Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.

Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος. Εκεί, στο μέσον μιας ημέρας γεμάτης σημεία και διδαχές, ο Κύριος περνώντας μπροστά από το «τελωνείο» του Ματθαίου τον βλέπει και του απευθύνει το κάλεσμα· «ακολούθει μοι». Κι εκείνος εγκαταλείποντας την ίδια στιγμή τις εκκρεμότητες του τελωνικού του γραφείου, κλείνει μια για πάντα τους παλιούς λογαριασμούς και «αναστάς ηκολούθησεν αυτώ».

Πανδημία Φόβου -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο κόσμος όντας απολύτως τρομοκρατημένος και ανήμπορα αιχμαλωτισμένος εις την ψευδή συνείδηση των εξωνημένων και καθοδηγούμενων Μ.Μ.Ε τα οποία, παραπληροφορούν ανεπαίσχυντα την καθημαγμένη κοινή γνώμη, η οποία καθεύδουσα τον νήδυμον, ύπνο, εκχωρεί εις την Σιδηρά πολιτεία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα της, κεκτημένα αιώνων.

Υπό το αφήγημα της ιδιότυπης δικτατορίας, εργαλοποιήσεως της δημόσιας υγείας, η παγκόσμια ελίτ, προλειάνει το έδαφος της παγκοσμιοποιήσεως και της καινοφανούς Τάξης πραγμάτων, άμεσοι δε συνεργοί, ως προς το ανοσιούργημα τούτο, προδήλως εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, καθίστανται ανυπερθέτως, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ανεξαιρέτως προσχηματικού ιδεολογικού χρωματισμού.

Επιθυμούμε διακαώς την πλήρη απεμπλοκή μας από την επεκτατική τουρκική πολιτική

 

Με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων επισημαίνει για άλλη φορά την γλωσσολογική και όχι μόνο διαφορά των Ελλήνων της Θράκης σε σχέση με τις υπόλοιπες συνιστώσες τους μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ενώ παράλληλα κάνει αναφορά και σε πρώην Πρωθυπουργούς οι οποίοι αναφερόμενοι στους Πομάκους μίλησαν για κάτι το διαφορετικό με τη διαφορά πως αυτή η ρητορική παραδοχή δεν συνοδεύτηκε ποτέ από αντίστοιχες πράξεις.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ματθαίος ο θείος Απόστολος ήτο από την Κανά της Γαλιλαίας, εις την οποίαν εποίησε το πρώτον θαύμα ο Κύριος, ήτο δε τελώνης την τάξιν, ήτοι ενοικιαστής των τελών και των φόρων, επάγγελμα το οποίον είχον οι Εβραίοι ως άδικον, διότι επλούτει από τας πολλάς αδικίας. Ούτος καθήμενος ποτε εις το τελωνείον ήκουσε τον Κύριον λέγοντα εις αυτόν· «Ακολούθει μοι». Όθεν κατ’ αυτήν την ώραν αφήκεν όλα και ηκολούθησε τον Κύριον, έκαμε δε εις τον οίκον του φιλοξενίαν μεγάλην εις αυτόν, καθώς το λέγει ο ίδιος εις το Ευαγγέλιόν του. Εκάλεσε δε και τους συγγενείς και φίλους του, δια να παρακινηθώσι και πιστεύσωσιν εις τον Χριστόν, καθώς και εκείνοι αδιστάκτως επίστευσαν. Έκτοτε δε συνηριθμήθη με τους λοιπούς Αποστόλους.

Λύτρωσις του πεπτωκότος Προσώπου --- Χαράλαμπος β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ακροποδητί και ασκαρδαμυκτί καθιστάμεθα, ανεπιγνώστως, υποχείρια εωσφορικών δυνάμενων!

Η κατάσταση την οποία βιώνουμε προκαλεί σοκ και δέος ως προς την οντολογική μας υπόσταση διότι ήδη έχει εξουδετερώσει την απλή μας λογική ως νοήμονα, όντα, ταύτα δε, συμβαίνουν διότι έχουμε καταστεί πνευματικώς ανέστιοι, ουχί όμως κατ’ ανάγκη, εξ ιδικής μας υπαιτιότητας, δοθέντος ότι οι Θεσμοί της συντεταγμένης πολιτείας μας, έχουν εξαρχής απεκδυθεί από τον δημόσιο χαρακτήρα τους και έχουν καταστεί, οχυρό της εκάστοτε κρατικής εξουσίας, η οποία επιβάλλει στυγνά μια ιδιότυπη κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία έχει διαρρήξει πάσα σχέση με την ζώσα πραγματικότητα της κοινωνίας.

Το μόνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι η σιδηρά και με παν τίμημα, δια πυρός και σιδήρου, ξύλοις και ραπάλοις, επιβολή των σκοτεινών σχεδίων των κοσμοεξουσαστών των υπερεθνικών διευθυντηρίων.

Ως προς τα επιλήψιμα και αξιόμεμπτα σχέδια συνεπικουρεί ανενδοιάσεως και η Διοικούσα Εκκλησία λειτουργούσα ως παράρτημα του εν ταυτού Κράτους και Παρακράτους.

Προ της συνέχισης του άρθρου μου Σας παραθέτω, μία μικρά Ιστορία η οποία ευγλώττως συμπυκνώνει με ενάργεια όλα όσα θίγουμε κατά καιρούς, μεθερμηνεύοντας την τρέχουσα ανθυγιεινή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε :

Μη ξεχνάμε:

Πολλάκις βλέπουμε την φανεράν αμαρτίαν του αδελφού μας, αλλά δεν βλέπουμε την κρυπτήν μετάνοιά του. Μόνον ο Θεός κρίνει τα κρυπτά της καρδίας…

O «Οίκος» της Πεντηκοστής

Η πλέον αρμόζουσα προσευχή μας προς τον Παράκλητον είναι ο «Οίκος» της Πεντηκοστής, τον οποίον πολλάκις επιβάλλεται να επαναλαμβάνωμεν καθ΄ ημέραν : 

Ταχείαν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν τοις δούλοις σου Ιησού, εν τω ακηδιάσαι τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψει, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά αεί ημάς πρόφθασον. Έγγισον ημίν, έγγισον ο πανταχού, ώσπερ και τοις Αποστόλοις σου πάντοτε συνής, ούτω και τοις Σε ποθούσιν ένωσον σαυτόν οικτίρμων ίνα συνημμένοι Σοι, υμνώμεν και δοξολογώμεν το πανάγιόν Σου Πνεύμα.

Η ποικιλία δεκτικότητος στους Ορθοδόξους πιστούς

Στην πνευματική ζωή, δηλαδή στον χώρο που το άγιον Πνεύμα προσφέρεται να βιωθή, ήγουν στους Ορθοδόξους πιστούς, υπάρχει ποικιλία δεκτικότητος. Η δεκτικότης εκάστου προσδιορίζεται, βέβαια, «κατά το μέτρον της πίστεως» αλλά και από τις καταβολές, την έκταση και το είδος της παιδείας, και των παγίων διαθέσεων της ψυχής (δηλ. ποσόν πίστεως, χωρητικότης νου, ευφυϊα, αφυϊα, μετριότης, μεγαλόνοια, μικρόνοια, καλλιέργεια, ή μη, του νου στην θεολογία, φιλοσοφία, αποκλίσεις της ψυχής προς την φιλανθρωπίαν, την πρακτικήν ζωήν ή τον θεωρητικόν βίον).

μ.θ.δ.

Σουχαρίτ Μπάγκντι: Ο Γερμανο-Ταϊλανδός επιδημιολόγος που αποδομεί την μυθολογία για τον κορωνοϊό

---------------------------
 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετική ὁμιλία, πού ἀνατρέπει τήν Ἀπάτην πού ἔχουν ἐπιβάλει οἱ Σιωνισταί διά τῶν μαριονεττῶν των εἰς ὅλας τάς χώρας τοῦ πλανήτου, προκειμένου νά προωθήσουν τά παγκοσμιοποιητικά (=Δαιμονικά) των σχέδια! Δέν γνωρίζω τί πιστεύει ὁ κ. Μπάγκντι, ἀλλ' ἐδῶ λέγει τήν Ἀλήθειαν, πρός ὄφελος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐνῷ, οἱ «ὀρθόδοξοι» ἔχουν συνταχθῆ ἀναφανδόν μέ τό Ψεῦδος πού διακηρύσσουν οἱ ἀπατεῶνες, ἤτοι τά ὄργανα τοῦ Διαβόλου! Ἐν ἡμέρα Κρίσεως, πιστεὐω ὅτι ὁ κ. Μπάγκντι θά λάβῃ καλυτέραν θέσιν ἀπό τούς ὑποκριτάς καί αἱρετικούς ρασοφόρους, πού ὑποκρίνονται μέν τούς «ὀρθοδόξους», ἀλλ' ἔχουν ὑποταχθῆ στόν ἀντίχριστον Σιωνισμόν!

---------------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 15 Νοεμβρίου 2020 - 11:49 π.μ.: «Ποιά ακριβώς είναι κατ' εσάς η Απάτη και σε τί βαθμό;»

Τό διαδίκτυον βρίθει ἀπό ἀποδείξεις τῆς ἀπάτης εἰς ἐγκληματικόν βαθμόν κι ἐσύ ρωτᾶς ἐμένα; Ἄν δέν εἶσαι συστημικός (=κακοπροαίρετος), βλ. τό ἄρθρον μου


https://koukfamily.blogspot.com/2020/10/blog-post_363.html

https://orthodoxostypos.gr/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%E1%BC%A1-%CF%80%CE%B1/

 

Του Στέλιου Παπαθεμελή:

Ο ισλαμικός λαθροεποικισμός και δι’ αυτού η αντικατάσταση των Ελλήνων από αλλοεθνείς, αλλόγλωσσους και αλλοθρήσκους είναι σε καλπάζουσα έξαρση. Ορδές λαθροεποίκων εξακολουθούν να κατακλύζουν τα νησιά μας και το μόνο που κάνει το επίσημο κράτος είναι να αναζητεί σαστισμένο να βρει τρόπους και μέσα, να τους στεγάσει, να τους ταΐσει, να τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και διαρκές επίδομα, αγαθά τα οποία όμως δεν τα διασφαλίζει για τους Έλληνες.