ΛΟΓΟΣ Β΄ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θετόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.


«Ιδού συλλήψη εν γαστρί, και τέξη υιόν» (Λουκ. 1: 31).

Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς, όταν αρχίση εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευσις του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγη το ταχύτερον, μετ΄ αυτών δε ολοσχερώς αφανίζεται το ζοφερώτατον σκότος της σκοτεινής νυκτός. Εναρμόνιος μουσική, με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη, αντηχεί εις τα χρυσοπράσινα δάση· οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτατον ύπνον, εγείρονται δια τας ποικίλας των ασχολίας. Και ήδη, ως χαριέστατος μηνυτής, εις όλον τον απέραντον Κόσμον ευαγγελίζεται· «Ιδού ημέρα ήγγικεν, ιδού εξέλαμψεν». Ομοίως κατά την σημερινήν ημέραν προβαίνει από εκείνην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο αγλαοπυρσόμορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός και καθαρός Γαβριήλ. Και ευθύς ως με τον χαιρετισμόν «Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου» (Λουκ. 1: 28), ζωγραφίζει εις την άμωμον γαστέρα της Θεομήτορος Μαριάμ την έλευσιν του αδύτου της δικαιοσύνης Ηλίου, τότε αρχίζει το ταχύτερον να φεύγη η αντίθετος πολυθεϊα των δολίων ειδώλων.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΝΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.


 Κι εμείς συμπράττουμε σ' αυτό, άλλοι για το καλό και άλλοι για το κακό. 
Η ελευθερία μας είναι το κριτήριο της ευθύνης μας. Μακάριοι οι έχοντες προοπτική αιωνιότητας στη ζωή τους.
 
Αλλοιώς είναι σάρκες, έκδοτοι σε πάθη ατιμίας, πρόθυμοι για κάθε τι που ευτελίζει την ύπαρξή μας.
 
Ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός αν κάθε άνθρωπος θυμόταν την θεία καταγωγή του και ευθυγράμμιζε τη ζωή του με τις αρχές που απορρέουν από αυτή.
 
Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει.. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


 Εις  την  Εκκλησίαν  είναι τα πάντα καθολικά.

Τα μέλη της Εκκλησίας, ηνωμένα ολοτελώς με τον Θεάνθρωπον, δια της κατά χάριν και εναρέτου ενώσεως, ζουν με ό,τι είναι ιδικόν Του, έχουν ό,τι είναι ιδικόν Του και γνωρίζουν δια της ιδικής Του γνώσεως, διότι φρονούν με τον καθολικόν νουν της Εκκλησίας, και αισθάνονται με την καθολικήν καρδίαν της Εκκλησίας, και θέλουν με την καθολικήν θέλησιν της Εκκλησίας, και ζουν με την καθολικήν ζωήν της Εκκλησίας, όλα τα ιδικά των είναι εις την πραγματικότητα και πρωτίστως ιδικά Του, και αυτοί οι ίδιοι ανήκουν εις τον εαυτόν τους μόνον δι΄ Αυτού και εν Αυτώ. Διατί είμεθα όλοι οι πιστοί εν τη Εκκλησία εν σώμα; Δια να ζήσωμεν την μίαν, αγίαν και καθολικήν ζωήν της Εκκλησίας, δια της αγίας και καθολικής πίστεως της Εκκλησίας, δια της αγίας και καθολικής ψυχής της Εκκλησίας, δια της αγίας και καθολικής συνειδήσεως της Εκκλησίας, δια του αγίου και καθολικού νου της Εκκλησίας, δια του αγίου και καθολικού θελήματος της Εκκλησίας. Και ούτω να έχωμεν όλα κοινά και καθολικά, την πίστιν, και την αγάπην, και την δικαιοσύνην, και την προσευχήν, και την νηστείαν, και την αλήθειαν, και την θλίψιν, και την χαράν, και την σωτηρίαν, και την θέωσιν, και την θεανθρωποποίησιν, και την αθανασίαν, και την αιωνιότητα, και την μακαριότητα. Δι΄ όλων δε αυτών μας οδηγεί, μας χειραγωγεί, μας διευθύνει και μας ενώνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Δεν ανήκομεν εις τον εαυτόν μας, ανήκομεν εις τα μέλη της Εκκλησίας και κατά πρώτον και κύριον λόγον εις την ψυχήν της Εκκλησίας, το Άγιον Πνεύμα. Η αίσθησις αυτή είναι η κυρία και ακατάπαυστος ευαγγελική αίσθησις του κάθε πραγματικού μέλους της Εκκλησίας.

Αύριο με το Πάτριο ημερολόγιο είναι η 25η Μαρτίου, η Ορθοδοξία μας εορτάζει τον Ευαγγελισμόν της Κυρίας Θεοτόκου μας!


ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ιστορικός τε άμα και διηγηματικός εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, συλλεχθείς εκ διαφόρων αντιγράφων, άμα δε και μεταφρασθείς εις την κοινήν γλώσσαν παρά του εν Μοναχοίς ελαχίστου Δαμασκηνού του Υποδιακόνου και Στουδίτου.

Συνήθειαν έχουσιν οι βασιλείς, όταν μέλλωσι να μεταβώσιν εις τόπον τινά, τον οποίον επιθυμούσι, πρώτον να στέλλωσι τους υπηρέτας των να ευτρεπίσωσι τον τόπον εκείνον. Είτε δε εις ανάκτορα μεταβαίνουσιν, είτε εις εξοχήν, το αυτό κάμνουσι. Διότι, ως βασιλείς όπου είναι, δεν αναπαύονται εις πάντα τόπον, όπως ο καθείς άνθρωπος. Αν δε ο βασιλεύς μέλλη να υπάγη εις πόλεμον, στέλλει προ αυτού όλον το στράτευμα και κατόπιν ακολουθεί και αυτός. Τοιουτοτρόπως λοιπόν εποίησε και ο μέγας Βασιλεύς των βασιλέων, επειδή έμελλε να έλθη εις πόλεμον κατά του ανθρωποκτόνου διαβόλου. Έστειλε, δηλαδή, πρώτον τους θείους και ιερούς Προφήτας, οι οποίοι προεκήρυξαν, προεσήμαναν και προανήγγειλαν την έλευσιν του Χριστού, προφητεύσαντες ότι μέλλει να έλθη ο Βασιλεύς, ο μέγας και ισχυρός. Αλλ΄ οι πεπλανημένοι άνθρωποι ούτε επίστευσαν εις τους λόγους των, ούτε δια τας αμαρτίας των τας πολλάς μετενόησαν, μάλιστα δε όλον και προς το χειρότερον εσύροντο. Σημεία πολλά εγίνοντο τον καιρόν εκείνον, πόλεις κατεκαίοντο μετά των ανθρώπων των, τείχη πόλεων έπιπτον, κατακλυσμός έγινεν εις όλον τον κόσμον, τα Σόδομα και τα Γόμορα κατεκάησαν και άλλα φοβερά σημεία εκ Θεού εγένοντο, αλλ΄ ουδέ τότε επέστρεψαν οι άνθρωποι από τας αμαρτίας των. Και πάλιν Νόμον έδωκεν ο Θεός, Προφήτας απέστειλε, Δικαίους εφανέρωσεν, Αγίους ανέδειξεν, αλλ΄ ουδέ εις εκείνων τους λόγους μετεστράφησαν. Πορνείας και ασωτίας, φόνους και μνησικακίας και όσα κακά υπάρχουν εις τον κόσμον διέπραττον και ούτω κακώς επολιτεύοντο. 


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Μην ξεχνούμε :


 Ο Σατανάς—παμπόνηρος και άριστος θεατρίνος—εμφανίζεται ως Άγιος, ως Άγγελος φωτός (Β΄ Κορ. 11, 14), ως ψυχές νεκρών, ως Παναγία, ως Χριστός… Συμβουλεύει ο Σατανάς Εικόνες, θυμιάματα, Ευχέλαιο, δόλωμα για να κερδίση την εμπιστοσύνη. Συμβουλεύει νηστεία, αναφέρει λόγια της Αγίας Γραφής, ψάλλει, μας ξυπνάει την νύχτα για να προσευχηθούμε, ακόμη και μας μαλώνει να μη ακούμε τα λόγια του Σατανά (Ευεργ. Δ΄ ). 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)


(Μαρκ. Η΄34-θ΄1)                                                                         (Εβρ. δ΄14-ε΄6)

Ο αληθινός άνθρωπος
«Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι»

«Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, άς απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του».  Ο λόγος αυτός του Χριστού,  έρχεται να λειτουργήσει ανατρεπτικά στους παραλογισμούς της σημερινής ανθρωπότητας. Και αυτό γιατί ο Χριστός μάς προσκαλεί να ακολουθήσουμε μια εντελώς αντίστροφη πορεία απ’ εκείνη που συνήθως σπρώχνεται ο άνθρωπος με τις χρεοκοπημένες ορθολογιστικές προσεγγίσεις του, οι οποίες βλέπουμε να τον αφήνουν τελικά έρμαιο των πιο ψυχρών και απαίσιων μορφών δουλείας.
Δεσμά δουλείας
Διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές ο άνθρωπος εγκλωβίζει τον εαυτό του στα ψυχρά γρανάζια της φιλαυτίας και του εγωισμού. Με την αμαρτία,  κλείνει την καρδιά του και παραδίδεται στον ατομισμό και την αυτοθεοποίηση. 

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ο Κοσμάς :


3. Δεν θα παραθέσουμε εδώ, τη διδασκαλία των αγίων Πατέρων περί του ποιοί αποτελούν μέλη της «Μιάς Εκκλησίας». Αυτό είναι άλλο και πολύ μεγάλο θέμα, με το οποίο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει τα συγγράμματα των Πατέρων. Εκεί θα ανακαλύψει τα κριτήριά τους για τον προσδιορισμό της «Εκκλησίας του Χριστού». 
Εδώ, εκείνο που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι ότι μπορεί κάποιος να 
έχει για πολλές από τις παραπάνω Παρατάξεις δικαιολογημένες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι μόνο για την ύπαρξή τους, αλλά και τους ηγέτες τους, πολλοί απο τους οποίους έχουν τεράστια ευθύνη ενώπιον Θεού, γιατί αυτοί έγιναν αίτιοι να δημιουργηθούν τα σχίσματά τους, δηλ. οι Παρατάξεις τους. 
Εκείνο όμως, το οποίο δεν μπορεί κάποιος ν' αμφισβητήσει είναι το ότι 
στις Παρατάξεις αυτές υπάρχουν και εκλεκτές ψυχές «γνησίων Ορθοδόξων», 
που αγωνιούν και πάσχουν για την Ορθοδοξία. Χάριν των διεσπαρμένων αυτών εκλεκτών ψυχών αξίζει να αγωνίζεται ο καθένας μας για «την ένωση πάντων των Ορθοδόξων» στο σώμα της «Μιάς Εκκλησίας», κατά την προσευχή του Κυρίου «ίνα πάντες εν ώσιν».

PANTANASSA MONASTERY


Dear Brothers and Sisters in Christ,
As some of you are already aware, our online store is currently not accesible. Due to technical reasons, the server of our online store went down late Friday. We are hopeful that this problem will be rectified and the store will be back up and running as usual by Monday morning.
We apologise for any inconvenienve this problem may cause.
Prayerfully Yours,

PANTANASSA MONASTERY
The Holy Monastery of the Mother of God ‘PANTANASSA’ is a coenobitic monastery for men located on the Central Coast of N.S.W. Australia.

http://www.pantanassamonastery.org/home-2.html