενιστές,  να δρουν ανενόχλητοι!

Πρωτ. Νικόλαος Μανώλης, Η ανακομιδή του ι. λειψάνου του πρωτομάρτυρος αγ. Στεφάνου


Ἐχθροὶ ἐντὸς τῶν τειχῶν -- Του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θέλει να  κάνει πράξη αυτό που ονειρευόταν, (δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη οραματιζόταν, γιατί επρόκειτο για δαιμονικό σχέδιο υποβάθμισης και περιφρόνησης της Ορθοδοξίας), ο οικουμενιστής Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο οποίος προκλητικά είχε καταπατήσει δόγματα, ιερούς κανόνες και παραδόσεις χάριν της ένωσης των εκκλησιών και έκρυβε τον παραλογισμό του με τα περί αγάπης πληθωρικά λόγια, τα οποία στην αρχή ακούγονταν ευχάριστα, αλλά στην πορεία αποδεικνύονταν προδοτικά για την Ορθοδοξία. 

Τελευταία ενημέρωση!

Σήμερα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016,στα δικαστήρια της Ευελπίδων στο κτήριο 8 και ώρα 9π.μ δικάζονται τρία εν Χριστώ αδέλφια μας γιατί ήταν μέσα σε αυτούς που αντιδράσανε για να μην παιχτεί η βλάσφημη παράσταση “ CORPUS CHRISTI “ στο θέατρο “ ΧΥΤΗΡΙΟ “ τον Οκτώβριο του 2012 στην οποία παρουσιάζανε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τους αγίους Αποστόλους ως ομοφυλόφιλους , και αντί η Ελληνική πολιτεία να επέμβει ως όφειλε βάση του νόμου και να σταματήσει αυτήν την αθλιότητα με βάση το άρθρο 5 παρ.1 του συντάγματός μας το οποίο λέει “ Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική ,πολιτική και οικονομική ζωή της Χώρας μας, εφόσον δεν προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το σύνταγμα ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ!"… H Ελληνική πολιτεία έστειλε τα ΜΑΤ έξω από το ΧΥΤΗΡΙΟ για να ρίξουν χημικά και να χτυπήσουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς για να μπορέσει να παιχτεί η βλάσφημη αυτή παράσταση κάτι που τελικά δεν έγινε ,αφού οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν πτοήθηκαν και δεν σταμάτησαν τον αγώνα τους μέχρι το τέλος.
Την μήνυση στους εν Χριστώ αδελφούς μας έκαναν η ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου , και ο σκηνοθέτης του έργου Λαέρτης Βασιλείου. 
Καλούνται όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι να συμπαρασταθούμε στους αδελφούς μας με την φυσική μας παρουσία και την προσευχή μας την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων στο κτήριο 8 και ώρα 9π.μ
Ενημερώστε τους αδελφούς.

Σπυρίδων Βούκαλης
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τελευταία ενημέρωση!":

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση!

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (7) μέρος


Του αείμνηστου Ι. Κορναράκης , Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ἡ σχετικοποίηση ἤ, μᾶλλον, ἡ ἀπόρριψη τῆς διαχρονικῆς παρουσίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἀπόρριψη τοῦ εὐαγγελικοῦ καὶ πατερικοῦ λόγου. Ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὴν παγκοσμιοποιημένη εἰκόνα της, εἶναι κενὸς λόγος. Ἡ «σύγχρονη» Ὀρθοδοξία εἶναι φάντασμα κακόγουστο μπροστὰ στὴν αὐθεντικὴ Ὀρθοδοξία τῶν Πατέρων.

Σιμωνόπετρα • Άγιον Όρος • Αγνή Παρθένε - Simonopetra • Mount Athos • Agni Parthene -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Στεφάνου ομολογητού, Ειρηνάρχου μάρτυρος.

Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του, Ἰωάννης καὶ Ἄννα, τὸν ἀνέθρεψαν κατὰ τὸν καλύτερο χριστιανικὸ τρόπο. Ὅταν μεγάλωσε, μορφώθηκε ἀρκετὰ καὶ ἀργότερα ἀναδείχθηκε ἡγούμενος στὸ περίφημο ὄρος τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου. Ὅταν ξέσπασε ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων, ὄχι μόνο δὲ συμμορφώθηκε μὲ τὶς αὐτοκρατορικὲς διαταγές, ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε αἱρετικοὺς τοὺς εἰκονομάχους βασιλεῖς. Καταγγέλθηκε στὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τὸν Κοπρώνυμο, ὁ ὁποῖος ἤλπιζε μὲ τὴν προσωπική του ἐπιβολή, ὅταν τὸν ἔφερνε μπροστά του, νὰ δαμάσει τὸ φρόνημα τοῦ Στεφάνου. Συνέβη ὅμως τὸ ἀντίθετο. Ὁ Στέφανος, ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μὲ «πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», δηλαδὴ μὲ πολλὴ παρρησία καὶ θάρρος στὸ νὰ διακηρύττει τὴν πίστη ποὺ ὁμολογοῦν ὅσοι εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἤλεγξε αὐστηρὰ κατὰ πρόσωπο τὸν Κοπρώνυμο. Αὐτὸς τότε τὸν ἔκλεισε στὴ φυλακὴ καὶ μετὰ ἀπὸ μέρες διέταξε νὰ τὸν θανατώσουν. Ἀφοῦ, λοιπόν, τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴν φυλακή, ἄρχισαν νὰ τὸν λιθοβολοῦν καὶ νὰ τὸν κτυποῦν μὲ βαρεία ρόπαλα. Ἕνα ἰσχυρὸ κτύπημα στὸ κεφάλι ἔδωσε τέλος στὴ ζωὴ τοῦ Στεφάνου, τὸ 767 μ.Χ. Κατόπιν τὸ σῶμά του τὸ ἔριξαν στὴν θάλασσα, ἀλλὰ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ποὺ τὸ βρῆκαν ὅταν τὰ κύματα τὸ ἔφεραν στὴν παραλία, τὸ ἔθαψαν μὲ τὴν ἁρμόζουσα τιμή.

Η (ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑ

Πώς ο φιλότουρκος πρωθυπουργός της Αλβανίας αποσταθεροποιεί τα Βαλκάνια

Σε πλήρη σύμπνοια και πιθανότατα σε συνεννόηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα διεκδικεί με πονηρό χαμόγελο τα πάντα για τη χώρα του. Ακύρωσε με τουρκική υπόδειξη τη συμφωνία Κώστα Καραμανλή και Σαλί Μπερίσα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Καταπιέζει με διάφορους τρόπους την ελληνική εθνική κοινότητα στην Αλβανία, με πρόσφατο παράδειγμα την κατεδάφιση ελληνικών οικιών στη Χειμάρρα. Ενθαρρύνει την ανθελληνική προπαγάνδα των Τσάμηδων, απογόνων των εγκληματιών πολέμου του 1941-44, και μέσω του Τσάμικου ζητήματος διεκδικεί ως αλβανική τη Θεσπρωτία. Ανακαλύπτει ανύπαρκτες μειονότητες στην Ελλάδα, συγχέοντας σκοπίμως τους Αλβανούς με τους αρβανιτόφωνους Ελληνες, τους υπερήφανους Αρβανίτες.

ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

Μιμηθείτε τον απόστολο. Αμάρτημα εξομολογημένο και μισημένο σβήνεται από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού. Έτσι, δεν θα καταλογιστεί στην τελική Κρίση. Αυτό έχοντας στο νου μας, ας φρονηματίζουμε πάντα τη ψυχή μας με την ελπίδα της σωτηρίας, διατηρώντας όμως αμείωτο μέσα μας το αίσθημα της αμαρτωλότητος. Ο Χριστός, με τη σταυρική του θυσία, έσκισε το χρεόγραφο όλων των ανομιών μας. Από μας ζητάει ζωντανή πίστη, ειλικρινή Εξομολόγηση, αγώνα εναντίον της αμαρτίας και μίσος για το κακό.

Ο γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και ιερέας πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός μιλά για τους ακολουθούντες το πάτριο εορτολόγιο.

"Ξέρετε αυτούς που κοροιδευτικά εμείς οι έξυπνοι υιοί τους ονομάζουμε Παλαιοημερολογίτες και που σήμερα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο τους αδικήσαμε. Διότι εμείς δεν κρατήσαμε Θερμοπύλες όπως αυτοί, οι τόσοι λίγοι. Εμείς υποχωρήσαμε και υποχωρούμε συνέχεια. Ο διάβολος μας κλέβει σιγά σιγά και με μαστοριά. Έγιναν τόσα βήματα με ξεκάθαρο το στόχο της ένωσης. Άρση αναθεμάτων, αναγνώριση μυστηρίων, αποδοχή αρχιερωσύνης και πρωτείο της τιμής. Και ορίστε σήμερα ενώπιον του κοινού ποτηρίου και του παπικού πρωτείου εξουσίας ο λαός του Θεού κοιμάται. Το πιο λυπηρό είναι οτι αυτοί που εχθρεύονται τους φιλότιμους και ειλικρινείς παλαιοημερολογίτες νομίζοντας ότι έτσι σαπουνίζουν την σπιλωμένη και προδομένη πίστη τους. Ο Χρόνος όμως θα τους νουθετήσει. Οι προθέσεις θα αποκαλυφθούν. Τα σχέδια και τα προγράμματα θα γίνουν έργα και τότε μαζί με όλους τους συντηριτικούς κληρικούς του νέου ημερολογίου θα κατανοήσουν ότι ο αγώνας που ξεκινούν τόσο αργά, δεν είναι παρά ο αγώνας που έχουν αρχίσει εδώ και τόσα χρόνια οι παλαιοημερολογίτες παππούδες μας".