Το Πάσχα της ζωής -- Του αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου, Καθηγ. Παν. Αθηνών

«Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται· Πάσχα καινόν, Άγιον· Πάσχα μυστικόν· Πάσχα πανσεβάσμιον· Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής· Πάσχα άμωμον· Πάσχα μέγα· Πάσχα των πιστών· Πάσχα, το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν· Πάσχα, πάντας αγιάζον πιστούς» (Κ.Π. Στιχηρόν, σ. 5).

Με έξαρσιν ψυχής ο ιερός Υμνωδός ψάλλει το Πάσχα της ζωής. Η μεγάλη Εορτή συνέχει την ψυχήν του. Το Πάσχα της Αναστάσεως είναι δι’ αυτόν ιερό, ανάλογον προς την ιεροπρέπειαν της αρχής και του σκοπού του. Είναι ιερόν, ως ιερά είναι η θεία βουλή, εκ της οποίας προήλθεν. Προς την ιεροπρέπειαν της θείας ενεργείας είναι ανάλογος και η ιερότης της ιστορικής εκφράσεως αυτής, η οποία απεκορυφώθη εις την έγερσιν του Λυτρωτού. – Είναι πάσχα καινόν, εν αντιθέσει προς την παλαιότητα του Νομικού Πάσχα των Εβραίων. Εδώ η έξοδος δεν είναι, ως εκεί, γεωγραφική. Είναι έξοδος πνευματική. Ο νέος της χάριτος λαός δεν φεύγει την φονικήν μανίαν του Φαραώ, ούτε εγκαταλείπει την τυραννικήν της Αιγύπτου γην. Φεύγει την νοητήν επικράτειαν του θανάτου, την τυραννίαν των σκοτεινών δυνάμεων της αμαρτίας, τον νοητόν του διαβόλου ζυγόν. Το κοινόν Πάσχα, ανάλογον προς την κοινότητα του ιδρυτού του, οδηγεί εις καινήν ζωήν, καινοποιεί τον άνθρωπον, νεοποιεί τα σύμπαντα! – Είναι πάσχα άγιον. Ως έκφρασις της αγίας βουλής του Θεού είναι και αυτό άγιον, ο ιδιαίτερος χώρος της θείας ευδοκίας, η πηγή του αγιασμού των ψυχών όσων μετ’ ευλαβείας αναβαίνουν εις το ύψος του απείρου του θαύματος. – Είναι Πάσχα μυστικόν. Ανοίγεται μόνον εις όσους έχουν τους οφθαλμούς της ψυχής των καθαρούς.

Το "επιχείρημα" της "κατ οίκον Εκκλησίας" που ακούστηκε υπό το πρίσμα του π. Ευαγγ. Παπανικολάου

Λόγος στὴν Φωτοφόρο καὶ Ἁγία Ἀνάσταση -- Ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης

1. «Εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός» (Λουκ. α´ 68). Ἂς ποῦμε ἐπαινετικὰ λόγια σήμερα στὸ Μονογενῆ Θεό, τὸν δημιουργὸ τῶν οὐρανίων πραγμάτων, Αὐτὸν ποὺ ἔσκυψε στὶς μυστικὲς ἐκτάσεις τῆς γῆς καὶ μὲ τὶς φωτεινὲς ἀκτῖνες Του φώτισε ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ἂς ποῦμε ὕμνους σήμερα γιὰ τὴν Ταφὴ τοῦ Μονογενῆ, τὴν Ἀνάσταση τοῦ Νικητῆ, τὴ χαρὰ τοῦ κόσμου, τὴ ζωὴ ὅλων τῶν ἐθνῶν (Ἰωάν. ιστ´ 20, Λουκ. β´ 10). Ἂς ὑμνήσουμε σήμερα αὐτὸν ποὺ φόρεσε τὴν ἁμαρτία (Β´ Κορ. ε´ 21). Ἂς ποῦμε εὔφημα λόγια σήμερα στὸ Θεὸ Λόγο, ποὺ ντρόπιασε τὴ σοφία τοῦ κόσμου (Α´ Κορ. α´ 20) ἐπιβεβαίωσε τὴν πρόρρηση τῶν Προφητῶν, συγκέντρωσε τὸν ὅμιλο τῶν Ἀποστόλων, διέδωσε τὴν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ Χάρη τοῦ Πνεύματος. Διότι νὰ ἡ ἀπόδειξη, ἐμεῖς, ποὺ κάποτε ἤμασταν ξένοι ἀπὸ τὴ βαθειὰ γνώση τοῦ Θεοῦ (Ἐφ. β´ 13,19), γνωρίσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἐκπληρώθηκε τὸ γραμμένο, «θὰ θυμηθοῦν καὶ θὰ στραφοῦν στὸν Κύριο ὅσοι κατοικοῦν στὶς ἄκρες της γῆς καὶ θὰ πέσουν νὰ τὸν προσκυνήσουν ὅλες οἱ φυλὲς τῶν ἐθνῶν» (Ψαλμ. κα´ 28).

Χριστός Ανέστη !


(Holy Light) at the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem 2020 -- Το Άγιο Φως από τον Ναό της Αναστάσεως της Ιερουσαλήμ

--------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πολλές οι διαφορές φέτος από άλλες χρονιές!!! Εκτός από την απουσία των Πιστών, διαπίστωσα και την έλλειψη της παρουσίας του ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ που άλλες χρονιές πλημμύριζε τον ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ,τον Ναό της Αναστάσεως, ακόμα και την αυλή.Αστραπές φωτός παντού, να ανάβουν τα καντήλια και τις λαμπάδες των πιστών. Τι να συμβαίνει άραγε;Μήπως δυσαρέσκεια του Κυρίου μας Ιησού για τις αποφάσεις των Ορθοδόξων; Φέτος κυριάρχησαν οι σκάλες για το άναμμα των Καντηλιών,και όλοι άναψαν από τις λαμπάδες που ως γνωστόν είναι η κτιστή μορφή του φωτός.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΗ, αλλά χωρίς μετάνοια δεν το βλέπω. Πολλές οι υποχωρήσεις στα θέματα πίστεως.Οι καταστάσεις είναι πλέον οριακές.Από μία πιστή που έχει παρακολουθήση στο παρελθόν με την παρουσία της την τελετή στην αιώνια πόλη.

Καλήν Ἀνάστασιν εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὁ ἀνθέλλην Μητσοτάκης ὑπεσχέθη τόν Ἰούνιον τοῦ 2018 στ' ἀφεντικά του ὅτι θά καταπολεμήσῃ τόν «Νατιβισμόν» (δηλαδή τόν Ἑλληνισμόν) καί τό πράττει μέ ζῆλον καί συνέπειαν, ὡς ἰσάξιος διάδοχος τοῦ ἀρχιΠΡΟΔΟΤΟΥ Τσίπρα! Βλ. τό συνημμένον βίντεο.


Τελικά, ἔχουν πλέον διαλυθῆ καί οἱ τελευταῖες ἀμφιβολίες ὅτι ἡ ἄριστα ὠργανωμένη ἐπιχείρησις τοῦ κοροναϊοῦ ἀποσκοπεῖ στά ἑξῆς δύο πράγματα: (1) στήν σφυγμομέτρησιν τῶν ἀντιδράσεων ἐν ὄψει τῆς ἐπιβολῆς τῆς ΝΤΠ (διωγμός τῆς Ἐκκλησίας, σφράγισμα κ.λπ.), καί (2) τήν κατάρρευσιν τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ὥστε οἱ γνωστοί Σατανισταί ν' ἁρπάξουν τά πάντα «ἀντί πινακίου φακῆς». Ὅποιος ἀντιστέκεται θά φυλακίζεται! Προκειμένου ν' ἀποκλείσουν τυχόν ἀντιδράσεις ἀπό τούς «ἀγωνιστάς» τοῦ π.ἑ. (ἐδῶ γελοῦμε πικρῶς), τούς «μάντρωσαν» στόν Ν. 4301/2014, μέ βάσιν τόν ὁποῖον (βλ. Ἄρθρον 11), ἄν ἕνα ΘΝΠ «διασαλεύῃ τήν δημοσίαν τάξιν», τότε θά ἐπεμβαίνῃ ὁ Εἰσαγγελεύς καί θά τό καταργῇ!!! Ἔτσι, οἱ ἐν λόγῳ «ἀγωνισταί» κατήντησαν δέσμιοι τῶν μασσώνων!
Καλήν Ἀνάστασιν εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους!
Δ.

Η ομιλία του Μητσοτάκη της οικογενειοκρατίας στο American Jewish Committee.

http://autochthonesellhnes.blogspot.com/2019/04/blog-post_4.html

(Ὁ Μητσοτάκης ὑπεσχέθη στούς Σιωνιστάς νά πολεμήσῃ τούς αὐτόχθονας, τούς Ἕλληνας δηλαδή)!

---------------------------
kyriakos varveris είπε...
Καλή Ανάσταση !

Έκγονοι του Ιούδα οι σύγχρονοι «Εφιάλτες» πολιτικοί -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Καταρχάς να ευχηθώ εκ βαθέων ψυχής και εξ όλης της καρδιάς μου, Καλό και Ευλογημένο Πάσχα, Ο Αναστάς Ιησούς Χριστός Ημών,  ο αίρων τας αμαρτίας μας, Αναστήθηκε καταλύοντας τον θάνατο δια της ιδικής του αυτοθυσίας δια   χάρη της Σωτηρίας ημών των κατ’ εικόνα δημιουργημάτων του.
Η απελθούσα Μεγάλη Εβδομάδα, μας κατέστησε, εκόντες άκοντες, «καταναλωτές» της Θείας λειτουργίας δια της τηλεοράσεως, απομακρύνοντάς μας παντελώς από  οιαδήποτε ψυχική και σωματική επαφή από τον εκκλησιασμό, ιδίως την κορυφαία αυτή στιγμή του Εκουσίου Πάθους αλλά και της κορυφώσεως του, με την Σταύρωση και την Ανάσταση.
Η ιδιότυπη αυτή δικτατορία η οποία μας έχει επιβληθεί καθίσταται λογικώς ακατάληπτη και ασύλληπτη, ιδίως με τις επιεικώς απαράδεκτες και λίαν αισχρές διώξεις κατά των Ιερέων, οι οποίοι κοινώνησαν ορισμένους εκ των πιστών, δίχως να δημιουργηθεί ο παραμικρός θόρυβος ή απευκταίος συνωστισμός.

"Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν"(Ματθ. ι΄34) -- τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Περὶ τοῦ πολέμου ὅπου ἦλθε νὰ βάλῃ ὁ Χριστὸς εἰς τὴν γῆν διὰ τοῦ Εὑαγγελίου, εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἀρχιστράτηγος καὶ Βασιλεύς ὁ Χριστός.

Συλλογίσου ἀγαπητέ, τὸν νοητὸν πόλεμον ὅπου ἦλθε νὰ βάλη εἰς τὸν κόσμον ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς λέγει ὁ ἴδιος «οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν» (Ματθ. ι΄ 34) καὶ εἰς τοῦτον τὸν πόλεμον συλλογίσου τὸν λυτρωτήν μας Ἰησοῦν, ὡσὰν ἕνα ἀρχιστράτηγον καὶ βασιλέα ἄκρως δυνατόν, ἄκρως σοφόν, ἀγαπητικόν, συντροφιασμένον ὁμοῦ μὲ ὅλους τοὺς ὶδικούς του ἀγγέλους καὶ ἁγίους · ἕτοιμον εἰς τὸ νὰ βαρύνῃ τοὺς ὑπηκόους λαούς του, ὄχι μὲ χαράτσια καὶ βασιλικὰ δοσίματα, ἀλλὰ μὲ εὐεργεσίας καὶ χάριτας, καὶ ὄχι διὰ νὰ πλουτήσῃ αὐτὸς μὲ τὰ δοσίματά τους, ἀλλὰ διὰ νὰ γίνῃ αὐτὸς πτωχὸς μόνον διὰ νὰ πλουτήσῃ ἐκείνους...

Θέλουν να κρυφτούν αλλά δεν μπορούν. Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος: «Πλήρη κανονικότητα ΜΟΝΟ όταν υπάρξει το εμβόλιο»!! -- Του αδελφού μας Σπύρου Αρναούτογλου

Πολλοί ανάμεσά μας νομίζουν οτι σε 2-3 εβδομάδες θα τελειώσει ο εφιάλτης και όλα θα είναι όπως πριν.
Δυστυχώς πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, δια στόματος υπουργού εσωτερικών φανερώνουν τα χαρτιά τους, τα οποία τόσο καιρό τα χρύσωναν διαμέσου των image makers, με πρόσωπα υποθετικά ευλαβή, πονόψυχα ευαίσθητα, κλαψιάρικα, (η σύγχρονη Μάρθα Βούρτση), τα οποία ψάλουν σε ναούς, έχουν για πνευματικούς μητροπολίτες της Αττικής, είναι πολύτεκνοι, και ότι άλλο χρειάζεται δηλαδή για να μας δώσουν να πιστέψουμε ότι «είναι ...ένας από εμάς».

Δεν τελειώνει ο νεοταξικός εφιάλτης εδώ, και όσο πιο γρήγορα συνέλθουμε από τα χτυπήματα μπορεί να σώσουμε ότι σώζεται ανθρωπίνως.
Γιατί δυστυχώς η στάση της ιεραρχίας της ελλαδικής Εκκλησίας, και των ανθρώπων που την προωθούν δημιούργησε δεδικασμένο, και τετελεσμένο, για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας, έτσι ώστε κάθε φορά που θα σκηνοθετούν ένα νέο πρόβλημα, η στάση αυτή της ιεραρχίας θα χρησιμοποιείται ως στοιχείο καταδυνάστευσης.
Ας σκεφτούμε πόσο προσπάθησαν, και τι δεν χρησιμοποίησαν, για να μας πείσουν οτι ο Καποδίστριας έκλεισε έστω για ελάχιστο χρόνο τις Εκκλησίες λόγω πραγματικής πανδημίας.
Τώρα που τις έκλεισε η ίδια η ιεραρχία με την υπογραφή της τι θα γίνει στο μέλλον;


«Τέλη Απριλίου η αξιολόγηση της πανδημίας, επιστροφή στην κανονικότητα μόνο όταν βγει το εμβόλιο»

Ο παπά Χριστοφόρος Γουρλής. Ζωντανή ομολογία στην πράξη. Χίος. Σύλληψη ποιμνίου____________________________________

Πρώτη Ανάσταση και πρώτη σύλληψη

Κατά τον καθιερωμένο τρόπο, με μόνο παριστάμενο τον ιερέα π. Χριστοφόρο Γουρλή και τους Ιεροψάλτες του Ιερού Ναού Παγαγίας Ευαγγελιστρίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ανάσταση, με τον Ιερέα να την εξαγγέλλει πηδώντας από την ωραία πύλη και δίνοντας κλαδιά δάφνης στους πιστούς, που πάντως μετείχαν… νοερά.
Στην έξοδό του από τον Ιερό Ναό, του οποίου οι πόρτες ήταν ανοικτές, δημιουργήθηκε επεισόδιο με κυρία που ήθελε να εισέλθει εντός του Ναού και συνελήφθη με χειροπέδες από Αστυνομικούς.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κκ ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ. -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

Μακαριώτατε,

ασφαλώς θα έχετε πληροφορηθεί το φρικτόν και συγκλονιστικώτατον και μέγα σημείον  της αιμορραγίας του Εσταυρωμένου εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Ανδρέου Γηροκομείου Αθηνών. Ουδέποτε εις την ιστορίαν της Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχει συμβεί Εσταυρωμένος Ιησούς να αιμορραγεί και, το θαυμαστώτερον, να καταγράφεται η αιμορραγία Του  ζωντανά κατά την διάρκεια της ακολουθίας των Παθών  της Μεγάλης Παρασκευής. Πέραν πάσης αμφιβολίας, μακαριώτατε, τούτο  είναι προειδοποιητικόν λίαν θλιβερών και, αναμφισβήτητα  αιματηρών, επερχομένων  εν Ελλάδι γεγονότων. Ταυτογχρόνως εις τον ίδιον ιερόν ναόν ενεφανίσθησαν ευμεγέθεις θρόμβοι αίματος επί του Σώματος του  Επιταφίου, καθώς και κηλίδες ζωντανού αίματος επι του Ιερού Μανδηλίου και της εικόνος της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. Πάντα ταύτα τα φρικτά θεοσημεία, μακαριώτατε, δημιουργούν συνειρμούς, οι οποίοι   έχουν άμεσον σχέσιν με την αρχιερατείαν σας.

Κατά πρώτον ο Εσταυρωμένος, όπως λίαν εύστοχα  παρετήρησε  ο εν Χριστώ αδελφός Κωνσταντίνος Βαρδάκας, αιμορραγεί από το  άνω βλέφαρον του αριστερού οφθαλμού Του. Το Αίμα του Κυρίου στάζει σε μορφή χονδρών σταγόνων, οι οποίες κυλούν αργά πάνω στο Σώμα Του προς τα κάτω μέχρι των άκρων Ποδών Του. Από εκεί, ώ του θαύματος, το Αίμα  στάζει ως ζωήρρυτος πηγή πάνω εις την βάσιν του Σταυρού του Κυρίου. Συγκλονισμένοι παρατηρούμε και έκθαμβοι ιστάμεθα ενώπιον του θαύματος. Και με τρόμο και αγωνία ερωτούμε τον εαυτόν μας: διατί ο Κύριος επέλεξε αυτήν την συγκεκριμένη  ημέρα και διατί η αιμορραγία Του να προέρχεται από το άνω βλέφαρο του αριστερού οφθαλμού Του; Και διατί αιμορραγεί και η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια; Μήπως έγιναν κατά την διάρκεια της  Αγίας Τεσσαρακοστής  τελετές  μαύρης μαγείας στην Ελλάδα δια να μην γίνουν Θείες λειτουργίες, να κλείσουν οι ιεροί ναοί και να μην κοινωνήσουν οι πιστοί ;

Είναι γνωστόν σε όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς, μακαριώτατε, ότι μόλις πριν από έναν χρόνο η ιερά πλάκα της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου εις Ιεροσόλυμα εμυρόβλυσε ευωδέστατον μύρον ζωντανού  ερυθρού χρώματος και αμέσως μετά ο Εσταυρωμένος επι του ιερού βράχου του Γολγοθά διήνοιξε τον αριστερόν Του οφθαλμόν. Αυτός ούτος ο αριστερός οφθαλμός του Κυρίου  σήμερον, μακαριώτατε, ενώπιον των ιδικών σας οφθαλμών αιμορραγεί. Διατί; Μήπως, κατ’αναλογίαν με  την διήγησιν του ιερού Ευαγγελίου, κάποιος υπηρέτης   «δημοσίου συμφέροντος»    είχε το ακατανόμαστο   θράσος  να ραπίση τον Κύριον εις τον αριστερόν Του οφθαλμόν, επειδή  ο Αρχιερεύς   δεν δέχεται να ακούση την Αλήθειαν, ότι Ιησούς Χριστός  είναι υπεράνω «δημοσίου συμφέροντος»,  ως Κύριος των Κυρίων και  Βασιλεύς των βασιλευόντων; Και ότι ο Αρχιερεύς αυτός δεν θα έπρεπε επ’ουδενί να υπακούση εις την εντολήν των εφημέρων βασιλέων αυτού του κόσμου δια   να κλείση τας Εκκλησίας, αλλά όφειλε να υπακούση εις την αιώνιον εντολήν του Κυρίου «τον ερχόμενον εις εμέ ουκ εκβάλω έξω» και «λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα μου»;

Αλήθεια, μακαριώτατε, έχετε αναλογισθεί τας συνεπείας της αποφάσεως να κλείσετε τας Εκκλησίας και να αποκλείσετε τον λαόν του Κυρίου από την Ανάστασίν Του; Πως  διέφυγε από την οξυδέρκειάν σας, ότι ένα από τα φοβερά  ουαί προς τους φαρισαίους, μακαριώτατε, αφορούσε και το δόλιο επιχείρημά τους ότι, αν εκείνοι ζούσαν την εποχή των πατέρων τους, δεν θα  επέτρεπαν εις τους προγόνους τους να φονεύσουν τους προφήτας. Ομολογούσαν όμως, μακαριώτατε, κατά τον έμμεσον αυτόν τρόπο, και μάλιστα με υπερήφανο σκοπιμότητα,  ότι είχαν καταγωγή απο  τους  φονείς των προφητών.  Ο έμμεσος  όμως αυτός τρόπος  της συγκατανεύσεως εις έγκλημα, μακαριώτατε, καταδικάζεται  κατηγορηματικώς  από τον Κύριον με το φοβερόν  «Ουαί υμίν φαρισαίοι υποκριταί»!

Αναλογισθήκατε  και εσείς, μακαριώτατε, μήπως κλειδώνοντας τας Εκκλησίας  και αποκλείοντας τους πιστούς από τας ιεράς Ακολουθίας, έχετε κατά έμμεσον τρόπον εις το πανελλήνιον  διακηρύξει, ότι ο ιερός χώρος των Εκκλησιών, η Θεία Κοινωνία και η  φυσική παρουσία και συμμετοχή εις την θείαν λατρείαν  είναι δυνητικά σωματοκτόνοι;
Ιδού, μακαριώτατε, διατί ο Εσταυρωμένος σας ελέγχει αιμορραγών από τον αριστερόν Του οφθαλμόν. Διότι ερραπίσθη από υπηρέτην «δημοσίας υγείας» συγκατανευόντων και  Αρχιερέως και Συνόδου, οι οποίοι αρνήθηκαν πεισματικώς  να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιον  πάλιν «δια λόγους δημοσίας υγείας»!

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αυτάς τας τραγικάς στιγμάς, ολίγον πρό των προγραμματισμένων εναντίον της Ελλάδος τρομερών και  βιαίων γεγονότων,  απευθύνομε γονυπετώς αυτή την δημοσία έκκλησιν προς εσάς και όλους τους Αρχιερείς της Ελλάδος  : ΑΝΟΙΞΑΤΕ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΝΑ  ΑΝΑΣΤΗΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ !

Καλέσατε με τα μεγάφωνα τους αστυνομικούς που περιπολούν γύρω από τας Εκκλησίας να εισέλθουν μέσα σε αυτές. Αναγνώσατε την συγχωρητικήν ευχήν σε όλους και δημοσίως. Μεταδώσατε την Θείαν Ευχαριστίαν σε όσους προσέλθουν. Μην αφήνετε ακοινώνητους τους χριστιανούς και ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, διότι αυτοί θα αντιμετωπίσουν πρώτοι την  φωτιά και την μάχαιρα που έρχεται σύντομα από τους αιωνίους εχθρούς του Χριστού και των ελλήνων.


Μακαριώτατε πράξατε τούτο, έστω και την υστάτη στιγμή. Μην δειλιάτε. Ο ΑΙΜΟΡΡΑΓΩΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ  σας προειδοποίησε. Εάν υποστείλετε τας σημαίας του Χριστού θα καταδικάσετε την ψυχήν σας εις αιώνιον όνειδος. Εάν δεν δειλιάσετε, έστε σίγουρος ότι  ο Εσταυρωμένος Κύριος θα δεχθή την μετάνοιά σας, όπως εκείνην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου.
 Τα δικαιώματα Χριστού είναι ανώτερα απο τα δικαιώματα του ψευτορωμαίϊκου!

Καλή Ανάσταση!

«Πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι»! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Η Ημέρα της Λαμπρής απαθανατίσθηκε από τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό, με τους έξοχους αυτούς εδώ στίχους:
«Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι μικροί μεγάλοι, ετοιμαστείτε.
Μέσα στις εκκλησιές τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμμαζωφθήτε.
Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες».
(…)
«Πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι»!
 
    Συμφιλίωση με τον εχθρό. Αγάπη προς και με τους πάντες. Ιδού το βαθύ μήνυμα της Αναστάσεως.
    Συλλήψεις και μεταγωγές κληρικών που μόνον εξετέλεσαν το εκκλησιαστικό τους καθήκον οδηγούν τελικά σε διακωμώδηση της ίδιας της Δικαιοσύνης και του κράτους. Ασφαλώς και πρέπει να προστατευθεί η κοινωνία από το κακό που μας βρήκε, αλλά ο υπερβάλλων ζήλος διωκτικών αρχών γεννά εκ τού μη όντος ζητήματα που εκθέτουν τη σοβαρότητα της πολιτείας. Οι λαθρομετανάστες περιφέρονται ανενόχλητοι, αν και αποτελούν κινητές υγειονομικές βόμβες. Προκαλεί πάντως η έλλειψη στοιχειώδους τακτ και  η μανία με την οποία οι δημόσιες και ιδίως οι διωκτικές αρχές στρέφονται κατά παντός εκκλησιαστικού:

Λόγος εις την Ταφή και την εις Άδου Κάθοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού - Αγίου Επιφανίου Κύπρου


Σένα Αδάμ, σε προστάζω: σήκω από τον αιώνιο ύπνο σου. Δεν σε έπλασα, για να μένης φυλακισμένος στον Άδη. Ανάστα εκ των νεκρών. Γιατί εγώ είμαι η ζωή των θνητών. Σήκω επάνω, πλάσμα δικό μου, σήκω επάνω συ που είσαι η μορφή μου, που σε δημιούργησα κατ’ εικόνα μου. Σήκω να φύγουμε από εδώ.

Γιατί απέραντη σιωπή βασιλεύει σήμερα στη γη; μεγάλη σιωπή και πολλή ηρεμία. Μεγάλη σιωπή, γιατί ο βασιλεύς κοιμάται. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε, γιατί ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκε. Ο Θεός με το σώμα πέθανε και ο Άδης ετρόμαξε. Ο Θεός για λίγο κοιμήθηκε και αυτούς που κοιμόνταν αιώνες, από τον Άδη ανέστησε.

Το ευλογημένο ράσο και ο πιο συγκινητικός επιτάφιος. (βίντεο) --- Του αδελφού μας Σπύρου Αρναούτογλου

Σε καιρό εικονομαχίας και διωγμού της ορθοδόξου λατρείας σε Ελλάδα και Κύπρο, και του ελληνισμού γενικότερα, το ευλογημένο ράσο εγκαινιάζοντας ξανά τις κατακόμβες απαλύνει τον ψυχικό πόνο και το αβάσταχτο βάρος του ανεξομολόγητου και ακοινώνητου ποιμνίου.
Το παρηγορεί στοργικά κάνοντας ενεργή πράξη το ιερό καθήκον της Εκκλησίας -Σώμα Χριστού: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθαίον 11-28).
Παρακάτω θα δούμε την συγκινητικότατη περιφορά Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Νέου Ροεινού του Δήμου Ναυπλιέων στην Αργολίδα.
Ο Θεός να ευλογεί τέτοιους ιερείς και τις οικογένειές τους και όλους όσους, σε κατακόμβες απαλύνουν τον πόνο από το πληγωμένο ποίμνιο μεταλαμβάνωντάς το.
Θεού επιτρέποντος θα γραφούν περισσότερα. Πέρα από την κατ΄ ιδίαν προσευχή είναι καιρός φανερής ομολογίας Χριστού.

Καλή Ανάσταση.
Σπύρος Αρναούτογλου
________________________________________

Άξιος – Τέτοιους κληρικούς θέλουμε αυτοί κρατάνε στους ώμους τους την Ελλάδα

Κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακολουθία του Επιτάφιου θρήνου της Μ. Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Νέου Ροεινού του Δήμου Ναυπλιέων στην Αργολίδα.
Η εφευρετικότητα όμως του εφημέριου του Ναού π. Χρήστου Ιωανίδη και του εκκλησιαστικού συμβουλίου του ναού, επέτρεψε ώστε να γίνει και η περιφορά του επιταφίου στο χωριό και μάλιστα τηρώντας τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.
Ο εφημέριος του μικρού χωριού, περιέφερε μόνος του τον Επιτάφιο σε όλους τους δρόμους του χωριού και έτσι έστω και εξ αποστάσεως, από τα μπαλκόνια και τις αυλές τους οι κάτοικοι να δουν τον Επιτάφιο.
Οι πιστοί ενορίτες το χάρηκαν και φώναζαν στον Ιερέα Άξιος .
Με αυτόν τον τρόπο ο ιερέας του χωριού μπόρεσε και πραγματοποίησε την περιφορά του επιταφίου τηρώντας εν μέσω πανδημίας το πατροπαράδοτο έθιμο στο χωριό του Νέου Ροεινού, χαρίζοντας έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες στους πιστούς της ενορίας του,  στιγμές από τον επιτάφιο θρήνο που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν λόγω των εκτάκτων μέτρων που φέτος δεν επέτρεψαν να ανοίξουν οι εκκλησίες για το Πάσχα.

Και όμως έγινε περιφορά του Επιταφίου σε χωριό της Αργολίδας (βίντεο)