Η εμφάνιση της Παναγίας στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη

Κατά το έτος 963, συνέβη λιμός στην  Αυτοκρατορία, ένεκα του οποίου εδημιουργήθη έλλειψη τροφών και στο Άγιον Όρος. Επειδή είχε αρχίσει η οικοδομή της Λαύρας και να εξαντλούνται τα υλικά και τα τρόφιμα, ο Όσιος απεφάσισεν να μεταβεί στις Καρυές για να συμβουλευθεί τον Πρώτο και τους γέροντες επί του πρακτέου. Ενώ λοιπόν επορεύετο προς τις Καρυές, σε αρκετή απόσταση από τη Μονή, συναντά μια σεμνοτάτην και ωραιoτάτην γυναίκα. Από την θέα της εταράχθη. Αλλά πρώτη η γυνή ερωτά τον Αθανάσιον «Πόθεν έρχεσαι, Αθανάσιε, και που πορεύεσαι;».

Έκπληκτος ο Όσιος απάντησε «Ποία είσαι εσύ, η οποία μου ομιλείς και γνωρίζεις το όνομά μου;».

«Εγώ είμαι η Μήτηρ του Κυρίου και προστάτις σου» απαντά εκείνη, και συνεχίζει «Αλλ΄ είπε μοι, διατί εγκατέλιπες την Λαύραν, και που μεταβαίνεις;»

π.Νικόλαος Μανώλης, Η παραβολή του άφρονος πλουσίου από τον Μ. Βασίλειο

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Όργανα παρέκλινε το πένθος Ωδής· ου γαρ ήδον εν νόθοις οι παίδες Σιών. Βαβυλώνος λύει δε, πλάνην πάσαν και μουσικών αρμονίαν, Βηθλεέμ εξανατείλας Χριστός. Διο ανυμνούντες αναμέλψωμεν· ευλογείτω η κτίσις πάσα τον Κύριον, και υπερυψούτω εις πάντας τους αιώνας.

Ερμηνεία.


Και τούτο το Τροπάριον ερανίσθη ο Μελωδός από τον ρλστ΄ Ψαλμόν του Δαβίδ τον λέγοντα: «Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν· επί ταις ιτέαις εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών… Πως άσομεν την Ωδήν Κυρίου επί γης αλλοτρίας;» Λέγει λοιπόν, ότι το πένθος και η λύπη, την οποίαν έλαβον οι Ιουδαίοι δια την σκλαβίαν από τους Βαβυλωνίους, παρέκλιναν: ήτοι έκαμαν τους Ιουδαίους να αφήσουν αργά και άπρακτα τα της Ωδής όργανα, τα ωδικά και μουσικώτατα, κρεμασμένα επί τας Ιτέας· επειδή οι Παίδες της Σιών (οι Ιουδαίοι), και μάλιστα οι Ιερείς και Λευίται δεν είχον άδειαν να ψάλλουν με τα Ιερά όργανα εις τους νόθους (ξένους) τόπους, και εις την αλλοτρίαν γην· εις μόνην γαρ την Ιερουσαλήμ εδιώριζεν ο νόμος να άδωνται τα τοιαύτα όργανα, και όχι έξω από αυτήν, κατά την ερμηνείαν του Θεοδωρίτου. Και ταύτα μεν συνέβησαν τον παλαιόν καιρόν.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Ιερεμίου του προφήτου, Ακακίου του εκ Νίβορι Θεσσαλονίκης (1813), Ευθυμίου του εκ Δημητσάνης των οσιομαρτύρων, Παναρέτου επισκόπου Πάφου, Νικηφόρου του Χίου (1821) των οσίων.

Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας γεννήθηκε πιθανῶς κατὰ τὸ 650 π.Χ., στὴν μικρὴ πόλη τῆς φυλῆς Βενιαμὶν Ἀναθώθ, βορειοανατολικὰ τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ πατέρας του ἦταν ἱερέας καὶ ὀνομαζόταν Χελκίας. Ἀνατράφηκε στὴν ἱερατικὴ αὐτὴ οἰκογένεια μὲ αὐστηρότητα. Μελετοῦσε τοὺς πρὸ αὐτοῦ Προφῆτες Ἡσαΐα καὶ Ὠσηέ. Νεότατος στὴν ἡλικία, περίπου 23 – 25 ἐτῶν, περὶ τὸ 627 – 625 π.Χ., καλεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸ προφητικὸ ἀξίωμα. Ἀνταποκρίνεται στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ ἔτσι τὸ ὄνομά του (Ἱερεμίας), ποὺ σημαίνει ὁ Θεὸς ἀνυψώνει ἢ καθιστᾶ, ἐκφράζει καὶ τὴν ἀποστολή του.
Κατάπληκτος ἀπὸ τὴν τιμὴ αὐτὴ ὁ Ἱερεμίας, ἀρνεῖται τὴν ὑψηλὴ τιμητικὴ κλήση, προβάλλοντας τὶς ἀσθενεῖς νεανικές του δυνάμεις. Ὁ Θεὸς ὅμως ἐνισχύει αὐτὸν ὑποσχόμενος, ὄχι ὑλικὲς ἀμοιβὲς καὶ τιμές, ἀλλὰ τὸ πολυτιμότερο ὅλων: τὴ βοήθειά Του. Ὁ Ἱερεμίας ὑπακούει.
Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας καθαγιάσθηκε πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος. Πράγματι, στὴν ἀρχὴ τοῦ προφητικοῦ του βιβλίου ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς τοῦ λέγει: «Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε».

ΟΥΔΕΙΣ ΜΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΩΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ..

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=10874

....Σε αυτό το διάστημα ο π. Ιερώνυμος με δικές του ενέργειες και προσπάθειες, είχε βοηθήσει την Γερόντισσα Ευπραξία να φτιάξει ένα μικρό Ησυχαστήριο βορειοανατολικά και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από το νοσοκομείο της Αίγινας. Η Γερόντισσα είχε μείνει πολύ καιρό φιλοξενούμενη σε σπίτια γνωστών του, έως ότου βρει κάποιο μοναστήρι για να μονάσει. Αυτό την εμπόδιζε να εκτελεί τον μοναχικό κανόνα της και την προσευχή. Κι ο πάντα φιλόστοργος π. Ιερώνυμος, που όλα τα σκεφτόταν και για όλα νοιαζόταν, της βρήκε αυτό το ησυχαστικό μέρος και φρόντισε να χτιστούν αρχικά δυο κελλάκια και αργότερα ένα εκκλησάκι, αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, προς την οποία ο π. Ιερώνυμος είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και αγάπη. Εκεί, έξω από το εκκλησάκι και δίπλα στα κελλιά είχε εγκαταστήσει κι ένα μικρό πάγκο με διάφορα εργαλεία και το χρησιμοποιούσε σαν εργαστήρι.

"Oρθόδοξος Τύπος" : Ἀπρέπεια τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κατὰ Χριστοδούλου τοῦ καί εὐεργέτου αὐτοῦ

Αὐτὲς οἱ γενικῆς φύσεως ἀντικανονικὲς ἀπρέπειες διανθίσθησαν καὶ ὑπογραμμίσθησαν ἀπὸ αὐτὴν καθʼ ἑαυτὴν τή δουλικὴ πρόσκλησι ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σερρῶν κ. Θεολόγο, πρὸς τὸν Πατριάρχη. Φαίνεται ὅτι αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος ἐλησμόνησε τὴν «Φοβερὴ Ἀκοινωνησία» (ἀνύπαρκτη βέβαια κανονικῶς), πού, ὁ Πατριάρχης εἶχε ἐπιβάλει στὸν μεγάλο εὐεργέτη του, τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο!  Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος τὸν κατέστησε Ἐπίσκοπο, καὶ μάλιστα ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὶν δηλαδὴ συμπληρώσει τὴν νόμιμη ἡλικία (τὰ τριάντα πέντε ἔτη)!  Κατόπιν, τάχιστα τὸν προέτεινε καὶ τόν ἐξέλεξε ὡς Μητροπολίτη Σερρῶν, σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας... Συντονισμένοι στὴν ἴδια συχνότητα τῆς ἀγνώμονος ἀπρέπειας καὶ τῆς δουλοφροσύνης, προηγήθησαν καί κάποιοι ἄλλοι τινές Μητροπολίτες, ὅπως ὁ Κερκύρας, ὁ Μεσσηνίας, ὁ Πατρῶν, ὁ Ἐδέσσης κ.ἄ.. Ἀναρωτιέται κανείς, μήπως ὅλα αὐτὰ ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τα- κτικοῦ καὶ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τῶν νεοδελφίνων, λόγῳ καὶ τῶν ὑποψελλιζομένων λόγων περὶ παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄... Ἐκτὸς ὅμως τοῦ θρόνου τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μερικοὶ στοχεύουν ἢ μεθοδεύουν, διὰ μεταθετοῦ καὶ στὸν ἐπίζηλον θρόνον τῆς συμπρωτευούσης Θεσσαλονίκης

Χριστιανικὴ ἐπανάστασις

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΜΕΓΑΛΗ εἶναι ἡ προθυμία τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων νά ἀσχοληθοῦν μέ τά κοινά, νά πρωτοστατήσουν σέ κοινωνικούς ἀγῶνες, νά χτυπήσουν τήν ἀδικία καί τήν ἐκμετάλλευση καί γενικά νά κάνουν τόν κόσμο καλύτερο. Ὅλοι θέλουν νά γίνουν ἐπαναστάτες, ἀπό τούς ἀνώριμους μαθητές μέχρι τούς ἀριστερούς καί τούς παράξενους οἰκολόγους. Βάζουν ἕνα στόχο, χωρίς νά ἔχουν ξεκαθαρισμένο τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά τόν πετύχουν, καί ἀρχίζουν οἱ «ἀγῶνες».
Νομίζουν ὅτι μποροῦν νά κάνουν αὐτό πού σκέφτονται, μέ τόν τρόπο πού θέλουν, περιφρονώντας ὅλους ἐκείνους πού διαφωνοῦν μαζί τους. Μεταξύ τους οἱ «ἀγωνιστές» αὐτοί ἄλλοτε συμφωνοῦν καί ἄλλοτε μαχαιρώνονται. Τούς διακρίνει τό θράσος, ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ, ἡ καταπάτηση τῶν νόμων, οἱ αὐθαιρεσίες, ὁ ἐκφοβισμός, ἡ βία, ἡ νοθεία, ἡ ἀνυπαρξία ἤθους, ὁ προκλητικός τρόπος δράσης καί ὁ ἀνυπότακτος ἐγωισμός. Ὅλα αὐτά στηρίζονται στήν ἐσφαλμένη ἀντίληψή τους ὅτι στίς εὐγενικές, ἀνιδιοτελεῖς καί κοινωνικά ὠφέλιμες δραστηριότητές τους κανένας δέν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ, οὔτε φυσικά καί ἡ εὐνομούμενη κοινωνία. Ὅταν ἐμποδιστοῦν, δέν διστάζουν νά γίνουν θύτες, νά κάψουν ὁλόκληρες πόλεις, νά ἐξανεμίσουν ξένες περιουσίες καί νά καταργήσουν κάθε νομιμότητα.

Ρώτησαν έναν Γέροντα:

"Πως λένε μερικοί ότι βλέπουν οπτασία αγγέλων;" 
Και αποκρίθηκε: "Ευτυχής είναι εκείνος που βλέπει πάντοτε τις αμαρτίες του".

Σύσταση από διάσημο, τον πολυβραβευμένο Φυσικό Stephen Hawking

http://kyprianoscy.blogspot.ca/2015/04/stephen-hawking.html#comment-form

Ο πολυβραβευμένος κορυφαίος Φυσικός προειδοποιεί πως ο άνθρωπος πρέπει να κατοικήσει στο Διάστημα εντός των επόμενων 1.000 ετών. O 73χρονος επιστήμονας Stephen Hawking, που βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και επικοινωνεί μέσω υπολογιστή προειδοποιεί την ανθρωπότητα ότι το τέλος στον πλανήτη Γη πλησιάζει. (Βλέπε protothema. gr και άλλες εφημερίδες).

 κχ
Μπα, σε καλό μας ! Ήδη αυτός ζει σε άλλο πλανήτη με την θλιβερή κατάσταση της υγείας του και θέλει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο ; Χριστός και Κύριος ! Μόνο το διαστημικό σκάφανδρο του λείπει. Θέλει να χάσουμε τα λογικά μας ; Κανένα φάρμακο δεν υπάρχει, να του δώσουμε για να συνέλθει ;
Αναρτήθηκε από Kyprianos Christodoulides στις 1:32 π.μ. http://img1.blogblog.com/img/icon18_email.gif

Με κομπίνα στο φορολογικό σύστημα ο Σόρος κέρδισε $ 13, 3 δισεκατομμύρια!...


George Soros likes to say the rich should pay more taxes. A substantial part of his wealth, though, comes from delaying them. While building a record as one of the world’s greatest investors, the 84-year-old billionaire used a loophole that allowed him to defer taxes on fees paid by clients and reinvest them in his fund, where they continued to grow tax-free. At the end of 2013, Soros—through Soros Fund Management—had amassed $13.3 billion through the use of deferrals, according to Irish regulatory filings by Soros.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-30/george-soros-s-tax-bill

H Koρυφή του παγόβουνου του αειμνήστου Ι. Κορναράκη Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών

Το μάθημα των θρησκευτικών στην δημόσια παιδεία μεταποιήθηκε, τον τελευταίο καιρό, σε «αποδιοπομπαίο τράγο», στην κεφαλή του οποίου οι εχθροί της Εκκλησίας επιθέτουν, αυθαιρέτως και αναρμοδίως, τις αμαρτίες της και ζητούν – σύμφωνα με το «λευϊτικό» της αποστασίας – την αποπομπή του έξω της παρεμβολής της δημόσιας παιδείας. Και τούτο, προκειμένου να εξαφανισθεί το μάθημα αυτό – να καταστραφεί, κατά το υπόδειγμα του παλαιοδιαθηκικού λευϊτικού για να ικανοποιήσουν, με τον τρόπον αυτόν, την επιθυμία τους να πολεμήσουν την έμμεση παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, με την ολοτελή κατάργηση του μαθήματος αυτού!                                                                                        

Μια τέτοια κατάργηση, την έχουν ανάγκη οι εχθροί της Εκκλησίας, για να κατασιγάσουν τις ασυνείδητες ενοχές τους, επειδή είναι έξω από την Εκκλησία, υπαρξιακώς απροσδιόριστοι και, άρα, ανασφαλείς!                                         
Οπωσδήποτε όμως, ο πόλεμος κατά του μαθήματος των θρησκευτικών είναι δείγμα της συνεχιζομένης, από μακρού, πνευματικής κρίσεως στους κόλπους του επισκοπικού σώματος της Εκκλησίας, και αυτό ακριβώς το γεγονός αντανακλάται στον πόλεμον αυτόν.
Η προηγηθείσα χριστοδουλική αρχιεπισκοπία «έβγαλε την Εκκλησία στον κόσμο»! Εκκοσμίκευσε την λυτρωτική της αποστολή, «μπήκε» στα εγκόσμια δρώμενα με απαιτήσεις αποκτήσεως προσωπικής αναγνωρίσεως και αίγλης, πτωχεύοντας την Εκκλησία σε δραστηριότητες χαρισματικής προσφοράς!                                                                                 
Με την υπερβολική ενασχόληση της διοικήσεως της Εκκλησίας στο πεδίο της φιλανθρωπίας και της ιδρυματικής κοινωνικής διακονίας, παραμελήθηκε η διακονία της πνευματικής καρποφορίας και του αγιασμού των πιστών, τους οποίους η χριστοδουλική νοοτροπία συμπαρέσυρε στην αποδοχή της αντιλήψεως ότι τα έξω προέχουν των έσω. Η εξωστρέφεια προβλήθηκε ως περισσότερον συμφέρουσα από την ησυχαστική εσωστρέφεια!

ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 Ανέγνωσα εις τον «Τύπον» τας απαντήσεις εις τα τρία άρθρα του Καθηγητού κ. Αλιβιζάτου. Ησθάνθην ικανοποίησιν και ανακούφισιν, διότι ητοίμαζα απάντησιν. Δυστυχώς δεν είναι η εξαίρεσις ο κ. Καθηγητής φρονών τόσον φιλελεύθερα. Το σύνολον σχεδόν των καθηγητών των δύο δυσμοίρων Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων μας έτσι φρονούν. Όλαι αι επί μέρους επιστήμαι έχουν κάποιαν συνέπειαν. Οι θεραπεύοντες τας διαφόρους επιστήμας μεταβαίνουν εις Ευρώπην και Αμερικήν δια την καλυτέραν συγκρότησίν των και καλώς ποιούν. Αλλ’ οι Θεολόγοι μας τι θέλουν εις τα Καθολικά και Προτεσταντικά Πανεπιστήμια; Τι θα μάθουν εις αυτά οι Ορθόδοξοι Καθηγηταί; Ιδού αι συνέπειαι της ασυνεπείας. Συνήθως λέγουν ότι μανθάνουν τας θεολογίας των Προτεσταντών και των Καθολικών ως και τον τρόπον σκέψεως, δια να δύνανται να γνωρίζουν σαφέστερον τας διαφοράς μας. Και εντεύθεν να αγαπούν περισσότερον την Ορθοδοξίαν και να την προστατεύουν. Δυστυχώς, όμως, δεν συμβαίνει αυτό. Ίσως η πρόθεσις να είναι καλή. Και είναι καλή. Αλλά δεν δύναται η πρόθεσις να γίνη πραγματικότης. Διότι εισέρχονται εις κλίματα επικίνδυνα χωρίς τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας. Πώς να προστατεύση ένας «καθηγητάκος» 22-25 ετών τον εαυτόν του, από τας ισχυράς επιδράσεις της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Θεολογίας, όταν, εστερημένος ορθοδόξων κριτηρίων, ευρίσκεται μέσα εις την γοητεύουσαν ατμόσφαιραν του Δυτικού ρασιοναλισμού; Με ποία μέσα να αντιδράση ενώπιον της θαμβούσης ψευδοσοφίας των Ευρωπαίων το χθεσινόν, κομπλεξικόν δια την καταγωγήν του, χωριατόπουλον, που οιστρηλατημένον από το όνειρον να γίνη μέγας Θεολόγος, με γλώσσες και ευρωπαϊκήν σκέψιν, ρουφά ευχαρίστως ό,τι του σερβίρει η Κίρκη της λογοκρατουμένης Θεολογίας;