SIMONOPETRA - PSALM 110 .wmv


Εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει

Αποκηρύσσομεν τα φιλενωτικά συνθήματα και φιλενωτικάς τάσεις και μένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστιν, ακολουθούντες όσα προεφήτευσαν οι Θεηγόροι Προφήται και εδίδαξαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, ο των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αι επτά άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι, και αι τοπικαί τοιαύται, έχοντες επί κεφαλής τον ακρογωνιαίον Λίθον Χριστόν, τον Θεόν ημών, και εν γένει εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε δια γραφίδος είτε δια παραδόσεως, αποκρούοντες την «Ένωσιν» ή «Ενότητα», όπως την αποκαλούν εσχάτως οι φιλενωτικοί παπόδουλοι οικουμενιστές.

ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ.


Αντιγράφω απὸ τον ΙΕ/ Λόγον του Μ. Μακαρίου: 
«Το μέτρον του αγώνος σου τούτο είναι, να
 μη μοιχεύσης στους λογισμούς,  αλλά να αντισταθής μέσα στον νου σου και να κάνης μέσα σου πόλεμον και αγώνα και να μην υπακούσης μήτε να συνηδονισθής στους λογισμούς  σου με την κακίαν. 

Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός.

Πρέπει αρχικά να ομολογούμε τα απαραχάρακτα δόγματα της Τρισυποστάτου και Αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος. Να διακηρύττουμε την Ορθόδοξη Πίστι μας χωρίς συμβιβασμούς, υποκρισίες και υποχωρήσεις σε ψευτοδιαλόγους αγάπης που προσπαθούν να ενταφιάσουν, όπως εκείνοι νομίζουν, την Αλήθεια της Ορθοδοξίας.
Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία. Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει : Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου.  

THE PARABLE OF THE RICH MAN AND THE POOR LAZARUS


Luke 16:19-31
By
His Eminence Metropolitan
PANTELEIMON of Antinoes
The Parable of the Holy Gospel does not refer to the Second Coming of Christ, neither to His Last Judgement, but to the period of time between man’s death and the Second Glorious Coming of Christ our Lord and God. This period is called: The Middle Condition of the souls.
What is death?
Death, according to Holy Scriptures, is the separation of the human’s soul from his body. Death was not created by God right from the beginning, but came as the result of man’s Fall, disobedience and unrepentance (Gen. 3:9-13). “And unto Adam He said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it was thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return”(Gen. 3:17-19).
Death has three forms:

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Υπάρχει μόνον μία διέξοδος δια να αποφύγωμεν την οριστικήν καταστροφήν. Ποία είναι η διέξοδος αυτή; Να παραδεχθώμεν την θεανθρωπίνην παιδείαν και να την εφαρμόσωμεν πλήρως εις όλα τα σχολεία, από τα ανώτερα έως τα κατώτερα, και εις όλα τα κρατικά και εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η θεανθρωπίνη παιδεία ακτινοβολεί, φωτίζει, διαφωτίζει με το μόνον άσβεστον και αληθινόν Φως εις όλους τους κόσμους, δηλαδή με τον Θεάνθρωπον Χριστόν. Το Φως αυτό ουδέν σκότος δύναται να το σβήση ή να το καλύψη, ακόμη ούτε και το σκότος της Ευρώπης. Μόνον αυτό είναι εις θέσιν να εκδιώξη όλα τα σκότη, και από τον άνθρωπον και από την κοινωνίαν και από τον λαόν και από το κράτος. Αυτό, το μόνον αληθινόν Φως, φωτίζει τον κάθε άνθρωπον έως τον πυρήνα του είναι του και αποκαλύπτει εις τον καθένα μας τον ιδικόν μας αθάνατον, θείον και αιώνιον αδελφόν. Και μας διδάσκει ότι μόνον τότε δύνανται ευκόλως να κατανοηθούν και να λυθούν και τα προβλήματα του ανθρώπου, και το πρόβλημα της κοινωνίας και το πρόβλημα του έθνους και το πρόβλημα της ανθρωπότητος, όταν αυτά μελετηθούν με τον Θεάνθρωπον Χριστόν.