ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -- ΕΟΡΤΗ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 21 ΜΑΪΟΥ

ΑΓ.ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 22 ΜΑΪΟΥ

 1.Ὡς γνωστὸν ἐμεῖς δίχνουμε κατανόησιν διά τοὺς πάντας καὶ ἀδιαφοροῦμε ἂν καὶ οἱ ἄλλοι ἔχουν ἴχνος κατανοήσεως δι'ἡμᾶς.
Ἀποσκοποῦμε ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ διευκολύνωνται.

 2.Τὸ ἀνεπανάληπτο στολίδι, ὄχι μόνο της περιοχῆς Ἀροανίας Καλαβρύτων ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος - Ὑφηλίου πανηγυρίζει τὴν 22αν Μαΐου ἑκάστου ἔτους.

Δ Kanon Anastaseos


Τη ΚΒ΄ (22α) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ανεψιού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τετάρτη, 22  Μαϊου 2019              
                            
Βασιλίσκος ο Άγιος Μάρτυς κατήγετο εκ τινος κώμης της εν τω Ευξείνω Πόντω Αμασείας, Χουμιαλά ονομαζομένης, ήκμασε δε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπδ΄ - τε΄ (284 – 305) και των διαδόχων αυτού. Κατ’ εκείνον τον καιρόν απεστάλη υπό του τότε βασιλέως εις την Ανατολήν ηγεμών ο Αγρίππας, αντί του μέχρι τότε ηγεμονεύσαντος Ασκληπιοδότου δια να τιμωρήση και να διώξη τους Χριστιανούς. Ευθύς δε ως ο Αγρίππας έφθασεν εις τα Κόμανα της Καππαδοκίας, ανέκρινε και ετιμώρει τους Χριστιανούς.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΝ. -- του αδελφού μας Ιουστίνου!

Τους ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΙΣΤΩΝ προστάτας,
οι συνεχόμενοι δεινοίς ανυποίστοις,
εκλιπαρούντες κράξωμεν εκ βάθους ψυχής,
Κωνσταντίνε μέγιστε και θεόφρων Ελένη, λιτάς υμών, Θεόστεπτοι,
πάσης ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΣ και ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
λυτρώσασθαι ημάς, ως πρεσβευταί αεί ημών θερμότατοι.

Κύριε της δόξης και Βασιλεύ,
της κυριευούσης την Εκκλησίαν Σου  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 
 ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ νόσου  λιμικής, των σεπτών Ανάκτων ικεσίαις
τους σους οικέτας ευσπλάγχνως απάλλαξον.

Ως όντως εγένου σύ εραστής, Κωνσταντίνε μέγα,
Βασιλείας των Ουρανών,
ούτω τους σούς δούλους βασιλεύειν
 του οικουμενιστικού ψεύδους αξίωσον.

Σύ όντως της θείας Ανατολής
υπάρχουσα πύλη, άνοιξον υμίν Αγνή, μετανοίας αληθούς
και εκ πυλών ημάς της αντιχρίστου παναιρέσεως
λιταίς σου εξάρπασον.

Τυχείν σπεύσας ενθέων ανταμοιβών, Πάνσεπτε,
πλάνην σύ κατέλιπες και σκότος πατροπαράδοτον,
και υμάς ουν δεόμεθα, δαιμονικού οικουμενισμού πλάνης
σκοτιζούσης τον νούν, απάλλαξον.

Ήθροισας, Κωνσταντίνε θεόφρον,
εν Συνόδω τον χορόν των Πατέρων,
και δι’ αυτών τας καρδίας απάντων
Πίστεως θείας, τοις νόμοις εστήριξας.
Αξίωσον ουν και ημάς του φυλάττειν
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΙΝ αμόλυντον.

Εκ θλίψεων και παντοίων κινδύνων
και νόσων μασσώνων φαναριωτών,
Ισαπόστολοι θείοι, ρύσασθε ημάς
τους πιστούς ορθοδόξους,
λιταίς υμών προς Θεόν ταις ενθέρμοις.

Κωνσταντίνος σήμερον
συν τη μητρί τη Ελένη,
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ εμφαίνουσι,
το πανσεβάσμιον Ξύλον,
πάντων μεν των οικουμενιστών αισχύνην όντα,
όπλων δε πιστών Ορθοδόξων κατ’ εναντίων.
Δι’ ημάς γαρ  ανεδείχθη ΣΗΜΕΙΟΝ ΜΕΓΑ
και εν πολέμοις φρικτόν.

Τον Σταυρόν σου τον τύπον
εν ουρανώ θεασάμενος
και ως ο Παύλος την κλήσιν
ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος,
ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε,
βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί  Σου παρέθετο
ήν εις χείρας  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ δίδου εκ νέου εν ειρήνη
ΠΡΕΣΒΕΊΑΙΣ Της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ -- Του π. Γ. Δ. Μεταλληνού, τ. Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπ. Αθηνών

Η σωστή χρήση των πηγών

Είναι γεγονός ότι η στάση των ιστορικών απέναντι στο Μέγα Κωνσταντίνο είναι αντιφατική. Για άλλους υπήρξε μέγα αίνιγμα ή στυγνός δολοφόνος και καιροσκόπος, για άλλους δε, το μέγα θαύμα της ιστορίας. Αυτό συμβαίνει διότι επικρατούν συνήθως ιδεολογικά κριτήρια και παραταξιακές εκτιμήσεις ερήμην των πηγών. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο χώρο της ιστορίας, που οδηγεί αυτόχρημα στην αυτοκατάργηση του ιστορικού και των ερευνών του, είναι η χρησιμοποίηση της ιστορίας με οποιεσδήποτε διασκευές της κατά το δοκούν, ώστε να χρησιμοποιείται για να αποδειχθούν πράγματα που ιστορικά δεν θεμελιώνονται. Ένα άλλο επίσης πρόβλημα είναι όχι μόνον η ιδεολογική χρήση της ιστορίας και των πηγών ακόμη, αλλά είναι και ο ιστορικός αναχρονισμός. Να επιχειρούνται δηλαδή ερμηνευτικές προσβάσεις στα ιστορικά γεγονότα και στα ιστορικά πρόσωπα μέσα από κρίσεις και προϋποθέσεις του παρόντος, του οποιουδήποτε παρόντος.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης


Τη ΚΑ΄ (21η) Μαϊου, μνήμη των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων και Ισαποστόλων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τρίτη, 21  Μαϊου 2019                               

Κωνσταντίνος ο μέγας και αοίδιμος πρώτος βασιλεύς των Χριστιανών, ο ιδρυτής της Κωνσταντινουπόλεως και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εγεννήθη εν Ναϊσώ, σημερινή Νίσση, της Δαρδανίας, περιοχής ανηκούσης νυν εις την κεντρικήν Σερβίαν, περί το έτος σοδ΄ (274) μ.Χ. Ο πατήρ του ονόματι Κωνστάντιος, εξ Ιλλυρίας έλκων την καταγωγήν, ήτο τότε στρατηγός του Ρωμαϊκού Κράτους, μετέπειτα δε ανεκηρύχθη αυτοκράτωρ των δυτικωτάτων μερών αυτού, ήτοι Βρεταννίας, Γαλατίας (της σημερινής Γαλλίας), Ισπανίας κ.λ.π.. Ούτος δια την χλωμότητα του προσώπου του επωνομάζετο Χλωρός, ήτο δε μικρανεψιός εκ μητρός του αυτοκράτορος Κλαυδίου του Β΄ του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σξη΄ - σο΄ (268-270). Μήτηρ του Αγίου υπήρξεν η ευσεβεστάτη και αγιωτάτη βασίλισσα Ελένη η ομού μετά του υιού της Μεγάλου Κωνσταντίνου εορταζομένη κατά την σήμερον.

Αρχιερατικό μνημόσυνο, με τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την εκδημία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Αρχιερατικό μνημόσυνο, 13ετές, εις μνήμην του μακαριστού Γέροντος και Καθηγουμένου της ι. μ. Κομνηνείου ("Κοιμήσεως της Θεοτόκου " και "Αγίου Δημητρίου") χωρίου Στομίου του ν. Λαρίσης, τελέσθηκε σήμερα στον ι. ν. Αγίου Χαραλάμπους, πόλεως Λαρίσης. Εκεί ο Γέρων π. Αθανάσιος είχε στήσει τον επίγειο Άμβωνά του και τρεις φορές την εβδομάδα, στα πολυπληθή ακροατήριά του, έκανε το καθιερωμένο κήρυγμα του Λόγου του Θεού.

Η Γενοκτονία και η εισβολή στην ΑΟΖ

Η σιωπή και η ανοχή θα φέρουν νέους Αττίλες. Εκατό χρόνια μετά, ήλθε η ώρα να σηκωθούμε επιτέλους όρθιοι

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Το έχουμε ξαναγράψει. Τα κράτη είναι σαν τους ζωντανούς οργανισμούς, έχουν μνήμη την οποία αναπαράγουν. Η Γερμανία είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Σε διάστημα 25 ετών προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους και ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Η διεθνής κοινότητα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την υποχρέωσε να δείξει εμπράκτως τη μεταμέλειά της, ζητώντας συγγνώμη και καταβάλλοντας ακόμα και αποζημιώσεις στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Αποκορύφωμα της έμπρακτης μεταμέλειας, η ιστορικής σημασίας και τεράστιου συμβολισμού κατάθεση στεφάνου και η γονυκλισία του τέταρτου καγκελάριου της Δυτικής Γερμανίας, το 1970, Βίλι Μπραντ, στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, στο γκέτο της Βαρσοβίας.
Εκτοτε η Γερμανία δεν συμμετείχε σε πολέμους και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, αλλά από τη Βουλή! Στον αντίποδα αυτού του παραδείγματος στέκεται η Τουρκία.

Μία εμπνευσμένη ομιλία από τον Δημήτρη Τσουκαλά,

Μία εμπνευσμένη ομιλία από τον Δημήτρη Τσουκαλά, δήμαρχο του ορεινού χωριού της Ανάβρας Μαγνησίας, που αποδεικνύει ότι υπάρχουν περιπτώσεις Ελλήνων που πάνε κόντρα στην διαφθορά και ενδιαφέρονται πραγματικά για τον τόπο τους. Μία αναδρομή στο λαμπρό παράδειγμα της Ανάβρας και στην ανέλπιστη ανάπτυξή αυτής της απομακρυσμένης κοινότητας που αποτελεί παράδειγμα για την ελληνική επαρχία και τους πολιτικούς της παράγοντες καθώς και για κάθε πολιτικό.