Ερώτηση :

Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;

Z Kanon Anastaseos - Greek Orthodox Byzantine Chant


Απάντηση της “Κατάνυξης” στις απειλές υψηλά ιστάμενων εκκλησιαστικών προσώπων προς φίλους και συνεργάτες μας.

Χριστός Ανέστη!

Στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, με βαριά καρδιά, ως διαχειριστές του Ιστολογίου «Κατάνυξις», αναγκαστήκαμε από τις περιστάσεις να προβούμε σε αλλαγές στην εμφάνιση του Iστολογίου μας.
Οι αλλαγές αυτές (αμέσως αντιληπτές από τους πολλούς και πιστούς αναγνώστες μας) έγιναν για να προφυλάξουν τους εκλεκτούς φίλους και εξωτερικούς συνεργάτες μας, από άδικες και μνησίκακες κατηγορίες υψηλά ιστάμενων εκκλησιαστικών προσώπων, για τις δημόσιες και επώνυμες  τοποθετήσεις τους μέσω του ιστολογίου μας.
Είναι φανερό ότι η ορθόδοξη μαρτυρία του ιστολογίου μας, ο αγώνας μας κατά της αίρεσης του παπισμού και του οικουμενισμού, η διαρκής δημοσιοποίηση  και καταγγελία των φιλοπαπικών και φιλοοικουμενικών ενεργειών των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών προσώπων, ενοχλεί, ξεβολεύει και εξοργίζει τους υπεναντίους, που διυλίζουν τον κώνωπα, όταν ελέγχουν τις πράξεις άλλων, αλλά καταπίνουν αμάσητη την κάμηλο σε θέματα πίστης.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Τρίτη Διακαινισίμου. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. θεοδώρου Συκεώτου του οσίου, Νεάρχου μάρτυρος, Ναθαναήλ του αποστόλου.

Οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ ὁ Ἱερομάρτυρας, Νικόλαος ὁ Ὁσιομάρτυρας καὶ Εἰρήνη ἡ Παρθενομάρτυς, συγκαταλέγονται στὴ χορεία τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων καὶ μάλιστα ἐκείνων ποὺ μαρτύρησαν σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικὰ μὲ τὸν βίο τους γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Οἱ πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν Ἁγίων ἱστοροῦνται μὲ θαυματουργικὸ καὶ ἀποκαλυπτικὸ τρόπο ἀπὸ τὸ ἔτος 1959. Ἀπὸ μία ἀνασκαφὴ ποὺ ἔγινε στὴ Θερμὴ τῆς Λέσβου, ἀνακαλύφθηκε ὁ τάφος ἑνὸς ἀγνώστου προσώπου, ποὺ ὅπως ἀποκαλύφθηκε σὲ συνεχὴ ὁράματα, ἀνῆκε στὸν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ὁσιομάρτυρα Νικόλαο καὶ τὴν Ἁγία Εἰρήνη. Ὁ τάφος καὶ τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀνακαλύφθηκε στὶς 13 Ἰουνίου 1960.
Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ καταγόταν ἀπὸ τοὺς Μύλους τῆς Ἰθάκης καὶ γεννήθηκε τὸ ἔτος 1410.

"καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε!" Μας έκαναν Ουνίτες, και εμείς αντί αγώνα : Φούρνος να μη καπνίσει...

Συλλειτούργησαν μαζί την Ανάσταση στη Βοστώνη ο "Ορθόδοξος" Ουνίτης Αρχιεπίσκοπος των Ελλήνων "Ορθοδόξων" Μεθόδιος και ο Αρχιεπίσκοπος της Παπικής παρασυναγωγής  Καρδινάλιος Sean!!! 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Πάσχα Ρωμέικο

Ο μπάρμπα-Πύπης, γηραιός φίλος μου, είχεν επτά ή οκτώ καπέλα, διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών, όλα εκ παλαιού χρόνου και όλα κατακαίνουργα, τα οποία εφόρει εκ περιτροπής μετά του ευπρεπούς μαύρου ιματίου του κατά τας μεγάλας εορτάς του ενιαυτού, οπόταν έκαμνε δύο ή τρεις περιπάτους από της μιας πλατείας εις την άλλην διά της οδού Σταδίου. Οσάκις εφόρει τον καθημερινόν κούκον του, με το σάλι του διπλωμένον εις οκτώ ή δεκαέξ δίπλας επί του ώμου, εσυνήθιζε να κάθηται επί τινας ώρας εις το γειτονικόν παντοπωλείον, υποπίνων συνήθως μετά των φίλων, και ήτο στωμύλος και διηγείτο πολλά κ’ εμειδία προς αυτούς.

The Resurrection of Jesus Christ

The Resurrection of Jesus Christ is the fundamental truth and absolute fact of the Christian faith. It is the central experience and essential kerygma of the Church. It confirms the authenticity of Christ's remarkable earthly life and vindicates the truth of His teaching. It seals all His redemptive work: His life, the model of a holy life; His compelling and unique teaching; His extraordinary works; and His awesome, life-creating death. Christ's Resurrection is the guarantee of our salvation. Together with His Ascension it brings to perfection God's union with us for all eternity. The Resurrection made possible the miracle of the Church, which in every age and generation proclaims and affirms "God's plan for the universe, the ultimate divinization of man and the created order." The profound experience of and the unshakable belief in the risen Lord enabled the Apostles to evangelize the world and empowered the Church to overcome paganism. The Resurrection discloses the indestructible power and inscrutable wisdom of God. It disposes of the illusory myths and belief systems by which people, bereft of divine knowledge, strain to affirm the meaning and purpose of their existence. Christ, risen and glorified, releases humanity from the delusions of idolatry. In Him grave-bound humanity discovers and is filled with incomparable hope. The Resurrection bestows illumination, energizes souls, brings forgiveness, transfigures lifes, creates saints, and gives joy. The Resurrection has not yet abolished the reality of death. But it has revealed its powerlessness (Hebrews 2:14-15). We continue to die as a result of the Fall. Our bodies decay and fall away. "God allows death to exist but turns it against corruption and its cause, sin, and sets a boundary both to corruption and sin." Thus, physical death does not destroy our life of communion with God. Rather, we move from death to life - from this fallen world to God's reign.

Τό Φανάρι έταράχθη. Οί άτακτοι παραδίδουν μαθήματα Κανονικής τάξεως!

Ταραχή καί άντιδράσεις προκά­λεσε στο Φανάρι ή θεάρεστη ένέργεια τοϋ Σεβασμιωτάτου Μη­τροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ νά άναγνωρίση τις κατά τά έτη 830 καί 1351 έν Κωνσταντινουπόλει συνελθοϋσες Συνόδους επί Μ. Φωτίου καί άγ. Γρηγορίου τοϋ Παλαμά άντιστοίχως ώς οικουμε­νικές, καί νά θέσπιση τόν ετήσιο πανηγυρικό εορτασμό τους στήν μητροπολιτική του περιφέρεια. Ή πρωτοβουλία αύτή τοϋ Πειραιώς θεωρήθηκε άντικανονική καί άντιλειτουργική καί ώς άπόπειρα ύπονομεύσεως τών σχέσεων τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μέ τήν Ρώμη καί τερματισμού του θεο­λογικού διαλόγου μαζί της!

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΜΑΣ-- Ὁμοιότητες τῶν καιρῶν μας μὲ τὴν πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου ἐποχή, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ λόγιος μοναχὸς Ἰωσὴφ Βρυέννιος

Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ,
Προέδρου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος "Μ. Ἀθανάσιος", Τορόντο

    Εὑρισκόμενος προσφάτως στὴν Ἑλλάδα, προσκλήθηκα ἀπὸ ἱεραποστολικὰ πρόσωπα νὰ ὁμιλήσω σὲ αἴθουσα τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπειδὴ ὅμως λόγοι ἀνώτεροι τῆς θελήσεώς μου, ἀλλὰ καὶ ὁ φθόνος τοῦ Διαβόλου, ὁ ὁποῖος μισεῖ καὶ πολεμεῖ παντοιοτρόπως τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐμπόδισαν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὁμιλία, θεώρησα καλὸ νὰ δημοσιεύσω αὐτά, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ εἰπῶ, ὥστε ἀπὸ τὶς φιλόξενες στῆλες τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" νὰ ὠφεληθοῦν πολὺ περισσότερες ψυχές, ἀπ' ὅ,τι θὰ ὠφελοῦντο ἐὰν ὡμιλοῦσα σὲ μιὰ αἴθουσα.
    Πολλὰ εἶναι τὰ θέματα, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσε νὰ ὁμιλήσῃ κάποιος. Κανένα ὅμως ἀπ' αὐτὰ δὲν εἶναι τόσο ἐπίκαιρο καὶ ἀναγκαῖο ὅσο ἡ πολύπλευρη κρίσι ποὺ μαστίζει τὴν Πατρίδα μας, τὰ αἴτια ποὺ τὴν προκάλεσαν, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἐξέλθουμε ἀπ' αὐτή, ποὺ συνοψίζεται σὲ μία μόνο λέξι, ποὺ ἔχουν διαγράψει οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα ἀπὸ τὰ λεξιλόγιά των, ἀκόμη καὶ οἱ ἱεροκήρυκες καὶ οἱ ἐπίσκοποι, καὶ ποὺ ὀνομάζεται μετάνοια.

Ο παραπεσών σπόρος

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

Διαβάσαμε :" Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου μας όρθωσαν τό άνάστημά τους καί νομοθέτηοαν κατά ... " κλπ. Βλέπε  http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6749.html

κυπριανός χ

1)... κατά της ορθόδοξης αγωγής των παιδιών μας ...
2) κατά της επίσκεψης ιερέων στα σχολεία ...
3) κατά της οικογένειας ...
4) υπέρ των εκτρώσεων ...
5) υπέρ της εργάσιμης Κυριακής αργίας ...
6) υπέρ ανεγέρσεως (ανεγέρσεων) τζαμιού (τζαμιών) ... .

Μήπως παρέπεσε (*) κάτι άλλο εξίσου σημαντικό ; Διότι, ναι μεν έχουμε το νόμο υπέρ αμβλώσεων, έχουμε όμως και το νόμο υπέρ εικασίας, το γνωστό σε όλους νόμο της εικαζόμενης συναίνεσης δωρεάς οργάνων από εγκεφαλικά "νεκρούς". Όπου, θυμίζουμε, η ... έκτρωση των οργάνων είναι απόλυτα σύννομη βάσει του Συντάγματος. Εδώ τι γίνεται;
 

Μήπως πρέπει να περιμένουμε μια άλλη "Βουλή των 300", που θα διορθώσει αυτό το νόμο και θα κάνει δεκτό έναν άλλο ; Το νόμο της εκπεφρασμένης συναίνεσης και όχι της εικαζόμενης;

Σταματώ εδώ επειδή τα ερωτήματα - περίπτωση εκπεφρασμένης συναίνεσης - θα αρχίσουν να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

(*)
 5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό (Λκ. η΄) 
.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ : Καπετάν Πολύβιος ο Τρεχαντηράκης

Του Βασίλη Χαραλάμπους
                                                                                                    _________
Είναι τώρα καμιά βδομάδα, που ο Καλλίστρατος ο «Λοστρόμος» πασκίζει να πείσει τον καπετάν Πολύβιο τον Τρεχαντηράκη, να πάνε για ψάρεμα. Τον Καλλίστρατο, «Λοστρόμο» συνηθάνε να τον λένε  στη Φολέγανδρο και τούτο γιατί διόλου δεν τα κατάφερνε στο ψάρεμα.  Μπήκε στη δούλεψη σε πολλά καΐκια, μα όλοι τον διώχνανε κι άκουγε να συχνολένε κείνο το «Εσύ μονάχα για λοστρόμος κάνεις Καλλίστρατε».  Κι όλα τούτα μέχρι π’ αγόρασε δικό τρεχαντηράκι, από μια κληρονομιά του θειού του, τ’ Αρτέμη του Κυμιού.   Όμως τα ίδια και πάλι.  Δεν τα καταφέρνει με το ψάρεμα.  Καιρό τώρα προσπαθεί να πείσει τον γέρο Πολύβιο τον Τρεχαντηράκη,  να πάνε ψάρεμα ανοιχτά της Φολεγάνδρου, την τέχνη ετούτη της θάλασσας να μάθει. Να, τώρα που τον είδε στο καφενεδάκι, σιμά στο μώλο, αρχίνισε το παρακάλεμα.

-  Δέξου καπετάν Πολύβιε να πάμε ψάρεμα ανοιχτά της Φολεγάνδρου.

Ο καπετάν Πολύβιος ο Τρεχαντηράκης τον είδε για λίγο σιωπηλός.

-          Και θα’χεις καλό φιλοδώρημα Καπετάνιο.
-          Δηλαδή;  ρώτησε στρίβοντας το ψαρί μουστάκι του.