Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς «θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦτο σαφὴς σχετικῶς μὲ τὴν μετάδοσιν τῆς Θ. κοινωνίας εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖ­ον ἔγραφεν:
«Ἡ ὁποιαδήποτε ὑπόνοια γιὰ μετάδοση νοσημάτων ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ ἀπό τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ καὶ εἶναι καταδικαστέα».
Ὡστόσον, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἀπεφάσισε μέτρα, τὰ ὁποῖα κλονίζουν τὴν πίστιν τοῦ ποιμνίου ὅτι ὁ παραδοσιακὸς τρόπος μεταδόσεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων δὲν μεταδίδει ἀσθενείας.
--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γράφει τό ἄρθρον: «Διὰ τὰ ὅσα παραγγέλλει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς θὰ ἠδύνατο ἴσως κανεὶς νὰ θέση τὸν καλὸν λογισμόν».

Θά θέλαμε πολύ νά ὑπάρχῃ ἔστω ὁ παραμικρός λόγος διά τόν καλόν λογοσμόν, ἀλλά, δυστυχῶς, δέν ὑπάρχει! Πρόκειται περί ἀνθέλληνος καί ἀρχι-οικουμενιστοῦ, πού διδάσκει ὅτι δέν ὑπάρχουν αἱρετικοί, παρά μόνον οἱ «καβγατζῆδες» καί πού ἐνεκωμίασε τόν ΠΡΟΔΟΤΗΝ Τσίπραν γιά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας! Μέ τά κουταλάκια πού συνιστᾶ ἀπεδείχθη καί νεο-εικονομάχος!

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐν τέλει, αὐτό πού ἔχει σημασίαν καί δύναται νά κάμῃ τήν διαφοράν δέν εἶναι οἱ ὡραῖοι λόγοι, ἀλλά τό ζωντανόν παράδειγμα. Ὁ π. Ἀθανάσιος ἠκολούθησε, δυστυχῶς, τό ἀποτυχημένον ὑπόδειγμα τοῦ «χαρτοπολέμου» ὡς «ἀντίστασιν» κατά τῆς αἱρέσεως! Ἔτσι, προέκυψαν πολλοί «ἀντι-οικουμενισταί» τῆς «ἀχρικαιρικῆς» παρατάξεως! Δυστυχῶς, οἱ τῆς Πατερικῆς παρατάξεως εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτοι.

Η Τριανδρία που ανθίσταται -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Είναι πρόδηλο ότι η Διοικούσα Εκκλησία καθεύδει τον νήδυμο ύπνο, ομοιάζουσα περισσότερο με πολιτικό κόμμα, παρά με την πνευματική ηγεσία του ποιμνίου του Θεού με αποτέλεσμα να προτιμάει να υποτάσσεται ασμένως εις τις βουλές της εκάστοτε κυβερνήσεως, αλλοτριώνοντας το εξ ορισμού αγωνιστικό και επαναστατικό φρόνημα της Ορθοδοξίας μας, παρά να υψώσει το ανάστημα της και να ίσταται αγέρωχη προς οιονδήποτε επιχειρεί να την σφετεριστεί ή να την καθυποτάξει προς όφελός του.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox HymnsΗ πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη Ι΄ (10η) Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ.

Αλέξανδρος και Αντωνίνη οι άγιοι Μάρτυρες ήσαν από χωρίον ονομαζόμενον Κροδάμων ή Καρδάμου, και η μεν Αγία Αντωνίνα διήγε την ζωήν της σεμνώς και οσίως· συλληφθείσα δε από τον ηγεμόνα Φήστον και μη πεισθείσα να αρνηθή τον Χριστόν και να λατρεύση τους δαίμονας, εβλήθη εις πορνοστάσιον ένθα διέμεινε τρεις ημέρας νηστική. Φως τότε ουράνιον εφάνη εις αυτήν κατά την νύκτα, και βροντή έγινε μεγάλη· όθεν ευθύς ήνοιξαν αι θύραι του πορνοστασίου και ήλθεν εις αυτήν φωνή από τον ουρανόν, η οποία την παρεκίνει να σηκωθή και να φάγη άρτον.

Νην ξεχνάμε: Η ενεργός συμμετοχή μας στην αγωνιζομένη Ορθοδοξία, στο «μικρό ποίμνιο» είναι θέμα πίστης και σωτηρίας.

Ο Θεός ου μυκτηρίζεται. Δεν εμπαίζεται. Δεν μπορούμε να δουλεύομε σε δύο Κυρίους. Οι τρεις παίδες επροτίμησαν να ριφθούν στην επταπλασίως καιομένη κάμινο για να μην προσκυνήσουν την αντίθεη εικόνα του Ναβουχοδονόσορος. Ελπίζουμε πρώτα στη δύναμη του Θεού και στη θεία επέμβαση και μετά στους ανθρώπους. Γι΄ αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε με τις δυνάμεις που έχουμε ελπίζοντας πάντα στο Θεό. Εάν ασεβήσουμε προς τον Θεό και την Ορθόδοξη πίστη μας, τότε ποιος θα μας σώσει; Ποιος θα μας βοηθήσει κατά των δυνάμεων του Αντιχρίστου; Έτσι η ενεργός συμμετοχή μας στην αγωνιζομένη Ορθοδοξία, στο «μικρό ποίμνιο» είναι θέμα πίστης και σωτηρίας. Και εις τα της πίστεως δεν χωρεί συγκατάβαση, υποχωρητικότητα. Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις.

«Πλήν ο Υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;» (Λουκ. 18, 8)

------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 9 Ιουνίου 2020 - 4:43 μ.μ.

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, γράφεις: «Γιατί λοιπόν να "ταλαιπωρούμεθα" αφού τα μυστήρια είναι έγκυρα, έως ότου γίνει Σύνοδος για να ....αποφασίσει, μπορούμε να "κοιμώμεθα" εν ειρήνη!»

Χάριν τῆς ἀκριβείας τοῦ τί λέγουν οἱ λόγιοι Θεολόγοι τοῦ Πατρίου γιά τό θέμα τῶν Μυστηρίων τοῦ ν.ἑ., θά ἤθελα νά καταθέσω τί ἔχουν διδάξει σέ μένα, τόσον προφορικῶς, ὅταν συνεζήτησα τό θέμα μαζί τους, ὅσον καί μέ τά ἄρθρα καί τά βιβλία τους. Γιά τούς ἐν γνώσει κοινωνοῦντας μέ τόν Οἰκουμενισμόν, ἔχω διδαχθῆ λοιπόν ὅτι αὐτοί ὄχι μόνον δέν λαμβάνουν εὐλογίαν μέ τήν συμμετοχήν των εἰς τά μυστήρια τοῦ ν.ἑ., τά ὁποῖαω συνεπῶς δέν εἶναι σωστικά γι αὐτούς, ἀλλά «λαμβάνουν Χριστόν πού καίει», ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἄνευ μετανοίας καί ἐξομολογήσεως προσερχόμενος στήν Θείαν Εὐχαριστίαν. Ἑπομένως, αὐτοί δέν πρέπει νά κοιμοῦνται ἐν εἰρήνῃ, ἀλλά ν' ἀποτειχίζωνται. Σωστικά εἶναι μόνον διά τούς ἐν ἀγνοίᾳ κοινωνοῦντας. Ὅσον, λοιπόν, δέν γίνεται Ὀρθόδοξος Σύνοδος, ἡ ὁποία ἔχει τό κῦρος καί τήν ἁρμοδιότητα νά ξεχωρίσῃ τήν ἦραν ἀπό τόν σῖτον καί «νά βάλῃ τίς ταμπέλλες», ἡ ἄγνοια θά ὑπάρχῃ καί θά εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένη. Ἀπόδειξις ὅτι ὁ ὑποφαινόμενος ἐπληροφορήθην τό τί συμβαίνει στήν Ἐκκλησίαν γύρω στά 42 μου, ὅταν ἤμουν στήν Αὐστραλίαν. Στήν Ἑλλάδα οὐδέποτε εἶχα ἀκούσει κάποιον νά ὁμιλῇ διά τόν Οἰκουμενισμόν. Τά περί «ἐν δυνάμει» καί «ἐνεργείᾳ» καί τά περί ἀνάγκης Συνόδου ἐδίδαξαν οἱ «Κολλυβᾶδες» (βλ. ὑποσημείωσιν 2 εἰς τόν 3ον Ἀποστολικόν Κανόνα) καί ἠκολούθησεν ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος. Οἱ Ματθαιϊκοί πού ἐδίδαξαν τά ἀντίθετα καί ἔκαναν σχίσμα γι' αὐτό τό θέμα (1937) εὐθύνονται γιά τήν καταστροφήν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος πού ἐξεκίνησε τό 1924. Οἱ σημερινοί πού λένε τά ἴδια μέ τούς Ματθαιϊκούς κατήντησαν καθαροί Οἰκουμενισταί, Σεργιανισταί καί ἀρνηταί τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ. Ἑπομένως, νομίζω ὅτι τά γεγονότα μᾶς φανερώνουν ποιός ὡμίλησε σωστά ἐπί τοῦ θέματος. Ὁ κατά τά ἄλλα ἐκλεκτός θεολόγος κ. Ν. Πανταζῆς πού κηρύττει καί αὐτός τόν Ματθαιϊσμόν, ἐπειδή στερεῖται πραγματικῶν ἐπιχειρημάτων, καταφεύγει σέ ἀναλήθειες, ὅπως ὅτι δῆθεν ἐμεῖς πού λέμε τά ἀντίθετα μέ αὐτόν τάχα κηρύττουμε ὅτι τά μυστήρια τοῦ ν.ἑ. εἶναι γιά ὅλους σωστικά καί ὅτι δῆθεν τρέχουμε ν' ἁγιασθοῦμε ἀπό τά μυστήρια τοῦ ν.ἑ.!!! Καί, βεβαίως, τά πατερικά χωρία πού ἐπιστρατεύει γιά νά μᾶς ἀντικρούσῃ ἀναφέρονται εἰς Συνοδικῶς καταδικασμένους αἱρετικούς, γιά τούς ὁποίους βεβαίως κι ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἰδίαν (Ὀρθόδοξον) γνώμην.

Ἀγρυπνία Ἁγίου Λουκᾶ Ἰατροῦ -- IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 10 Ἰουνίου 2020 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ (11η Ἰουνίου 2020).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λείψανων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Βαρνάβα καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
         
                                           Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας έτοιμοι να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεώς μας, και πολύ περισσότερο να υποστούμε κάποια θυσία για χάρι της.

Κάποτε ο Κύριός μας, απέστειλε στον κόσμο τους μαθητές Του να γίνουν «μάρτυρές» Του. Τους ανέθεσε την ιεραποστολή να φέρουν στους ανθρώπους το μήνυμα της ελπίδας και της σωτηρίας. Και αυτοί ανταπεκρίθηκαν. Με λόγια και έργα, με θυσίες και προσφορές, με κινδύνους και διωγμούς. Τους περιφρόνησαν οι άνθρωποι, όταν δεν τους εδίωκαν. Και τους εθανάτωσαν, όταν δεν τους εφίμωναν. Και αργότερα, μετά τους αγίους Αποστόλους, οι άγιοι Μάρτυρες, οι Όσιοι, οι Πατέρες, ο χορός των αγωνιστών έδωσαν την μαρτυρία τους. Εφώτισαν τον κόσμο, έμειναν ασυμβίβαστοι με την αμαρτία, ελεγκτικοί της κακίας, ασίγαστοι κήρυκες της αρετής. Και παρέδωσαν στην Εκκλησία αθάνατα πρότυπα μαρτυρικής μαρτυρίας. Μας άφησαν μια βαρειά κληρονομιά. Στην εποχή μας όμως οι χριστιανοί φαινόμαστε να έχουμε λησμονήσει αυτό το χρέος. Μένουμε ικανοποιημένοι με μια ατομική ευσέβεια, απονευρωμένη και αδάπανη. Δεν μας κοστίζει σε τίποτε η πίστη μας. ούτε και είμαστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσουμε την προσωπική μας ευτυχία για χάριν του Χριστού.

Κ Ιερώνυμε : Η Ορθοδοξία δια τους Έλληνες συνιστά το Πνευματικό μας αλεξίσφαιρο, -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

 και δεν είναι προνόμιο ουδεμίας Δ.Ι.Σ να δρα αντίθετα προς τον κλήρο και τον λαό.

Σήμερον γράφω το παρόν άρθρο εξ αφορμής του συνεντεύξεως την οποία παρεχώρησε  ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος εις την Κυριακάτικη εφημερίδα «Καθημερινή» (σελ 6), με πηχυαίο τίτλο : «Η Εκκλησία έχει ανάγκη από Αγίους»
Εγώ δεν θα σταθώ εις το γεγονός της παγκοίνως γνωστής αδρανούς και παθητικής εν γένει στάσης του νυν Αρχιεπισκόπου σε μείζονα και κρίσιμα ζητήματα, τα οποία καθόρισαν τον ρόλο της Εκκλησίας εις την κοινωνία, ήτοι : την κατάργηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα, περί κακόβουλης βλασφημίας του Θεού και καθύβριση θρησκευμάτων, επίσης το μείζων και ακανθώδες ζήτημα της Μακεδονίας μας αλλά και, την στάση του με το οιονεί πραξικοπηματικό σφράγισμα των Εκκλησιών, διαρκούσης της υγειονομικής κρίσεως, καθώς και  την εν γένει εκκωφαντική απουσία του, ως προς την ευθεία αμφισβήτηση περί της Θείας κοινωνίας, όπως κατ’ αντιστοιχία την αφωνία του με τους απηνείς διωγμούς των Ιερών και Μητροπολιτών οι οποίοι αντιστάθηκαν.