π. Θεόδωρος Ζήσης - Η υποδοχή και αποδοχή του Μονοφυσίτου Πατριάρχου των Αρμενίων (video-2014)


***

Ο  +I.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Θεόδωρος Ζήσης - Η υποδοχή και αποδοχή του Μονο...":


Η αποδοχή... αλλά και το Ανάθεμα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο πέφτει στο κεφάλι τους αυτεπάγγελτα, για όποιον δεν υπακούσει στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
Το άγιο Πνεύμα λοιπόν, κατ' αυτούς δεν λάλησε ορθά τότε που Αναθεματίστηκαν, και ήρθαν σήμερα να το διορθώσουν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Αρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανής μάρτυρος.


Ἔζησε τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς πόλης Νέγρας στὴν Αἰθιοπία. Ὅταν ἀσπάσθηκε τὸ χριστιανισμό, διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὶς πολλές του ἀγαθοεργίες. Κοντά του μαζεύτηκε ἕνας ὅμιλος ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ καθημερινό τους ἔργο εἶχαν τὴν διδασκαλία τοῦ θείου λόγου. Ἡ πρόοδος αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Νέγρας, ἐξήγειρε τὸ φανατισμὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του. Ὁ Ἀρέθας ἦταν τότε γέροντας. Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστης τοῦ συνέστησαν νὰ λυπηθεῖ τὰ γεράματά του καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε ὁ Ἀρέθας ἔδωσε γενναία ἀπάντηση:«Στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου, εἶπε, διέπραξα πολλὰ ἁμαρτήματα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ καθάρισε ἀπ’ αὐτὰ διὰ τῆς θυσίας Του καὶ μὲ τὴν πίστη μου πρὸς Αὐτόν. Καὶ ἀπὸ ἄνθρωπο ἀπώλειας μὲ ἔκανε κληρονόμο τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Τώρα μου προσφέρει καὶ ἄλλη τιμή. Μοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία, ἀπὸ τὴν σάρκα ἐνὸς γέροντα νὰ προβάλει ἀθλητής, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ πνεύματος μποροῦν νὰ καταφρονήσουν κάθε ἄνομη ἀπειλὴ καὶ βία καὶ νὰ καταισχύνουν τοὺς δυνατοὺς τῆς γῆς». Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ ἐξαγρίωσε περισσότερο τοὺς δήμιούς του, ποὺ ἀμέσως ἀποκεφάλισαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του.

Ὦ θῆλυ ποθητόν, τρισμακάριστον·

εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου (Λουκ. α´, 42). Ὦ θῆλυ, θύγατερ τοῦ βασιλέως καὶ μήτηρ• θύγατερ τοῦ βασιλέως Δαβίδ καὶ μήτηρ τοῦ παμβασιλέως Θεοῦ. Ὦ θεῖον ἔμψυχον ἄγαλμα, ἐφ᾽ ᾧ ὁ δημιουργήσας ηὐφράνθη Θεός (Ψαλμ. 103, 31 καὶ Η´ 6, 65, 19)... Ὅθεν ἔξης Θεῷ, διὰ τὸν ὁποῖον ἦλθες εἰς τὴν ζωήν, ὅπως ἐξυπηρετήσης  τὴν παγκόσμιον σωτηρίαν, διὰ νὰ ἐκπληρωθῆ διὰ σοῦ ἡ ἀρχαία βουλὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως καὶ τῆς ἡμῶν θεώσεως» (Α´ Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ΕΠΕ 9). Ὦ παμμέγιστον θεολογικὸν ὕψος, οὐρανίου μυστηριακῆς θεολογίας περὶ τοῦ «ἀποκεκρυμμένου καὶ ἀποκρύφου μυστηρίου τῆς ὑπερφυοῦς γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ συνέθεσε μυσταγωγικῶς, ἡ θεόφθογος θεολογικὴ γλῶσσα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, γιὰ νὰ ἐξυμνήση «τὸ ἱερώτατον, τὸ ἀξιόθεον καὶ τὸ ἀειπάρθενον καράσιον» τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης καὶ νὰ ἀποκαλύψη ἑρμηνευτικὰ καὶ θεολογικά, στὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας «τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας» τοῦ ἀποκρύφου θεολογικοῦ Μυστηρίου τῆς Θεομήτορος!...

Τα 25 χρόνια του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ο Οικουμενικός  Πατριάρχης ἔχει διχάσει τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων καί τό γένος τῶν Ἑλλήνων μέ τάς ἐνεργείας του καί τήν ἀγάπην του πρός τήν αἵρεσιν. Ὀφείλει νά σταματήση τήν αἱρετικήν καί διαλυτικήν συμπεριφοράν του. Οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι εἰς τήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν καμμίαν ἐκτίμησιν. Ὁ πιστός λαός τυπικῶς τούς ἀποδέχεται ὡς κεφαλάς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ πρόσδεσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό ἅρμα τοῦ Παπισμοῦ ἔχει προκαλέσει ἐκρηκτικήν κατάστασιν. Ὁ ἴδιος ἄνευ ποιμνίου δέν ἀνησυχεῖ διά τήν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν. Οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι ἔχουν ἀρχίσει νά λαμβάνουν μέτρα προστασίας καί νά ἔχουν πολλά πρόσωπα, ὡς τά πολυκέφαλα φίδια, διά νά δύνανται νά προσαρμόζωνται εἰς τάς περιστάσεις. Ποῖος εἶναι ὁ στόχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου; Νά διαλύση τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τήν Ἑλλάδα νοθεύων τήν Πίστιν μας; Ἐάν ἐπιτύχη τόν στόχον αὐτόν ἀπό κοινοῦ μέ τήν φιλοπαπικήν φράξιαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά εἶναι ὡσάν νά ἀποκόπτη τήν κοινήν πορείαν μέ τόν Ἑλληνισμόν· καί ἡ φιλοπαπική φράξια ἔχει ἄγνοια κινδύνου, ὅπως εἶναι ξένη μέ τήν Παιδείαν καί τήν ἱστορίαν αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἀνῆλθε δέ εἰς τόν Θρόνον με διαδικασίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ξέναι πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἀξίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐν αἰχμαλωσίᾳ καί ἔχει γνῶσιν τοῦ κινδύνου, ἐπιτρέπεται νά ἐργάζεται κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Μέχρι σήμερον ὁ Ἑλληνικός λαός τόν ὑποδέχεται ὡς τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ὡς τόν ἐν αἰχμαλωσία Πατριάρχην. Θά συνεχίση καί εἰς τό μέλλον νά τόν ὑποδέχεται, ὅταν διασπᾶ τό Ὀρθόδοξον φρόνημα, διδάσκη τήν αἵρεσιν, ἐξισώνη τήν Ἐκκλησίαν μέ τό Βατικανόν, νοθεύῃ τήν Πίστιν, θέτῃ τόν Πάπαν ἐντός Ἐκκλησίας καί διασπᾶ τήν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Τό λόγον ἔχει τό Ἅγιον Ὄρος, οἱ Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, ὁ ἔντιμος κλῆρος καί ὁ πιστός λαός. 

Πήγαν κάποιοι στον αββά Αντώνιο και του είπαν:

- Πές μας κάποιο λόγο πώς να σωθούμε. 
Και ο Γέροντας τους λέει:
 
- Ακούσατε τί λέει η Γραφή; Σας αρκεί αυτή.
 
Aλλά αυτοί είπαν: 
- Θέλουμε και από σένα, πάτερ, να ακούσουμε.
 
Και ο Γέροντας τους είπε:
 
- Το Ευαγγέλιο λέει: Άν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο.
 
- Δεν μπορούμε -του λένε- να το κάνουμε αυτό.
 
- Εάν δεν μπορείτε να στρέψετε και το άλλο -λέει ο Γέροντας- υπομείνετε τουλάχιστον το ράπισμα στο ένα.
 
- Ούτε αυτό μπορούμε, του απαντούν.
 
Ξαναμιλάει ο Γέροντας:
 
- Εάν ούτε αυτό μπορείτε, μήν ανταποδίδετε τα ίσα.
 
Λένε πάλι:
 
- Ούτε αυτό μπορούμε.
 
Τότε ο Γέροντας γυρνάει και λέει στον μαθητή του:
 
- Κάνε τους λίγο κουρκούτι, γιατί είναι άρρωστοι. Εάν το ένα δεν μπορείτε και το άλλο δεν θέλετε, τί να σας κάνω;
 

Βοτανικό ζήτησαν απο τους ΓΟΧ να εγκαινιάσουν το εκκλησάκι τους


23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016--- https://pmgrigorios.wordpress.com/


%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82
Υπό κατάληψη βρίσκεται ο χώρος στον Βοτανικό όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το ιερό τέμενος. Τον χώρο έχουν καταλάβει πολίτες αλλά και έφεδροι αξιωματικοί οι οποίοι έχουν κατασκευάσει εκκλησάκι αλλά και ένα… χωριό  όπου φιλοξενούνται άστεγοι.
Συγκεκριμένα την 4/17 – 10 – 2016 
Εφεδροι Αξιωματικοί απο τον Βοτανικό αλλά και κάποιοι λαικοί  ως εκπρόσωποι αυτού του κινήματος, ζήτησαν απο τον αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο των ΓΟΧ να  τους βοηθήσει  και να εγκαινιαστεί  το εκκλησάκι τους 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι  θα γίνει πραγματικότητα για πολλούς λόγους, και ο βασικότερος είναι επειδή  μετά  θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για την αντίχριστη πλευρά…
H κρατούσα εκκλησία  του Νεου-Οικουμενισμού, γιατί  δεν εγκαινιάζει το εκκλησάκι;;;
Διότι πολύ απλά είναι ΥΠΕΡ της Ισλαμοποίησης  του  Έθνους, έτσι αποφάσισαν τ’ αφεντικά τους οι Μασόνοι, γι’ αυτό και κάνουν Υπακοή στον Γέροντά τους. 
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Βοτανικό ζήτησαν απο τους ΓΟΧ να εγκαινιάσουν το ε...":

Ασχέτως με το συγκεκριμένο θέμα πάντως καλό είναι να μην ταυτίζουμε με τον Οικουμενισμό μόνο το Νέο ή μόνο το Παλαιό ημερολόγιο διότι η Παναίρεση του Οικουμενισμού έχει περάσει και σε νεοημερολογήτικες αλλά και σε παλαιοημερολογήτικες Εκκλησίες ανα τον Κόσμο αλλά και στην Ελλάδα για να μην αναφέρουμε το Άγιο Όρος που αν και ακολουθεί το Παλαιό μνημονεύει τον Αιρεσιάρχη Πατριάρχη ακόμα....έτσι καταρρίπτεται και το αξίωμα όσον θεωρούσαν ότι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο μέσω της μη αλλαγής ημερολογίου....ο Διάβολος γελάει με το συγκεκριμένο θέμα και στέλνει τα ταγκαλάκια στα μυαλά των ανθρώπων για να συντηρούν αυτό το ζήτημα διότι βλέπει και ο ίδιος ότι με αυτόν τον τρόπο οι εχθροί του θα είναι μόνιμα διχασμένοι για ανοησίες ενώ ο ίδιος θα προελαύνει....ανοησίες όμως που ο Παντοκράτορας τις βλέπει και θα τιμωρήσει τόσο τους μεν όσο και τους δεν που δεν προσπαθούν να ξεπεράσουν τους εγωισμούς τους ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι που ανήκουμε στην μία Εκκλησία του Θεού να ενωθούμε και να πολεμήσουμε την αίρεση....

ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφει:

«Γιὰ τὸν συνήγορο τοῦ ψεύδους ποιός κλῆρος, ποιά μερίδα, ποιά γνησιότητα ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει; Τὴν Ἐκκλησία ποὺ κατὰ τὸν Παῦλον, εἶναι “στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας”, ἡ ὁποία καὶ μένει, μὲ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ, διαρκῶς ἀσφαλὴς καὶ ἀκράδαντη, παγίως ἐστηριγμένη σὲ ἐκεῖνα, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἔχει στηριχθῆ ἡ ἀλήθεια; Διότι πράγματι, ὅσοι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τῆς ἀληθείας· καί ὅσοι δὲν εἶναι τῆς ἀληθείας, δὲν εἶναι οὔτε τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ τόσο περισσότερον, ὅσον αὐτοὶ ψεύδονται στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό τους, ἀποκαλώντας τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ποιμένες καὶ ἀρχιποίμενες ἱερούς· ἔχομε διδαχθῆ ὅμως ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως».

Theofano, the Hellene regent of Germany

Theofano, the Hellene regent of Germany
The dream of Otto I - the German Duke of Saxony and king of Germany and Italy (912-973) – to marry his son, Otto II, to a Greek princess was partly fulfilled, in 972.  On the 14th of April of that year, his son was married to Theofano in the basilica of Saint Peter in Rome, by Pope John XIII (965-972).
Theofano was not of noble lineage (“born in the purple”). Many attempts have been made to discover Theofano’s origin, given that her person is absent in the Greek sources.  The prevailing version is that she was a descendant of the Skleros family and the niece of Ioannis Tsimiskis from his first marriage.  The Emperor Tsimiskis had consented to Otto’s proposal, for political reasons.  Having had to confront the Saracens eastwards and the Bulgarians at the northern borders of the Empire, the last thing that he desired was a military confrontation with the Germans in Italy.

ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΛΟΓΟΥΗΝ

Αδελφοί
Για άλλη μια χρονιά αρκετά παιδιά μας, χωρίς να γνωρίζουν ούτε αυτά, ούτε εμείς, θα λάβουν μέρος σε μια ειδωλολατρική εκδήλωση, γνωστή ως Χάλλογουην (Halloween) την 31ην Οκτωβρίου. Τι είναι το Χάλλογουην; Είναι μια δεισιδαιμονία που ανεπτύχθη στην Ευρώπη, πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν τότε στην Ευρώπη ωνομάζοντο Κέλτες. Η θρησκεία τους ήτο η λατρεία του Σατανά. Τελούσαν συνεχώς ανθρωποθυσίες προκειμένου να εξευμενίσουν τους δαίμονες. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ανθρωποθυσίας ήτο η καύσις ζωντανών νεαρών παιδιών επί της φωτιάς. Οι Κέλτες είχαν πολλές θρησκευτικές εορτές κατά την διάρκεια του έτους. Η πιο σημαντική ήτο της 1ης Νοεμβρίου, ημέρας που άρχιζε το νέο ημερολογιακό τους έτος. Η 1η Νοεμβρίου ήτο επίσης η ημέρα που τιμούσαν όλους τους δαίμονες και τις μάγισσες. Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου οι άνθρωποι που εκτελούσαν τις θυσίες φορούσαν τις μάσκες και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για το «trick or treating». Το κέρασμα «treating» που αναζητούσαν στη προκειμένη περίπτωση ήτο νεαρό παιδί για τη θυσία της επόμενης ημέρας. Οι σατανικές αυτές εορτές καταργήθηκαν στην Ευρώπη με την εξάπλωση του Χριστιανισμού.
Δυστυχώς εν όψει της ελεύσεως του Αντιχρίστου η σατανική αυτή λατρεία τελείται και πάλι σε μερικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, τον περασμένο δε μήνα στην Αγγλία την νομιμοποίησαν ως θρησκεία!
Τα παιδιά μας, λοιπόν, εξερχόμενα το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου είτε με τη γνωστή κολοκύνθη του χάλλογουην, είτε μασκαρεμένα ως στοιχειά-καλλικάντζαροι (goblin) πηγαίνουν στις πόρτες, οι δε ένοικοι φιλεύουν τα παιδιά, έτσι ώστε να αποφύγουν άσχημες κατεργαριές (terrible tricks) απ’ αυτά.
Αδελφοί, εμείς ως Ορθόδοξοι έχουμε ιερό καθήκον να υπακούσωμε στη φωνή της Εκκλησίας, να κρατήσωμε και να διδάξωμε τα παιδιά μας να συνεχίσουν τις Ελληνορθόδοξες παραδόσεις. Σιγά-σιγά, μα σταθερά, η διάβρωσις γίνεται, το κρασί νερώνεται χωρίς να το αντιλαμβανόμεθα. Σήμερα με το Χάλλογουην, αύριο με το Valentine Day, μεθαύριο με τον εορτασμό των γενεθλίων (birthday) αντί της ονομαστικής εορτής μας, σιγά-σιγά εγκαταλείπουμε τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής και αφομοιούμεθα με το περιβάλλον. Ο θείος απόστολος Παύλος, μας προειδοποιεί: Σταθήτε στερεοί και αμετακίνητοι και κρατείτε σφικτά τις παραδόσεις, που έχετε διδαχθή (B. Θεσ/κεις Β:15).

ΟΧΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΧΑΛΛΟΓΟΥΗΝ

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Σχολιασμός της επικαιρότητας (9-10-2016) [ΒΙΝΤΕΟ 2016].