Εκκλησία και κόσμος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η αγάπη του Θεού αγιάζει τον κόσμον
Είναι κάποιες αλήθειες παλιές, αλλά όχι ξεπερασμένες. Άφθορες από το πέρασμα του χρόνου, αδιάσειστες από τους σεισμούς και αδιάφθορες από τους συρμούς των καιρών μένουν φωτεινά μετέωρα. Φέγγουν στα σκοτάδια αυτού του κόσμου και κοντρολάρουν την πορεία μας μέσα σ΄ αυτόν. Διευκρινίζω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη «κόσμος» με την ειδική έννοια, που της δίνει ο λόγος του Θεού· «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α΄ Ιω. 5: 19). Ο κόσμος παραδομένος στον πονηρό, που τον ανακηρύσσει άρχοντα και κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, αντιτίθεται συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Είναι εντούτοις, θαυμαστό ότι αυτός ο πονηρός κόσμος συνιστά το άμεσο αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Αφοπλιστικός ο λόγος της αγίας Γραφής αποκαλύπτει ότι «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιω. 3: 16).

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (11ον) μέρος


Τη ΚΣΤ΄ (26η) του Αυγούστου, μνήμη του Οσίου ΙΩΑΣΑΦ, βασιλέως των Ινδιών, υιού του βασιλέως Αβεννήρ.

Ιωάσαφ του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών η άθλησις και οι κατά των δαιμόνων αγώνες υπερβάλλουσι πάντας των Αγίων τους βίους και ο βίος αυτού τόσον είναι ηδύς και γλυκύτατος, ώστε υπέρκειται της αμβροσίας και του νέκταρος, και δύναται να απαλύνη και την σκληροτέραν καρδίαν και να παρακινήση τους οφθαλμούς να σταλάξωσι πολλά δάκρυα. Πλην, επειδή οι περισσότεροι αγαπούν την βραχυλογίαν, εσμικρύναμεν την διήγησιν, μη αφήσαντες ή τα αναγκαιότατα, καθώς έγραψε ταύτα ο θείος πατήρ ημών Δαμασκηνός Ιωάννης.

ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΠΑ.


ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ Ι.ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 (800 μ. Χ.)

                                                                                  24.8.2019

Εἶναι μέγιστο κρίμα καὶ ἀσυγχώρητο ἔγκλημα νὰ χάνωνται τεράστια ποσὰ τοῦ προγράμματος τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας (ΕΣΠΑ) καὶ νὰ τὰ ἐπωφελοῦνται ἄλλες χῶρες, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν τὶς κομματικὲς ἀντιπαλότητες στὴ ἄκρη καὶ συνεργάζονται ὅλοι γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ τῶν πατρίδων των.


Καλοῦνται ὅλοι οἱ βουλευτὲς Δυτικῆς Ἑλλάδος νὰ πιέσουν, ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κονδύλια τοῦ ΕΣΠΑ (ἔχουν ἀπομείνει 3 / 4), νὰ ἐνταχθεῖ στὸ πρόγραμμα καὶ Η ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (800 μ. Χ.), καθὼς ἐπίσης νὰ δημιουργηθοῦν συνθῆκες ἀνθρωπίνης διαβιώσεως στὴν νέα πτέρυγα αὐτῆς, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε ἤδη σχεδὸν ἕτοιμη τὴν μελέτη καὶ τὴν ἄδεια.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΤΗΛ. 210 -3254321


ΧΛΙΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΤΙΚΟΙ -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι άνθρωποι της εποχής μας εύκολα συμβιβάζονται με ό,τι προβάλλεται ως σύγχρονο, μοντέρνο και προοδευτικό, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κάνουν τη ζωή τους πιό ευχάριστη. Δεν έχουν ηθικές αρχές και δέν αντιδρούν. Είναι παθητικοί αποδέκτες των όσων οι επιτήδειοι προτείνουν, αδιαφορώντας αν πολλά από αυτά είναι ηθικά και θεάρεαστα. Την ίδια περίπου νοοτροπία έχουν και οι περισσότεροι χριστιανοί! Ενώ δέχονται τη διδασκαλία του Χριστού και θεωρούν την Εκκλησία Του κιβωτό σωτηρίας, παραμένουν συμβιβασμένοι με το κυριαρχούν κοσμικό φρόνημα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η χριστιανική τους ιδιότητα πολύ λίγο τους επηρεάζει. Γι᾽ αυτό και είναι ιδιαίτερα επίκαιροι οι φοβεροί λόγοι της Αποκαλύψεως προς τον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικείας:

Ὁμολογιακὸς ἤ ὁμολογητικὸς ὁ ἀγών μας;

ΕΞΕΧΩΝ κληρικός μας, λαμπρὸς πανεπιστημιακὸς δάσκαλος καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πρόβαλε, σὲ μία συνάντηση συνεργατῶν του, τὸν ἑξῆς προβληματισμό. Τὰ τελευταῖα χρόνια πάμπολλοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν διάσωση τῆς σῴζουσας ὀρθοδόξου πίστεως. Ἀποκαλοῦν τὸν ἀγώνα τους «ὁμολογιακό», διότι θεωροῦν ὅτι ὁμολογοῦν τὴν ἀπαραχάρακτη πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας.