Μιά μικρογραφία του μαρτυρίου των εσχάτων - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Τι είναι το ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

https://www.facebook.com/Psifisma.Apofasismenon.Ellinon/

Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά της ψευδοσυνόδου της Κρήτης

Σε εκτενή επιστολή που έστειλε προς τον π. Θεόδωρο Ζήση ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Κουντουράς (Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος) τον ευχαριστεί εν πρώτοις για την αποστολή των δύο τελευταίων συγγραμμάτων του: α) Η διακονία μου στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Απάντηση στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και β) Μετά την «σύνοδο» της Κρήτης. Η διακοπή μνημοσύνου και η δικαστική μου δίωξη.
Από την μελέτη τους έπειτα κρίνει, ότι η επιστημονικά κατοχυρωμένη επιχειρηματολογία τους δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης εκ μέρους των αντιτιθεμένων. Εκτιμά ότι ο Οικουμενισμός μοιάζει με ξερολιθιά, χωρίς θεϊκό θεμέλιο και υπόβαθρο, που τον σοβατίζουν με το υδρόχρωμα της επισκοπικής εξουσίας, είναι όμως ετοιμόρροπος και θα γκρεμισθεί ή ήδη γκρεμίζεται, ήδη αποπίπτει, σύμφωνα με τον ιατρικό όρο απόπτωση, που σημαίνει προγραμματισμένο θάνατο. Στην σχετική μάλιστα ιατρική βιβλιογραφία η απόπτωση εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της άνοιας της νόσου Alzheimer's και της γλαυκωματικής τύφλωσης, που βρίσκουν πνευματικά την αντιστοιχία τους στον πτωτικό κόσμο της συνόδου της Κρήτης.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017


Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και των συν αυτώ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ της αυτού συζύγου, ΑΓΑΠΙΟΥ τε και ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ τω
                                                                                              
Ευστάθιος ο καλλίνικος του Χριστού Μεγαλομάρτυς ήτο Στρατηλάτης εν Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Τραϊανού του εν Ρώμη βασιλεύσαντος κατά το έτος 98μ.Χ. Ήτο δε ούτος ονομαστός και περιφανέστατος δια τας επιτυχείς νίκας του εν πολέμοις και δια τα έξοχα και μεγάλα ανδραγαθήματά του. Και πλούτον δε είχεν ουκ ολίγον και εξ ευγενών κατήγετο γονέων, και ανδρειότατος ήτο και πολύ εμβριθής εις τας σκέψεις και πράξεις του· ωνομάζετο δε Πλακίδας πριν βαπτισθή και γίνη οπαδός του Χριστού. Αλλ’ εκτός των στρατιωτικών προτερημάτων του είχε και πολλάς άλλας αρετάς· ήτο εγκρατής εις τας ορέξεις και επιθυμίας της σαρκός, σώφρων, φιλοδίκαιος, φιλελεήμων και με ένα λόγον ενάρετος.

Αυτό είναι ανάρτηση από κληρικό της συνόδου των Ματθαιϊκών (ενημερωτικό για όσους ακόμη ψάχνουν)

Τήν 7ην Σεπτεµβρίου 1955, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀπέθανε καί ἐτάφη, ἀναµένων µίαν µέλλουσαν Πανορθόδοξον Σύνοδον νά δικάσῃ τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας τά Μυστήρια ἕως τότε θά εἶναι κατ᾽ αὐτόν Ἔγκυρα, βάσει τῆς ἀλχηµείας καί σοφιστικῆς χρήσεως τοῦ δικολαβικοῦ καί σχολαστικοῦ ὅρου, «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ». Ἀπέθανε καί ἐτάφη ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος χωρίς νά ἔχῃ χειροτονήσει ἐπισκόπους πρός διαδοχήν, συνεπής εἰς τάς ἀπό 1945 ὑποσχέσεις καί δεσµεύσεις τάς ὁποίας εἶχε δώσει δηµοσίως µετά τοῦ Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου καί τοῦ ∆ιαυλείας Πολυκάρπου πρός τήν Κακόδοξον καί Σχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον: «∆ιαβεβαιοῦµεν τάς Ἐκκλησιαστικάς καί Κυβερνητικάς Ἀρχάς ὅτι ἡµεῖς ἔχοντες πλήρην τήν συναίσθησιν ὅτι εἴµεθα ἁπλοῖ θεµατοφύλακες ἑνός θεσµοῦ Πανορθοδόξου σηµασίας οἷος τυγχάνει τό Πάτριον Ἐκκλησιαστικόν Ἡµερολόγιον καί ὄχι προεστῶτες Ἐπαναστατικῆς Ἐκκλησίας, οὐδέποτε καί ἐν οὐδεµιᾷ περιπτώσει θά προβῶµεν εἰς Ἐκκλησιαστικάς πράξεις ὡς εἶναι αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων » (Ἐφηµερίς «Ἐλευθερία», 14-11-1945). ὁποίας εἶχε δώσει δηµοσίως µετά τοῦ Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου καί τοῦ ∆ιαυλείας Πολυκάρπου πρός τήν Κακόδοξον καί Σχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον: «∆ιαβεβαιοῦµεν τάς Ἐκκλησιαστικάς καί Κυβερνητικάς Ἀρχάς ὅτι ἡµεῖς ἔχοντες πλήρην τήν συναίσθησιν ὅτι εἴµεθα ἁπλοῖ θεµατοφύλακες ἑνός θεσµοῦ Πανορθοδόξου σηµασίας οἷος τυγχάνει τό Πάτριον Ἐκκλησιαστικόν Ἡµερολόγιον καί ὄχι προεστῶτες Ἐπαναστατικῆς Ἐκκλησίας, οὐδέποτε καί ἐν οὐδεµιᾷ περιπτώσει θά προβῶµεν εἰς Ἐκκλησιαστικάς πράξεις ὡς εἶναι αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων » (Ἐφηµερίς «Ἐλευθερία», 14-11-1945).

***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αυτό είναι ανάρτηση από κληρικό της συνόδου των Μα...":


Αυτή είναι η διαφορά μας με τους φλωρινικούς ! και δι’ αυτό τους χαρακτηρίζουμε -ουνίτες- του οικουμενισμού.  Όσες ομολογίες και εάν έγραψε, ορθόδοξες και μη ο πρώην Φλωρίνης , η εμμονή του στην μή χειροτονία επισκόπων, εγκαταλείποντας τους οπαδούς του -ορφανούς- φαίνεται ο πραγματικός σκοπός της επιστροφής του στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ !

«Μετανοείτε! Ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. γ:2, αυτόθ. δ:17).

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος σου το λέγει. Ελθέ εις μετάνοιαν. Κάμε έργα άξια της μετανοίας. «Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας» (Ματθ. γ:8, Λουκ. γ:8). Από την μελίρρυτον γλώσσαν του Ιωάννου σου εκφωνείται και τούτο. Αύτη είναι Φωνή και Στόμα του Χριστού και σκοπόν άλλον δε έχει παρά να ετοιμάση λαόν προοριζόμενον δια τον Χριστόν. Ακούεις λοιπόν της Φωνής και του Στόματος του Χριστού, να μετανοήσης και να ετοιμάσης καρπούς αξίους της μετανοίας; Τι λέγεις; Θέλει τάχα σεισθή η καρδία σου από την αγιότητα του Ιωάννου και θέλει μεταμεληθή δια την αμαρτίαν, δια την παράβασιν του Νόμου, ώστε να επιστρέψη εις την αρετήν και να φυλάττη, εις το εξής τουλάχιστον, τον Νόμον; Θέλει τάχα γίνει έλαφος η ψυχή σου και καταρτιζομένη με του Ιωάννου την διδαχήν, να πηδά προς τα άνω και να φαντάζεται τα υψηλά και ουράνια; Πώς να γίνη τούτο, αφού ποτέ δεν αφήνεις την αδικίαν και την πλεονεξίαν; Πως, όπου ποτέ δεν αφήνεις τον φθόνον κατά του αδελφού σου; Πως, όπου ποτέ δεν αφήνεις την πορνείαν; Και προκρίνεις, ειπέ μου, την αδικίαν, την πλεονεξίαν, τον φθόνον κατά του αδελφού σου περισσότερον από τους ψυχωφελείς του Ιωάννου λόγους, τον οποίον μάλιστα φαίνεσαι τάχα και να τιμάς και να πανηγυρίζης; Προτιμάς μίαν Ηρωδιάδα, μίαν πτερωτήν ασπίδα, ένα γέννημα ασπίδος με πήδημα πορνικόν και πλήρες δηλητηρίου, από την συμβουλήν του Ιωάννου; «Ουκ έξεστί σοι» (Ματθ. ιδ:4, Μάρκ. στ :18). Δεν επιτρέπεται, λέγει, και εις σε τώρα, καθώς τότε εις τον Ηρώδην, να έχης την πόρνην· δεν υπακούεις λοιπόν να αφήσης την πορνείαν; Γίνεσαι λοιπόν μιμητής του Ηρώδου; Τι θα μου είπης; Ότι ευλαβείσαι τον Ιωάννην, ότι τον εορτάζεις; Αλλά και ο Ηρώδης ηυλαβείτο τον Ιωάννην και τον εφοβείτο μάλιστα. Αλλά εις τι τον ωφέλησεν η ευλάβεια εκείνη; «Ο γαρ Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην ειδώς αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον… και ηδέως αυτού ήκουεν» (Μάρκ. στ: 20). Ποίαν λοιπόν ωφέλειαν και συ δύνασαι να λάβης από την ευλάβειάν σου προς τον Ιωάννην, όταν πρώτον μεν τον ευλαβείσαι, ύστερον δε παρανομείς; Μιμητής του Ηρώδου δια την παρανομίαν σου. Τι λοιπόν προσμένεις, εάν δεν παύσης να παρανομής και να αμαρτάνης; Να δεχθής ράπισμα Αγγελικόν, να καταφαγωθής ζωντανός από τους σκώληκας και να κατακρημνισθής εις το βάραθρον του Άδου; Και αν δεν σε φάγουν οι σκώληκες εδώ ζωντανόν, θα σε τρώγουν ακαταπαύστως, όταν η ψυχή σου κατέλθη εις τον Άδην. Θα προσφέρης τον εαυτόν σου τροφήν εις τους φοβερούς και βρωμερούς σκώληκας εκεί, και πυρ αιώνιον και ατελεύτητον θα σε κατακαίη. Διότι σου το λέγει ο Ιωάννης· «Παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν, εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται» (Ματθ. γ:10). 

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη;

Εἶναι γνωστός ὁ κ. Σόρος ἀπό τήν σχέσι του μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, Ρότσιλντ καί Ροκφέλερ καί ἀπό τήν διαρκῆ συμμετοχή του στό think tank (!!!) τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη; Γιατί δέν τό κάνει γιά τήν Κίνα, τίς Ἰνδίες, τόν Ἰσλαμικό κόσμο, τήν Ἀφρική, δηλ. γιά πέντε περίπου δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας; Τά δικά τους δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι κατωτέρας σημασίας; Ἡ ἀπάντησι νομίζουμε εἶναι πολύ ἁπλή. Αὐτό πού πρέπει νά γκρεμιστῆ, νά σαπίση, νά ἀποδομηθῆ εἶναι ἡ Χριστιανική Εὐρώπη καί σέ αὐτό συμπράττουν οἱ δῆθεν ἀντισυστημικοί Ἕλληνες Βουλευτές πού ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἐθελόδουλα πιόνια καί ἀνδρείκελα τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ συστήματος.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος -- του Φώτη Κόντογλου

Σήμερα που γράφω, μέρα Tετάρτη, 29 Aυγούστου, είναι η μνήμη του αγίου Iωάννου του Προδρόμου. Xθες το βράδυ ψάλαμε τον Eσπερινό κατανυκτικά σ' ένα παρεκκλήσι, κ' ήτανε μοναχά λίγες γυναίκες και δυο-τρεις άνδρες. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία του πάλι με λίγους προσκυνητές. Tα μαγαζιά ήτανε ανοιχτά, όλοι δουλεύανε σαν να μην ήτανε η γιορτή του πιο μεγάλου αγίου της θρησκείας μας. Aληθινά λέγει το τροπάρι του "Mνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Kυρίου, Πρόδρομε". Mε εγκώμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι ορθόδοξοι χριστιανοί τον Πρόδρομο, αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Kυρίου. Aυτή η μαρτυρία θ' απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται είτε τον ξεχάσουνε. K' η μαρτυρία είναι τούτη: πως ο άγιος Iωάννης ο Πρόδρομος είναι "ο εν γεννητοίς γυναικών μείζων" δηλ. "ο πιο μεγάλος απ' όσους γεννηθήκανε από γυναίκα" κατά τα λόγια του ίδιου του Xριστού. Γι' αυτό κ' η Eκκλησία μας ώρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάγι στην εικόνα του Xριστού στο εικονοστάσιο της κάθε ορθόδοξης εκκλησιάς.

Αγίου Εφραίμ του Σύρου:

ΜΕ όλην σου την δύναμιν να τιμάς τον πνευματικόν σου Πατέρα και να μη περιφρονής τας συμβουλάς αυτού, που σε εγέννησεν εν Κυρίω διότι κατ΄αυτόν τον τρόπον ποτέ δεν θα σε νικήσουν οι πονηροί δαίμονες. Η Αγία Γραφή σχετικώς γράφει "Αυτός που τιμά τον πατέρα του , θα ευρανθή δια τα τέκνα του και όταν προσευχηθή θα τον ακούση ο Θεός, εκείνος που δοξάζει τον πατέρα του θα ζήση πολλά χρόνια και θα εύρη χάριν από τον Θεόν εις το τέλος της ζωής του. Με λόγια και με έργα να τιμάς τον πατέρα σου, δια να έλθη εις σε η ευλογία από αυτόν, να μη δοξάζεσαι ατιμάζων τον πατέρα σου διότι δεν είναι δόξα δια σε η ατιμία του πατρός σου,διότι η δόξα του ανθρώπου προέρχεται από την τιμήν του πατρός αυτού" (Σοφ.Σειράχ γ΄ 1-16) 

Ο Άγιος Νικόδημος για την Υπεραγίαν Θεοτόκον : Είναι Θεός μετά τον Θεόν :

«Χωρίς την μεσιτείαν Αυτής κανένας ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει εις τον Θεόν. Επειδή και Αυτή μοναχή ευρίσκεται μεθόριον αναμεταξύ της ακτίστου και κτιστής φύσεως. Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεόν και έχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος, ως ούσα μήτηρ αληθώς του Θεού και Αυτή μοναχή είναι, όχι μόνον ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της Θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους, και αγγέλους και ανθρώπους, όλων των από Θεού διδομένων εις την κτίσιν υπερφυσικών ελλάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων».

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Άγιος Ευστάθιος Πλακίδας μετά της οικογενείας αυτού