Νῆψις ψυχῆς -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μιά φευγαλέα ματιά αὐτογνωσίας στήν ἐσωτερική ζωή τῆς ψυχῆς μας, θά διαγνώσει μύριες ὅσες ἀδυναμίες καί ἐκτροπές πού παραμορφώνουν ὀντολογικά τόν πνευματικό μας κόσμο. Κάποτε διαλογιζόμαστε γιά τούς ἄλλους καί μ᾽ ἔκπληξη ἀναρωτιόμαστε καί λέμε: "Πῶς κατάντησε αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι;". Μήπως ὅμως, θά πρέπει, τῆς αὐτογνωσίας τήν ἐξέταση νά τήν κάνουμε στόν ἑαυτό μας; "Προσευχή καί σιωπή, λόγου τιμιωτέρα", λέγει ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ πρεσβύτερος. Ν᾽ ἀφήσουμε τά λόγια καί νά κοιτάξουμε τόν ἑαυτό μας. Πάνω ἀπ' ὅλα, στήν πνευματική μας ζωή, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό νήψη ψυχῆς. Καί νήψη - (στήν ἀρχαιοελληνική, νῆψις) σημαίνει ἀγρύπνια, προσοχή. Γιαυτό καί ἡ ἐκκλησιαστική - νυκτερινή ἀκολουθία ὀνομάζεται "ἀγρυπνία", διότι οἱ χριστιανοί μένουν ἄγρυπνοι. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νήψης (ἤ νήψεως), εἶναι τόσο ἀπαραίτητη καί ἐπείγουσα, ὅπως ἡ ἀναπνοή γιά τούς πνεύμονες. Δέ μπορεῖ νά ὑπάρξει πνευματική, ἐν Χριστῷ ζωή, χωρίς νήψη καί ἄγρυπνη προσοχή, στήν κάθε μας πράξη, στήν κάθε ἐκδήλωση καί στόν κάθε μας λογισμό.

O Πύρινος Άγιος Ηλίας ο Θεσβίτης -- Φώτης Κόντογλου

Aυτός ο άγιος ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους, και με όλο που ήτανε άνθρωπος, φαίνεται σαν κάποιο υπερφυσικό και μυστηριώδες πλάσμα, που έρχεται και ξανάρχεται στον κόσμο. Oι Iουδαίοι περιμένανε να ξανάρθει στον κόσμο, για τούτο θαρρούσανε πως ο άγιος Iωάννης ο Πρόδρομος ήτανε ο Hλίας. Kαι τότε που ρώτησε ο Xριστός τους μαθητές του "Ποιος, λένε, πως είμαι, οι άνθρωποι;", του απαντήσανε πως λέγανε πως ήτανε ο Hλίας ή κάποιος άλλος από τους προφήτες. O προφήτης Mαλαχίας, που έζησε πολύ υστερώτερα από τον Hλία, λέγει: "Tάδε λέγει Kύριος Παντοκράτωρ. Iδού εγώ αποστελώ υμίν Hλίαν τον Θεσβίτην, πριν ή ελθείν την ημέραν Kυρίου την μεγάλην και επιφανή", και πολλοί το εξηγήσανε πως ο Hλίας θάρθη πάλι στον κόσμο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία και θα μαρτυρήσει. Σε όλα μοιάζει μ' αυτόν ο Πρόδρομος, γι' αυτό οι απόστολοι κ' οι άλλοι Eβραίοι υποπτευόντανε μήπως ήτανε ο Hλίας ξαναγεννημένος. Ύστερα από τη Mεταμόρφωση, σαν κατεβήκανε από το βουνό οι τρεις μαθητάδες με τον Xριστό, τον ρωτήσανε:

«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ -- Orthodox Hymns


Τη ΙΕ΄ (15η) Ιουλίου, του Αγίου και Ισαποστόλου βασιλέως των Ρώσων ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ του εκχριστιανίσαντος την Ρωσίαν εν ειρήνη τελειωθέντος.

Βλαδίμηρος ο Ισαπόστολος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας και ηγεμών της Ρωσίας ήτο υιός του ηγεμόνος του Κιέβου Σβιατοσλάβ, γεννηθείς κατά το έτος 949. Η μήτηρ του εκαλείτο Μαλούσα, ήτο δε πρότερον οικονόμος της μητρός του Σβιατοσλάβ Αγίας βασιλίσης Όλγας, ήτις ησπάσθη πρώτη τον Χριστιανισμόν εν Ρωσία και ωδήγησε πολλούς ειε την ευσέβειαν. Ο Βλαδίμηρος μετά τον θάνατον του πατρός του κατεδιώχθη υπό των αδελφών του Γιαροπόλσκ και Ολιέγ και κατέφυγεν εις Σουηδίαν, βραδύτερον όμως κατανικήσας αυτούς κατέλαβε τον θρόνον του Κιέβου. Κατά την εποχήν εκείνην ο Βλαδίμηρος ήτο ακόμη ειδωλολάτρης, διότι και ο πατήρ του ελάτρευεν έως τέλους τα είδωλα, μη ακολουθήσας εις την πίστιν του Χριστού την μητέρα του Όλγαν, έλαβε δε πολλάς συζύγους, εκ των οποίων απέκτησε δώδεκα υιούς και ένδεκα θυγατέρας.

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, ἤθελε οἱ πιστοὶ νὰ εἶναι ἑνωμένοι στὴν πίστη, νὰ φρονοῦν τὰ αὐτά, διότι «εἷς Κύριος μία πίστις, ἓν βάπτισμα»· γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅσους δὲν συμφωνοῦσαν στὴν μία καὶ ἑνιαία πίστη καὶ διετύπωναν δικές τους διδασκαλίες τοὺς ἀναθεμάτιζε καὶ τοὺς καταδίκαζε ὡς αἱρετικούς.

Τουρκική Κερκόπορτα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η παραχάραξη της Ελληνικής ιστορίας, η κατακρεούργηση και εν τέλει ιδελογικοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, (σε δύο αντιμαχόμενα ετερόκλητα στρατόπεδα προοδευτικών και συντηρητικών), η ταύτιση του έθνους με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, η καθαγίαση και εξίσωση του Σταλινισμού με την Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό, η βιομηχανία των δικαιωμάτων από τις Μ.Κ.Ο και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού δίκην προοδευτισμού, αποτελούν την συνισταμένη διαμορφώσεως εθνικής συνειδήσεως εις την μεταπολιτευτική πραγματικότητα.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Αν μέχρι σήμερα δεν ξέρατε από τι κινδυνεύει να καταστραφεί ο χριστιανισμός, τώρα πια δεν έχετε καμμίαν δικαιολογία. Διότι, πλέον, αυτό το μάθατε και το γνωρίζετε πολύ καλά. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται για την σωτηρία της ψυχής τους ένα πράγμα οφείλουν να αποφύγουν «όπως ο Διάβολος το λιβάνι», κατά το κοινώς λεγόμενον. Και αυτό είναι η «θρησκειοποίηση του χριστιανισμού». Η, ούτως αποκαλούμενη, «Θρησκειοποίηση» του χριστιανισμού απεργάζεται τον αφανισμό του και, οπωσδήποτε, τον αφανισμό της ψυχής των εκουσίως ή ακουσίως… θρησκειοποιηθέντων.
-------------------------------
Ανώνυμος είπε...

Καθένας κρίνεται από τις πράξεις του οπότε μην συγκρίνεις ένα περιστασιακό λαθάκι της στιγμής από τα δικά σου αρρωστημένα χάλια και τον βόρβορο στον οποίο βρίσκεσαι. Ο Θεός αποστρέφεται τους αμετανόητους υποκριτές και τους αφήνει εντελώς ελεύθερους για όσο είναι "το λαδάκι" τους ακόμα να παραμείνουν σε αυτό τον κόσμο να πράξουν όπως επιθυμούν εφόσον δεν επηρεάζουν σημαντικά τις ζωές των άλλων.. Αυτοί όμως οι δύσμοιροι νομίζουν ότι είναι καλά αφού δεν παθαίνουν τίποτα και ότι όλα βαίνουν καλώς και συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τις αθλιότητες τους... Δεν κατανοούν την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει και όταν το καταλάβουν τα τάγματα των δαιμόνων θα έχουν πλέον πλήρη εξουσία επ αυτών. Σε παρόμοια κατάσταση είσαι και εσύ...
Ο Βαρθολομαίος πόσο κακό έκανε στην Ορθοδοξία μας και τώρα ο Θεός τον στιγματιζει φοβερά καθώς το κακό με την Αγία Σοφία γίνεται επί των ημερών του.. Του προσφέρει έτσι ο Θεός μια ύστατη ευκαιρία μετανοίας αν ανοίξει επιτέλους τα πνευματικά του μάτια και δει και αυτός και οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι....

Γέρων Σάββας Λαυριώτης -- Περί Προφητειών - Αναλαμπή Ορθοδοξίας - Αγία Σοφία - Οικουμενισμός και έσχατα


Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Θαυμάσιος, ἄκρως ἐπίκαιρος καί κρίσιμος ὁ λόγος τοῦ π. Σάββα. Κάμνει, ὅμως, καί αὐτός ἕν σοβαρόν λάθος. Προσπαθεῖ ἀγωνιωδῶς νά διαψεύσῃ, χωρίς κανέν ἀπολύτως στοιχεῖον, τήν γνωστήν ρῆσιν τοῦ π. Παΐσίου τοῦ Ἁγιορείτου γιά τόν αἱρεσιάρχην Βαρθολομαῖον, ὅτι «σ' αὐτά τά δύσκολα χρόνια ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τόν καλύτερον πατριάρχην»! Τήν εἴδησιν αὐτήν ἐδημοσίευσεν ὁ δημοσιογράφος Νικόλαος Μαγγίνας. Γιατί ἄραγε «καίγεται» τόσον πολύ ὁ π. Σάββας νά προστατεύσῃ τήν «ἁγιότητα» τοῦ π. Παϊσίου; Δέν ἀντιλαμβάνεται ἄραγε ὅτι μέ τόν τρόπον αὐτόν οὐσιαστικῶς ἀναιρεῖ ὅλα ὅσα διδάσκει περί ἀποτειχίσεως καί διαψεύδει τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν ὅτι οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ αἱρετικούς ὄχι μόνον ΔΕΝ ἁγιάζουν, ἀλλά καί εἶναι «ἐχθροί τοῦ Θεοῦ» καί πρέπει ν' ἀναθεματίζωνται; Ἄν παραμένοντες κοινωνικοί μέ τούς Οἰκουμενιστάς μπορούσαμε καί ν' ἁγιάσουμε, τότε θά ἦτο ὀρθή ἡ κατηγορία τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τῶν κρυπτο-οικουμενιστῶν, ὅτι οἱ ἀποτειχιζίμενοι κάμνουν σχίσμα! Κάποιος πρέπει νά μεταφέρῃ στόν κατά τά ἄλλα ἐκλεκτόν π. Σάββαν αὐτήν τήν κριτικήν.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (Aθωνικά άνθη)

«Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Προσευχή Αγ. Γρ. Παλαμά.

Η Ι. Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, κατ΄ επαινετήν πρωτοβουλίαν  του προκαθημένου αυτής Προέδρου, απεφάσισεν όπως το τρέχον έτος, αφιερωθή εις την μνήμην του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά, κατ΄ αναφαίρετον δικαίωμα και καθήκον. Η εκδήλωσις του εορτασμού του «έτους Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά», θα γίνη δι΄ ομιλιών εις Εκκλησίας, διαλέξεων, άρθρων και μελετών, επί της μεγάλης μορφής του αγίου τούτου της ορθοδόξου Θεολογίας, συνεπικουρούσης και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βυζαντινής μεγαλουπόλεως Θεσσαλονίκης. Ευστοχωτάτη και λίαν ωφέλιμος η ιδέα του εορτασμού, η οποία αποβλέπει, μαζί με την απόδοσιν της οφειλομένης τιμής εις τον μέγιστον μυστικόν Θεολόγον της Βυζαντινής περιόδου, και εις την συνειδητοποίησιν των εριτίμων θησαυρών της Ορθοδόξου Θεολογίας, την οποίαν συνεπύκνωσεν εν εαυτώ, ως ο τελευταίος μέγας Θεολόγος της Ορθοδόξου Παραδόσεως.