Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

3. Ο 31 ος Αποστολικός Κανόνας

Α. Λόγοι διακοπής της «κοινωνίας»

Η διακοπή της «κοινωνίας» για λόγους πίστεως, πηγάζει από την ίδια την αγία Γραφή, η οποία λέγει «τις κοινωνία φωτί προς σκότος; 154 Υπάρχουν Κανόνες, που προβλέπουν τη διακοπή της «κοινωνίας» από τον επίσκοπo, για συγκεκριμένους λόγους. Είναι, ο 31 ος Αποστολικός και ο 15 ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Η παύση, ή διακοπή της «κοινωνίας» με τον επίσκοπο, λέγεται και «αποτείχιση». Η «αποτείχιση» έχει την έννοια ότι, όσοι διακόπτουν την «κοινωνία» με τον επίσκοπό τους, είναι σαν να ανεγείρουν γύρω από τον αιρετικό επίσκοπο κάποιο φραγμό για να τον αποκλείσουν εντελώς από τον εαυτό τους! Ο 31 ος Αποστολικός είναι ένας τέτοιος Κανόνας. Προβλέπει την διακοπή της «κοινωνίας» με τον επίσκοπο, για λόγους «ευσεβείας και δικαιοσύνης»! Πουθενά όμως, ο Κανόνας δεν εξηγεί τι είναι αυτοί οι λόγοι «ευσεβείας και δικαιοσύνης». Όταν έγινε ο Κανόνας, η έννοια των λέξεων «ευσέβεια» και «δικαιοσύνη» ήταν κατανοητή από τους πιστούς. Δεν υπήρχε λόγος να δοθούν τότε άλλες εξηγήσεις. Με την πάροδο όμως του χρόνου, η έννοια των λέξεων αυτών ξεθώριασε, μέχρι το σημείο, σήμερα να μη καταλαβαίνουμε τι θέλει να ειπεί ο Κανόνας με τις λέξεις «ευσέβεια» και «δικαιοσύνη».

Η πορεία για τη φιλοπατρία και την αληθινή Ελευθερία, κατά τον Διονύσιο Σολωμό

 Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)

Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, για την επανάκτηση της Ελευθερίας της Ελλάδας, υπάρχει μια ισχνή μειοψηφία συνανθρώπων στη χώρα μας, που πιστεύουν στον κοινωνικό απομονωτισμό και στον ατομοκεντρισμό και όχι στο συλλογικό «εμείς».

Υβρίζουν, περιφρονούν, αδιαφορούν και μηδενίζουν συλλογικούς φορείς με διαχρονικές αξίες, όπως είναι η οικογένεια, η πατρίδα και η Εκκλησία.

Θεωρούν ως πρότυπο ζωής την απομόνωση του ανθρώπου σε μια ολιγομελή ομάδα, με αυταρχική, αντιεξουσιαστική, αντιδημοκρατική και ανατρεπτική ιδεολογία, που αντί να διαλέγεται με τους πολλούς μάχεται και πολεμά, προκειμένου να κυριαρχήσει και να επιβάλλει στους πολλούς τις δικές της θέσεις με δολιοφθορές, με εμπρηστικές επιθέσεις και άλλες πράξεις βίας και εκφοβισμού.

Απολυτίκιον Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας


 

Τη Α΄ (1η) Απριλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΜΑΡΙΑΣ της Αιγυπτίας.

Μαρία η Οσία Μήτηρ ημών ήτο εκ της Αιγύπτου, ακμάσασα κατά τους χρόνους του μεγάλου Ιουστινιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄ - φξε΄ (527 – 565). Έζησε δε πρότερον αύτη ακολάστως και προκαλούσα εις όλεθρον ψυχικόν πολλούς ανθρώπους δια της αισχράς ηδονής, επί δεκαεπτά έτη, διότι παιδιόθεν εκρημνίσθη εις τας πονηράς πράξεις της σαρκός και έμεινεν εις αυτάς καθ’ όλον αυτό το διάστημα. Ύστερον επεδόθη η μακαρία εις άσκησιν και αρετήν, και τοσούτον υψώθη δια της απαθείας, ώστε περιεπάτει επί των υδάτων και των ποταμών, χωρίς να καταβυθίζηται και όταν προσηύχετο, ίστατο υπεράνω της γης, μετέωρος εις τον αέρα. Η δε αιτία της μεταβολής αυτής και μετανοίας είναι η εξής: Κατά την δεκάτην τετάρτην του Σεπτεμβρίου μηνός, όταν εις την Ιερουσαλήμ εγίνετο η Ύψωσις του Τιμίου Ξύλου του ζωοποιού Σταυρού, πολλοί Χριστιανοί συνέρρεον πανταχόθεν εις τα Ιεροσόλυμα, όπως ίδωσι το Τίμιον  Ξύλον του Σταυρού. Τότε επήγεν εκεί και η Οσία αύτη, ομού με ακολάστους και ασελγείς νέους, ζητούσα δε να εισέλθη εις τον Ναόν της Αγίας Αναστάσεως όπως ίδη τον ζωοποιόν Σταυρόν, ημποδίζετο αοράτως και δεν ηδύνατο ούτε να εισέλθη, ούτε να ίδη. Κατέστησε λοιπόν την Κυρίαν Θεοτόκον εγγυήτριαν, ότι εάν αφεθή να εισέλθη, και ίδη τον Σταυρόν του Κυρίου, θα φυλάξη εις το εξής σωφροσύνην και άλλην φοράν δεν θα μολύνη το σώμα της με επιθυμίας και ηδονάς. Όθεν, επιτυχούσα του ποθουμένου, δεν εψεύσθη εις την δοθείσαν υπόσχεσίν της, αλλά διελθούσα τον Ιορδάνην ποταμόν, μετέβη εις την έρημον και εκεί έζησεν η τρισολβία τεσσαράκοντα έτη χωρίς να ίδη άνθρωπον, μόνον δε τον Θεόν είχε θεατήν της· και τοσούτον ηγωνίσθη, ώστε ανέβη μεν υπεράνω της ανθρωπίνης φύσεως, απέκτησε δε ζωήν επί γης αγγελικήν τε και υπεράνθρωπον και ούτως εν ειρήνη απήλθε προς Κύριον.

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ: «ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ»

Οι «ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ» ερμηνεύουν τον Ύμνο «ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ» που είναι αφιερωμένος στους Ηρωϊκούς Κύπριους Αγωνιστές που πάλεψαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου και την Ένωση της με την Μητέρα Ελλάδα. Ο Αγώνας τους αποτελεί ιερή παρακαταθήκη και συνεχίζεται μέχρι την τελική Νίκη και Δικαίωση! Μουσική: Φώτης Μήλιος, Στίχοι: Αρτ Κυδωνάκης.

Δείτε εδώ το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=DDJnOiN_XUA

ΟΙ ΓΟΧ ΘΝΠ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΤΣΕΠΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ;;;

 Πηγή: https://scripta---manent.blogspot.com/2021/03/blog-post_848.html

 

ΟΙ ΓΟΧ ΘΝΠ ΚΑΙ....ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΩΡΑΚΙ !!! ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ....ΟΙ ΓΟΧ ΘΝΠ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΤΣΕΠΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ;;;

Στη Βουλή η τροπολογία για την ενίσχυση της Εκκλησίας

ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ! -- Ἐπιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον


 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=16348&mobile=on

Ορθόδοξος Τύπος (αριθ. φύλλου: 2027) : Δὲν ἀντισκέκονται πιὰ οἱ Ἁγιορεῖτες.

…Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχασε τὴ φωνή του ἀπέναντι στὶς συγκεκριμένες οἰκουμενιστικὲς πράξεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Δὲν τολμοῦν οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες νὰ ποῦν δημοσίως αὐτὰ ποὺ ἀδιακόπως ψυθυρίζουν μεταξύ τους. Χάθηκε ἀπὸ τοὺς μεγαλόσχημους τῆς ἁγιορειτικῆς Πολιτείας ἡ παρρησία καὶ αὐξήθηκε ὁ φόβος. Δὲν ἀντισκέκονται πιὰ οἱ Ἁγιορεῖτες.

Στον Κανόνα Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε:

«Ημείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι παρά του ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν ακαινοτομήτως και αμειώτως πάντα τα της Εκκλησίας εφυλάξαμεν, καθώς αι Άγιαι Οικουμενικαί εξ Σύνοδοι παραδεδώκασι και όσα είασαν τιμάσθαι εν τη Καθολική Εκκλησία αποδεχόμεθα δίχα πάσης αμφιβολίας».

 Όσοι Ορθόδοξοι ζητούν την εφαρμογή του 15ου κανόνας της Α-Β Συνόδου, δεν είναι ούτε πλανεμένοι, ούτε εκτός Εκκλησίας, ούτε ανυπάκουοι.

«Τέκνα υπακοής εσμέν και εγκαυχώμεθα εν προσώπω της Μητρός τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας».

(Κανών Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου)

Ὅταν «εἶσαι» δὲν χρειάζεται νὰ «φαίνεσαι»!

 Καλοί μου φίλοι, δὲν ξέρω ἂν τὸ ἔχετε προσέξει. Σήμερα δίνεται πολὺ μεγάλη σημασία στὸ «φαίνεσθαι» καὶ ἐλάχιστη ἢ καὶ καθόλου στὸ «εἶναι». Δηλαδὴ στὸ ποιὸς εἶσαι ἐξωτερικὰ καὶ καθόλου στὸ ποιὸς εἶσαι ἐσωτερικά! Αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι ἡ ἐξωτερική σου εἰκόνα καὶ καθόλου ἡ ἐσωτερική. Ἢ μὲ ἄλλα λόγια δίνεται μεγάλη βάση στὸ περιτύλιγμα καὶ καθόλου στὸ περιεχόμενο, ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι καὶ ἡ οὐσία.

Βλέπετε ἡ κοινωνία μας σήμερα δίνει ἰδιαίτερη σημασία στὸ λεγόμενο «πρεστίζ», ἀκόμη δὲ καὶ σ’ ἐκεῖνο τὸ καπιταλιστικὸ «ἔχειν» καὶ σχεδὸν καθόλου στὸ ποιοὶ εἴμαστε πραγματικά. Δηλαδὴ δίνει βάση στὸ προσωπεῖο καὶ τὴ μάσκα ποὺ φορᾶς κι ὄχι στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο κι αὐτὸ ποὺ ὄντως εἶσαι!

Κι ἐμεῖς ἐνεργώντας σύμφωνα μὲ τὴ λογικὴ αὐτὴ τί κάνουμε; Μὰ τὰ πάντα γιὰ τὴν εἰκόνα μας πρὸς τὰ ἔξω! Κι ὄχι μόνο δὲν κάνουμε κάτι γιὰ τὸ μέσα, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἴδια μας τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ψυχή μας, ἀλλὰ τὰ θυσιάζουμε κιόλας ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τούτη τὴν εἰκόνα μας πρὸς τὰ ἔξω.

ΒΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ -- Του Φώτη Κόντογλου

Περπατώντας σε βουνά και σε λαγκάδια

Περπατούμε ανάμεσα σε βουνά και σε μικρά καμποβούνια. Περνούμε μέσα από κλεισούρες. Δρόμο παίρνουμε, δρόμο αφήνουμε. Είναι πρωί. Ο ήλιος βρίσκεται ως τρία μπόγια ψηλά. Πέρα φαίνονται τα βουνά, το’να πίσω απ’ τ’ άλλο. Από πίσω μας αφήσαμε άλλα βουνά. Τι είναι αυτά τα ελληνικά βουνά! Δεν είναι βράχοι και χώματα σωριασμένα, όπως σε άλλα μέρη· είναι ζωντανά· είναι ψυχές. Θαρρείς πως σε κοιτάζουνε. Κάποια απ’ αυτά θαρρείς πως κάθονται συλλογισμένα όπως οι άνθρωποι. Και τα σχέδιά τους είναι πολύ έμορφα και πολύ παράξενα. Άλλο στέκεται με όρθιο κεφάλι, παλληκαρόβουνο, κι αγναντεύει τον κάμπο, άλλο έχει γυρτή στο πλάγι την κεφαλή του, σαν να’ ναι παραπονεμένο, άλλο έχει ξαπλωμένο το κορμί του σαν τον άνθρωπο που ξεκουράζεται, άλλο θαρρείς πως τεντώνει τον λαιμό του για να κοιτάξει πίσω από τ’ άλλα που βρίσκονται πιο μπροστά, κι από πίσω απ’ αυτό προβάλλει το κεφάλι του άλλο, και πιο μακριά άλλα, πολλά βουνά. Τα πιο έμορφα είναι όσα είναι ξεμοναχιασμένα, αποτραβηγμένα από τ’ άλλα, κι αυτά είναι τις περισσότερες φορές στρογγυλά και μυτερά στην κορφή και στέκουνται μέσα στον αγέρα σαν να’ναι από κρούσταλλο.

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

2. Τι λένε οι ιεροί Κανόνες για την «αποτείχιση»

1. Η Εκκλησία είναι θείος οργανισμός. Έχει μέλη της, ανθρώπους. Η κοινότητα αυτή των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς οργάνωση και τάξη. Ήδη, στη κοινότητα των Αποστόλων υπήρχε η τάξη αυτή. Η Εκκλησία απ΄ τη πρώτη στιγμή της ύπαρξής της μετά την Πεντηκοστή, θέσπισε τους νόμους της, που έπρεπε να διέπουν τόσο την ίδια, όσο και τα μέλη της. Έτσι, οι άγιοι Πατέρες, εκτός από τη διδασκαλία και τις εντολές τους στους πιστούς, άφησαν στην Εκκλησία και συγκεκριμένους νόμους. Είναι οι ιεροί Κανόνες, οι οποίοι έχουν τεράστια σημασία για τη ζωή της και τη σωτηρία των μελών της. Η αγία Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος αναφερόμενη στη σημασία των ιερών Κανόνων λέει τα εξής σημαντικά:

Το σύμβολο της Επανάστασης ήταν ο Σταυρός

Γιάννης Μάζης: Σου ανήκει ό,τι υπερασπίζεις ακόμα και με τη ζωή σου. Όχι σε ασφυκτικές σχέσεις με ΗΠΑ. Σταυρός και «Ελευθερία ή Θάνατος» ένωσαν τους Έλληνες. Σου ανήκει αυτό που έχεις αποφασίσει να υπερασπίσεις ακόμα και με τη ζωή σου. Οι στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ να μη γίνουν ασφυκτικές. Από την εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» με την Φαίη Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN TV, της 27-3-2021.


"O.T."

Ψαλμωδίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής


 

Τη ΛΑ΄ (31η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΥΠΑΤΙΟΥ Επισκόπου Γαγγρών.

Υπάτιος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τζ΄ - τλζ΄ (307 – 337), υπήρξε δε εις εκ των τριακοσίων δεκαοκτώ Θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία το πρώτον συνελθόντων, εν έτει τκε΄ (325). Πατρίς τούτου υπήρξεν η Κιλικία της Μικράς Ασίας, εγένετο δε Επίσκοπος της πόλεως Γάγγραι της Παφλαγονίας. Λόγω δε της εναρέτου και ενθέου πολιτείας του μεγάλα ετέλεσε θαύματα και πολλά πλήθη εκ των απίστων προσέφερεν εις τον Χριστόν, οίκον δε κατασκευάσας υπεδέχετο τους εκ του γένους αυτού προστρέχοντας προς αυτόν. Ούτος ο Άγιος Ιερομάρτυς Υπάτιος ηφάνισε ποτέ δια του λόγου τους επιδραμόντας κατά της χώρας ασπάλακας (τυφλοπόντικας). Όταν δε περιεπάτει την νύκτα εφωτίζετο υπό θείου και λαμπρού φωτός και ύδωρ αλμυρόν εις γλυκύ μετέβαλεν.

GRD NEWS #4 ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID. ΑΣΦΑΛΗ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ; ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΝΕ


 -----------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ ἰατρός κ. Ἀντωνίου εἶναι παρών καί καταπέλτης, χωρίς νά μασσᾶ τά λόγια του, ὅπως καί εἰς ἄλλας περιστάσεις (μνημόνια). Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού τόν ἔχουν περιθωριοποιήσει, καθότι τό σύστημα μισεῖ θανασίμως τήν Ἀλήθειαν, τήν Ἐπιστήμην, τήν Φιλοπατρίαν κ.λπ., διό καί προωθεῖ τούς διεστραμμένους, τούς ἀγραμμάτους, τούς ἀνθέλληνας ΠΡΟΔΟΤΑΣ καί ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ τῶν Σιωνιστῶν κ.ἄ.

Μας λέτε σεις οι οικουμενιστές

ὅταν ἀποφασίζει ἡ Ἐκκλησία, τὸ ποίμνιο ἀκολουθεῖ. Σωστό, ἀλλὰ ποιά Ἐκκλησία; Γιατὶ καὶ ἐπὶ Ἀρείου, ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπὶ Νεστορίου, καὶ ἐπὶ Βέκκου, καὶ ἐπὶ Εἰκονομαχίας κλπ. Συνοδικὰ μάλιστα! Δὲν ἔχετε διαβάσει τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴν κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι ὁ μὴ ἀκόμη καταδικασμένος Πατριάρχης Νεστόριος (ὅπως ἀκριβῶς ὁ Βαρθολομαῖος στὶς μέρες μας) ἦταν λύκος καὶ ψευδοποιμένας: «ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν πηγαίνει πιὰ στὶς ἐκκλησίες του ( τοῦ Νεστορίου), ἐκτὸς ἀπὸ λίγους ἀνόητους καὶ κόλακες...»! Καὶ συμβουλεύει: «μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες (αὐτῷ), εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος. Τοῖς δέ ... διὰ τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις ἢ καθαιρεθεῖσι παρ᾿ αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς...»

π. Νικολάου Δημαρά : Ἔτσι, ἀκριβῶς, καί οἱ Νεοημερολογίτες καί οἱ Οἰκουμενιστές, ὡς ἄλλοι σύγχρονοι Εἰκονομάχοι, εἶναι ἐκτός τῆς Καθολικῆς (Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας.

Στήν. Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον πού συνεκλήθη τό 787 μ.Χ. και στά Πρακτικά της διαβάζουμε τά ἑξῆς διαφωτιστικά:

Α΄) Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος Πατριάρχης τῷ ἐπισκόπῳ Νεοκαισαρείας εἶπεν: ὡς ἄγνωστός σοι παρῆλθεν ἡ ἀλήθεια ἕως τοῦ νῦν; ἤ ὡς ἐγνωσμένην κατεφρόνησας; καί ἐάν ὡς ἄγνωστός σοι παρῆλθεν, μή αἰδεσθῆς τόν ὀρθόν λόγον μαθεῖν, ὥσπερ οὐκ ἠσχύνθης τόν διεστραμμένον.
-Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας εἶπεν:
πίστευσον, Δέσποτα, ὡς ἄγνωστος, αἰτῶ δέ μαθεῖν, καί ὥς κελεύει ὁ δεσπότης καί ἡ ἁγία Σύνοδος.
-Ταράσιος: Λέγε τί θέλεις μαθεῖν.
-Γρηγόριος εἶπεν: Ἡνίκα πᾶσα ἡ ὁμήγυρις αὕτη τό ἕν λαλεῖ καί φρονεῖ, ἔμαθον καί ἐπληροφοθήθην ὅτι ἡ ἀλήθεια αὕτη ἐστίν, ἡ νυνί ζητουμένη καί κηρυσσομένη. Καί διά τοῦτο κἄγώ αἰτῶ συγγνώμην τῶν πρώην μου κακῶν, καί θέλω μετά πάντων καί φωτισθῆναι καί διδαχθῆναι τά πλημελήμματά καί ἁμαρτήματά μου ἄμετρά ἐστι καί ὡς Θεός κατανύξει τήν ἱεράν Σύνοδον καί τόν πανάγιον Δεσπότην...

-Ταράσιος: Ὤφειλες ἐκ τῶν ἀνέκαθεν χρόνων ἀνοῖξαί σου τά ὦτα, καί Παύλου τοῦ θείου Ἀποστόλου ἀκοῦσαι λέγοντος "κρατεῖτε τάς παραδόσεις, ἅς παρελάβετε εἴτε διά λόγου, εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν" καί πάλιν Τιμοθέῳ καί Τίτῳ γράφοντος "τάς βεβήλους κενοφωνίας παραιτεῖσθαι" τί βεβηλότερον ἤ τί κενοφωνότερον τοῦ λέγειν Χριστιανούς εἰδωλολατρῆσαι;" (Καί χωρίς τόν Ἱερόν Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Ἱερᾶς Συνόδου ὄφειλαν οἱ ἐπίσκοποι, σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, κατά τόν πολύν Ἅγιον Ταράσιον, νά συνταχθοῦν μέ τούς Ὀρθοδόξους καί νά χωρισθοῦν τῆς κοινωνίας τῶν αἱρετικῶν Εἰκονομάχων! Πόσο μᾶλλον μετά τόν  Ἱερόν Κανόνα!)

Φ. Γιοβανόπουλος ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 29.3.21


 -------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετική ἡ ἐνημέρωσις τοῦ Δημοσιογράφου κ. Φωτίου Γιοβανοπούλου. Ἐάν ὅλοι μας γνωρίζαμε τά δικαιώματά μας, τότε οἱ Σατανισταί δέν θά μποροῦσαν νά ἐπιβάλουν τήν Χούντα των. Ἐνῷ τώρα πού ἔχουμε παχυλήν ἄγνοιαν τῶν δικαιωμάτων μας αὐτοί τρίβουν τά βρωμόχερά τους πού εἴμεθα διαχειρίσιμοι καί προχωροῦν ἀκάθεκτοι εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ σατανικοῦ των ἔργου, πού εἶναι ἡ προετοιμασία τοῦ ἐδάφους διά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ecumenism (Η Αποτείχιση του Αγίου Ιουστίνου, Πόποβιτς)

In 1971, the then Patriarch of Serbia, German, as one of the Presidents of the "World Council of Churches (WCC)," co-signed the following "Message" of this ecumenical organization in Geneva: «...And the powerful Breath of renewal will blow into the mighty arena of the Church, as well as into each of her communities; for these are not simple administrative units, but they all constitute a part of the one great Christian Church».

This is a clear formulation of the ecclesiological heresy known as the Branch Theory: that the one and great Christian Church is comprised of its constituent Christian communities.

The Church of Serbia entered the WCC in 1965 ; thereafter, as Patriarch German began to participate actively in the ecumenical movement—in fact, immediately after his aforementioned declaration—, the ever-memorable dogmatist, Archimandrite Justin (Popovich), ceased to consider him an Orthodox Hierarch and ceased his canonical commemoration, as well as all ecclesiastical relations with him.

It is hence noteworthy that the Patriarch did not attend the funeral of Father Justin (†March 25, 1979)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ ΟΔΟΣ»

 Ἐρώτησαν τὸν Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, γράφει τὸ «Γεροντικόν», τί εἶναι «ἡ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδός» καὶ ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε: «Εἶναι τὸ νὰ βιάζη κανεὶς τοὺς λογισμούς του καὶ νὰ κόβη τὸ δικό του θέλημα γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ»

Οι Εβρίτες χτίζουν εκκλησία απέναντι από το ΚΥΤ Φυλακίου


Μεταναστευτικό: Οι Εβρίτες χτίζουν εκκλησία απέναντι από το ΚΥΤ Φυλακίου. Αυτός ναι, είναι ακτιβισμός με ουσία!

Όπου το κράτος αποδεικνύεται ανεπαρκές και επικίνδυνο, εκεί οφείλει να απαντά η σοφία και η εγρήγορση του λαού.

Σοφία που εκφράζεται με συλλογική δράση και πράξεις υψηλού συμβολισμού.

Μια επέκταση που όπως έχουμε γράψει, αν πραγματοποιηθεί θα είναι επιζήμια και άκρως επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, αφού υπό τις οδηγίες του συμπεριφερόμενου ως φεουδάρχη κ. Μηταράκη, επιθυμούν να δημιουργήσουν μια Ισλαμούπολη, λίγα μόλις χιλιόμετρα απ’ τα σύνορα της χώρας.

Ο κ. Κώστας Σωτηρόπουλος, ηλικιωμένος κάτοικος του Φυλακίου Έβρου, αποφάσισε να δωρίσει το 6 στρεμμάτων χωράφι του, για να χτιστεί ένας Ιερός Ναός σε έναν Νομό αδικημένο και ξεχασμένο από σειρά κυβερνήσεων, με την παρούσα κυβέρνηση να έχει τη πρωτοκαθεδρία  απαξίωσης και υπονόμευσης των ακριτών μας.

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

                                       Β΄

Η παράβαση των θείων εντολών

Ο Θεός δεν έδωσε μόνο στους πρωτόπλαστους εντολές. Δίδει και στους πιστούς χριστιανούς. Οι εντολές της Εκκλησίας είναι εντολές του Θεού, τις οποίες οφείλουν οι Ορθόδοξοι να τηρούν απαρέγκλιτα για να σωθούν. Οι εντολές του Θεού αναφέρονται τόσο στην Ορθή Πίστη, όσο και στην Ορθή Ζωή. Η Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας μας, δηλ. η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες, οριοθετούν τη ζωή της και καθορίζουν τη στάση της, όπως και τη στάση των πιστών απέναντι στα σοβαρά προβλήματα, που μπορεί να βλάψουν τη σωτηρία τους. Ένα τέτοιο, σοβαρό πρόβλημα, που νωρίς εμφανίστηκε στη ζωή της Εκκλησίας είναι οι αιρέσεις και οι αιρετικοί επίσκοποι. Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε πως η Εκκλησία, με το στόμα των αγίων Πατέρων, καθορίζει ποια πρέπει να είναι η στάση της ίδιας και των μελών της απέναντι στους ανάξιους εκείνους επισκόπους που σφάλλουν στην Ορθή Πίστη και στην Ορθή Ζωή.

1. Οι παραβάσεις του θείου θελήματος

1. Τα μέλη της Εκκλησίας, είτε ποιμένες (επίσκοποι και λοιποί κληρικοί), είτε ποίμνιό της ( μοναχοί και λαϊκοί), ακόμα κι’ αν αξιώθηκαν να φτάσουν στο «φωτισμό», ή στη «θέωση», υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσουν απ’ την μακάρια αυτή κατάσταση. Ο διάβολος βρίσκονταν κάποτε στην κατάσταση αυτή της θεώσεως, όπως ήταν, και είναι, κι’ όλοι οι άλλοι άγγελοι. Όταν έπεσε ο διάβολος οι άγγελοι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα την ατρεψία στην αρετή, δηλ. το να μη μπορούν να εκπέσουν.

Η 5η Φάλαγγα επί θύραις της Εκκλησίας. --- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η «θεσμική ολιγωρία» της επισήμου εκκλησίας, δια τα πρωτοφανή τεκταινόμενα, διαρκούντος του αφηγήματος της πανδημίας ενόψει της εγκαθιδρυθησομένης παγκοσμιοποιήσεως και της Νέας τάξης πραγμάτων, η οποία ευαγγελίζεται την εθνοπολιτική αναδιάταξη της Ελλάδας και της Ευρώπης, δια της κατακρημνίσεως των δομικών σταθερών της ταυτότητας του έθνους, συνιστά μία λίαν ανησυχητική εξέλιξη.

Μέρος αυτής της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας καθίσταται και ή ζώσα Ορθόδοξη παράδοσή μας, κυρίως βάσει Συντάγματος, άρθρο 3, άρθρο 16 παρ. 2, αλλά ιδίως εις την προμετωπίδα της Συνταγματικής εννόμου τάξεως, όπου αναφέρει τον Τριαδικό Θεό, μία διάταξη κανονιστικού περιεχομένου αυξημένης τυπικής ισχύος, η οποία δεν υπόκειται εις αναθεώρηση διότι εμπίπτει εις τον σκληρό πυρήνα των διατάξεων του Συντάγματος κατά το άρθρο 110 παρ. 1.

Τη Λ΄ (30η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ του Συγγραφέως της Κλίμακος.

Ιωάννης ο Όσιος Πατήρ ημών ο Σιναϊτης, ο αποκαλούμενος της Κλίμακος, υπήρξε μέγας Ασκητής και ασκητικός συγγραφεύς ακμάσας κατά τον ΣΤ΄ (6ον) μετά Χριστόν αιώνα. Ποία είναι η πρώτη πόλις η τον θείον τούτον άνδρα γεννήσασα και θρέψασα προ της αθλητικής και ασκητικής πολιτείας του δεν γνωρίζω να είπω μετά πεποιθήσεως και ακριβείας· όμως ο μέγας Απόστολος Παύλος εγνώρισε προ ημών την δευτέραν και αληθινήν αυτού πατρίδα, την ουράνιον Βασιλείαν, η οποία διατηρεί και τρέφει ήδη αυτόν εις την αθάνατον ζωήν (Φιλιπ. γ:20)· διότι κατοικεί πάντως και ούτος ο Όσιος εν ουρανοίς μετ’ εκείνων οίτινες ευφραίνονται νοερώς εν τη δόξη του Θεού και κορέννυται η ψυχή αυτού εκ των θείων και επουρανίων αγαθών, των οποίων εγένετο κληρονόμος δια τους κόπους του και απολαμβάνει ήδη ταύτα ομού μετά των Αγγέλων και των Αγίων, οίτινες χορεύουσιν εν τω Παραδείσω και αγάλλονται με παντοτεινήν ευφροσύνην και αγαλλίασιν.

Ξέσπασμα δικηγόρου Αντωνιάδη προς τον Καμπουράκη μετά από ακόμα μια «θεατρική παράσταση» λάσπης δημοσιογράφων με αφορμή τους ανθρώπους που κρατούνται χωρίς τη θέληση τους στο νοσοκομείο!

Έρχεται μήνυση από τον κ. Αντωνιάδη στο γνωστό δημοσιογράφο!


Ο Καμπουράκης κατηγόρησε on air τον Αντωνιάδη ότι σκότωσε ανθρώπους στη Μαλεσίνα...! Απίστευτη προπαγάνδα στη τηλεόραση! Οργισμένη απάντηση από το γνωστό δικηγόρο.

Ο γνωστός δικηγόρος Ν. Αντωνιάδης προανήγγειλε μήνυση εναντίον του δημοσιογράφου κ. Καμπουράκη μετά την τελευταία εκπομπή του, της οποίας αφιερώθηκε ένα μεγάλο μέρος, σε απίστευτη «προπαγάνδα» με αφορμή το περιστατικό της Λαμίας, στο οποίο μια μητέρα και ο γιός της έφυγαν από το νοσοκομείο αρνούμενοι να νοσηλευτούν περαιτέρω, ενώ πρωταφανής ήταν η στοχοποίηση της εκπομπής προς το γνωστό δικηγόρο...!

------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Στό βίντεο πού εἶναι ἀνηρτημένον εἰς τήν διεύθυνσιν
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/03/video_29.html

ὁ κ. Ἀντωνιάδης κονιορτοποιεῖ τίς διαστροφές τῶν «δημοσιογράφων» Καμπουράκη καί Φλυτζάνη, καθώς καί κάποιου κ. Ἕλληνα.

Νεκρανάσταση του έθνους -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η συμπλήρωση των 200 ετών, εκ της εθνικής μας παλιγγενεσίας εν συνδυασμώ με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ιδίως εφέτος, καθιστούν ιδιαιτέρως σημαντικό, τον περίλαμπρο διττό και μείζονα τούτο εορτασμό της 25ης Μαρτίου,  όπου άπαντες ακουσίως, βιώνουμε την ίδια την ζωή μας, υπό το εικονικό πρίσμα της καινοφανούς δήθεν ψηφιακής πραγματικότητας, πλήρως εξαρτημένοι, τόσον οικονομικά όσο και κοινωνικά, υπό το άγρυπνο βλέμμα της σιδηράς εξουσίας, η οποία ασκεί παράνομη βία προς τις ζωές μας δια των συντεταγμένων οργάνων της τάξεως, ποινικοποιώντας, κατ’ ουσίαν, την ελεύθερη ανάπτυξη εν γένει της προσωπικότητά μας.

Γράμμα από τη Μόροβα

Ο Τάσος Ρηγόπουλος, στρατευμένος στην Αλβανία το 1940, έστειλε από το μέτωπο το παρακάτω γράμμα στον αδελφό του: 

« Αδελφέ μου Νίκο, 
Σου γράφω από μια αετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλλευκη. Σκοπός μου όμως δεν είναι να σου περιγράψω τα θέλγητρα μιας χιονισμένης Μόροβας με όλο το άγριο μεγαλείο της. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, που το είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως, ακούγοντάς το από άλλους, δεν το πιστέψεις.
 
Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση καμμιά δεκαριά μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκεται ακίνητη.
 
- Τις ει;
 
Μιλιά.
 
Ο σκοπός θυμωμένος ξαναφώναξε:
 
- Τις ει;
 
Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε: Η ΠΑΝΑΓΙΑ!
 
Εκείνη όρμησε εμπρός σαν να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς την αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντρειοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλαίψαμε σκληρά, για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν- Μόροβας.
 

Υπογραμμίζω πως η επίθεσή μας πέτυχε τους Ιταλούς στην αλλαγή των μονάδων τους. Τα παλιά τμήματα είχαν τραβηχθεί πίσω και τα καινούργια … κοιμόνταν! Το τι έπαθαν δεν περιγράφεται. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Κι όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε η Υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και χάθηκε ».

Προσευχή εις το άκτιστον τριαδικόν Φως -- Του Καθηγητού Ανδρέου Θεοδώρου

Φως θείον και επουράνιον· ο εγγενής πλούτος και η έμφυτος λαμπηδών της θεότητος, το προαιώνιον και άναρχον· το αϊδίως αναλάμπον εν τη ουσία του Θεού, της οποίας την άϋλον απλότητα καταλείπεις ανέπαφον, και την οποίαν διακρίνεις θεοπρεπώς ασυνθέτως και αμερίστως· το μη προσωρινώς υπό του Θεού κτιζόμενον και είτα εις αέρα διαχεόμενον και αφανιζόμενον, το ανέσπερον και αδιάδοχον, η φωτεινή δόξα της τριαδικής Θεότητος, ης τας υποστάσεις θεοπρεπώς συνενοίς εν κοινότητι βουλής και ενεργήματος, υπάρχον εν αυταίς ολόκληρον, αμέριστον και αδιαίρετον· το φως του αγεννήτου Πατρός, το αϊδίως μεταδιδόμενον εις τον Υιόν δια της γεννήσεως και εις το Πνεύμα το άγιον δια της εκπορεύσεως· το φως του Υιού, το μερικώς επί του Θαβωρίου αναλάμψαν και φωτίσαν την κτίσιν, επισκιάσαν δε του φυσικού ηλίου την λαμπρότητα, και νικήσαν την φυσικήν των Μαθητών δεκτικότητα και αντοχήν· και το Φως του παναγίου Πνεύματος, το οποίον, ως άκτιστος χάρις και ενέργεια, ζωοποιεί, συνέχει και κινεί σύμπασαν την κτίσιν.

«Ἐν κρυπτῷ» -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ο ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ χριστιανός ἐργάζεται πάντα «ἐν κρυπτῷ» καί ἀποφεύγει τήν προβολή καί τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ἐνοχλεῖται ἀπό τά εὐμενῆ σχόλια καί ἀποστρέφει τό πρόσωπό του ἀπό τούς ἰδιοτελεῖς ἐγκωμιαστές του. Τήν τακτική αὐτή δέν ἐπιλέγουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θά ἔλεγα ὅτι οἱ περισσότεροι ζοῦν καί δραστηριοποιοῦνται, γιά νά προβάλλονται. Δυστυχῶς καί στούς κληρικούς ὑπάρχει αὐτή ἡ τάση. Στήν ἐποχή μας μάλιστα ἔχει κορυφωθεῖ, γιατί τήν ἐνισχύουν καί τά μέσα τῆς ἐπικοινωνίας, ὅπως ἡ τηλεόραση, τό διαδίκτυο, ὁ τύπος, τό ραδιόφωνο κ.λπ. Ὅμως ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῶν φιλόδοξων ἀνθρώπων ἔρχονται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τά ὅσα τονίζει ὁ Χριστός στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία του: «Νά προσέχετε τήν ἐλεημοσύνη σας, νά μή γίνεται μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά σᾶς ἐπιδοκιμάσουν. Ἀλλιῶς, μή περιμένετε ἀνταμοιβή ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα σας. Ἔτσι, ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη μή τό διατυμπανίσεις, ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτές στίς συναγωγές καί στούς δρόμους, γιά νά τούς τιμήσουν οἱ ἄνθρωποι· σᾶς βεβαιώνω πώς αὐτή ἡ τιμή εἶναι ὅλη καί ὅλη ἡ ἀνταμοιβή τους.

1821 - Αυγουστίνος Καντιώτης


 ----------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Και όμως! Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν ακολούθησε τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα! Και δεν είπε ποτέ αποτειχιστείτε!

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 29 Μαρτίου 2021 - 6:45 π.μ. «Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν ακολούθησε τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα! Και δεν είπε ποτέ αποτειχιστείτε!»

Σχόλιον: Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης πρός Παλαιοημερολογίτας (εἰς σύναξιν τῶν τελευταίων κατά τήν δεκαετίαν τοῦ '60): «Εἶσθε τά ΛΟΚ τῆς Ὀρθοδοξίας!»

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 29 Μαρτίου 2021 - 5:14 μ.μ. «Εξάλλου παραδεχόταν τους σύγχρονους αγίους Γέροντες που εσείς δεν δέχεστε».

Κατά τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, τίς Ἅγιες Συνόδους καί τούς Ἁγίους Πατέρας, ὁ ἐν γνώσει κοινωνῶν μέ αἱρετικούς εἶναι συνένοχός τους καί ἐχθρός τοῦ Θεοῦ ὑπό ἀναθεματισμόν. Ἄν ποτέ ἐγκαταλείψῃς τόν Οἰκουμενισμόν, τόν Οὐνιτισμόν, τόν Σεργιανισμόν, τήν νεο-εικονομαχίαν, τόν νεο-αρειανισμόν καί τά σχίσματα στά ὁποῖα εὑρίσκεσαι καί γίνῃς Ὀρθόδοξος, τότε μόνον θά καταλάβῃς τί σοῦ γράφω. Μήν προσπαθῇς νά δικαιολογήσῃς τά ἀδικαιολόγητα μέ ἀερολογίες ὅπως οἱ παραπάνω.

-------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@29 Μαρτίου 2021 - 5:10 μ.μ. «Ερώτηση στον Δ. Χατζηνικολάου:

Πότε το ξαναείπε αυτό ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης από τότε; Μέσα στις τόσες δεκαετίες που πέρασαν; Δεν σκέφτεσαι λίγο ότι θα το ξανάλεγε αν το πίστευε;»

Ἀπάντησις: Τό γεγονός ὅτι παρέθεσα μίαν ρῆσιν τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου οὐδόλως σημαίνει ὅτι τόν ἔχω ὡς πρότυπον πρός μίμησιν διά τό τί δέον γενέσθαι. Ἔχω γράψει παλαιότερα ὅτι ὁ π. Αὐγουστῖνος ἠστόχησε στό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως. Βλέπεις, λοιπόν, ὅτι ἔχεις σαθρά ἐπιχειρήματα;

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

18. Χρυσ. Παπαδόπουλος, πρώτος μασόνος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών

 1. Tο 1922, με πρωτοβουλία της Πολιτείας συγκροτήθηκε Επιτροπή για να μελετήσει την δυνατότητα αποδοχής του Νέου ημερολογίου και από την Εκκλησία της Ελλάδος.

α. Η Επιτροπή αυτή στην οποία μετείχε και ο τότε αρχιμανδρίτης, μετέπειτα Μητροπολίτης Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «..η Εκκλησία της Ελλάδος, ως και αι λοιπαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, αν και ανεξάρτητοι εσωτερικώς, είναι όμως στενώς συνδεδεμέναι προς αλλήλας και ηνωμέναι δια της αρχής της πνευματικής ενότητος της Εκκλησίας, αποτελούσαι μίαν και μόνην, την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και συνεπώς ουδεμίας τούτων δύναται να χωρισθή των λοιπών και αποδεχθή νέον ημερολόγιον, χωρίς να καταστή σχισματική απέναντι των άλλων».

Κομμουνιστικός Καπιταλισμός --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πρόδηλο, ότι βιώνουμε ακατάληπτες και πρωτόγνωρες καταστάσεις, ασύμμετρης απειλής, δεδομένου ότι πέραν από το πρόσχημα της υγειονομικής δικτατορίας και το προσωπείο του αφηγήματος της υγείας, η επανεκκίνησης της ανθρωπότητας ευρίσκεται επί θύραις.

Οι πρακτικές δήθεν προς αποσόβηση του ιού (μηνύματα λογοδοσίας προς την ελεύθερη μετακίνησή μας, άσκηση παράνομης βίας ασφαλώς όπως επανειλημμένως έχω τονίσει δια του βήματος τούτου) συνιστούν πρακτικές, συνειδητής απεμπόλησης θεμελιωδών και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων μας, τα οποία δυστυχώς σήμερον τιτρώσκονται εις τον πυρήνα τους, καθιστώντας μας βαθμηδόν, πλήρως ανελεύθερα ανδράποδα, απολύτως εξαρτημένα και υποταγμένα από την ολοκληρωτική εξουσία.

''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ''


 

Ο Άγιος Νικόδημος για την Υπεραγίαν Θεοτόκον : Είναι Θεός μετά τον Θεόν :  «Χωρίς την μεσιτείαν Αυτής κανένας ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει εις τον Θεόν. Επειδή και Αυτή μοναχή ευρίσκεται μεθόριον αναμεταξύ της ακτίστου και κτιστής φύσεως. Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεόν και έχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος, ως ούσα μήτηρ αληθώς του Θεού και Αυτή μοναχή είναι, όχι μόνον ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της Θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους, και αγγέλους και ανθρώπους, όλων των από Θεού διδομένων εις την κτίσιν υπερφυσικών ελλάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων».

Τη ΚΘ΄ (29η) Μαρτίου, ο Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Επίσκοπος Κίου της Βιθυνίας εν ειρήνη τελειούται.

Ευστάθιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών και Ομολογητής, αποτινάξας αφ’ εαυτού τον κόσμον και τα εν τω κόσμω, ως φορτίον βαρύ, έγινε Μοναχός και τον ζυγόν του Χριστού φέρων επι των ώμων του, αόκνως εποίει τας εντολάς Αυτού και επεμελείτο της σωτηρίας της ψυχής του. κατόπιν δε εχειροτονήθη και Ιερεύς, πεισθείς εις τας πολλάς προς αυτόν παρακλήσεις του λαού. Ηυχαρίστει δε πάντοτε τον Θεόν, προς τον οποίον είχε πίστιν αδίστακτον· είχεν αγάπην εις όλους ανυπόκριτον· ήτο διδακτικός, ταπεινός, συμπαθής, ελεήμων, ζηλωτής καλών έργων. Όθεν δια τας αρετάς του ταύτας έγινε και Αρχιερεύς της εν Βιθυνία Κίου, η οποία το πάλαι ωνομάζετο Κίερος, ύστερον δε ωνομάσθη Προυσιάς και ήτις πρότερον είχε θρόνον Επισκόπου υπό τον Νικαίας Μητροπολίτην.

To Oικουμενιστικό ιερατείο, το βδέλυγμα της ερημώσεως, εστώς εν Τόπω Αγίω!


 

«Κύριε, Κύριε,

ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε» σέ ποία ἀξιοθρήνητη καί ἐλεεινή κατάσταση ἔχει φθάσει ἡ πρωτόθρονη ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά καί γενικότερα. Διά τάς ἁμαρτίας μας καί διά τήν ἀμέλειά μας παρεχώρησες νά ἐπικρατήσει καί νά κυριαρχήσει ἡ φοβερή αὐτή παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔτσι ὥστε νά εἴμαστε ἀναπολόγητοι ἐνώπιόν Σου. Κλῆρος καί λαός ἐγκαταλείψαμε τήν ὁδόν τῶν ἁγίων Πατέρων μας καί «ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασιν τῶν καρδιῶν ἡμῶν». Ἔπαυσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας νά ἀποτελοῦν γιά μᾶς παραδείγματα καί πρότυπα πρός μίμηση στούς μέχρι θανάτου ἀγῶνες των γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως. Πατοῦμε ἀνερυθριάστως ἐπάνω στά αἵματα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων τῆς Ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι ὑπέρ Αὐτῆς, διά πυρός καί σιδήρου καί ὕδατος ἐτελειώθησαν. «Ἀλλ᾽ ἱκετεύομε τήν Σήν ἀνείκαστον ἀγαθότητα. Φεῖσαι ἡμῶν, Κύριε, κατά τό πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου καί σῶσον ἡμᾶς» ἀπό τήν φοβερή αὐτή λύμη τῆς παναιρέσεως του Οικουμενισμού, καί ἀνάδειξε στούς ἐσχάτους αὐτούς χρόνους τῆς γενικῆς ἀποστασίας, στούς ὁποίους ζοῦμε, ἁγίους καί ἀξίους ἱεράρχες, ἀληθινούς μιμητές τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ομιλία εις την δευτέραν Κυριακήν της αγίας Τεσσαρακοστής -- Του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά.

Ομιλία εις την δευτέραν Κυριακήν της αγίας Τεσσαρακοστής, υπόθεσιν έχουσαν την σήμερον αναγνωσθείσαν περικοπήν του Ιερού Ευαγγελίου περί του εν Καπερναούμ ιαθέντος παρά του Κυρίου Παραλύτου και προς τους ακαίρως ομιλούντας αλλήλους εν ταις κατά την Εκκλησίαν ιεραίς συνάξεσιν.                                                                                                                               

Αυτούς τους ιδίους τους λόγους του Δεσπότου ημών ή μάλλον το κεφάλαιον του ευαγγελικού κηρύγματος θα αναπτύξω σήμερον, αρχόμενος της ομιλίας μου, προς την ημετέραν αγάπην· «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. γ: 2). Και όχι μόνον επλησίασεν· αλλά και ευρίσκεται ήδη μεταξύ ημών. «Η Βασιλεία του Θεού εντός υμών εστι» (Λουκ. ιζ: 21), είπε πάλιν ο Κύριος. Και όχι μόνον ευρίσκεται μεταξύ ημών, αλλ’ εντός ολίγου έρχεται και κατά τρόπον περισσότερον φανερόν, δια να καταργήση πάσαν αρχήν και εξουσίαν και δύναμιν μόνον δι’ εκείνους οι οποίοι ζουν συμφώνως προς τας εντολάς του Θεού και οι οποίοι έζησαν εις την παρούσαν ζωήν κατά τρόπον θεάρεστον. Επειδή λοιπόν η Βασιλεία του Θεού και ήλθε και μεταξύ ημών ευρίσκεται, και εντός ολίγου έρχεται, ας καταστήσωμεν τους εαυτούς μας αξίους της Βασιλείας ταύτης δια των έργων της μετανοίας. Ας πιέσωμεν τους εαυτούς μας, διακόπτοντες τας κακάς πράξεις και τας πονηράς συνηθείας μας.

Lighting of the Greek Flag on Sydney Opera House (Aπό την Αυστραλία)


 

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

17. Το «Πανορθόδοξο Συνέδριο» του 1923

 1. Το λεγόμενο «Πανορθόδοξο Συνέδριο», κατ’ ουσία « Αντορθόδοξο», όπως το χαρακτήρισε ο Κασσανδρείας Ειρηναίος, είναι το πρώτο εκκλησιαστικό όργανο Πανορθόδοξης εμβέλειας, που απεφάσισε όχι μόνο την αλλαγή του Ιουλιανού ημερολογίου με το Γρηγοριανό, αλλά και του Πασχαλίου και της θεοπαράδοτης εβδομάδας. Γι’ αυτό επιβάλλεται να θυμίσουμε τα εξής: Το Συνέδριο αυτό το συγκάλεσε ο Μελέτιος Μεταξάκης στην Κωνσταντινούπολη το 1923 , από 10 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου. Έλαβαν μέρος μόνον πέντε τοπικές Εκκλησίες (Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Σερβίας, Ρουμανίας και οι Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος), και μάλιστα με όχι την ενδεδειγμένη, αλλά δοτή εκπροσώπηση! Σ’ αυτό παραβρέθηκαν, μόλις 6 επίσκοποι. Ήτοι, ο Κυζίκου Καλλίνικος, εκπροσωπών τον Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ο Μαυροβουνίου Γαβριήλ, εκπροσωπών το Πατριαρχείο Σερβίας, ο Νικαίας Βασίλειος, εκπροσωπών την Εκκλησία της Κύπρου, ο Δυρραχίου (μετέπειτα Μυτιλήνης) Ιάκωβος, εκπροσωπών την Εκκλησία της Ελλάδος. Επίσης παρέστησαν οι τυχαία παρεπιδημούντες τότε στην Κωνσταντινούπολη Ρώσοι επίσκοποι, ο Κισνοβίου Αναστάσιος (των Ρώσων της Διασποράς), και ο Αλεουτίδων Νήσων (Αμερικής) Αλέξανδρος, τους οποίους ο Μελέτιος Μεταξάκης θεώρησε ότι εκπροσωπούν την Εκκλησία της Ρωσίας! Από τους ανωτέρω 6 αρχιερείς, οι 4 κατηγορήθηκαν ως μασόνοι! Αυτοί ήταν ο Μεταξάκης, ο Αλεουτίδων Νήσων Αλέξανδρος, ο Νικαίας Βασίλειος και ο Δυρραχίου Ιάκωβος. Στο Συνέδριο αυτό δεν εκπροσωπήθηκαν τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, και Βουλγαρίας. Το τελευταίο Πατριαρχείο τότε βρίσκονταν σε σχίσμα.

2. Το Συνέδριο αυτό έλαβε ορισμένες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν:

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δείτε tweet που έκανε ο Ελπιδοφόρος πριν από λίγες ώρες:

Χαιρετίζουμε τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μας στο ξεκίνημα του Πάσχα, μιας γιορτής απελευθέρωσης και εκπλήρωσης των υποσχέσεων του Θεού. Χρόνια πολλά σε όλους!
Chag Pesach sameach! #Passover
https://mobile.twitter.com/Elpidophoros/status/1375804140530630657

Τα ανακάτεψε όλα καλά ώστε να κάνει γνωστό το μήνυμα που ήθελε...

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐλπιδοφόρος: «Χαιρετίζουμε τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μας στο ξεκίνημα του Πάσχα, μιας γιορτής απελευθέρωσης και εκπλήρωσης των υποσχέσεων του Θεού. Χρόνια πολλά σε όλους!»

Διά ποίαν «ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποσχέσεων» ἄραγε ὁμιλεῖ ὡς κ. Λαμπρυνιάδης; Ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἐγκατέλειψε τούς Ἑβραίους καί κατήργησε τήν συμφωνίαν πού ἔκαμε μέ τούς πατέρας των, ἐπειδή ἐκεῖνοι δέν τήν ἐτήρησαν (Ἑβρ. 8:8-13).

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Τη αυτή ημέρα Κυριακή Δευτέρα των Νηστειών, μνήμην επιτελούμεν του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, διαπρέψαντος εν έτει από Χριστού ατμ΄ (1340)                                                                                                   

Γρηγόριος ο κατά αλήθειαν άνθρωπος, ο υιός του θείου και ανεσπέρου φωτός και θαυμάσιος των θείων υπηρέτης και λειτουργός, πατρίδα μεν εγνώρισε την Βασιλεύουσαν των πόλεων, εις την οποίαν και εγεννήθη περί το έτος 1296, γονείς δε είχεν ευγενείς και εναρέτους Κωνσταντίνον και Καλλονήν καλουμένους. Ο πατήρ του μάλιστα τοσαύτην ικανότητα επέδειξεν, ώστε όταν ανήλθεν εις τον βασιλικόν θρόνον Ανδρόνικος Β΄ ο Παλαιολόγος (1282 – 1328), τον κατέστησεν ένα από τους συγκλητικούς άρχοντάς του. Όχι δε μόνον αυτός ο επίγειος βασιλεύς τον είχεν εις μεγάλην αγάπην και τιμήν, αλλά και ο Θεός, ο ουράνιος Βασιλεύς, τον εδόξασε και ζώντα ακόμη με θαύματα, προγνωρίσας δε το τέλος της ζωής του, έλαβε και το Αγγελικόν Σχήμα, μετονομασθείς από Κωνσταντίνου Κωνστάντιος· έπειτα εγκαταλείψας τα επίγεια ανήλθεν εις τα ουράνια.

Τη ΚΗ΄ (28η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ, ενός των Εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων.

Ηρωδίων ο Άγιος του Χριστού Απόστολος ήτο εις εκ των Εβδομήκοντα Μαθητών του Κυρίου, ακολουθών τους Αγίους Αποστόλους και μάλιστα τον κορυφαίον Πέτρον, γενόμενος συνεργός του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έπειτα χειροτονηθείς Επίσκοπος των Νέων Πατρών εδίδασκε και ωδήγει πολλούς εις την Πίστιν του Χριστού. Όθεν συλληφθείς υπό των ειδωλολατρών εν ταυτώ και των Ιουδαίων, εδάρη δυνατά, άλλων μεν δερόντων αυτόν, άλλων δε συντριβόντων το σώμα του δια λίθων και άλλων κτυπώντων αυτόν εις την κεφαλήν· τελευταίον δε κατέσφαξαν αυτόν οι θηριόγνωμοι και ούτως, ετελειώθη, παραδούς την ψυχήν του, ο τρισόλβιος, εις χείρας Θεού.

«Άνθος του Γιαλού» -- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Για πολλές νύχτες στη σειρά έβλεπε ο Μάνος του Κορωνίου, εκεί που έδενε τη βάρκα του κάθε βράδυ, κοντά στα Κοτρόνια του ανατολικού γιαλού, ανάμεσα σε δύο ψηλούς βράχους και κάτω από ένα παλιό ερημόσπιτο καταερειπωμένο, - εκεί έστρωνε συνήθως την κάπα του πάνω στην πλώρη της βάρκας, και κοιμόταν ύπνο χορευτό και  νανουρισμένο, τρείς σπιθαμές ψηλότερα από το κύμα, παρατηρώντας τα άστρα και μελετώντας την Πούλια και όλα τα μυστήρια του ουρανού - έβλεπε, λέω, ανοιχτά στο πέλαγος, έξω από τα δύο ανθισμένα νησάκια, που φυλάνε σαν σκοποί την είσοδο του λιμένα, ένα μελαγχολικό φως-καντήλι, φανάρι, λαμπάδα, ή άστρο πεσμένονα τρεμοφέγγει, εκεί μακριά, στο βάθος της σκοτεινής εικόνας, στην επιφάνεια του κύματος, και να στέκεται για ώρες, να μοιάζει σαν να πλέει, και να μένει ακίνητο.

Του μακαριστού πατέρα Ἀθανασίου Μυτιληναίου:

…. Βλέπει δε κανείς, τα τελευταία χρόνια, συστηματικά να υπάρχει αυτή η προσπάθεια να προσβληθεί η Εκκλησία! Εσείς θα πιστεύατε αγαπητοί μου, ότι τυχαία μπαίνουν επίσκοποι, οι οποίοι προδίδουν την πίστη και την Εκκλησία;

Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν μπαίνουν τυχαία, παρά σκοπίμως. Παρά σκοπίμως.

Ευοδώνουν και Πατριάρχες ακόμα αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις για να εξωθήσουν την Εκκλησία του Χριστού, να Την αλώσουν! Ναι ναι, ούτε καινούργια πράγματα λέω, ούτε πρωτοφανή. Λίγο πολύ θα έχετε διαβάσει και θα ξέρετε. Προωθούν σε μεγάλες θέσεις ιερατικές, ανθρώπους που ξέρουν ότι θα τους επιβάλουν οι σκοτεινές δυνάμεις τη θέλησή τους τελικά για να προσβάλουν την Εκκλησία.

Η μασονία έχει δουλέψει πάνω στο τομέα αυτόν φοβερά! Φοβερά έχει δουλέψει!

Προσέβαλαν την εκκλησία εκ των έσω.

Έβαλαν ανθρώπους κατά καιρούς να διοικούν την εκκλησία που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία! Εδώ είναι το μέγα δυστύχημα και σαν συμπέρασμα θα σας έλεγα αυτό:

Αυτή την στιγμή ο λαός ας φροντίσει να ποιμαίνει τον εαυτό του γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να σας ποιμάνουμε! Λυπούμαι που το λέγω.

Φροντίστε να σωθείτε!

Φροντίστε να σωθείτε!

Πρόσκληση στην Επετειακή διαδικτυακή σύναξη "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

 


Αυτό το κείμενο δεν αρέσει σε μερικούς, αλλά προβληματίζει....

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                    

Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                                                                        

 Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                                                                                          

Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                                     

Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                                                                                                                          

Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 Δηλώσεις των επαγγελματιών υγείας μεταξύ των οποίων είναι διάσημοι και θαρραλέοι γιατροί, επιστήμονες, ιολόγοι, βιολόγοι, ψυχίατροι, ανοσολόγοι, μικροβιολόγοι, γενετιστές, επιδημιολόγοι και επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο, μεταξύ περισσότερων από 100.000 ειδικών, οι οποίοι χωρίς φόβο να εκφράσουν την ιατρική τους γνώμη και να προειδοποιήσουν για τους σοβαρούς κινδύνους των πειραματικών και αναποτελεσματικών εμβολίων με τα οποία εμβολιάζουν τον πληθυσμό και παρέχουν αντίθετα επιστημονικά στοιχεία για την εξαπάτηση και τη χειραγώγηση στην οποία υποβαλλόμαστε.

Επαγγελματίες που καταγγέλλουν τον καταστροφικό χειρισμό της κρίσης στην υγεία, την διαμόρφωση της θεωρίας του φόβου, την πίεση και τις βλάβες των λανθασμένων εμβολίων, όλα ως πρόσχημα για να δικαιολογήσουν τη στέρηση των ελευθεριών, καθώς ο Covid είναι ένα χιμαιρικό και ασυμπτωματικό παθογόνο που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο για να μας μολύνει με διαγονιδιακές ουσίες σε ένα υποτιθέμενο εμβόλιο που θα αλλάξει το DNA μας, παρότι δεν θέλουν να μας το πουν.

Μαχητές της αντίστασης που νοιάζονται για μια ανυπεράσπιστη και απροσδιόριστη ανθρωπότητα, αλλά που δεν εμφανίζονται στα επίσημα μέσα ενημέρωσης αφού λογοκρίνονται στην επίσημη τηλεόραση σε γενικό επίπεδο.

---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐδῶ βλέπουμε τήν ἀντιπαράθεσιν ἀληθινῶν ἐπιστημόνων μέ τούς πολιτικούς ἀπατεῶνες πού «κυβερνοῦν» τήν ἀνθρωπότητα καί τούς «γιατρούς» - πλασιέ ἐμβολίων.

ΟΡΘΟΔ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ. (ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 21-3-21) -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ • Προβολή θέματος - ΟΡΘΟΔ.ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ:ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ.(ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 21-3-21)π. (agiooros.org)

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

16. Το Πατριαρχικό Διάγγελμα του 1920

1. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ξεκαθαρισμένες απόψεις για τους αιρετικούς, όπως είναι οι χριστιανοί της Δύσεως, είτε Φραγκολατίνοι (παπικοί) είναι αυτοί, είτε Προτεστάντες. Οι άγιοι Πατέρες στο ζήτημα αυτό επικέντρωσαν όλους τους αγώνες τους για την προάσπιση της Ορθοδοξίας. Η πατερική αυτή γραμμή τηρήθηκε απαρέγκλιτα μέχρι το 1900. Η αλλαγή της προήλθε από τον πρώτο μασόνο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ΄, και μάλιστα όταν ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο για δεύτερη φορά, το 1901.

α. Η πατερική αυτή γραμμή συνίστατο, να προσεύχονται οι Ορθόδοξοι για την μετάνοια και επιστροφή των αιρετικών στους κόλπους της Εκκλησίας 121 , να μην έχουν όμως καμιά επαφή μαζί τους, γιατί είναι πλέον διεστραμμένοι, κατά τις επιταγές της Αγίας Γραφής. Ο Απ. Παύλος παραγγέλλει «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος»! 122 Ο δε μαθητής της αγάπης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι σε κάποιον που δεν έχει την Ορθόδοξη διδαχή, δεν πρέπει να λέμε ούτε «χαίρετε»!

Τη ΚΖ΄ (27η) Μαρτίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΜΑΤΡΩΝΗΣ της εν Θεσσαλονίκη.

Ματρώνα η Αγία του Χριστού Μάρτυς ήτο υπηρέτρια Εβραίας τινός, Παντίλλης ονομαζομένης, η οποία ήτο σύζυγος του τότε αρχιστρατήγου της πόλεως Θεσσαλονίκης. Όταν δε η κυρία της μετέβαινεν εις την Συναγωγήν των Εβραίων, ηκολούθει μεν αυτήν και η Ματρώνα, δεν εισήρχετο όμως εν τη Συναγωγή, αλλ’ επιστρέφουσα μετέβαινεν εις την Εκκλησίαν των Χριστιανών. Επειδή δε αντελήφθη τούτο η κυρία της, έδειρε ταύτην την μακαρίαν ανηλεώς και την έκλεισεν εις την φυλακήν.

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος:

 «Τῷ λεγομένω ‘’Τόμῳ Αὐτοκεφαλίας’’, ὅν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀπέδωκε εἰς τήν νέαν σχισματοαιρετικήν ψευδοεκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ἀνάθεμα». 

«Τῇ νέᾳ σχισματοαιρετικῇ ψευδοεκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας, τῷ ἐπικεφαλῆς αὐτῆς σχισματοαιρετικῷ ψευδομητροπολίτῃ Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίῳ Ντουμένκῳ καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα». 

------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ν' ἁγιάσῃ τό στόμα τοῦ π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου! Ἀναθεματίζει καί ὅσους κοινωνοῦν μέ τούς Οὐκρανούς Οὐνίτας, Ἐπιφάνιον Ντουμένκο κ.ἄ., τοὐτέστιν ἀναθεματίζει τόν Βαρθολομαῖον, τόν Ἱερώνυμον, τόν Σεραφείμ «Πειραιῶς» κ.ἄ. Εὔγε!

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Μαρτίου, αναγινώσκεται ΔΙΗΓΗΣΙΣ ωφέλιμος Μάλχου Μοναχού αιχμαλωτισθέντος.

Μάλχος ο την παρούσαν διήγησιν παραδώσας Μοναχός εγεννήθη εις κώμην τινά της Συρίας καλουμένην Μαρώνειαν, κειμένην τριάκοντα περίπου μίλια μακράν της Αντιοχείας. Εν τη κώμη ταύτη γεννηθείς ο Μάλχος εν αυτή και ανετρέφετο χριστιανικώς υπό των γονέων του και εσέβετο τον Θεόν. Και οι μεν γονείς αυτού εμελέτων να συνδέσωσιν αυτόν μετά γυναικός, αυτός δε αντιθέτως εσκέπτετο να φύγη και να γίνη Μοναχός. Απελθών λοιπόν εις Ιβηρίαν, έγινε πράγματι Μοναχός πλησίον πνευματικών ανδρών, οίτινες ήσαν εκεί. Ούτω δε καλώς αγωνιζόμενος, ο αοίδιμος, ευηρέστει τον Θεόν. Όταν όμως ο Μάλχος επληροφορήθη, ότι απέθανεν ο πατήρ του, εμελέτα να επανέλθη εις την χήραν μητέρα του, επί τω σκοπώ όπως μετά τον θάνατον εκείνης γίνη κληρονόμος όλης της πατρικής του περιουσίας και μέρος μεν εξ αυτής να δώση ελεημοσύνην εις τους πτωχούς, μέρος δε να εξοδεύση εις οικοδομήν Μοναστηρίου του.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης, μιλώντας στην Πνύκα σε νέους, στις 8 Οκτωβρίου 1833:

«Αφού ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι πίστεψαν στο Ευαγγέλιό Του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό, τι ημπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος τον Σταυρό του έκαμε. Παιδιά μου! Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος».

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τά σημερινά πολιτικά σκύβαλα ἀρρωσταίνουν ὅταν ἀκούουν τέτοιους λόγους! Βεβαίως, οἱ ἴδιοι ποτέ δέν ἀναφέρουν τέτοια λόγια στούς γελοίους καί ψευδεῖς λόγους των. Χάριν παραδείγματος, ἀπ' ὅ,τι διάβασα στό διαδίκτυον, εἰς τόν χθεσινόν λόγον της, ἡ «ΠτΔ» οὐδέν ἀνέφερεν διά τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (καί δέν εἶναι μέ τό π.ἑ., βεβαίως!), οὔτε ἀνέφερεν κάτι διά τήν συνεισφοράν τῶν Κληρικῶν καί τῶν μοναχῶν εἰς τόν ἱερόν ἀγῶνα τοῦ 1821. Τόσος εἶναι ὁ φανατισμός της ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά τήν καταντᾶ ἐπιστημονικῶς ἀνεπαρκῆ.

---------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς, ελληνόφωνες γενίτσαροι, διεφθαρμένοι, αντινατιβιστές και αμοραλιστές γέμισαν την Πατρίδα ξανά με αλλόθρησκους.
Τι κι΄αν αγωνίστηκαν οι Ήρωες για να τους διώξουν.

Υ.Γ. Το φαιδρό το μάθατε; Οι μιζαρισμένοι από την Ζίμενς Γερμανόδουλοι, παρήγγειλαν τέστ κορονο΄ι΄ού από.... την Ζίμενς.