Εἰς τὴν Λέσβον ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι ἄθεοι. Ὅλοι κερδίζουν, χαµένη ἡ Ὀρθοδοξία -- Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁµότιµος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

1ον

1. Πνευµατικὸς ξεσηκωµὸς ἐναντίον τοῦ πάπα τὸ 2001 ∆ὲν µᾶς ἔφταναν τὰ ἄλλα πνευµατικὰ φαρµάκια καὶ δηλητήρια, µὲ τὰ ὁποῖα µᾶς πότισαν καὶ µᾶς ποτίζουν οἱ πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοί µας ἡγέτες· µᾶς ἔλειπε ὁ πάπας, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴν δόση καὶ νὰ αὐξήσει τὴν στενοχώρια καὶ τὴν θλίψη µας. Ἤθελαν νὰ βεβαιωθοῦν οἱ δικοί µας ἄθεοι, ὅσοι περιλαµβάνονται µέσα στὸν ὅρο αὐτὸ κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαµᾶ, ἂν µετὰ ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη πάπα στὴν Ἑλλάδα, τὸν Μάϊο τοῦ 2001, ἐξακολουθοῦν οἱ Ἕλληνες νὰ ἔχουν ἰσχυρὸ ἀντιπαπικὸ φρόνηµα, ὅπως φάνηκε τότε. Ἦταν τέτοιος ὁ πνευµατικὸς ξεσηκωµὸς γιὰ τὴν λανθασµένη ἀπόφαση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ µέρους πολλῶν ἀρχιερέων, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πλήθους µοναστηριῶν ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀνδρικῶν καὶ γυναικείων, πανεπιστη- µιακῶν, σωµατείων καὶ χιλιάδων λαοῦ ποὺ πλαισίωσαν ὅλες τὶς ἀντιπαπικὲς ἐκδηλώσεις, ὁµιλίες, ἀγρυπνίες, συγκεντρώσεις, ὥστε στὴν κυριολεξία, ὅταν δυστυχῶς ἦλθε ὁ πάπας, τὸν ἔκρυψαν στὰ συνοδικὰ καὶ ἀρχιεπισκοπικὰ µέγαρα, φοβούµενοι τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἤµασταν ἡ µόνη Ὀρθόδοξη χώρα ἀπὸ ὅσες ἐπισκέφθηκε ὁ πάπας, ποὺ δὲν ἔγινε δηµόσια ἐµφάνιση τοῦ ποντίφηκα, καὶ παντοῦ ὅπου χρειάσθηκε νὰ κινηθεῖ, αὐτὸ ἔγινε µὲ τὴν συνοδεία ἰσχυρῆς ἀστυνοµικῆς δύναµης. Γράψαµε τότε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ πάπα, γιατὶ ὅσοι ἐπίσκοποι τὸν δέχθηκαν δὲν ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ἐκκλησία· δὲν ἦσαν µὲ τὸ Ἀρνίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀλλὰ µὲ τὸ Θηρίο, δὲν ἦσαν µὲ τὸν Χριστό, ἀλλὰ µὲ τὸν Ἀντίχριστο1 .

Η ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΛΑΜΑ -- Αθωνικά άνθη

«… ούτω γινόμεθα ναός Θεού, όταν μη φροντίσι γηϊναις το συνεχές της μνήμης διακόπτηται… αλλά πάντα αποφυγών ο φιλόθεος επί τον Θεόν αναχωρή» Μ. Βασίλειος.

Η Ησυχία δεν αποτελεί διακοσμητικόν τι πλαίσιον της προσευχής. Είναι το αναγκαίον περιβάλλον της. Εν τοις θορύβοις «το μοναδικόν του νου, καθ’ ο συνίσταται ο εντός και όντως Μοναχός, δυαδικόν, έστι δ’ ότε και πολυσχιδές, καθίσταται». Η διάσπασις του ενιαίου της ψυχής καθιστά αδύνατον την αληθή προσευχήν. Διασπάται το «μοναδικόν» του νου εις «δυαδικόν» ή και «πολυσχιδές» εκ των συνομιλιών και από αυτής της θέας των ανθρώπων. Εν αναλύσει, και αυτή η προσδοκία ελεύσεώς τινος προκαλεί σύγχυσιν. Αλλά και γράφων ο Ησυχαστής προς τινα, έστω και πνευματικά, πάλιν δεν δύναται ν’ αποφύγη την περισπώσαν τον νουν μέριμναν. Και αν μεν πρόκειται περί προκοψάντων εις τας αρετάς και δια της αγάπης ενωθέντων μετά του Θεού, η ζημιά είναι μικρά, διότι αίρεται μόνον η άμεσος και ειλικρινής μυστική ένωσις.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΙΒ΄ (12η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας του Ελεήμονος.

Ιωάννης ο εν Αγίοις πατήρ ημών Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας ο Ελεήμων εγεννήθη εν έτει φνε΄ (555) εις την νήσον Κύπρον, εις την οποίαν και ανετράφη ως περ φυτόν ευθαλές και εστολισμένον δια της αρετής. Ο πατήρ αυτού ήτο ενάρετος άνθρωπος και επιφανής, Επιφάνιος το όνομα, όστις δια τας αρετάς του έγινεν έπαρχος εις την αυτήν νήσον. Η δε γυνή αυτού Κοσμία πρεπόντως είχε και το σωματικόν κάλλος ομού με την ψυχικήν ωραιότητα, και ωμοίαζεν εις τας αρετάς του ανδρός της. Έχων λοιπόν ο Ιωάννης τοιούτους γεννήτορας δεν παρήλλαξεν από αυτούς, αλλά μάλλον εσπούδαζε να τους στολίση με τας πράξεις περισσότερον, δια να γνωρίζεται από τον καρπόν το δένδρον και όχι απ’ εκείνο ο καρπός να στολίζεται, αλλά μάλιστα δια το παιδίον ο πατήρ να σεμνύνεται. Αφού δε έφθασεν ο Άγιος εις μέτρον ηλικίας και επαιδεύθη καλώς τα ιερά γράμματα, τον ενύμφευσαν οι γονείς του παρά την θέλησίν του και δια να μη γίνη των γονέων παρήκοος επήρε γυναίκα και διήγε με σωφροσύνην και εγκράτειαν. Αναγκαζόμενος δε υπό των συγγενών, εγέννησε και παιδία, τα οποία μετ’ ολίγον ετελεύτησαν άωρα, ομοίως και η γυνή αυτού απήλθε προς Κύριον, ο δε Ιωάννης, ως ευγνώμων ψυχή, ηυχαρίστησε πολλά και εδόξασε τον Θεόν, όστις και τα έδωκε και τα έλαβεν.

Vladimir Zelenko καί τό απατηλό αφήγημα μιάς σύγχρονης παγκόσμιας δυστοπίας -- Toυ ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 https://kyprianoscy.blogspot.com/2021/11/vladimir-zelenko.html


 

 
Βλέπε σημειώσεις 1, 2, 3 (*)

Τό νά ζεί κανείς μέσα σέ ένα παγκόσμιο δυστοπικό περιβάλλον, όπως αυτό στό οποίο ζούμε όλοι σήμερα, σημαίνει ότι έχει εμπεδώσε, έχει κάνει κτήμα του, ένα ψευδές καί απατηλό θεωρητικό αφήγημα. Δηλαδή, μιά εντελώς ψευδή θεωρία. Καί ακριβώς, αυτή τήν ψευδή θεωρία έρχεται ο Ιατρός Vladimir Zelenko νά μάς αποκαλύψει, εν μέσω μεθοδευμένων διώξεων ή ακόμη κινδύνων καί αυτής τής ίδιας του τής ζωής : τού τολμητία Ιατρού Vladimir Zelenko. 

Αξιοσημείωτο ότι η εγχώρια θρησκευτική ηγεσία, πιστό αντίγραφο τής ιουδαϊκής - ραβινικής, αντιστρέφει τούς όρους αλήθεια - ψεύδος (π. Ιερόθεος Βλάχος) καί όποιος έχει τό θάρρος νά καταγγέλει τό ψευδές θεωρητικό αφήγημα τών ειδικά επιλεγμένων κατασκευαστών γνώμης ( : Opinion Makers), στιγματίζεται σάν φορέας τού ναζιστικού παρελθόντος !
Κατ΄ αυτό τόν τρόπο, μέ συμπαραστάτη καί συνεργό τήν ηγεσία τών θρησκευτικών εκπροσώπων, τό ψευδές πολιτικο-θεωρητικό αφήγημα τής δυστοπίας αποκαθιστά τό διάτρητο, πλέον, ήθος του : αυτό τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας. Η αλήθεια τίθεται στό περιθώριο ως αναπόδεικτη.

Καί ως υστερόγραφο, σημειώνω.
Ο γράφων, όσον αφορά στό θεωρητικό «αφήγημα» πίστεως, μπορεί νά έχει σημαντικές διαφορές - θά τίς χαρακτήριζα αγεφύρωτες - μέ τόν ιατρό (καί ραβίνο ;) Vladimir Zelenko. Ωστόσο, επειδή υπεραμύνεται μιάς παγκόσμιας αληθείας, θέτοντας μάλιστα σέ κίνδυνο τήν ίδια του τήν ζωή, συμπεριλαμβανομένης τής οικογενείας του, οφείλω νά τόν συγχαρώ. Τό εν αληθεία καί εν δικαιοσύνη Δίκαιο, συγκλίνουν σέ ένα Πρόσωπο, στόν αποκαλύφθέντα έναν Θεό : «6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. 7 εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν· καὶ ἀπ' ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.» (Ιν. ιδ΄) 

Υστερόγραφο 2
Τό περίμενα αυτό που έκανε η συντεχνία τού Ιωσήφ Μένγκελε. Έκοψαν τό βίντεο που κατέθεσα στό ΓούΤούμπ. Φρόντισα όμως νά είμαι έτοιμος

(*) 1.


(*) 2.

(*) 3.

3 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ιδού η διαστροφή τής αληθείας : Οι αντιεμβολιαστές αναβιώνουν τόν Μένγκελε, τόν Φασισμό, καί απορρίπτουν αυταρχικά καί ανέλεγκτα τήν ευγονική τού Δαρβίνου καί τών άλλων ειδικών επί τής Γενετικής. Οι εμβολιασμένοι Άρειοι μάς ήρθαν !!!

Κάτι δέν πάει καλά μέ αυτόν τόν Νεορθόδοξο Μητροπολίτη. Δείτε καί ακούστε τό βίντεο

https://youtu.be/QyHI0ew74yw

Unknown είπε...

Έχεις δίκιο για τον απαράδεκτο αμόρφωτο και ανιστόρητο τραγόπαπα, έβαλε και τον Νίτσε μέσα στο ίδιο σακί με τον Χίτλερ ο απαράδεκτος δεν ξέρει τι του γίνεται!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

https://www.facebook.com/watch/?v=1030305901114104

Μήνυμα από YouTube
Γεια Kyprianos Christodoulides,
Η ομάδα μας έλεγξε το περιεχόμενό σας και, δυστυχώς, πιστεύουμε ότι παραβαίνει την πολιτική μας πολιτική ιατρικής παραπληροφόρησης. Καταργήσαμε το ακόλουθο περιεχόμενο από το YouTube:
Βίντεο: Vladimir Zelenko καί τό απατηλό αφήγημα μιάς σύγχρονης παγκόσμιας δυστοπίας

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                     

Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                            

Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;          

Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;     

Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Ντοκουμέντο με τις προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο – Συνόδευαν λέμβο με δεκάδες αλλοδαπούς!

 Με τη συνοδεία σκαφών τουρκικής Ακτοφυλακής, πνευστή λέμβος με δεκάδες αλλοδαπούς επιχείρησε, πρωινές ώρες σήμερα, να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Μυτιλήνης, όπως διαπιστώνεται από το οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το εν λόγω υλικό καταδεικνύονται οι προσπάθειες των σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής να κατευθύνουν με επικίνδυνους ελιγμούς τη λέμβο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, προκειμένου να εισέλθει παρανόμως σε αυτά.

Η λέμβος δεν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι επιβαίνοντές της περισυνελέγησαν τελικά από τις τουρκικές ακταιωρούς.

focusfm.gr  / "o.T."Ἀκατανόητον θαῦμα!

 


Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα, μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, ἡ κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, ἡ μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, ἡ μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἡ φέρουσα ἐν ἀγκάλαις Τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Reading from the Synaxarion:

Menas of Egypt

Saint Menas, who had Egypt as his fatherland, contested in Cotyaeion of Phrygia in 296 during the reign of Diocletian and Maximian. A soldier distinguished for his valour in war, he renounced his rank and withdrew to devote himself to ascetical struggles and prayer in the mountains. Filled with zeal and more than human courage, he presented himself in the midst of a pagan festival in Cotyaeion and declared himself to be a Christian. After terrible torments which he endured with astonishing courage, he was beheaded. His martyrium in Egypt became a place of universal pilgrimage; evidence of ancient journeys to his shrine have been found as far away as Ireland. The glory and refuge of the Christians of Egypt, he has been revealed to be a worker of great miracles and a swift defender for all who call on him with faith; besides all else, he is also invoked for help in finding lost objects.