ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ - ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΟΝ - ΜΕΓΑΛΥΝΟΝΚατέβηκε ο Θεός στη γη παίρνοντας την ανθρώπινη φύση. 

Αν βιώναμε το μυστήριο της Ενανθρωπίσεως πρόβλημα τρομοκρατίας δεν θα υπήρχε, η αγάπη θα βασίλευε. 

Αγωνία για πολέμους δεν θα είχαμε, η ειρήνη θα επικρατούσε. Καταλήψεις και καταστροφές δεν 
θα γίνονταν, για μια κατάληψη θα αγωνίζονταν τα νιάτα, για την κατάληψη της αρετής και της αγιότητας. 
Οικονομικό πρόβλημα δεν θα υπήρχε, η αγάπη και η αδελφοσύνη θα αποτελούσαν την εγγύηση 
για ισοδύναμη απόλαυση των υλικών αγαθών.                                                                              

Θα υπήρχε σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο, 
στο περιβάλλον, στην άλογη φύση. 

Προ­τι­μῶ νὰ καλ­λι­ερ­γῶ τὰ χω­ρά­φι­α μου, ὡς ἁ­πλὸς ἀ­γρό­της, καὶ νὰ κρα­τή­σω τὴν πί­στη μου, πα­ρὰ νὰ συ­νερ­γή­σω στὴν κα­τε­δά­φι­σή της καὶ νὰ πά­ω στὴν κό­λα­ση μα­ζὶ μὲ τὸν πα­τρι­άρ­χη καὶ τοὺς ἐ­πι­σκό­πους


Ο πατέρας Θε­ό­δω­ρος Ζήσης ­γράφει: 
«γ­γα­μος ­ε­ρε­ύς, πο­λύ­τε­κνος, τς ­ε­ρς Μη­τρο­πό­λε­ως 
Δη­μη­τρι­ά­δος, ­πο­φα­σι­σμέ­νοςν δι­α­κό­ψ τ μνη­μό­συ­νο το 
συμ­φω­νον­τος μ ­λα α­τ ­πι­σκό­που του­ταν δι­α­κρι­τι­κ το 
­πεν­θύ­μι­σα τς πι­θα­νς δι­ώ­ξεις κα ποι­νς μο ε­πε:


“Προ­τι­μ ν καλ­λι­ερ­γ τ χω­ρά­φι­α μου, ς ­πλς ­γρό­της, κα νὰ κρα­τή­σω τν πί­στη μου, πα­ρ ν συ­νερ­γή­σω στν κα­τε­δά­φι­σή της καὶ ν πά­ω στν κό­λα­ση μα­ζ μ τν πα­τρι­άρ­χη κα τος ­πι­σκό­πους”­.­.. Α­τ πο ε­πε  ­λι­γο­γράμ­μα­τος ­ε­ρες .­..κ­φρά­ζουν τν 
δι­α­χρο­νι­κὴ συ­νε­ί­δη­ση τς κ­κλη­σί­ας γι­ τν στά­ση ­λων τν πι­στν κα τν λα­ϊ­κν ­πέ­ναν­τι τν ­πι­σκό­πων κα τν πρε­σβυ­τέ­ρων σ 
πε­ρί­πτω­ση πο δν ρ­θο­το­μον τν λό­γο τς ­λη­θε­ί­ας, λ­λ 
­νι­σχύ­ουν τν α­ρε­ση κα τν πλά­νη. Τ πλ­θος τν σχε­τι­κν 
πα­τε­ρι­κν μαρ­τυ­ρι­ν ­πάρ­χει τώ­ρα στ βι­βλί­ο μας:  “Κα­κ ­πα­κο­ κα ­γί­α ­νυ­πα­κοή”» 

ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ !


Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού αποτελεί αναγέννησιν όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, αναγέννησιν πτωμάτων. Διότι αφ’ ότου ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι παρών εις τον γήινον κόσμον, ο κάθε ουμανισμός είναι πτώμα. Τα δε πράγματα έχουν ούτω, διότι η Σύνοδος ενέμεινεν επιμόνως εις το δόγμα περί του αλαθήτου του πάπα = του ανθρώπου. Θεωρούμενοι από την σκοπιάν του αεί ζώντος Θεανθρώπου, του ιστορικού Κυρίου Ιησού, όλοι οι ουμανισμοί κατά το μάλλον ή ήττον ομοιάζουν με εγκληματικάς ουτοπίας, διότι εν ονόματι του ανθρώπου φονεύουν κατά διαφόρους τρόπους και εξοντώνουν τον άνθρωπον ως ψυχοφυσικήν οντότητα. Όλοι οι ουμανισμοί επιτελούν ένα αλογίστως τραγικόν έργον: διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον. Δια δε του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα το έργον αυτό έχει αναχθή εις δόγμα. Όλα αυτά όμως είναι φρικτά, φρικτότατα. Διατί; Διότι το ίδιον το δόγμα περί του αλαθήτου του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η ανατριχιαστική κηδεία του κάθε ουμανισμού. από του βατικανού, του αναχθέντος εις δόγμα, μέχρι του σατανικού ουμανισμού του Σαρτρ. Εις το ουμανιστικόν πάνθεον της Ευρώπης όλοι οι θεοί είναι νεκροί, με επί κεφαλής τον ευρωπαϊκόν Δία. Νεκροί, έως ότου εις την μαραμένην καρδίαν των ανατείλη η μέχρι τελείας αυταπαρνήσεως μετάνοια, με τας αστραπάς και τας οδύνας της του Γολγοθά, με τους αναστασίμους σεισμούς και τας μεταμορφώσεις της, με τας καρποφόρους της θύελλας και αναλήψεις. Και τότε; Τότε θα είναι ατελείωτοι αι δοξολογίαι των προς τον αεί ζωοποιόν και θαυματουργόν Θεάνθρω¬πον, τον όντως μόνον Φιλάνθρωπον εις όλους τους κόσμους.Συνεχίζεται.  

IΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΝΑΔΑ-ΤΟΡΟΝΤΟ

Συμπροσευχαί μέ τούς «ἀρχηγούς» τῶν αἱρετικῶν «Ἐκκλησιῶν»
Περιφρονεῖ τούς Ἱ. Κανόνας καί συμπροσευχήθη μέ Παπικούς,
Ἀγγλικανούς, Μονοφυσίτας, Εὐαγγελικούς κ.λπμπορε α συμπροσευχαί μετά τν πλανεμένων-αρετικν Χριστιανν
νά παγορεύωνται πό τν ερν Κανόνων, λλά ατό χει μικράν σημα-
σίαν διά τούς Οκουμενιστάς ρχιερες τς λληνοφώνου ρθοδοξίας.
Οτοι εναι περάνω τν ερν Κανόνων καί τν ποστολικν Διαταγν,
πως εναι καί Σεβ. Μητροπολίτης Καναδ κ. Σωτήριος. Οτος ργάνω-
σε τοπικήν Διαθρησκειακήν διάσκεψιν ες τήν ποίαν συμμετεχον ρθόδο-
ξοι, λλά καί ο Τοπικοί «γέται» τν αρετικν χριστιανν. καμνε καί εδι-
κήν ρθόδοξον κολουθίαν. Τό ρώτημα εναι πό πότε νεκαλύφθησαν
εδικαί ρθόδοξοι κολουθίαι, διά νά λοποιονται τά Οκουμενιστικά σχέ-
δια περί προωθήσεως τς ψευδοενώσεως τν «κκλησιν» καί νά συμ-
προσεύχωνται ες ατάς ο αρετικοί μετά τν ρθοδόξων. Διά τν μεθόδων,
μως, ατν ο ρθόδοξοι (οκουμενισταί) ρχιερες το Φαναρίου καί τό
διον τό Φανάριον καταφρονε τούς ερούς Κανόνας, νομιμοποιον τήν αρε-
σιν καί πιχειρον τήν μβλυνσιν το ρθοδόξου φρονήματος. θεωρία:
«λοι τό διο εμεθα» καί «δέν πάρχουν κανονικαί καί μή κκλησίαι»
ποτελε τό προωθημένον δόγμα τν Οκουμενιστν καί το Φαναρίου.
Διά νά μή επουν κάποιοι τι στοχοποιομεν τόν Σεβ. Καναδ κ. Σωτήριον
παραθέτομεν τήν νακοίνωσιν, τήν ποίαν ξέδωσεν .Μητρόπολις
Τορόντο τήν Τετάρτην 7ην Νοεμβρίου. Ατή χει ς κολούθως:
«Μ θέμα “Κοιν κλήση γι γιότητα” γινε συνέδριο λων τν ρχηγν
τν χριστιανικν κκλησιν το Τορόντο στν . Μητρόπολη.
Τ πρόγραμμα ρχισε μ εδικ ρθόδοξη κολουθία στν . Ν. το
γ. ωάννου το Θεολόγου. Συνεχίσθηκε μ μιλία το Μητροπολίτη
Σωτηρίου στ θέμα τς κλήσης λων π τ Θε γι γιότητα.
κολούθησε συζήτηση γι μία ρα κα μετ παρετέθη γεμα γι λους.
Τ συνέδριο τελείωσε μετ τ γεμα. λαβαν μέρος πέντε Ρωμαιοκαθολικο
ρχιερες, τέσσερις γγλικανο ρχιερες, τρες ρθόδοξοι ρχιερες κα
νδεκα λλοι ρχηγο χριστιανικν κκλησιν. κ προσωπήθηκαν ο
κάτωθι κκλησίες: ρθόδοξη λληνική, Ρωμαιοκαθολική, γγλικανική,
 ρμενική, Εαγγελική, νδική, Κοπτική, Μεθοδιστική, Οκρανική,
Πρεσβυτεριανή, Σλοβακική, Συριακή, Salvation Army, Συμβούλιο Καναδικν
κκλησιν. λη πορεία το συνεδρίου ταν ρίστη κα συνεργασία λων
πολ καλή. ταν τ πρτο συνέδριο μ συμμετοχ λων τν ρχηγν τν
χριστιανικν κκλησιν κα κφράστηκε πιθυμία ν γίνεται τ διο
συνέδριο κάθε χρόνο». νακοίνωσις εναι σαφής: ρθόδοξοι, Παπικοί,
Εαγγελισταί, Μεθοδισταί, Μονοφυσίται, γγλικανοί εμεθα λοι τό διο.
Α εθναι το Οκ. Πατριαρχείου εναι μεγάλαι, διότι πό τήν μίαν πλευράν
νοχλεται, ταν κατηγορται διά τήν προδοσίαν τς πίστεως καί πό τήν
λλην βεβαιώνει τι δέν θά προδώση. Α συμπροσευχαί μως μετά τν
αρετικν χριστιανν διακηρύσσουν τι δέν σέβεται τούς . Κανόνας καί
τι προδοσία τς πίστεως ρχισεν, φο λοι εμεθα τό διο καί α
«κκλησίαι» τν αρετικν εναι κανονικαί καί σώζουν, πως καί
ρθόδοξος κκλησία.

"Oρθόδοξος Τύπος"


Ἐκκλησία» διπόδων καί τετραπόδων ἀκροατῶν!

Εκκλησίες  τετραπόδων γιναν ο παπικο ναο τν περασμένο μήνα, κατ τν ορτ το
«γίου» Φραγκίσκου τς σίζης. Σύμφωνα μ θιμο, τν μέρα ατ φέρνουν ο πιστοί
τς παπικς αρέσεως τ ζα τους στος ναος ν λειτουργηθον! Χιλιάδες ζα, σκυλιά,
γάτες, λογα, βόδια, ποντίκια, σαρες, κόμη κα φίδια, δήγησαν ο φιλόζωοι στος
ναος, γι ν πάρουν τν «ελογία» τν φραγκοπαπάδων. Τ περίεργο, λλά, πως θ
δομε, κα βλάσφημο ατ θιμο λκει τν καταγωγή του π τν γάπη πο δειχνε
στ ζα «Φτωχούλης το Θεο» κα «γιος» τς παπικς «κκλησίας», ποος
ζησε τν 13ο αώνα στν ταλία. Θεωρομε, πως προαναφέραμε, τι εναι σέβεια,
ποία γγίζει τ ρια τς βλασφημίας, «κκλησιασμς» τν ζώων κα ποος
προστίθεται στς πειρες λλες κακοδοξίες το παπισμο. Τ ζα σφαλς εναι
δημιουργήματα το Θεο κα τέθηκαν στν πηρεσία το νθρώπου, ποος φείλει
ν τ σέβεται κα ν τ φροντίζει, πως λα τ θεα δημιουργήματα. λλ ς κε!
κκλησιασμς εναι παραίτητος μόνο στν νθρωπο, διότι μόνον ατς τν χει
νάγκη κα μπορε ν «κκλησιαστε», δηλαδ ν γίνει συνειδητ μέλος τς κκλησίας,
ν νωθε ργανικ μ τ Σμα το Χριστο! ρθόδοξη κκλησία μας χει
καθιερώσει εχς ελογίας γι τ ζα, πως κα γι λλα ψυχα χρειαζούμενα γι
τν νθρωπο (μπελώνα, φρέαρ, κλπ), λλ ατ κτός το ναο, που συνάζεται
κκλησία, δηλαδ ο ζωντανς εκόνες το Θεο, τ νθρώπινα πρόσωπα! Εναι
λοφάνερο πς παπισμς (κα λη αρετικ πανσπερμία) χει χάσει λότελα τν
 ννοια κα τν ποστολ τς κκλησίας, τν ποία, ς φαίνεται, τν χει μεταβάλει
σ συνάθροιση διπόδων κα τετραπόδων κροατν! Κάνουμε μήπως λάθος;

"O. T."