ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πως, Κύριε, κατεδέξω τὰ φρικώδη πάθη Σου καὶ οὐκ ἀπέστειλας μίαν λεγεῶνα ρομφαιοφόρων ἀγγέλων κατὰ τῶν βασανιστῶν Σου; Πῶς ἐδέξω τὸ ὑποκριτικὸν πραιτώριον; Πῶς ὑπέμεινας, Κύριε, τοὺς ἐμπτυσμούς, τοὺς κολαφισμούς, τὰς μαστιγώσεις, τὰς ὕβρεις, τὴν γύμνωσιν τοῦ ἀχράντου σώματός Σου, τὴν κοκκίνην χλαμύδα, τὸν χλευαστικὸν κάλαμον; Πῶς δὲν ἀπέρριψας τὸν στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, τοῦ ὁποίου αἱ ἀκίδες προεκάλουν τὰς αἱματώσεις εἰς τὸ θεῖον Σου πρόσωπον; Σὺ Κύριε, ὁ Βασιλεὺς τῶν Οὐρανῶν; Πῶς ὡμοιώθης τῷ «Βασιλεῖ τῶν Ἰουδαίων»; Σὺ Κύριε, ὁ ἔχων τὸ ἄμετρον ἔλεος, τοὺς λεπρούς μας ἐθεράπευσας, τοὺς παραλυτικούς μας ἀνήγειρας, εἰς τοὺς τυφλούς μας ἔδωκας τὴν ἀνάβλεψιν, τοὺς τεθνεῶτας μας ἀνέστησας, γνώστης ὢν τοῦ ἑτοιμαζομένου φρικώδους θανάτου Σου. Ὑπέστης, Χριστέ μου, τὸ ἀηδὲς καὶ προδοτικὸν φίλημα τοῦ Ἰούδα. Καὶ εἰς τέλος, παρεδόθης τοῖς ἔθνεσι, ὑπέμεινας τὰ ἄχραντα Πάθη Σου καὶ ἐγεύσω πικρὸν θάνατον. Πάντα δὲ ταῦτα χάριν ἡμῶν τῶν εὐεργετηθέντων.

Πατριωτική παράκληση για την ανακαίνιση της οικίας του Παύλου Μελά

Πατριωτική παράκληση για την ανακαίνιση της εμβληματικής οικίας – Αρχοντικού, Διατηρητέου του 1895, του Ήρωα της Μακεδονίας του 1904, Αξιωματικού Παύλου Μελά στην Κηφισιά, υπέβαλε το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού.
Διαβάστε παρακάτω την σχετική απόφαση:

Λειτουργικές ενημερώσεις -- ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ & ΠΑΣΧΑ 2019

ταινία: Ἡ σιωπὴ τῶν Ἀγγέλων τοῦ Olivier Mille (1998)

Σημείωσις: εἰς στὴν ἀρχικὴν σελίδα www.porphyrios.gr περιέχεται πρόγραμμα ἀκολουθιῶν & ἀναγνώσματα ἡμέρας (εἰς μορφὴν Google Calendar)

Ἡ προδοσία τοῦ Χριστοῦ - ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ προδοσία —κάθε προδοσία— εἶναι ἡ πιό ἐπαίσχυντη καί ἀνόσια πράξη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Μιά πράξη, πού φανερώνει σκοτεινή κι ἀδιάφανη ψυχή. Μιά πράξη πού πηγάζει ἀπό κάποιο ἀνεκδιήγητο ἔρεβος. Κι ὅταν ἡ προδοσία ἐκτελεῖται μέ φίλημα —τήν εὐγενέστερη καί γλυκύτερη και συναισθηματικότερη πανανθρώπινη ἐκδήλωση— τότε ἀποκτᾶ, ἀληθινά, σατανική κακία. Ὁ Ἰούδας ἔγινε τό ἀρχέτυπο κάθε προδοσίας καί συνωμοσίας καί κάθε ἐγκληματικῆς ἐνέργειας. Ἡ πραγματική ἤ νοητή μορφή τοῦ προδότη, εἶναι γιά πάντα, τόσο ἀπαίσια καί ἀποκρουστική! Ὅταν ἀναλογίζεται ὁ ἱερός Χρυσόστομος, τήν πράξη τοῦ Ἰούδα, ἀναφωνεῖ μέ ἀποτροπιασμό:

Εξομολογείσθε Τω Κυρίω -- Orthodox Hymns


Τη ΙΣΤ΄ (16η) Απριλίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παρθένων και αυταδέλφων ΑΓΑΠΗΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ και ΧΙΟΝΙΑΣ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τρίτη, 16  Απριλίου 2019                                                                         

Αγάπη, Ειρήνη και Χιονία αι Άγιαι του Χριστού Παρθενομάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού του κατά τα έτη σπδ΄ - τε΄ (284 – 305) βασιλεύσαντος. Ήσαν δε και αι τρεις αδελφαί κατά σάρκα, εκ Θεσσαλονίκης καταγόμεναι, τέκνα υπάρχουσαι ευγενών και πλουσίων γονέων. Επειδή δε εσέβοντο τον Χριστόν ως Θεόν αληθινόν, αναχωρήσασαι εκ της πατρίδος αυτών, όταν εκηρύχθη ο κατά των Χριστιανών διωγμός, κατέφυγον εις το όρος και εκρύπτοντο πλησίον λίμνης τινός.

Ο όσιος Πέτρος Ο Δαμασκηνός γράφει (Δεύτερον Βιβλίον):

«Eκείνος, που φωτίστηκε, ώστε να βλέπη τις αμαρτίες του, δεν σταματά να θρηνή τον εαυτόν του και τους άλλους ανθρώπους, βλέποντας την τόσην ανοχήν του Θεού και τις τόσες αμαρτίες, που από την αρχή κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε διαρκώς οι άθλιοι. Απ᾽ αυτό γίνεται ευγνώμων, μη τολμώντας να κατακρίνη κανέναν, από ντροπή για τις πολλές ευεργεσίες του Θεού και τα δικά μας αμαρτήματα…». 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΞΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ -- π. Θεόδωρος Ζήσης

Τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης ἐξεφώνησε μίαν σπουδαίαν ὁμιλίαν. Μεταξύ ἄλλων ἐτόνισε: «Ἐνῶ λοιπὸν ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ σημαία μας μέσα στὸ Βυζάντιο, δυστυχῶς τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει ἀρχίσει μία ἀπαράδεκτη προσπάθεια βλασφημίας τοῦ ἁγίου Σταυροῦ, ἀπορρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὄχι μόνο δὲν σέβονται πλέον καὶ πολλοὶ Ἕλληνες τὸν Τίμιο Σταυρό, ἀλλὰ μερικοὶ μεθοδεύουν νὰ διώξουν τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων, ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν σχολείων, νὰ διώξουν τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὰ ἐθνόσημα τῆς ἀστυνομίας… Ἀντιλαμβάνεστε λοιπὸν ὅτι ὅπως πᾶμε, θὰ καταντήσουμε ἕνα ἔθνος ἀσεβές.

Ὁ Δούρειος Ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Είναι ἀνησυχητικό φαινόµενο ὅτι στή Χώρα µας ἐλάχιστοι κληρικοί ἐκδηλώνονται δηµοσίως κατά τοῦ οἰκουµενισµοῦ, χωρίς νά ὑπολογίζουν τήν ἐνόχληση τῶν πρωτεργατῶν του, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς εἶναι µεγαλόσχηµοι κληρικοί. Ἡ δειλία πολλῶν µπροστά στή σκληρότητα τῶν οἰκουµενιστῶν εἶναι ἀδικαιολόγητη, γιατί ὅταν ὑποστηρίζεις τήν ἀλήθεια, ὅταν ἔχεις βιωµατική πίστη καί ἀκολουθεῖς τόν παραδοσιακό δρόµο τῶν ἁγίων, δέν ὑπολογίζεις τίποτα οὔτε βέβαια ὑποστέλλεις τή σηµαία τῆς Ὀρθοδοξίας. Μπορεῖ νά χάσεις τήν εὔνοιά τους, µπορεῖ νά σέ βάλουν στό περιθώριο, µπορεῖ νά σέ ἀποµακρύνουν ἀπό τό κέντρο, µπορεῖ νά σέ θεωρήσουν φανατικό, ἀδιάλλακτο, µέ περιορισµένη ἀντίληψη, ὅµως ἐσύ µένεις στή βίγλα σου, ἀρνεῖσαι τίς οἰκουµενιστικές ἐκδηλώσεις, διακηρύττεις ὅτι οἱ λεγόµενοι ἑτερόδοξοι εἶναι αἱρετικοί καί ὡς τέτοιοι πρέπει νά ἀντιµετωπίζονται καί νά µή θεωροῦνται µέλη τῆς διαιρεµένης Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα πρέπει νά ἑνωθοῦν, γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ Ἐκκλησία.

Η μάχη της Καστοριάς και ο Γ. Παπαρρόδου

Σήμερα όπου γκρεμίζονται οι αξίες πρέπει να θυμόμαστε τέτοιους ήρωες

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα*

Όταν ο αλαζών Μουσολίνι εξευτελίστηκε από τον Έλληνα στρατιώτη στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, ανέλαβε ο σύμμαχός του, ο Χίτλερ, να ταπεινώσει και να υποδουλώσει την υπερήφανη Ελλάδα. Στις 6 Απριλίου οι γερμανικές μεραρχίες επιτίθενται στα οχυρά της Γραμμής Μεταξά, αξιοποιώντας τη φιλογερμανική στάση της Βουλγαρίας. Στο Ρούπελ, στο Λίσε, στο Περιθώρι κ.α. οι στρατιώτες μας ανθίστανται ηρωικώς, αλλά στο τέλος παραδίδονται, διότι οι Γερμανοί έχουν ήδη εισβάλει στην Ελλάδα μέσω Γιουγκοσλαβίας.