Αναστολή λειτουργίας λόγω υγείας

Το Ορθόδοξο ιστολόγιο   «Ορθόδοξη Φωνή»  αναστέλλει την λειτουργία του, «άχρι καιρού».

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΤΙ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΔΑΚΡΥΤΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ                                                                                                                       

Κλίνει φυσικά ο άνθρωπος εις το να λυπήται και να πονή εις τας δυστυχίας και συμφοράς των άλλων· ίσως διότι είναι κοιναί, ή διότι όλοι είμεθα εκ του αυτού φυράματος, ή διότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι βέβαιος, ότι εν τω βίω αυτού δεν θέλουσι φυτρώσει εις το ιδικόν του υποκείμενον αι άκανθαι των πόνων, τας οποίας βλέπει εις τους άλλους και δια τούτο λοιπόν δικαίω τω λόγω έκαστος λαμβάνει μίαν συμπάθειαν από την θεωρίαν των ασθενειών και πόνων του άλλου. Ως να είπωμεν, ποίος ήθελεν ευρεθή τόσον σκληρός εις την καρδίαν, τόσον θηριογνώμων εις την διάθεσιν, ώστε να μη συλλυπηθή και να μη συμπονέση σήμερον, ακούων από το ιερόν Ευαγγέλιον τους πολλούς εκείνους χρόνους, τους οποίους διήλθεν ο σημερινός παράλυτος κατάκοιτος, ως αναίσθητος λίθος επάνω εις ένα κράβατον;

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


 

Τη ΙΕ΄ (15η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΧΩΜΙΟΥ.

Παχώμιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος 290 εις την Θηβαϊδα της Αιγύπτου από γονείς ειδωλολάτρας, ως εκ των αχρήστων γεννάται το εύχρηστον, εκ των ακανθών το ρόδον και εκ των κακόσμων το ευωδέστατον. Υπετάσσετο λοιπόν ως παιδίον εις τους γονείς του και προσεκύνει εν αγνοία τα είδωλα. Ούτοι μετέβησαν ποτέ εις το ειδωλείον, ίνα προσφέρουν την μιαράν θυσίαν εις τους δαίμονας, έχοντες μετά των συνοδών των και τον Παχώμιον. Ως δε επλησίασεν εις το ανίερον ιερόν, εφώναξεν ο υπηρέτης των δαιμόνων, ως δαιμονιζόμενος, ειπών· «Διώξατε εκ του ναού τον εχθρόν των θεών». Άλλοτε πάλιν έδωσαν εις τον Παχώμιον και έπιεν αίμα από το σφάγιον της θυσίας, το οποίον και ήμεσεν, όπως διηγείτο όταν έγινε Μοναχός, συμπληρών και ταύτα· «Οι δαίμονες δεν έχουν το προορατικόν χάρισμα, αλλ’ ως πονηροί και δεινοί γνωρίζουσι το ήθος και την διάθεσιν του καθενός, από τας μικροτάτας πράξεις. Και όταν ίδωσι το άπλαστον της ψυχής και το μισοπόνηρον του ανθρώπου, ως πονηροί, προλέγουσι τι μέλλει τις να γίνη».

Όταν η απειλή πλασάρεται ανάποδα ως επιλογή --- Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

 Την 9η Μαΐου 2022 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που προβλήθηκε από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ANT1, έναν από τους πολλούς αργυρώνητους τηλεβραχίονες της υγειονομικής δικτατορίας, ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης δήλωσε τα εξής:

«Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί έχουν επιλέξει να μην εργάζονται. Γιατί το έχουν επιλέξει; Το έχουν επιλέξει προφανώς γιατί η Πολιτεία έφερε ένα μέτρο το οποίο τους έθεσε σε αναστολή αν δεν εμβολιάζονται».

Η δήλωση αυτή πιστοποιεί ότι ο νομικός Θ. Πλεύρης αφ’ ενός διαστρεβλώνει συνειδητά τις στοιχειώδεις αρχές του Δικαίου, αφ’ ετέρου βιάζει την κοινή λογική. Απ’ όποια πλευρά κι αν προσεγγίσουμε την ουσία της δήλωσής του, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί ένα αδιάψευστο πιστοποιητικό νομικού ολοκληρωτισμού.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἕν ἀκόμη Ἀριστούργημα τοῦ κ. Βαθιώτη! Τό προσυπογράφω ἐκθύμως! Ἄν καί εἶναι αὐτονόητα αὐτά πού γράφει, ἐν τούτοις τά θεωρῶ ἐξαιρετικῶς χρήσιμα, διότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΘΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ὁ Παραλογισμός καί ὁ Σατανισμός πού θέλουν νά ἐπιβάλουν οἱ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ Νεοταξῖται! Κρατῶ τό «διά ταῦτα» ὅσον ἀφορᾶ τόν σκοπόν τῶν συγχρόνων Νερώνων: «Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν επιτύχει να καθηλώσουν τον άνθρωπο στο επίπεδο του ζώου, που σκέπτεται μόνο τι θα πιει και τι θα φάει. Ακόμη χειρότερα: θα έχουν μεταμορφώσει τον άνθρωπο σε φίδι που σέρνεται κολλημένο στην γη. Έτσι, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού θα θυμίζει πλέον ένα αποκρουστικό ον, πλασμένο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Διαβόλου. Πόσο ανάποδος ο κόσμος της Νέας Τάξης Πραγμάτων, ο οποίος δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι δημιούργημα του σατανικού όφεως!»

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ μνείαν ποιούμεθα και το εις αυτόν εορτάζομεν θαύμα.                                             

Το θείον τούτο θαύμα της παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεραπείας του Παραλύτου εορτάζομεν κατά την παρούσαν Κυριακήν, διότι και ο Χριστός καθ’ ον χρόνον οι Εβραίοι εώρταζον την ιδικήν των Πεντηκοστήν, εις εκείνας τας ημέρας ετέλεσεν αυτό το παράδοξον θαύμα, καθώς το διηγείται ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πέμπτον κεφάλαιον του κατ’ αυτόν Ιερού Ευαγγελίου. Εν τω κεφαλαίω τούτω λέγει ο θείος Ιωάννης, ότι ο Κύριος αναβάς εις τα Ιεροσόλυμα κατά τας ημέρας της Πεντηκοστής, ήλθε πλησίον της κολυμβήθρας την οποίαν είχε κτίσει ο Σολομών και ήτις ευρίσκετο προς το μέρος της πύλης της ονομαζομένης προβατικής. Ούτως  ωνομάζετο η πύλη εκείνη ή εκ της ονομασίας της κολυμβήθρας ή η κολυμβήθρα εκ της ονομασίας της πύλης, ήτις πιθανόν να απεκλήθη προβατική, διότι εισήγον δι’ αυτής τα πρόβατα τα οποία κατά τον Νόμον προσέφερον εις θυσίαν.

OIΣΤΡΟΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ -- του π. Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ’ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση. Γι’ αυτό έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και λιγόστεψαν οι γάμοι.

O δικός μας βολικός Χριστιανισμός --- του Φώτη Κόντογλου

Hμείς κάναμε ένα δικό μας Xριστιανισμό, ένα βολικό, έναν ανθρωπινό και λογικό Xριστιανισμό, όπως λέγει ο μεγάλος Iεροεξεταστής του Nτοστογιέφσκη, γιατί ο Xριστιανισμός που δίδαξε ο Xριστός είναι ανεφάρμοστος, απάνθρωπος.

Eμείς, αντί ν’ ανέβουμε προς τον Xριστό, που λέγει “εγώ σαν υψωθώ, θα σας τραβήξω όλους προς εμένα”, τον κατεβάσαμε εκεί που βρισκόμαστε εμείς, και κάναμε ένα Xριστιανισμό σύμφωνο με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας, με τις κοσμικές φιλοδοξίες μας, και δώσαμε και στους αγίους τα προσόντα που εκτιμούμε και που θαυμάζει η υλοφροσύνη μας, τους κάναμε φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, επιστήμονες κ.λπ.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


 

Η σωτηριολογική σημασία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού -- +Ανδρέου Θεοδώρου, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. α΄, 14).

Η σάρκωση του Λόγου αποτελεί το επίκεντρο της πίστεως μας. Έγινε, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου (Γαλ. δ΄, 4), δηλαδή ο «καιρός», που όρισε ο Πατήρ στο απειρόσοφο σχέδιο της «θείας περί τον ανθρωπον οικονομίας» του. Τότε έστειλε ο Πατήρ τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο, να γίνει άνθρωπος από γυναίκα, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την πτώση του στην αμαρτία. Ότι η θεία σάρκωση απέβλεπε στη σωτηρία του ανθρώπου αναφέρεται ρητά και στο ιερό Σύμβολο της πίστεως μας: «Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα». Μερικοί πιστεύουν ότι η σάρκωση του Λόγου θα γινόταν ούτως ή άλλως, και σε περίπτωση ακόμα, που δεν αμάρτανε ο άνθρωπος.  Η θεωρία αυτή, που είναι «θεολογούμενο», κάτι δηλαδή, που συζητιέται ελεύθερα στη θεολογία, δεν νομίζω ότι είναι σωστή.

ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ


 

Τη ΙΔ΄ (14η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ.

Θεράπων ο Άγιος Ιερομάρτυς είναι άγνωστον πόθεν κατήγετο, εκ ποίων γονέων εγεννήθη και κατά ποίους χρόνους ή ποίων ηγεμόνων και βασιλέων ωμολόγησε τον Χριστόν και έλαβε του Μαρτυρίου τον στέφανον. Διότι τα υπομνήματα της ζωής του εξηφανίσθησαν υπό του πανδαμάτορος χρόνου. Ότι δε ούτος ησπάσθη την ζωήν των Μοναχών, τούτο δηλούσιν αι άγιαι Εικόνες αυτού, εις τας οποίας ιστορείται ως Μοναχός. Ότι δε ο Άγιος εχρημάτισεν Επίσκοπος Κύπρου και ότι προσεφέρθη εις τον Χριστόν δι’ αίματος και ετελείωσεν αγώνα μαρτυρικόν, ταύτα παρελάβομεν εξ αρχαίας φήμης, η οποία, κατά παράδοσιν, έφθασε μέχρις ημών και τόσον μάλλον πιστεύομεν, ότι είναι ταύτα αληθή, καθ’ όσον τα εδιδάχθημεν δια ζώσης φωνής παρά των προγενεστέρων και καλώς γνωριζόντων ταύτα. Το δε τίμιον αυτού Λείψανον μετεφέρθη εις την Κωνσταντινούπολιν, όταν οι Αγαρηνοί εμελέτων να λεηλατήσωσι την Κύπρον. Διότι εφάνη ο Άγιος εις τους έχοντας το ιερόν αυτού Λείψανον και διέταξε τούτους να το μεταθέσωσιν εις Κωνσταντινούπολιν. Όθεν τώρα, εκεί όπου ευρίσκεται, αναβλύζει πάντοτε πηγάς θαυμάτων εις τους προστρέχοντας εις αυτό μετά πίστεως.

Εγχειρίδιον ασκητικής κακοδοξίας -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Διαβάσετε γιά νά δείτε καί νά μάθετε τί αστέρια θεολογίας, εκκλησιολογίας, ορθοδοξολογίας - όχι μόνο ασκητικής - έχουμε (Κυπριανός Χριστοδουλίδης). Τά γραφόμενα κ. Ρουμελιώτη μέ αντιγραφή καί επικόλληση.

- Ρουμελιώτης Δημήτριος

"Συνιστᾶ βλασφημία κατεναντίον τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ δίωξις τῶν ἐκείνων τῶν ὁμοδόξων κατά πάντα πρός τὸν  κοινόν προστάτην ἅγιον, ὑπό τοῦ ἑτεροδόξου πρός τόν προστάτην ἅγιον, ἕνεκα καί μόνον  τῆς ὁμοδοξίας τοῦ καταδιωκομένου πρός τόν ἐν λόγω κοινόν αὐτῶν προστάτην ἅγιον. 

Καί οὐχί τοσοῦτον  κακόν τοῦτον τό κακόν, τό  ὅμως κατανοητόν ἐν ἀνθρὠποις, ὅσον τό κακόν τό δηλοῦν τό ἀκατανόητον τοῦ θεωρουμένου, ὑπό των ἀδελφῶν αὐτῶν, ἐν τῆ μία καί ταυτῆ αὐλήν. 

Καί ἡ ἐπί ἀμετανοησίας ἀσυγχώρητος βαρυτέρα βλασφημία κατεναντίον τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔσται ἐκ τοῦ εἶναι ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ, κοινή πάντων τῶν ὁρθοδόξων, δόξα τοῦ αὐτῶν προστάτου ἁγίου, ἡ ἀναλλοίωτος  μία καί αὐτή δόξα , ἡ ἐξ ἀπαρχῆς τῶν πάντων καί ἄχρι τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τῆς φοβερᾶς.

Καρούλια ἁγίου Ὅρους, Μάρτιος 1982."

- Kyprianos Christodoulides: 

Κ.Αρβανίτης: «Η κοροϊδία που δέχθηκαν οι εμβολιασμένοι αποκαλύπτεται μεγαλοπρεπώς – Ιδού ΤΑ στοιχεία του ΕΟΔΥ»

Η ανάρτηση του Κ.Αρβανίτη:

«ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ.
Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ.
(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)

Οχι μόνο δεν νοσούν ελαφρύτερα, όπως τους υποσχέθηκαν με τις 2 δόσεις (και τους το ξανα-υποσχέθηκαν με την 3η δόση), αλλά αντίθετα κιόλας!

Τα ποσοστά τους μεταξύ των διασωληνωμένων αυξάνουν ραγδαία!
Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί επικαιροποίηση μιας προηγούμενης, με ημερομηνία 1η Απριλίου (που ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν ήταν Πρωταπριλιάτικο αστείο).

Εδώ το λινκ, για όποιον δεν την είχε διαβάσει.

π. Γεώργιος Μεταλληνός - Ἡ ὀρθὴ «Χριστολογία» ἐξασφαλίζει τὴ σωτηρία

Τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Μαθητές Του «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (Ματθ. 16, 16) ἔθεσε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Ἂν τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν ἀπαντηθεῖ ὀρθά, στὰ ὅρια δηλαδὴ τῆς αὐθεντικῆς «Χριστολογίας», δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γιὰ τὸν ἄνθρωπο δυνατότητα σωτηρίας.

Συχνὰ δὲ πλαστογραφεῖται τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ «χριστολογικὲς» αἱρέσεις προσφέρουν ἕνα ἀνύπαρκτο Χριστό, τελείως ἄσχετο μὲ Ἐκεῖνον ποὺ σαρκώθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας: Δοκητισμός, Ἀρειανισμός, Νεστοριανισμός, Μονοφυσιτισμός, Μονοθελητισμός, Μονοενεργητισμός, ὡς τὶς σημερινὲς πλαστογραφίες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, τῶν Σαηεντολόγων κ.ἄ. Ὁ ὑποθετικὰ ἀποδεκτὸς Χριστὸς δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ τῆς πλάνης καὶ μεταφυσικῆς φαντασίας.

«Τιμή Αγίου, μίμησις Αγίου». --- Τη ΙΓ΄ (13η) Μαϊου, οι Άγιοι Οσιομάρτυρες Ιβηρίται ΜΟΝΑΧΟΙ οι τους Λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα φημί Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, εν τη θαλάσση βληθέντες, τελειούνται.

Ιβηρίται οι Όσιοι και Μάρτυρες ούτοι Πατέρες ηγωνίζοντο ασκητικώς εν τη Ιερά Μονή των Ιβήρων εν έτει ασπ΄ (1280), ότε ο βασιλεύς Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος (1259 – 1289), ο Αζυμίτης και ο Πατριάρχης Ιωάννης ΙΑ΄ ο Βέκκος (1275 – 1282), οι Λατινόφρονες, περιήρχοντο τα διάφορα Μοναστήρια του Αγίου Όρους δια να πείσουν τους Μοναχούς να ακολουθήσουν την πλάνην των. Επειδή δε τούτους από παντού απέπεμπον, διότι ουδόλως επείθοντο οι Μοναχοί να ασπασθούν τα δόγματα των Λατίνων, δια τούτο πολλά δεινά επεσώρευσαν οι δείλαιοι εις το Άγιον Όρος και πολλούς Μοναχούς εβασάνισαν και απέκτειναν. Τους Λατινόφρονας τούτους, ελθόντας και εις την Ιεράν Μονήν των Ιβήρων, θείω ζήλω δια την Αγίαν Ορθοδοξίαν κινούμενοι, οι εν τη Μονή ενασκούμενοι Πατέρες δεν τους εδέχθησαν. Όθεν εκείνοι μένεα πνέοντες διέταξαν να συλληφθούν άπαντες. Τότε τους μεν καταγομένους εκ των μερών της Ιταλίας εκράτησαν ως σκλάβους, τους δε λοιπούς ανεβίβασαν εις το πλοίον της Μονής και αφού τους εξήγαγον του λιμένος τους παρέδωκαν εις τον βυθόν της θαλάσσης ομού με το πλοίον και ούτως έλαβον οι μακάριοι τον στέφανον του Μαρτυρίου.

Αναστάσεως Ημέρα --- Ύμνοι του Πεντηκοσταρίου


 

Τη ΙΓ΄ (13η) Μαϊου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ.

Γλυκερία η Αγία Μάρτυς του Χριστού ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αντωνίνου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ρλη΄ -  ρξα΄ (138 – 161) και Σαβίνου του ηγεμόνος, ευρισκομένη εις την Τραϊανούπολιν, την κειμένην εις την παραθαλασσίαν του Αδριατικού κόλπου, Τράνι κοινώς λεγομένην. Όταν δε ποτε εθυσίαζεν ο ηγεμών εις τα είδωλα, η Αγία Γλυκερία, χαράξασα επί του μετώπου της το σημείον του Τιμίου Σταυρού, προσήλθεν εις τον ηγεμόνα, κηρύττουσα και ονομάζουσα εαυτήν Χριστιανήν και δούλην Χριστού. Τότε ο ηγεμών προσεκάλεσεν αυτήν να θυσιάση εις τα είδωλα, η δε Αγία, εισελθούσα εν τω ναώ των ειδώλων και προσευχηθείσα εις τον Χριστόν, εκρήμνισε το είδωλον του Διός και κατασυνέτριψεν αυτό.

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης γράφει:

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       

Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...  Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

ΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ;;; Βίντεο-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ για τον… COVID 19

 

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ διεθνής Σατανισμός κατεσκεύασεν ἐργαστηριακῶς καί ἀπηλευθέρωσε τόν COVID-19. Νά θυμηθοῦμε τό βιβλίον μέ τίτλον "Eyes of Darkness," εἰς τό ὁποῖον ἀπό τό μακρυνόν 1981 «προφητεύεται» ὅτι τό 2020 θά ἐμφανισθῇ μία πανδημία; Νά θυμηθοῦμε τό Συνέδριον τοῦ Σεπτεμβρίου 2019 εἰς τήν Γερμανίαν μέ θέμα πῶς νά πείθωνται οἱ ἄνθρωποι νά ἐμβολιάζωνται; Αὐτά πού ἔχουμε βιώσει ἀπό τόν Μάρτιον 2020 καί ἐντεῦθεν ἦσαν ἁπλῶς μία πρόβα τῶν Νεοταξιτῶν (=Σατανιστῶν) πῶς νά μειώσουν τόν πληθυσμόν καί νά ὑποτάξουν ὅσους ἀπομείνουν. Φοβοῦμαι ὅτι τά χειρότερα εἶναι μπροστά μας, καθότι οἱ ἐν ἀποστασίᾳ λαοί τούς ἰδίους Σατανιστάς ψηφίζουν, ἀνέχονται δέ ὡς ... πνευματικούς ἡγέτας τούς ρασοφόρους (μέ λευκά ἤ μαῦρα ράσα) Σατανιστάς!

Ανησυχητική πολύ είναι η υπερβολική θνησιμότητα στον Καναδά!

Η Καναδή επενδυτής Kelly Brown έχει ερευνήσει την υπερβολική θνησιμότητα στον Καναδά και είναι σοκαρισμένη. Μιλάει για μια ανησυχητική αύξηση της υπερβολικής θνησιμότητας στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 44 ετών, είπε ο επενδυτής Edward Dowd, πρώην διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη BlackRock, στο Infowars.

Μετά τις εντολές εμβολιασμού, η αύξηση των υπερβολικών ποσοστών θνησιμότητας επιταχύνθηκε, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Ντάουντ. Στις επαρχίες της Αλμπέρτα και της Βρετανικής Κολομβίας, η υπερβολική θνησιμότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν ήταν μικρότερη από 70 τοις εκατό το 2021. «Αυτό είναι το πραγματικό «τσουνάμι θανάτου»», είπε ο Μπράουν.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να αναρωτιέται τι συμβαίνει στον Καναδά. «Είναι φρικτό», είπε ο Ντάουντ. «Γιατί οι νέοι πεθαίνουν;»

----------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τρομακτική εἴδησις, ἄν καί ἦτο ἀναμενομένη.

Ο "Ποιμένας" αναγνωρίζει ότι ευρισκόμεθα σε λάθος δρόμο, το ποίμνιο δυστυχώς όχι....

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες! Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;  Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;  Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;  Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του; Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.