Βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὡς γνωστόν, ἕν ἀπό τά πολλά ὀνόματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι «μισόκαλος». Βεβαίως, καί τά ὄργανά του μισοῦν μέ φανατισμόν τό καλόν. Ἐάν δέ χαθῇ τό καλόν, τότε αὐτοί χαίρονται, ὡς μισόκαλοι πού εἶναι. Αὐτό ἀσφαλῶς συμβαίνει πρωτίστως στά ἐκκλησιαστικά, διότι κάθε φορά πού σβήνει μία «λυχνία» (τοπική ἐκκλησία) οἱ μετοχές τῆς Κολάσεως ἀνεβαἰνουν, διό καί ἡ χαρά τῶν όργάνων τοῦ Διαβόλου. Ἔτσι, λοιπόν, ἀντί νά μετανοήσουν οἱ μασσῶνοι πού ἔκαναν τό σχίσμα τό 1924, πολεμοῦσαν λυσσωδῶς κατά τῶν Ὀρθοδόξων γιά νά τούς ἐκμηδενίσουν, ἐνῷ οἱ ἴδιοι προώδευαν ἐν Διαβόλῳ ἡμέραν μέ τήν ἡμέραν. Ἰδού μικρόν δεῖγμα τῶν πτώσεων ὅσων ἔμειναν μέ τήν πλευράν τῶν Οἰκουμενιστῶν: (1) ἰσότιμος συμμετοχή στό ΠΣΕ, (2) ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» τό 1965, (3) ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας τό 1990, (4) συνοδική ἀναγνώρισις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό 2016, (5) ἕνωσις μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας τό 2019, (5) διαστροφή τοῦ Τριαδικοῦ Δόγματος καί ἐπανεισαγωγή τοῦ Ἀρειανισμοῦ, προκειμένου ν' ἀνακηρυχθῇ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ὁ «πατριάρχης» Βαρθολομαῖος, (6) ἐπανεισαγωγή καί τῆς εἰκονομαχίας μέ πρόσχημα τόν Κορονοϊόν, (7) συνεχεῖς διωγμοί τῶν Ὀρθοδόξων κ.λπ. Μέχρι πρότινος, τό ἀντίπαλον δέος (οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ π.ἑ.) κρατοῦσαν ὁριακῶς, ἄν καί προβληματικῶς, τήν Ὀρθοδοξίαν, διό καί τό μῖσος τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον των παρέμενεν ἄσβεστον. Μετά τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ καί τήν ἐκ τούτου πτῶσιν τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι τώρα πλέον ἀνοίγουν διάπλατα οἱ πύλες τῆς ἠγαπημένης των Κολάσεως! Μέ ἀπερίγραπτον χαιρεκακίαν, καί βεβαίως κλείνοτες τά μάτια στό φοβερόν γεγονός ὅτι οἱ ἴδιοι ἔχουν γίνει πλέον Οὐνῖται καί Χιλιασταί, εἰρωνεύονται ὡς ἀνοήτους ὅσους ἀκόμη ἀγωνίζονται ὑπέρ τῶν ἱερῶν Παραδόσεων, τό ξήλωμα τῶν ὁποίων ἤρχισαν τ' ἀφεντικά των τό 1924, μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν. ἑορτολογίου. Τό τραγικόν δέ εἶναι ὅτι ὁμιλοῦν μόνον διά τό τελευταῖον, ὠρυόμενοι ψευδέστατα ὅτι «τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν», ἐνῷ, ὅπως προανεφέρθη, οἱ ἴδιοι ἔχουν προχωρήσει τόσον πολύ εἰς τόν ἐφηρμοσμένον Σατανισμόν, ὥστε νά ἔχουν ἐπαναφέρει τήν εἰκονομαχίαν καί τόν Ἀρειανισμόν!!! Καί, ὡς τέλειοι ὑποκριταί πού εἶναι, σοῦ λένε καί κάποιαν «εὐχήν» τοῦ τύπου «Ο Θεός να είναι μαζί σου και καλή μετάνοια»! Ωστόσον, ἡ «εὐχή» αὐτή δέον νά μήν γίνεται ἀποδεκτή, διότι ὅλοι ξέρουμε ποῖος εἶναι «ὁ θεός» τῶν Οὐνιτῶν, τῶν Χιλιαστῶν καί τῶν Εἰκονομάχων!

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 

Τη Α΄ (1η) Οκτωβρίου, σύναξις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ της επονομαζομένης «ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ»,

ης η θαυματουργός Εικών εύρηται εν τη εν Άθω Ιερά Μονή του Δοχειαρίου.                                            


Γοργοϋπήκοος καλείται Εικών της Υπεραγίας Θεοτόκου ευρισκομένη εις την Ιεράν Μονήν Δοχειαρίου του Αγίου Όρους ιδιαιτέρως εν αυτή τιμωμένη ως προστάτις της Μονής ταύτης δια την αείρροον χάριν, ήτις αναδίδεται εξ αυτής και δια τα πολλά θαύματα, τα οποία γοργώς και προθύμως επιτελεί πανταχού και πάντοτε εις πάντας τους μετά πόθου και πίστεως επικαλουμένους αυτήν. Απεκλήθη δε Γοργοϋπήκοος υπ’ αυτής ταύτης της Υπεραγίας Θεοτόκου και ακούσατε απ’ αρχής τα περί της αγίας ταύτης Εικόνος:

Τη Α΄ (1η) Οκτωβρίου μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΑΝΑΝΙΟΥ.

Ανανίας ο του Χριστού Απόστολος έζη κατά τους χρόνους κατά τους οποίους και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευρίσκετο σωματικώς επί της γης, διέμενε δε εις την Δαμασκόν. Ήτο δε τότε ηγεμών εις τα μέρη της Ανατολής άνθρωπος τις τύραννος και σκληρός, ονόματι Λουκιανός, όστις έτρεφε μεγάλην μανίαν κατά των Χριστιανών, προσπαθών να φαίνεται δια παντός τρόπου υπήκοος και ευπειθής εις τα προστάγματα των βασιλέων τα παράνομα και ασεβή. Όσοι λοιπόν ωμολόγουν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθή, τους ετιμώρει με διάφορα κολαστήρια, χρησιμοποιών ως όργανά του σκληρούς υπηρέτας, οι οποίοι ετιμώρουν τους Χριστιανούς άλλους μεν εις το πυρ καταφλέγοντες, άλλους εις ποταμούς και θαλάσσας βυθίζοντες, άλλους βοράν εις τα θηρία παραδίδοντες και άλλους ποικιλοτρόπως και απανθρώπως βασανίζοντες.

Ο γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και ιερέας πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός μιλά για τους ακολουθούντες το πάτριο εορτολόγιο.

"Ξέρετε αυτούς που κοροιδευτικά εμείς οι έξυπνοι υιοί τους ονομάζουμε Παλαιοημερολογίτες και που σήμερα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο τους αδικήσαμε. 

Διότι εμείς δεν κρατήσαμε Θερμοπύλες όπως αυτοί, οι τόσοι λίγοι. Εμείς υποχωρήσαμε και υποχωρούμε συνέχεια. 
Ο διάβολος μας κλέβει σιγά σιγά και με μαστοριά. Έγιναν τόσα βήματα με ξεκάθαρο το στόχο της ένωσης. Άρση αναθεμάτων, αναγνώριση μυστηρίων, αποδοχή αρχιερωσύνης και πρωτείο της τιμής. Και ορίστε σήμερα ενώπιον του κοινού ποτηρίου και του παπικού πρωτείου εξουσίας ο λαός του Θεού κοιμάται.
 
Το πιο λυπηρό είναι οτι αυτοί που εχθρεύονται τους φιλότιμους και ειλικρινείς παλαιοημερολογίτες νομίζοντας ότι έτσι σαπουνίζουν την σπιλωμένη και προδομένη πίστη τους.
 
Ο Χρόνος όμως θα τους νουθετήσει. Οι προθέσεις θα αποκαλυφθούν. Τα σχέδια και τα προγράμματα θα γίνουν έργα και τότε μαζί με όλους τους συντηριτικούς κληρικούς του νέου ημερολογίου θα κατανοήσουν ότι ο αγώνας που ξεκινούν τόσο αργά, δεν είναι παρά ο αγώνας που έχουν αρχίσει εδώ και τόσα χρόνια οι παλαιοημερολογίτες παππούδες μας".

Σε κίνδυνο η ασφάλεια των Ελλήνων:

Δυο Πακιστανοί βίασαν 20χρονη στη Θεσσαλονίκη

 30-9-20 https://www.triklopodia.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf-%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%80/

 -------------------

Σχόλιον τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου:

 Οἱ Τσίπρας καί Μητσοτάκης εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί τοῦ ἐγκλήματος, διότι μέ τό νά κουβαλοῦν καί νά χαϊδεύουν τούς λαθρομετανάστας, (1) μέ τήν ἀπονομήν ἰθαγενείας εἰς αὐτούς (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), (2) μέ δωρεάν στέγην (!!!!!!!!!!), (3) μέ ἐπιδόματα (!!!!!!!!!!!), (4) μέ τά ἄκρως ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ, ἐμετικά καί ἐθνομηδενιστικά τους κηρύγματα (ὅτι χαίρονται πού μετασχηματίζουν τήν Ἑλλάδα εἰς «πολυπολιτισμικήν» χώραν, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ), καί (5) μέ τόν ἄγριον ρατσισμόν πού ἀσκοῦν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἔχουν περάσει τό μήνυμα ὅτι χρειαζόμαστε τούς λαθροεισβολεῖς γιά τίς ... σεξουαλικές των ἐπιδόσεις (!!!!!!!!!!!), ἐφόσον οὐδείς λογικός λόγος ὑφίσταται διά τήν ἐνθάρρυνσιν τῆς λαθροεισβολῆς μέ τά ὡς ἄνω κίνητρα. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ συγγενεῖς τῆς κοπέλλας πρέπει νά κάνουν ἀγωγήν κατά τῶν ὡς ἄνω πολιτικῶν ἀπατεώνων, τοὐλάχιστον γιά 10.000.000 εὐρώ.

Η Σύνοδος Κων/πόλεως του έτους 1724 διακήρυξε:

Αιρετικοί είναι εκείνοι οπού αποσκιρτήσουσιν από την ευσέβειαν και αφήσουσι μεν τα πάτρια και ορθά της πίστεως ημών δόγματα και τας κοινάς παραδόσεις της Εκκλησίας, περιπέσωσι δε και εξολισθήσωσιν εις νεωτερισμούς και αλλοκότους υπολήψεις και έθη ετερόδοξα και παραχαράξωσι και νοθεύσωσι την της ευσεβείας αλήθειαν, οι τοιούτοι ούτε πλέον είναι, ούτε ονομάζονται τη αληθεία Χριστιανοί, αλλ’ ως ετερόδοξοι και νεωτεριστάς εκκόπτοντας και χωρίζοντας της εκκλησιαστικής και χριστιανικής ολομελείας και της ιεράς μάνδρας εκβάλλονται ως πρόβατα ψωριώντα και μέλη σεσηπότα» (Mansi, 37, 209)!

Μάγια θα πη η λειψή πίστη. Οι μάγισσες δεν μπορούν να βάλουν το πόδι τους στον αγρό του Χριστού.

Στο Γεωργίτσι της Μάνης, περί το 1850 ήταν μία διάσημη μάγισσα. Ήταν πληγή της περιοχής. Την έτρεμαν οι πάντες. Κάποτε όμως, την συνάντησε ο καλόγηρος Χριστόφορος Παπουλάκος, ο λαϊκός ιεροκήρυκας. Της επετέθη με την μαγκούρα του και την τσάκισε στο ξύλο. Έκθαμβοι οι Μανιάτες κοίταζαν τον Γέροντα: «Τι με κοιτάζετε;» τους λέει «και γιατί την φοβόσαστε αυτή την βρωμογυναίκα; Να σας το πω εγώ. Φοβάσθε, διότι λιγόστεψε η πίστη σας και παρατήσατε τον δρόμο του Χριστού. Διατί τάχα δεν την φοβούμαι εγώ; Ούτε πιο γερός από σας είμαι ούτε πιο νέος. Δεν είναι το μυαλό και τα χέρια, που μου έδωσαν την δύναμη να χτυπήσω με τούτο το ραβδί κατακέφαλα τον σατανά την ώρα που έκανε τα μάγια του, αλλ’ ο Χριστός. Μονάχα όταν γυρίσετε στον Χριστό, θα σπάσετε τις δαιμονικές κλωστές, με τις οποίες οι μάγισσες κυκλώνουν τα σπίτια σας και δένουν τους άνδρες σας και βασκαίνουν τα παιδιά σας.

Ἕνα πολυδιάστατον θέμα - ΔΙΨΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στὸ πολύγλωσσο λεξιλόγιο τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἐλευθερία μοιάζει μὲ ἠλεκτροφόρο σύρμα. Εἶναι ἡ λέξη, ποὺ καὶ μόνο στὸ ἄκουσμά της, ἔχει τέτοια δύναμη, ποὺ ἀφυπνίζει συνειδήσεις, ἀναμοχλεύει αἰσθήματα καὶ θυμίζει ἐπανάσταση. Στὸ ἄκουσμά της, ὁ αἰχμάλωτος χαμογελάει ἐλπιδοφόρα· ὁ φυλακισμένος βλέπει μὲ τὴ φαντασία του, τὰ δεσμά του νὰ λύονται, οἱ πόρτες τῆς φυλακῆς ν᾽ ἀνοίγουν, κι᾽ αὐτὸς ν᾽ἀπολαμβάνει ξανὰ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς. Ὁ ἐθνικὰ ὑπόδουλος καὶ σκλάβος, γι᾽ αὐτὴ τὴν ἐλευθερία πολεμάει καὶ ἀγωνίζεται καὶ πεθαίνει. Χάρισμα Θεοῦ, ἡ ἐλευθερία. Χάρισμα μέγα καὶ ὕψιστο καὶ μοναδικό. Ἀποτελεῖ τὴ σφραγίδα τοῦ ἀνθρώπινου μεγαλείου. Ἄν προσθέσει κανεὶς τὸ νοῦ καὶ τὴ συνείδηση, τότε καὶ τὰ τρία μαζὶ ὑποστασιάζουν τὴν ἀληθινὴ «εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ. 

Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

 Τα λόγια του πράξη έκανε ο Αυστριακός καγκελλάριος. Ετσι λοιπόν, ένα χριστιανικό τείχος ορθώνεται μπροστά στη λαίλαπα του ριζοσπαστικού ισλάμ σε όλη την Ευρώπη.

Ο συντηρητικός καγκελλάριος ανακοίνωσε σε συνέντευξή του πως το μέτρο αφορά πολλούς ιμάμηδες που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και ζουν στην Αυστρία. Ανέφερε, επίσης, ότι θα ανασταλεί η λειτουργία επτά τζαμιών προκειμένου, όπως εξήγησε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, να καταπολεμηθεί το λεγόμενο “πολιτικό ισλάμ”.

Η απόφαση αυτή, διευκρίνισε ο Κουρτς, συνδέεται με την ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αναπαράσταση από παιδιά ντυμένα με στρατιωτικές στολές μιας μάχης της οθωμανικής ιστορίας σε ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη της Βιέννης, που συνδέεται με την τουρκική κοινότητα.

“Οι παράλληλες κοινωνίες, το πολιτικό ισλάμ και η ριζοσπαστικοποίηση δεν έχουν θέση στη χώρα μας”, διαμήνυσε ο καγκελλάριος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


 

«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!

Τη Λ΄ (30η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας.

Γρηγόριος ο της Μεγάλης Αρμενίας λαμπρότατος φωστήρ ήτο από γένος βασιλικόν υιός ων Ανάκ, Πάρθου το γένος, γεννηθείς περί το έτος σμ΄ (240). Ούτος ήτο συγγενής του βασιλέως της Αρμενίας Κουσαρώ, τον οποίον εθανάτωσε δια δόλου ο ίδιος ο Ανάκ, αποσταλείς και παρακινηθείς εις τούτο από τον Αρτασύραν βασιλέα των Περσών. Όθεν δια τον βασιλικόν τούτον φόνον εθανατώθη όλη η γενεά του Ανάκ, μόνος δε ο θείος Γρηγόριος ούτος και εις έτερος αδελφός του ελυτρώθη από του θανάτου, πεμφθείς παις μικρός εις την επικράτειαν των Ρωμαίων, δια μέσου συγγενούς των τινός. Ευρισκόμενος λοιπόν ο θείος ούτος πατήρ εν Καισαρεία της Καππαδοκίας, εμάνθανε και την άλλην παιδείαν των γραμμάτων και τα των Χριστιανών δόγματα και διδάγματα, και βαπτισθείς έγινε Χριστιανός.

Γέροντας καὶ Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Παρθένιος:

Ὅπου δὲν ὑπάρχει  « ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ κληρονομιὰ τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως»  δὲν ὑπάρχει ἐκκλησία καὶ συνεπῶς οὔτε ἱερωσύνη, οὔτε βάπτιση, οὔτε μυστήρια. Αὐτὴ τὴ θέση βρίσκουμε καὶ στὰ θεόπνευστα κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ στοὺς βίους τῶν ἁγίων. Μὴ ξεγελιόμαστε. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀποστολικὴ διαδοχή, ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἀποστολικὴ πίστη, ἐπειδὴ ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μιλάει γιὰ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς Θείας Χάριτος, ὡς αἰώνια ἔκφραση τῆς Θείας Φύσεως, πράγματα ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ τὰ περιγράψεις μὲ λόγια. Συνεπῶς ὅταν μιλᾶμε γιὰ Θεία Χάρη, ἐννοοῦμε ὅτι μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ποὺ εἴμαστε κτίσματα καὶ θνητοὶ νὰ φτάσουμε στὴ θέωση.

Η γραμμή των Πατέρων -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.

Επί Μ. Φωτίου (9ος αι. ) η επεκτατική πολιτική του πάπα ξεσκεπάσθηκε περίτρανα και η διαστρεβλωτική τακτική του αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα. Στιβαρός και σταθερός ο φωτώνυμος και φωτόμορφος Πατριάρχης ακύρωσε τα παπικά σχέδια. Ανατρέποντας την κακοδοξία του Φιλιόκβε απομόνωσε και εξουδετέρωσε την παπική ανάμιξη στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως· έδωσε στον πάπα να καταλάβει πως στην Εκκλησία του Χριστού δεν περνούν τα ανθρώπινα "νταϊλίκια", δεν εξυπηρετούνται οι εωσφορικές επιδιώξεις. «Οι μη της αληθείας όντες καθάπαξ (=εντελώς) ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισίν», αποφαίνεται μετά από πέντε σχεδόν αιώνες ο άγιος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος Παλαμάς (14ος αι.). Στιγματίζοντας δε τη σωρεία των παρεκκλίσεων των παπικών από την αλήθεια τούς αποκαλεί απερίφραστα αιρετικούς και τον πάπα αιρεσιάρχη. Με το ίδιο φρόνημα αργότερα ο ηρωϊκός και άγιος επίσκοπος Εφέσου Μάρκος ο Ευγενικός (15ος αι) επαναλαμβάνει ότι οι λατίνοι είναι «ου μόνον σχισματικοί αλλά και αιρετικοί». Συνοψίζοντας δε την μέχρι της εποχής του τακτική της Εκκλησίας γράφει: «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι σύνοδοι και πάσαι αι θείαι γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διίστασθαι». Μακρυά από τους ετεροδόξους και καμμία κοινωνία μαζί τους! Από τη συνέχεια της εκκλησιαστικής ιστορίας θα μνημονεύσω τον ισαπόστολο και εθναπόστολό μας Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό (18ος αι.), που στο πρόσωπο του πάπα έβλεπε την ύπουλη μορφή του αντιχρίστου, τον ψευδοπροφήτη της Αποκαλύψεως, όπως στον Μωάμεθ τη δυναμική. Και θα καταλήξω στον άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, τον άγιο του 20ου αιώνα, ο οποίος γράφει: «Οι πάπαι αμαρτάνουσι και κολάζονται μέχρι της Β΄ παρουσίας, ίσως και αιωνίως δια τα προς την ελληνικήν Εκκλησίαν κακά και ψευδενώσεις και τας ασεβείς και αντιχριστιανικάς διατάξεις» (Μελέτη ιστορική περί των αιτίων του σχίσματος 2, 103).

Τιμώντας τον Πάπα ατιμάζουμε τους Αγίους -- του πατέρα Θεοδώρου Ζήση

Αμβλύνεται το εκκλησιαστικό αισθητήριο και κριτήριο ως προς την αντιμετώπιση των αιρέσεων και των αιρετικών και αποτελεί βαρύτατη παράβαση της ευαγγελικής διδασκαλίας και των ιερών Κανόνων. Ο παπισμός βαρύνεται όχι με μία, αλλά με πάμπολλες αιρέσεις· φιλιόκβε, πρωτείο και αλάθητο, άζυμα, καθαρτήριο πυρ, κτιστή Χάρις, άσκηση κοσμικής εξουσίας. Εάν διαθέταμε σήμερα πατερικά αναστήματα, με δεδομένη μάλιστα την επιθετική διείσδυση της Ουνίας σε ορθόδοξες δικαιοδοσίες, θα είχαν συγκαλέσει πανορθόδοξη γενική σύνοδο, για να καταδικάσουν τον πάπα ως αιρετικό. Αυτό έκανε ο Μ. Φώτιος καταγγέλλοντας ως αίρεση το φιλιόκβε, όταν ο πάπας έστειλε ιεραποστόλους στην Βουλγαρία. Τους αιρετικούς δεν τους τιμούμε, τους καταδικάζουμε. Είναι ή δεν είναι αιρετικός ο πάπας;

Πρωτ. Γ. Μεταλληνός:

Ο Παπισμός δεν είναι πρόθυμος για θυσίες. Το αντίθετο. Απαιτεί την αναγνώριση της διπλής εξουσίας του. Περιέχει πολλή οδύνη η έκφραση της απογοητεύσεως του Ιωάννου Η’ Παλαιολόγου: «Ημείς εθαρρούμεν διορθώσαι πολλά σφάλματα των Λατίνων, νυν δε ορώ ότι εκείνοι, οι καινοτομήσαντες και αμαρτόντες εις πολλά, βούλονται διορθούν ημάς, τους μηδέν τι μεταποιήσαντας». Η δήλωση αυτή είναι αρκετή, για να νουθετήσει όσους αφελώς πιστεύουν, ότι με τους διαλόγους θα βοηθήσουμε τον Παπισμό να αναθεωρήσει και ανακαλέσει τις καινοτομίες του.

Του αειμνήστου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννου Κορναράκη

«Ο θρησκευτικός συγκρητισμός, τον οποίο καλλιεργεί και προωθεί η Νέα Εποχή, η απαράδεκτος δια κάθε ορθόδοξον χριστιανόν άποψις, ότι όλαι αι θρησκείαι ή «τα πνευματικά μονοπάτια», κατά την νεοεποχίτικην ορολογίαν είναι παράλληλοι δρόμοι, οι οποίοι οδηγούν εις τον Θεόν, προσκρούουν απολύτως εις την Ορθόδοξον αυτοσυνειδησίαν μας, ότι η εν Χριστώ Ιησού αποκαλυφθείσα Αλήθεια είναι μοναδική, ανυπέρβλητος και αναντικατάστατος. Το πανθρησκειακό όραμα, το οποίον εξισώνει το μυστήριον της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος με τα πάσης φύσεως ανθρωποκεντρικά μορφώματα… δεν έχει θέσιν εις την ζωήν των ορθοδόξων, αλλά ουσιαστικώς αποτελεί άρνηση της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας, ελευθερίας και ελπίδος μας»

Ἡ παγκοσμιοποίησις τῶν Ἐθνῶν εἶναι δαιμονική ἔμπνευσις καί ἀνοίγει τόν δρόμο στόν Ἀντίχριστο.


 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

Ελλάς είναι ένας χώρος, μία φυλή, μία Ιδέα. Ομφαλός της Ελλάδος υπήρξεν ο Παρθενών. Εκεί συνεπυκνώθη ό,τι μέγα και ευγενές παρήγαγεν η ψυχική και διανοητική δυναμικότης της ελληνίδος φυλής. Και υπό την σκιάν του Παρθενώνος ανεπτύχθη παν το ανήκον εις την σφαίραν του επιστητού και υπεραισθητού. Και θρησκεία και φιλοσοφία και τέχνη και πολιτικαί επιστήμαι.

Αλλ’ όλα αυτά τα επιτεύγματα, προ των οποίων, μέχρι σήμερον, η πεπολιτισμένη ανθρωπότης υποκλίνεται, αποτελούν την έκφρασιν του φυσικού ελληνικού δυναμισμού. Έδωσαν το μέτρον της υψηλής νοήσεως, του συμμέτρου συναισθήματος, της αρρενωπής διανοητικότητος, της εννοίας του Δικαίου και της εκλεπτυσμένης αισθητικής…

Τη ΚΘ΄ (29η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Αναχωρητού.

Κυριακός ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις την Κόρινθον της Πελοποννήσου, το έτος υμη΄(448), βασιλεύοντος εν Κωνσταντινουπόλει του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού· και ο μεν πατήρ του ήτο πρεσβύτερος της εν Κορίνθω Εκκλησίας, Ιωάννης ονόματι, η δε μήτηρ του εκαλείτο Ευδοξία, ήτο δε Επίσκοπος Κορινθίων ο από μητρός θείος του Πέτρος, όστις και τον έκαμεν Αναγνώστην. Αναγινώσκων λοιπόν συχνάκις ο μακάριος Κυριακός τας Ιεράς Γραφάς, εθαύμαζε πως ο Θεός εξ αρχής ωκονόμησε και εποίησε τα πάντα δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους, και πως υπερεδόξασε τους ευαρεστήσαντας αυτώ παλαιούς Δικαίους και Προφήτας· μάλιστα δε εξίστατο, συλλογιζόμενος τα όσα γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιον.

Τῶν θλιβομένων χαρά!

Θησαυρὲ ζωῆς ἀκηράτου, νεφέλη φέρουσα τὴν οὐράνιον δρόσον τοῖς ἐπὶ γῆς, λαμπὰς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, κλίμαξ μετάρσιος, διἧς οἱ ἐπουράνιοι Ἄγγελοι πρὸς ἡμᾶς κατεφοίτησαν, τῶν χειμαζομένων λιμήν, τῶν θλιβομένων χαρά, τῶν ἀδικουμένων προστάτις, τῶν πενθούντων παράκλησις, τῶν ἀβοηθήτων βοήθεια, τῶν ἀσθενούντων ῥῶσις, τῶν καταπονουμένων ἀντίληψις, τῶν τυφλῶν βακτηρία, τῶν πεπλανημένων σωτήριος ὁδηγός, τῶν ἐν ἀνάγκαις ἐπίκουρος ἀσφαλής.

 

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Του Αγίου Μακαρίου:

«Όσοι αξιώθηκαν “να γίνουν παιδιά του Θεού” ( Ιω. 1:12 ) και να γεννηθούν από τον ουρανό, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, έχουν τον Χριστό μέσα τους, που τους φωτίζει και τους αναπαύει. Αυτοί οδηγούνται με πολλούς και διάφορους τρόπους από το Πνεύμα. Δέχονται μυστικά μέσα στην καρδιά τους τη θεία χάρη, που τους δίνει πνευματική ανάπαυση. Μερικές φορές αισθάνονται σαν να βρίσκονται σε βασιλικό δείπνο, όπου χαίρονται και ευφραίνονται με τρόπο ανέκφραστο. Άλλοτε νιώθουν σαν την νεόνυμφη γυναίκα, που η παρουσία του συζύγου της, τής χαρίζει ασφάλεια και ανάπαυση. Άλλοτε, μολονότι ενωμένοι με το σώμα τους, νιώθουν σαν ασώματοι άγγελοι.

Αυτοαδικούμαστε και αδικούμε -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Πότε επιτέλους, θα το καταλάβουμε ότι δεν είναι φανατισμός και μισαλλοδοξία η αποστροφή προς την οικουμενιστική κίνηση; Στο όνομα της αγάπης και της ενότητος επιχειρείται η αλλοίωση της ποιότητος και της ίδιας της οντότητος της Εκκλησίας. Αμφισβητείται η μοναδικότητά της. Αλλά για ποιο Χριστό θα μιλήσουμε και σε ποια σωτηρία θα καλέσουμε τον κόσμο, όταν θα έχουμε αλλοιώσει την ίδια την υπόσταση της Εκκλησίας; Με τέτοιες τακτικές μπορεί να αρέσουμε στους ανθρώπους, αδυνατούμε, όμως, να τους προσφέρουμε αυτό που μόνο η Εκκλησία διαθέτει. Το χειρότερο, καθιστούμε άχρηστη και αζήτητη την σωτηρία, διότι εν ονόματι της απατηλής οικουμενιστικής αγάπης δημιουργούμε στους αιρετικούς την ψευδαίσθηση ότι η πλάνη τους δεν διαφέρει από τη δική μας αλήθεια, άρα δεν υπάρχει λόγος να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τους καταδικάζουμε, λοιπόν, να μείνουν για πάντα εκτός σωτηρίας.

Ελληνικό σχολείο Τήλου. Δικά σας τα σχόλια....


 http://scripta---manent.blogspot.com/2020/09/blog-post_916.html

Ούτε οι τούρκοι, ούτε τα γιουσουφάκια τους θα μας πτοήσουν -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Το Καστελόριζο διαθέτει υφαλοκρηπίδα και πλήρη ΑΟΖ. Επομένως έχει απόλυτη επήρεια και ο αντίθετος τουρκικός ισχυρισμός απορρίπτεται μετά πατάγου. Αυτό υποδηλώνει το αδιαπραγμάτευτο τού ζητήματος. Φυσικά οι «δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα» ηγέτες μας είναι πάντοτε πρόθυμοι να «διαπραγματευθούν» εν ονόματι της αποκλιμάκωσης, λες και εμείς «κλιμακώσαμε» το ζήτημα.

Διδακτικότατος ο νεοελληνικός παροιμιόμυθος   (Ερμής/Δ. Λουκάτος, σ.67):
«Ο τούρκος στα παιδιά του πριν μάθουν το αλφάβητο, λέει:
“την πρώτη γνώση τού Ρωμιού να την έχει τ’ άλογό μας
και την δεύτερη να την έχωμ’ εμείς”»!

Η Διαθήκη του Πατρός ημών κι Ομολογητού ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ

Επειδή κι έφθασεν ο καιρός της εμής αναλύσεως, εγώ μεν υπάγω προς τον Θεόν, σεις δε, ω τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, σπουδάσατε επιμελέστατα να ετοιμασθήτε καλώς, τώρα όπου έχετε καιρόν, γινώσκοντες ότι μετά θάνατον δεν ωφελεί παντάπασιν η μετάνοια· «Εν τω άδη ουκ έστι μετάνοια» («Εν τω άδη τις εξομολογήσεταί σοι»; ) (Ψαλμ. στ: 6). Διότι εν τη μελλούση ζωή είναι ο καιρός της ανταποδόσεως, εις δε την παρούσαν είναι ο καιρός της μετανοίας και των αγώνων προς απόκτησιν της αρετής. Όμως όλα τα λυπηρά και επίπονα του κόσμου τούτου συντόμως εξαφανίζονται, ομοίως και όλα του τα χαροποιά και ηδονικά ταχέως διαφθείρονται και αυτά και εξαφανίζονται· των δε μελλόντων η κληρονομία, τόσον η απόλαυσις των αγαθών, όσον και τα βάσανα της κολάσεως, είναι αιώνια και παντοτεινά.

Ποῖοι ἐδολοφόνησαν τόν Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν; -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Τμήματος Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν

Διδάσκεται στά σχολεῖα καί γράφεται σχεδόν παντοῦ ὅτι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι ἐδολοφόνησαν τόν Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν (ἐφεξῆς Ἰ.Κ.). Ὅμως, στό ἀξιόλογον ἐρευνητικόν ἔργον τοῦ Ταξιάρχου ἐ.ἀ. κ. Δημητρίου Κοκκινάκη μέ τίτλον «Ποιοί Δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια;» παρατίθενται πάρα πολλά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τήν ἀθωότητα τῶν Μαυρομιχαλαίων καί ἀνατρέπουν τήν Ἀγγλικήν – Μασωνικήν πλεκτάνην, μέ τήν ὁποίαν θέλουν νά μᾶς ἐμφανίσουν ὡς φονευτάς τῶν καλῶν ἡγετῶν μας. Μερικά ἀπό τά ἐν λόγῳ στοιχεῖα εἶναι τά ἑξῆς:

1. Ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη καί ἐτυφεκίσθη διότι δῆθεν «ἐμαχαίρωσε» τόν Κυβερνήτην, ἔσπευσε εἰς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν ὄχι γιά νά ζητήσῃ ἄσυλον, ἀλλά γιά νά σωθῇ ἀπό τήν πλεκτάνην πού ἔστησαν σ’ αὐτόν καί στόν θεῖον του Κωνσταντῖνον Μαυρομιχάλην οἱ τότε προδόται.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια» -- π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράδοση στήν γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὅλες τίς πτυχές της.

 1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς« ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.

Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ἀμετακίνητη στή στάση της ἀπέναντι στόν δυτικό χριστιανισμό, τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.) καί τόν ἀγγλικανισμό, πού χαρακτηρίζονται σαφῶς ὡς αἱρετικές ἐκπτώσεις ἀπό τή Μία Ἐκκλησία.

Τη ΚΗ΄ (28η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών κι Ομολογητού ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ, διασωθέντος από του μαρτυρικού τέλους εν έτει από Χριστού 276.

Χαρίτων ο Όσιος πατήρ ημών εγεννήθη εις το Ικόνιον της Μικράς Ασίας, εις το οποίον και ανετράφη εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ανδρωθείς δε εγένετο περιβόητος δια την ευσέβειαν και την αρετήν του και κατέστη πρώτος της πόλεως ταύτης. Κατά την εποχήν εκείνην (σο΄ - σοστ΄ ) (270-276) εβασίλευεν εν Ρώμη ο Αυρηλιανός, όστις κατ’ αρχάς μεν της βασιλείας του, αν και ήτο ειδωλολάτρης, όμως δεν ημπόδιζε τους Χριστιανούς να προσκυνώσι τον αληθινόν Θεόν· κατόπιν όμως παρακινηθείς από τους δαίμονας, τους οποίους ελάτρευεν, εκίνησε μέγαν διωγμόν κατά των Χριστιανών, και εις όλας τας επαρχίας της βασιλείας του έστειλεν ασεβή προστάγματα, κελεύοντα τους εξουσιαστάς μεθ’ όλης της δυνατής προσπαθείας να καταπείσωσι τους Χριστιανούς να αρνηθώσι την πίστιν του Χριστού και να επιστρέψωσιν εις την πλάνην της ειδωλολατρίας, τους δε μη υποτασσομένους εις τα ασεβή προστάγματά του να παιδεύωσι διαφοροτρόπως, και τέλος επονειδίστως να τους θανατώνωσι.

Ο Άγιος Θεόδωρος : ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76)  λέγει: «Το κοινωνείν μετά των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φίλος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξορία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται».

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας, λέγει καθαρά για τους αιρετικούς: «Μη λαμβάνεται αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε» (Β/ Ἰω. 10).

Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ -- Της αδελφής μας Άννας

Το έτος 326 η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό για τους θριάμβους του γιου της Μ. Κωνσταντίνου. Ο Θείος ζήλος όμως, έκανε την Αγία Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ειδωλολατρικός ναός της θεάς Αφροδίτης, τον οποίο γκρέμισε και άρχισε τις ανασκαφές. Σε κάποιο σημείο, βρέθηκαν τρεις σταυροί. Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από τους τρεις ήταν του Κυρίου; Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος με αρκετούς Ιερείς, αφού έκανε δέηση, άγγιξε στους σταυρούς το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας πού είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε τον τρίτο σταυρό, πού ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε. Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να συρρέουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Επειδή, όμως, συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Αυτή, λοιπόν, την ύψωση καθιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες, να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώσουμε μέσα στις ψυχές μας το Σταυρό του Κυρίου μας, πού αποτελείτο κατ' εξοχήν "όπλον κατά του διαβόλου". (Ορισμένοι Συναξαριστές, αυτή την ημέρα, αναφέρουν και την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη το 628 από τον βασιλιά Ηράκλειο, πού είχε νικήσει και ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό από τους Αβάρους, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει από τους Αγίους Τόπους). 


Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης.
Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας.
Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα.
Σταυρός πιστών το στήριγμα.
Σταυρός Αγγέλων η δόξα, και των δαιμόνων το τραύμα.

Ο Σταυρός που δέχτηκε επάνω του το πανάχραντο Σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και που την ύψωσή του γιορτάζει η Ορθόδοξη εκκλησία σήμερα, να σκεπάζει όλους μας από ορατούς και αοράτους εχθρούς.
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εὐχαριστῶ θερμότατα δι' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν. Ἀπό αὐτήν ἔμαθα τό γιατί ὠνομάσθη «Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» ἡ ἑορτή πού ἑορτάζουμε σήμερα (14 Σεπτεμβρίου μέ τό π.ἑ.).

---------------------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Εις τήν Ύψωσιν τού Τιμίου Σταυρού

(ελαφρώς ανορθόγραφον)

«Τόν ληστήν αὐθημερόν, τοῦ Παραδείσου ἠξίωσας, Κύριε·
κἀμέ τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, φώτισον καί σῶσόν με».
(Ἐξαποστειλάριον Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Παθῶν)

«... κἀμέ τό ξύλον τοῦ Σταυροῦ,» καί τά εξής. Άς γίνουμε όλοι ο ξύλινος Σταυρός, που βαστάζει τόν παθόντα δι΄ ημάς Κύριον καί Θεό ημών Ιησούν Χριστό.

---------------------------

Ο/Η Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο ως όγδοο στίχο είπε...

Σοφίαv δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαv Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

Του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ

 H συγκρητιστική χοάνη της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ως εκφράζεται σήμερον τόσον εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των λεγομένων Εκκλησιών, όσον και εις τα διάφορα διεθνή fora καταδολιεύει και ευτελίζει την Χριστιανικήν αποκάλυψιν και εκκοσμικεύει το άγγελμα της σωτηρίας, μετατρέπουσα αυτό εις ηθικολογίαν στερουμένης ζωής, χάριτος και δυνάμεως Θεού. Είναι τελικώς η προσπάθεια αυτή μία ακόμη άπεπλις απόπειρα του βυθίου δράκοντος να εκμηδενίση το σταυροαναστάσιμον μήνυμα ζωής της Αποστολικής Καθολικής Εκκλησίας. Συγκρητιστική παναίρεση λοιπόν ο Οικουμενισμός, οι εκκλησίες του Παγκόσμιου Συμβουλίου λέγονται εκκλησίες, χωρίς να είναι, όλη δε αυτή η οικουμενιστική προσπάθεια προέρχεται εκ του Διαβόλου.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ -- του μακαριστού Φώτη Κόντογλου

Ο «εξευρωπαϊσμός» της Ελλάδος

Λένε πολλοί πως η παράδοση πέθανε, πως μάταια κοπιάζουμε όσοι πιστεύουμε σ’ αυτή κι αγωνιζόμαστε για να μη πεθάνει και πως πρέπει να το πάρουμε απόφαση πως θα ζη στην Ελλάδα μοναχά το κορμί μας, ενώ το πνεύμα, η ψυχή μας, η καρδιά μας θα ζούνε με ξένα διανοήματα και με ξένα αισθήματα. Μ’ έναν λόγο, πως πνευματικά θάμαστε πεθαμμένοι, γιατί, τι το όφελος να ζη κανένας στην Ελλάδα και να μη έχει στη ζωή του τίποτα Ελληνικό; Τι το όφελος να μη σε βάλουνε στο κοιμητήριο, αλλά να σε βαστάνε με τη νεκρόκασσα στο σπίτι σου, ενώ είσαι πεθαμμένος και συγχωρεμένος; Κατά καλή τύχη, τα πράγματα δεν είναι έτσι που τα λογαριάζουνε αυτοί που δεν πιστεύουνε στην παράδοση, όπως δείχνουνε πολλά σημάδια, και ένα ανάμεσα σ’ αυτά είνε το με πόσον ενθουσιασμό διαβάζονται κάποια άρθρα όπως αυτό που έγραψα την περασμένη Κυριακή στην «Ελευθερία», «Ο Παντοκράτωρ». Αυτοί που λένε, πως δε μπορούμε παρά να χάσουμε τον πνευματικό χαρακτήρα μας και να γίνουμε πνευματική αποικία της Δύσεως, αυτοί δεν πιστεύουνε τόσο σ’ αυτή την ανάγκη, όσο θέλουνε κι επιθυμούνε να αφομοιωθούμε με τους ξένους. Αυτό είναι το ιδεώδες τους.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Αποκαταστάθηκε ως πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Ειρηναίος

 Στην άρσης της καθαίρεσης του και την αποκατάστασή του στην Αρχιερωσύνη ως Πατριάρχη πρώην Ιεροσολύμων, του κ.Ειρηναίου προχώρησε ομόφωνα η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμμων, που συνήλθε την Πέμπτη υπό την Προεδρία του Πατριάρχου κ.Θεοφίλου.

Η απόφαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Τη ΚΖ΄ (27η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ και των συν αυτώ τεσσαράκοντα εννέα ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Καλλίστρατος ο Άγιος Μάρτυς κατήγετο από της χώρας των Καρχηδονίων, της εν τη Αφρική ευρισκομένης, συναριθμούμενος εις το στρατιωτικόν τάγμα, το καλούμενον των Καλανδών, εν έτει σπη΄ (288). Πορευόμενος δε εις την Ρώμην μεθ’ όλου του στρατιωτικού τάγματος, μόνος αυτός έλαμπε μεταξύ των άλλων απίστων στρατιωτών, δια την πίστιν του Χριστού, καθώς και ο αστήρ λάμπει εν μέσω της σκοτεινής και ασελήνου νυκτός. Ήτο δε εκ προγόνων πεφωτισμένος εις την πίστιν του Χριστού ο μακάριος. Διότι εις εκ πατρός προπάππος του, πορευθείς εις Ιεροσόλυμα, ότε ήτο επί γης ο Κύριος, και θεωρήσας με τους ιδίους του οφθαλμούς τα θαυμάσια, άπερ εποίει, επίστευσεν. Όθεν επιστρέψας εις τον οίκον του, έδωκεν εις όλους τους συγγενείς και απογόνους του την καλήν ταύτην πραγματείαν και τον φωτισμόν της θεογνωσίας.

Η Μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Αφού επεστρέψαμεν εις την Έφεσον από την εξορίαν, διεμείναμεν εις αυτήν έτη είκοσιν εξ· εμείναμεν δε και εις την νήσον Πάτμον έτη δέκα πέντε· και προ της εξορίας ημών διετρίψαμεν εις την Έφεσον έτη εννέα· ήτο δε ο Ιωάννης ότε ανεχωρήσαμεν εξ Ιεροσολύμων ετών πεντήκοντα. Και αφού συνεπληρώθησαν είκοσιν εξ έτη από της επιστροφής ημών εκ της εξορίας εις την Έφεσον, μίαν ημέραν παραλαβών ο Ιωάννης εμέ και ετέρους εξ μαθητάς αυτού, είπε: «Λάβετε σκαπτήρια εις τας χείρας σας και ακολουθήσατέ με»· ελάβομεν δε δύο σκαπτήρια και ακολουθήσαντες αυτόν εξήλθομεν της πόλεως· φθάσαντες δε εις ένα τόπον, είπε προς ημάς ο Ιωάννης:

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ -- Του κ. Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Ο επίσκοπος Ιππώνος Αυγουστίνος(354-430) δεν είχε απλώς αιρετικές αντιλήψεις, δηλ. δεν ήταν ένας απλός αιρετικός. ΄Ηταν αιρεσιάρχης!

Εμείς οι Ορθόδοξοι αγνοούμε, για ιστορικούς κυρίως λόγους, τα όσα δίδαξε ο επίσκοπος αυτός. Το πολύ πολύ να θεωρήσουμε ότι «έπεσε έξω» σε μερικές απόψεις του.
Πάντως, η γενική εικόνα του στο χώρο της Ορθοδοξίας είναι, ότι δεν είναι αιρετικός. Θωρείται ότι είναι ένας άγιος όχι μόνο των Παπικών, αλλά και των Ορθοδόξων! Την ίδια αυτή εικόνα για τον Αυγουστίνο έχουν ακόμα και σπουδαίοι Ορθόδοξοι αντιπαπικοί θεολόγοι. Όμως, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Από πλευράς Ορθοδοξίας αυτός ο οποίος μελέτησε τις διδασκαλίες του Αυγουστίνου και αποκάλυψε τις αιρέσεις του είναι ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης. Τα παρακάτω στοιχεία για τις αιρέσεις του Αυγουστίνου αντλήσαμε από μελέτες του κορυφαίου αυτού θεολόγου. Το πρόβλημα με τον Αυγουστίνο είναι, ότι ποτέ δεν γνώρισε την Πατερική Παράδοση για την εμπειρία της θέωσης, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της Ορθοδοξίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 160 ΓΙΑΤΡΩΝ*

Μία Ἕνωση Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας παρουσίασε στίς 28/8/20 ἕνα «Μήνυμα διεθνοῦς συναγερμοῦ» ἀπευθυνόμενο στίς κυβερνήσεις καί στούς πολίτες ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. Μεταξύ αὐτῶν πού ὑπογράφουν συγκαταλέγονται γιατροί ἀρκετῶν χωρῶν καί πολλοί καθηγητές Ἰατρικῆς μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Καθηγητής Μικροβιολογίας Martin Haditsh. Ἡ Διακήρυξη ἀναφέρει: 1. Λέμε: STOP σέ ὅλα αὐτά τά τρελά καί δυσανάλογα μέτρα πού ἐλήφθησαν ἀπό τήν ἀρχή τῆς μάχης κατά τοῦ SARS-CoV-2 (καραντίνα, blocage τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἐκπαίδευσης, κοινωνική ἀποστασιοποίηση, μάσκες γιά ὅλους, κλπ.) γιατί αὐτά εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητα, δέν βασίζονται σέ καμμιά ἐπιστημονική ἀπόδειξη καί παραβιάζουν τίς βασικές ἀρχές τῆς Ἰατρικῆς. Ἀντίθετα ὑποστηρίζουμε βεβαίως λογικά μέτρα ὅπως οἱ ὁδηγίες πλυσίματος χεριῶν, νά φτερνιστεῖ ἤ νά βήξει στόν ἀγκώνα του, χρήση χαρτομάντηλου μιᾶς χρήσης κλπ. [...] • Μᾶς λένε: – «Ἀλλά αὐτός ὁ ἰός ἐπιφέρει ἕναν κορεσμό στά νοσοκομεῖα» καί ἀπαντᾶμε: Αὐτό εἶναι λάθος.

--------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐπί τέλους, χάρις αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν ἐπιστημόνων, ἀλλά καί χάρις κάποιων σοβαρῶν νομικῶν, ὅπως τῶν Δικηγόρων Νικολάου Ἀντωνιάδου καί Robert Kennedy, Jr., καθώς καί χάρις ἀρκετῶν πατριωτικῶν ἱστολογίων καί ἀρθρογράφων, ἡ λογική ἄρχισε νά ἐπικρατῇ, ὅπως ἀνεμένετο! Κατά τό δή λεγόμενον, «τό ψέμμα ἔχει κοντά ποδάρια»! Οἱ διάφοροι ἀπατεῶνες πού «ἔκαναν τήν τρίχαν τριχιά» καλά θά κάνουν νά ἐξαφανισθοῦν!

Οἱ σημερινοί ψευδεπίσκοποι δέν εἶναι ἁπλῶς «ἀνεκτικοί» πρός τίς αἱρέσεις, ἀλλ' εἶναι ἀντίχριστοι! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Τό στυγερώτερον ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι οἱ (ὑποτιθέμενοι) ταγοί της εἶναι οἱ ἴδιοι αἱρετικοί! Ὁ εἷς κηρύττει ἀνενδοιάστως ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν εἰς τόν ἴδιον Θεόν, ὁ καθείς μέ τόν τρόπον του (Ἀρχοντώνης)! Ἕτερος ἰσχυρίζεται ὅτι «εἰς τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ ἀληθινός Θεός» (Χορευτάκης)! Τρίτος λέγει ὅτι δέν ὑπάρχουν αἱρετικοί, παρά μόνον οἱ «καβγατζῆδες» (Λαμπρινιάδης)! Τέταρτος βροντοφωνάζει ὅτι ἄν ὁ λαός ἐναντιωθῇ πρός τό Εὐαγγέλιον, τότε αὐτός θά συνταχθῇ μέ ... τόν λαόν (Κουκουρίδης)! Ὅλοι μαζί λέγουν «συνοδικῶς» (Κολυμπάρι, 2016) ὅτι ἀναγνωρίζουν «τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν ἑτεροδόξων «ἐκκλησιῶν», π.χ. ἀναγνωρίζουν τόν Παπισμόν ὡς «Καθολικήν Ἐκκλησίαν», παρά τό γεγονός ὅτι αὐτό εἶναι τό ἱστορικόν ὄνομα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!!! Ἐπίσης, ὅλοι μαζί συντάσονται μέ τόν ἀντίχριστον Καίσαρα εἰς τόν ἀπηνῆ πόλεμον τοῦ τελευταίου κατά τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὅλ' αὐτά καί χιλιάδες ἄλλα καθιστοῦν τούς σημερινούς ψευδεπισκόπους φανατικούς Ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ, ἰσαξίους τῶν Ἀρχιερέων Ἄννα καί Καϊάφα! Συνεπῶς, οἱ σημερινοί ψευδεπίσκοποι δέν εἶναι ἁπλῶς «ἀνεκτικοί» πρός τίς αἱρέσεις, ἀλλ' εἶναι ἀντίχριστοι!

Όταν το Φανάρι αναγνώριζε το Αρχ. Αχρίδος Ιωάννη

 Οικουμ. Πατριάρχης προς Αχρίδος Ιωάννη: « Φυλακιστήκατε και υπομείνατε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε πιστός στην Ορθοδοξία και στην κανονικότητα»

Όπως δημοσιεύσαμε στο oukraniko και γράφτηκε και στα ΜΜΕ ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αποφασίσει να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες στη χορήγηση Αυτοκεφάλου στους σχισματικούς της «Αυτοκέφαλης Μακεδονικής Εκκλησίας».

Να θυμίσουμε ότι μέχρι κα τη Σύνοδο της Κρήτης ο Πατριάρχης υποστήριζε ως κανονικό Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος τον Ιωάννη, ο οποίος είχε κανονική εξάρτηση από το Πατριαρχείο Σερβίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης είχε υποστεί τρομερές διώξεις και φυλακίσεις από το σημερινό κράτος των Σκοπίων τις οποίες συνεπικουρούσαν αν όχι υποδείκνυαν και οι σχισματικοί κληρικοί τους οποίους θα αναγνωρίσει το Πατριαρχείο.

Η ΕΝΔΟΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

«Ψυχής δε κίνησίς εστι κυκλική, η εις εαυτήν είσοδος από των έξω, και των νοερών αυτής δυνάμεων η ενοειδής συνέλιξις ώσπερ εν τινι κύκλω το απλανές αυτή δωρουμένη». Διονύσιος Αρεοπαγίτης.

Ίσως να μη είναι ανωφελές να λεχθή, ότι κακώς απεδόθη εις τον άγιον Γρηγόριον η ενδοστρεφής προσευχή, και ότι κάκιστα συνεδέθησαν μετά του ονόματός του, ως «παλαμισμός», τα ειρωνικά παρωνύμια «ομφαλοσκοπία –ομφαλοψυχία». Ηγνόησαν οι τοιαύτα φρονήσαντες ορθολογισταί, ότι εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν υφίσταται συνεχής εσωτερική ενότης. Τοιαύτη δ’ ενότης, οίαν οφείλομεν να ανακαλύπτωμεν πανταχού των επί μέρους ιερών κειμένων της Καινής Διαθήκης. Διότι το Πνεύμα το Άγιον, όπερ εσόφισε τους αμέσους μαθητάς του Κυρίου, αυτό το ίδιον Πνεύμα εφώτισε και τους Πατέρας. Η υφισταμένη ποικιλία εν τη διδασκαλία των Πατέρων ουδόλως αίρει την εσωτερικήν ταυτότητα αυτής.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Η ΟΥΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΨΕΥΔΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγ. Α.Π.Θ

Ένα βασικό γνώρισμα τοῦ προηγουμένου αἰῶνος, τοῦ εἰκοστοῦ, ἦταν ἡ προσπάθεια νά ἐπανεύρει ὁ χριστιανικός κόσμος την ἑνότητά του. Μετά τήν ἀπόσχιση τοῦ Παπισμοῦ ἀπό την Ἐκκλησία στίς ἀρχές τῆς δεύτερης χιλιετίας (1054) καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἀπόσχιση τῶν Προτεσταντῶν ἀπό τόν Παπισμό, τόν 16ο αἰώνα, Ἀνατολή καί Δύση ἦσαν βαθύτατα διηρημένες, ἡ δέ Δύση πολυδιασπασμένη καθ᾽ ἑαυτήν. ἩἘκκλησία βέβαια δέν ἔχασε οὔτε τήν ἑνότητα οὔτε τήν καθολικότητα, τήν ὁλοκληρία της· ἡ αἵρεση καί τό σχίσμα πληγώνουν και τραυματίζουν τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, δέν τήν διαιροῦν ὅμως οὔτε τήν χωρίζουν, ὅπως δέν διαιρεῖται ἕνα δένδρο, ἄν ἀποκοπεῖ ἕνα ἀπό τά κλαδιά του. Ἀπό τῆς πλευρᾶς αὐτῆς οἱ χρησιμοποιούμενοι ὅροι «ἀδιαίρετη Ἐκκλησία» τῶν δέκα πρώτων αἰώνων καί «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» εἶναι ἐσφαλμένοι. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε ἀδιαίρετη καί μετά τό σχίσμα τοῦ 1054, καί μετά ἀπό ὁποιοδήποτε σχίσμα. Δεν ὑπάρχουν ἔπειτα πολλές ἐκκλησίες γιά νά ἑνωθοῦν. Ὑπάρχει μόνον ἡ «Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία», πού συνεχίζει ἀδιαίρετα καί ἀδιάκοπα τή ζωή της στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία. Οἱ ἀποσχισμένοι μέ τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα ἑτερόδοξοι Χριστιανοί σέ Ἀνατολή καί Δύση δέν εἶναι ἐκκλησίες· πρέπει να ἑνωθοῦν μέ τήν Ἐκκλησία, ἀποκηρύσσοντας τίς αἱρέσεις καί τίς πλάνες. Ἑπομένως ἡ ἑνότητα ἐπιτυγχάνεται ὄχι μέ τήν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», ἀλλά μέ τήν «ἕνωση μέ τήν Ἐκκλησία».

Aπολυτίκιο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου


 

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Σεπτεμβρίου, η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φίλου, παρθένου, επιστηθίου και ηγαπημένου του Κυρίου, ΙΩΑΝΝΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

Ιωάννης ο Θεολόγος ο ιερός Ευαγγελιστής και θείος Απόστολος του Κυρίου κατήγετο εκ Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, υιός ων του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης, ήτις ήτο θυγάτηρ Ιωσήφ του Μνήστορος της Θεοτόκου. Διότι ο Ιωσήφ είχε τέσσαρας υιούς, Ιάκωβον, Ιωσήν, Ιούδαν και Σίμωνα (ή Συμεών) και θυγατέρας τρεις, την Εσθήρ, την Μάρθαν και την Σαλώμην, ήτις ήτο γυνή μεν του Ζεβεδαίου, μήτηρ δε του Ιωάννου τούτου. Όθεν εκ τούτου έπεται, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήτο θείος του Ιωάννου, ως νομιζόμενος αδελφός Σαλώμης, της θυγατρός Ιωσήφ, μητρός δε Ιωάννου· ο δε Ιωάννης ήτο ανεψιός του Κυρίου. Συνεβοήθει δε ο θείος Ιωάννης τον πατέρα του Ζεβεδαίον εις την αλιευτικήν τέχνην ως και ο αδελφός του Ιάκωβος, διότι ο πατήρ των ήτο αλιεύς και πτωχός άνθρωπος, ότε δε εκλήθη παρά Κυρίου, αφήκε τον πατέρα ομού και το πλοίον του, και ηκολούθησε τον καλέσαντα Κύριον, και τους νόμους αυτού ακριβώς εδιδάχθη. Δια τούτο εγκαταλείψας την αλιείαν των αφώνων ιχθύων, εδιδάχθη πώς να ελκύση δια της διδασκαλίας τας λογικάς ψυχάς των ανθρώπων.

ΠΑΝΤΑ ΣΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΑΦΓΑΝΟΣ... ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣΕ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Χουσεΐν Χαβαρί που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος

Ο Χουσεΐν Χαβαρί ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος, Αφγανός, που τον πατέρα του τον είχαν σκοτώσει οι Ταλιμπάν, όλα κατά δήλωσή του.

Το 2013 καταδικάσθηκε σε δεκαετή κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας μιας φοιτήτριας στην Κέρκυρα. Αποπειράθηκε να τη βιάσει και την έσπρωξε σε γκρεμό 8 μέτρων, σαν να την πέταξε από ένα μπαλκόνι περίπου τρίτου ορόφου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί σοβαρά.

Δικάστηκε ως ανήλικος, με τα ευεργετήματα που προβλέπει ο νόμος για αυτούς, ήτοι μικρότερη ποινή, και τον Οκτώβριο του 2015 αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να δίνει το «παρών». Υστερα από λίγο παραβίασε τους όρους και εξαφανίστηκε. Με κάποιον τρόπο, προφανώς στη ζούλα, πήγε στη Γερμανία και ζήτησε άσυλο, δηλώνοντας πάλι ανήλικος, 17 – στο χωριό του μένουν σε κάθε έτος ηλικίας τρία χρόνια, όπως ένας κουμπούρας συμμαθητής μου στο Δημοτικό, και μην ξεχνάτε πως ήταν κι ορφανό το καημένο. Το γερμανικό σύστημα υποδοχής των «προσφύγων» ή προσφύγων τον έστειλε σε διάφορες ανάδοχες οικογένειες για να τον κανακεύουν, να του κάνουν Bebelac και να τον ταΐζουν φρέσκα στρούντελ για να καρδαμώσει, αφού ως έφηβος ήταν στην ανάπτυξη.

Τον Οκτώβριο του 2016, ο Χαβαρί βγήκε πάλι για «κυνήγι». Βίασε και σκότωσε τη 19χρονη Μαρία Λαντενμπέργκερ, φοιτήτρια Ιατρικής και κόρη αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κορίτσι γύριζε με το ποδήλατό της από ένα πάρτι. Ο Χαβαρί τη δάγκωσε στο μάγουλο, στο στήθος και έκανε προσπάθεια να τη στραγγαλίσει. Όταν έχασε τις αισθήσεις της, τη βίασε κατ’ επανάληψη και την πέταξε σε ένα ποτάμι, όπου πνίγηκε.

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις»; -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τό σάλπισμα τοῦτο, τῆς προσωπικῆς ἔγερσης τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ὕπνο, τό ἀπευθύνει στόν ὑπέροχο “Μέγα Κανόνα” ὁ Ἀνδρέας Κρήτης. Καί γιατί; Διότι γνωρίζει ἄριστα τήν ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος συχνά περιέρχεται σέ ραθυμία καί ἀκηδία καί νυσταγμό τῆς ψυχῆς, καταστάσεις, δηλαδή, ἐπικίνδυνες γιά τήν πνευματική ζωή. Μέ τή ραθυμία, δηλαδή, τή νωθρότητα, χάνει τήν κινητικότητα καί τόν ἐνθουσιασμό. Μέ τήν ἀκηδία, δηλαδή, τήν ἀμέλεια καί τήν ὀλιγωρία, χάνει τήν ἐνεργητικότητά του, καί μέ τό νυσταγμό - τή νύστα, ὅπως λέμε στήν καθομιλούμενη, κοιμᾶται πνευματικά. Ὑποβαθμίζεται ὁ χριστιανικός του ζῆλος. Γιαυτό καί ὁ διάσημος ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος μᾶς ξυπνάει μέ τήν κραυγή τῆς ἀφύπνισης: “Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις”; Ὦ, ψυχή μου, γιατί κοιμᾶσαι ἀκόμα; Σήκου ἐπάνω! Ἔχουμε παλαίσματα καί ἀγωνίσματα!

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25 Σεπτεμβρίου 2020

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ

Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν διακρίνουν μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον μοῦ ἐζήτησε διευκρινίσεις διά τό ζήτημα τῆς κανονικῆς καί νομίμου προσκτήσεως τῆς μοναχικῆς ἰδιότητος, ἕνεκεν τῆς πολυετοῦς μου θητείας εἰς τήν Γραμματεία τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων. Ἐπειδή τό θέμα συζητεῖται ταπεινῶς εἰσφέρω τά κάτωθι:

Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας «Σκωληκόβρωτα Εκκλησιαστικά κιτάπια»! -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Στο νέο εορτολόγιο του 2007, της Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, το οποίο κυκλοφορήθηκε προσφάτως, και στις σελίδες 194 – 195, δημοσιεύεται κείμενο από την εφημερίδα «Το Βήμα της Αιγιαλείας», της 7.5.06, με τίτλο «Κρίμα… ο αφορισμός». Το εν λόγω κείμενο στρέφεται κατά των «οψίμων ζηλωτών της Ορθοδοξίας» και έχει στο στόχαστρο τον λαμπρό εκπαιδευτικό-θεολόγο και μαχητή της Ορθοδοξίας Παν. Σημάτη, τον αφορισθέντα, με αντικανονικές διαδικασίες, από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο. Ο συγγραφέας του κειμένου αυτού, μεταξύ άλλων, θλιβερών, διατυπώνει την άποψη «ότι τους ¨ξεροκεφάλους¨, δεν συνετίζει δι΄ αφορισμού ακοινωνησίας, αλλά το παραδοσιακό φραγγέλιο. Επειδή, λοιπόν, «όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος», θα έπρεπε ο Μητροπολίτης μας αντί αφορισμού, να δώσει εντολή σε ένα θαλερό Διάκο να συνετίσει με σφαλιάρες και κλωτσιές αυτούς, που πιστεύουν ότι το πνεύμα και το γράμμα της Ορθοδοξίας βρίσκεται στα σκωληκόβρωτα εκκλησιαστικά κιτάπια»!

Όχι εφησυχασμός, αλλά αυτοκριτική και ξεκαθάρισμα θέσεων -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Δρ. Οικονομικών

Μέσα στην ευφορία που έχει καταλάβει τον Ελληνικό λαό μετά την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου, αν κάποιος εκφράση επιφυλάξεις για την πορεία της Εκκλησίας στο εγγύς μέλλον θα χαρακτηρισθή τουλάχιστον ως απαισιόδοξος. Ο κ. Χριστόδουλος έχει προφανώς εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους περισσότερους Έλληνες, που ελπίζουν ότι κάτω από την ηγεσία του η Εκκλησία θα ξαναβρή την αίγλη της. Χωρίς αμφιβολία, μηνύματα όπως π.χ. ότι η Εκκλησία θ’ αποκτήση λόγο, ότι θα προσεγγίση τη νεολαία κ.λ.π. βρίσκουν απήχηση στον πιστό λαό και αναπτερώνουν το ηθικό εκείνων, που είχαν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς την ηγεσία της Εκκλησίας. Όλοι ευχόμεθα ολοψύχως, να λάμψη και πάλι η Εκκλησία, όπως τον παληό καλό καιρό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουμε ωρισμένες έννοιες, να αναπολήσουμε την Ιστορία της Εκκλησίας και του Έθνους, να πούμε με θάρρος ωρισμένες αλήθειες και να χαράξουμε με σαφήνεια τους στόχους μας σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Τι απαντά ο γιατρός του ΚΑΤ για τις ακτινογραφίες με τις βλάβες στον πνεύμονα

 Ο κ. Καρράς υποστηρίζει ότι η ημερομηνία του 2015 αφορά παράθυρο εξέτασης CT δηλαδή αξονικής τομογραφίας όπως αναγράφεται ΔIΠΛΑ από την ημερομηνία, που βρίσκεται στο παρασκήνιο του προγράμματος και δεν αφορά την εν λόγω ακτινογραφία.

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 25 Σεπτεμβρίου 2020 - 8:01 π.μ.: «Και σας παρακαλώ να κρατάτε την άποψή σας για τον εαυτό σας γιατί στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν σας την ζήτησα! Ούτε και είστε ειδικός επί παντός επιστητού... Η Αγία Γραφή αναφέρεται σε ασθένειες που θα έρθουν».

Τί σημαίνουν αὐτά; Μήπως ὅτι θά πρέπῃ τά προπαγανδιστικά σου σχόλια νά μείνουν ἀναπάντητα; Καί ὅτι θά πρέπῃ νά δεχώμεθα τήν ἀπατηλήν προπαγάνδαν σας, μέ τήν ἔννοιαν ὅτι «ἡ τρίχα ἔγινε τριχιά», γιά τόν συγκεκριμένον ἰόν, ἐπειδή ἔχει προφητευθῆ ὅτι θά ὑπάρξουν λοιμοί; Καί ὅτι πρέπει νά ὁμιλοῦν μόνον οἱ «εἰδικοί»; Ἀλλ' οἱ εἰδικοί ἀπό τήν παγκόσμιον ἐπιστημονικήν κοινότητα ὡμίλησαν καί ἀπέδειξαν περιτράνως τά πελώρια ψέμματα τῶν προπαγανδιστῶν! Μόνον οἱ ἀνόητοι καί οἱ μεροληπτικοί θ' ἀγνοοῦσαν τίς πληροφορίες μέ τίς ὁποῖες μᾶς ἐφωδίασαν. Λοιπόν, ἔχουμε τά ἑξῆς δεδομένα: (1) ψεύτικα στοιχεῖα ἀπό tests, τά ὁποῖα δέν ἀνιχνεύουν μόνον τόν Covid-19, ἀλλά καί ἄλλους κοροναϊούς, (2) μεροληπτικά ποσοστά θνητότητος (βλ. τήν Ἐπιστημονικήν ἔρευναν τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἰ. Ἰωαννίδη, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν τό ἀληθινόν ποσοστόν θνητότητος τοῦ κοροναϊοῦ εἶναι ἀπό 50 ἕως 85 φορές ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΝ ἀπό αὐτό πού «δείχνουν» τά ἐπίσημα «στοιχεῖα», ἐπειδή αὐτά ὑπόκεινται στό γνωστόν στατιστικόν σφάλμα τοῦ μεροληπτικοῦ δείγματος), (3) γενικήν κατακραυγήν λαμπρῶν ἐπιστημόνων παγκοσμίως διά τήν ΑΠΑΤΗΝ, (4) ψεύτικα πιστοποιητικά θανάτου, (5) εἰσαγωγές καρκινοπαθῶν τελευταίου σταδίου σέ νοσοκομεῖα μέ ψευδῆ αἰτίαν τόν κοροναϊόν, (6) ἰσχυράν προπαγάνδαν ἀπό γνωστούς παγκοσμιοποιητάς (τύπου Gates), οἱ ὁποῖοι οὐρλιάζουν ὅτι εἶναι εὐκαιρία νά ἐγκαθιδρυθῇ μία παγκόσμιος Κυβέρνησις, νά μειωθῇ ὁ πληθυσμός τῆς γῆς διά τῶν ἐμβολίων (!!!), νά ἔχουμε ψηφιακά πιστοποιητικά κ.λπ., (7) ἀντιφατικές γνωμοδοτήσεις τῶν χρυσοπληρωμένων «εἰδικῶν», (8) ποινικοποίησιν τῆς ἀντιθέτου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ἀπόψεως (πρβλ. περίπτωσιν τοῦ κ. Φ. Βόβολη) κ.λπ. Ὡς εἰδικός (οἰκονομολόγος καί στατιστικός), θά ἦτο ἐκ μέρους μου ἄκρως παράλογον, ἀνήθικον καί σατανικόν νά σιωπήσω, βοηθῶντας ἔτσι τήν προπαγάνδαν σας νά ἑδραιωθῇ, συμβάλλοντας ἔτσι στήν ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ τῆς χώρας μου! Τρέχα μήν χάσῃς τό «Δελτίον εἰδήσεων» τοῦ «Σκάϊ», τοῦ «Μεγκα», τοῦ «ΑΝΤ1» κ.λπ. Ντροπή σου!

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 25 Σεπτεμβρίου 2020 - 1:00 μ.μ. «Εγώ αν ήμουν καθηγητής σε πανεπιστήμιο αυτά θα πολεμούσα πρωτίστως».

Ταλαίπωρε, ἐσύ πού φοβεῖσαι/ἐντρέπεσαι νά πῇς τήν γνώμην σου ἐπωνύμως, δηλαδή εἶσαι ἕνας ἐθελοντής μασκοφόρος, μοῦ κάνεις ὑποδείξεις γιά τό ποιές πρέπει νά εἶναι οἱ προτεραιότητές μου, χωρίς νά ξέρῃς τίποτε γιά τήν πολιτείαν μου στό «ἑλληνικόν πανεπιστήμιον»! Τά χάλια τῆς κοινωνίας μας (ἄρα καί αὐτά τοῦ «πανεπιστημίου») ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς στίς διάφορες διαστροφές τῆς Ἀληθείας, σάν αὐτές πού προπαγανδίζεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν καλλιεργηθῆ ἐπί δεκαετίες καί ἔχουν ἐπικρατήσει. Ἐπειδή, λοιπόν, γνωρίζεις ἕν θῦμα κάποιας γρίππης, ἕπεται ὅτι πρέπει ν' ἀποδεχθοῦμε καί νά προπαγανδίζουμε τήν καταστροφήν τῆς ὑγείας μας, τῆς οἰκονομίας μας, τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν μας, τῆς ταυτότητός μας ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος, τῆς θρησκείας μας καί τῆς Πατρίδος μας; Αἶσχος !

ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ...(Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=53&t=15884&mobile=on

Εκπληκτική ανάλυση από τον Αναστάσιο Λαυρέντζο για τη βίαιη Ισλαμοποίηση της Ελλάδας

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/09/blog-post_4804.html

Όταν οι τούρκοι έπιασαν 2 Έλληνες φαντάρους και ήταν σε Ελληνικό δικό μας έδαφος.. έμειναν 8 μήνες φυλακή. Όταν 8 Τούρκοι με τη θέληση τους μπήκαν στην Ελλάδα έφαγε 26 μήνες και ξύλο ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Οι δικαστές ήταν σίγουρα Έλληνες?

Επίσης το νομοσχέδιο για το 5G χωρίς να μας ρωτήσουν τα καθάρματα ,ψηφίστηκε επί της αρχής με ευρεία πλειοψηφία. "Υπέρ" ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και ΜέΡΑ25 ενώ "κατά" ΚΚΕ και Ελληνική Λύση..με λίγα λόγια Ελληνες, τελειώσαμε...

 https://www.youtube.com/watch?v=4EWx_cxJwwA

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


 

Τη ΚΕ΄ (25η) Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Οσιομάρτυς ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ ο Αναχωρητής και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες πεντακόσιοι τεσσαράκοντα εξ, εν έτει από Χριστού τγ΄ (303) σταυρωθείς τελειούται.

Παφνούτιος ο Όσιος και Μάρτυς ησκήτευε κατά τους χρόνους του ασεβεστάτου Διοκλητιανού βασιλεύσαντος των Ρωμαίων κατά τα έτη σπδ΄ -  τε΄ (284-305), ήτο δε εις τινα επαρχίαν της Αιγύπτου καλουμένην Γεντυρίαν. Κατά την εποχήν εκείνην εγένετο εξουσιαστής της Αιγύπτου ειδωλολάτρης τις, ονομαζόμενος Αρριανός, ο οποίος εκίνησεν εκεί μέγαν διωγμόν κατά των Χριστιανών. Ούτος ακούσας ότι εις τα μέρη της Γεντυρίας ευρίσκετο ο Αναχωρητής Παφνούτιος, όστις ήτο άνθρωπος δίκαιος και επίσημος εις όλην την περιοχήν εκείνην και σεβόμενος τον Χριστόν, διέταξε δύο εκατοντάρχους να υπάγουν να τον φέρουν σιδηροδέσμιον εις αυτόν· ο δε Άγιος Παφνούτιος, μη γινώσκων τα εναντίον του αποφασισθέντα, ανέβη εις το όρος και ηγρύπνει κατά την συνήθειάν του. Προσευχόμενος λοιπόν εις εκείνο το όρος εφάνη εις αυτόν Άγγελος Κυρίου λέγων:

Τά στολίδια τῶν γυναικῶν -- Από τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου:

Κάποτε ὁ Ὅσιος μέ θαῦμα γιάτρεψε τήν ἄρρωστη μητέρα τοῦ Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου. Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔγραψε καί τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου καί μάλιστα προσθέτει τό ἑξῆς περιστατικό. Ὁ Ὅσιος, λέγει, δέν γιάτρεψε μόνο τό σῶμα τῆς μητέρας του, ἀλλά καί τήν ψυχή. Διότι ἡ μητέρα του στολιζόταν μέ διάφορα χρυσά καί μεταξωτά, περιδέραια κ.λπ. Ὁ Ὅσιος μέ ἕνα πολύ σοφό παράδειγμα, τήν ἔπεισε νά τά ἀπορρίψη ὅλα αὐτά λέγοντας τά ἑξῆς. Ὅπως κάποιος ἄριστος ζωγράφος, ὅταν κατασκευάση μέ μεγάλη τέχνη κάποια εἰκόνα, καί δῆ κάποιον ἄλλον ἄτεχνο ζωγράφο νά βάλη ἄλλα χρώματα σέ αὐτήν ὀργίζεται, ἔτσι καί ὁ Πλάστης καί ζωγράφος Θεός ὀργίζεται, ὅταν οἱ γυναῖκες (τώρα τελευταῖα καί οἱ ἄνδρες) βάζουν φτιασίδια καί στολίζουν τό σῶμα τους μέ τά μάταια καί σιχαμερά στολίδια. Διότι κατά αὐτόν τόν τρόπο κατηγοροῦν τόν Θεό ὅτι εἶναι ἀμαθής καί ἄτεχνος καί δέν γνώριζε νά τίς δημιουργήση ὄμορφες καί ὡραῖες. Καί δέν σκέπτονται ὅτι ὁ Θεός κάνει ὅλα ὅσα θέλει, γνωρίζοντας ὅμως τό συμφέρον, δέν δίνει σέ ὅλους καί σέ ὅλες αὐτό πού θά ἀποβῆ βλαβερό στίς ψυχές τους, καθώς τέτοιο εἶναι καί τό σωματικό κάλλος.

Τη ΚΔ΄ (24η) Σεπτεμβρίου, μνήμην επιτελούμεν του εξαισίου θαύματος της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών ΘΕΟΤΟΚΟΥ και ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,

γεγονότος εν τω πανσέπτω αυτής Ναώ των Μυρτιδίων εν τη νήσω των Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρεν.                                     


Μυρτιδιώτισσα ονομάζεται εικών της Θεοτόκου ευρεθείσα εν Κυθήροις υπό τας εξής περιστάσεις: Εις ταύτην την νήσον, την κοινώς Τσιρίγον ονομαζομένην, υπήρχεν εις παλαιοτέραν εποχήν εις τόπος έρημος, Μυρτίδια καλούμενος, διότι ήτο πλήρης από μυρσίνας, τας κοινάς λεγομένας μυρτιάς, και μόνον προς βοσκήν των ζώων χρήσιμος. Εις αυτόν λοιπόν τον τόπον οδηγηθείς από μίαν θείαν οπτασίαν, την οποίαν είδε καθ’ ύπνον, εις ευλαβής Χριστιανός έχων πολλήν την ευλάβειαν προς την Κυρίαν Θεοτόκον, μετέβη εκεί και ιστάμενος παρετήρει του τόπου την αγριότητα· και ούτω παρατηρών, ήκουσε φωνήν αοράτως, η οποία του έλεγεν· «Εάν ερευνήσης εδώ πλησίον, θα εύρης την Εικόνα μου· διότι είναι καιρός αφ’ ότου ήλθον και ευρίσκομαι εδώ, δια να δώσω εις τούτον τον τόπον την χάριν και βοήθειάν μου».

Η ἐπίκαιρος φωνὴ τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη

«Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν σβέρκο μας νὰ μὴ μανθάνουν τὰ παιδιὰ μας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ μᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν ἀκόμη νὰ ᾽ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναμι καὶ τὴν φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τοὺς παπάδες. Ἐμεῖς, μὲ σκιάν μας τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ ντερβένια, σὲ μπογάζια καὶ σὲ ταμπούργια. Καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρὸς μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν νίκη καὶ ἔχασε (ὁδήγησε σὲ ἧττα) τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στὸν Σταυρό, τὸν σωτῆρα μας! Καὶ βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τοὺς ξένους καὶ τοὺς παπάδες μας, τοὺς ζυγίζουν ἄναντρους καὶ ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τοὺς παπάδες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεμώντας σὰν λεοντάρια. Ντροπὴ Ἕλληνες!»

Νίκος Αντωνιάδης : Ψ Ε Υ Τ Ε Σ !!!

 ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ Α Π Α Τ Η ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ “ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ 38ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ” : ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 2 0 1 5 !!!

-Ακτινολόγος του ΚΑΤ ανέβασε στο Facebook δύο ακτινογραφίες για να “αποδείξει” την φοβερή και τρομερή “επιδείνωση” 38 χρονου ασθενή μέσα σε 12 ώρες από τον φοβερό και τρομερό κορωνοϊό.

-Η “είδηση” έκανε τον γύρο των γνωστών και μη εξαιρετέων μέσων μαζικής εξαπάτησης για να τρομοκρατήσει τον κόσμο και να “δικαιολογήσει” το σχεδιαζόμενο lock down.

Όλως ενδεικτικά:
https://www.tanea.gr/…/koronaios-aktinografia-sok-deixnei-…/

https://www.tovima.gr/…/koronoios-h-epideinosi-38xronou-as…/

Και το “πάρτι” του Ευαγγελάτου:

https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp…

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι...τι να πει κανείς...

--------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὄντως, κ. Ἀντωνιάδη, «ὁ Θεός ἀγαπᾶ καί τόν νοικοκύρην»! Νά δοῦμε μέχρι ποῦ θά φθάσουν οἱ Ψεῦτες καί οἱ ἀπατεῶνες κόβιντ-19! Μᾶλλον θά δοῦμε καί χειρότερα, ὅπως ξανά γενικήν καραντίναν, διότι οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ἔχουν παραδοτέα προσεχῶς, τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά γίνουν ὑπό ὁμαλάς συνθήκας, οἱ ὁποῖες θά ἐπιτρέπουν τόν ξεσηκωμόν τῶν Ἑλλήνων! Τά παραδοτέα εἶναι: (1) παράδοσις τοῦ μισοῦ Αἰγαίου στούς Τούρκους, (2) ἰσλαμοποἰησις τῆς Ἑλλάδος, (3) πλήρης καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας, καί (4) πλήρης καταστροφή τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Παιδείας. Ἐφόσον τά ἔχουν ὑποσχεθῆ στούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, θά τά ὑλοποιήσουν! Ὁπότε θ' ἀκολουθήσουν πολλές καί φοβερές ἀκόμη ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ, ἡ διεκπεραίωσις τῶν ὁποίων εἶναι τό μόνον πού ἐνδιαφέρει τούς γαλάζιους, κόκκινους καί πράσινους Τσίπρες!