ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ

Επληροφορήθημεν ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος «ἐκοινώνησε» ὄστιαν εἰς κάποιαν Λειτουργίαν Παπικῶν, εἰς τήν ὁποίαν παρίσταντο καί Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς καί Ὀρθόδοξοι θεολόγοι εἶναι μέν εἰς «διαθεσιμότητα» ἀλλά δέν ἔχει ὁλοκληρωθῆ ὑπό τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ὀργάνων ἡ ἀνάκρισις. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ περί αὐτόν δέν ἐπιθυμοῦν νά ὑπάρξη πόρισμα καί ἀπόφασις, διότι εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν θά πρέπη νά ἐφαρμοσθοῦν οἱ Ἱεροί Κανόνες, νά ἀποβληθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί νά ἀρχίση ἡ παρακολούθησις καί ἡ ἀνάκρισις δι᾽ ὅλους τούς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν εἰς τούς διαλόγους καί καταθέτουν εὐθέως αἱρετικάς θέσεις ὡς συνέβη προσφάτως. Ἐρωτῶμεν τόν Μακαριώτατον Ἀθηνῶν μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου: Πῶς ὁ πιστός λαός θά ἀντισταθῆ εἰς τάς αἱρέσεις, ὅταν ὁ «Πρῶτος» τῆς Ἐκκλησίας ἀρνῆται νά ἐφαρμόση τούς Ἱερούς Κανόνας διά τόν Ἀρχιμανδρίτην ἤ καί διά Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀσπάζονται τήν μεταπατερικήν θεολογίαν ἤ ἀναπτύσσουν θεωρίας περί διηρημένης Ἐκκλησίας μετά τῶν Παπικῶν; Πῶς θά ἀντισταθῆ ὁ πιστός λαός εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, ὅταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης «μετέλαβε» κατά τόν τρόπον τῶν Παπικῶν, ἐνώπιον Ὀρθοδόξων Μητροπολιτῶν καί θεολόγων, οἱ ὁποῖοι συνεκάλυψαν τό θέμα; Ἀναμένομεν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἀπαντήσεις. Ὡς Θηβῶν εἶχε πλούσιον ἀντιαιρετικόν ἔργον. Ὡς Ἀθηνῶν ἐπιτρέπει τήν διείσδυσιν τῆς αἱρέσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν (Μεταπατερική θεολογία κ.λπ.); Τί ἐμεσολάβησεν ἀπό τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν κατέλαβε τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν;

Γ.Ζ


ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ «ΧΑΙΡΕ ΔΙ ΗΣ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΠΤΟΥΣΙ»

Η τελευταία ἀκολουθία τῶν χαιρετισμῶν εἶναι γνωστή ὑπό τήν ὀνομασίαν Ἀκάθιστος Ὕμνος. Ὁ Ὕμνος αὐτός προῆλθεν ἀπό μίαν πολύ δύσκολον φάσιν τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους καί πιστοποιεῖ ὅτι εἶναι μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα, καί μάλιστα ὅταν ἡ πίστις εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν ὁμόνοιαν τοῦ λαοῦ καί μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γνωστόν ὅτι τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, λόγω τῆς λεπτῆς γεωγραφικῆς του θέσεως, ὑπέστη συχνά ἐπιθέσεις ἐκ μέρους διαφόρων βαρβαρικῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωκον νά εὕρουν ζωτικόν χῶρον εἰς τά αἱματοποτισμένα ἑλληνικά ἐδάφη. Πάντοτε ὅμως εὕρισκον τούς Ἕλληνας ἑνωμένους νά ἀγωνίζωνται ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν καί ἀποφασισμένους νά διατηρήσουν τήν ἀνεξαρτησίαν καί ἐλευθερίαν των.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Φανάρι -Βατικανό Προς σύνθεσιν τελικήν ;


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Δ Χαιρετισμοί. Ηρωδίωνος, Αγάβου, Ρούφου, Ασυγκρίτου, Φλέγοντος και Ερμά εκ των 70 αποστόλων, Καιλεστίνου επισκόπου Ρώμης, Ιωάννου νεομάρτυρος του Κουλικά (1564), Ιωάννου νεομάρτυρος του ναυκλήρου του εν Κω (1669).

Ὁ Ἀπόστολος Ἄγαβος, ὁ Προφήτης, εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Προφήτευσε περὶ τῆς συλλήψεως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου πῆρε τὴ ζώνη καὶ ἀφοῦ ἔδεσε μὲ αὐτὴν τὰ χέρια του καὶ τὰ πόδια του, εἶπε τὰ ἑξῆς προφητικὰ λόγια: «Αὐτὰ λέγει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸν ἄνδρα στὸν ὁποῖο ἀνήκει αὐτὴ ἡ ζώνη θὰ τὸν δέσουν στὰ Ἱεροσόλυμα οἱ Ἰουδαῖοι, ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα ἐγὼ δεμένος καὶ θὰ τὸν παραδώσουν στὰ χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν Ρωμαίων». Ὁ ἴδιος προφήτευσε καὶ περὶ τοῦ μεγάλου λιμοῦ στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἀργότερα ὁ Ἀπόστολος Ἄγαβος κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο σὲ διάφορα μέρη καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.

Του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ

Επί πολλές δεκαετίες η παναίρεση του Οικουμενισμού λυμαίνεται την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Από τους ποιμένες, φύλακες του ποιμνίου, που θα έπρεπε να αγρυπνούν και να εκδιώκουν τους λύκους των αιρέσεων του Παπισμού και του Προτεσταντισμού, πολλοί σιωπούν και κρύβονται, είτε από φόβο και δειλία είτε για να μη πέσουν στην δυσμένεια των ισχυρών, ενώ άλλοι έχουν προσχωρήσει στις αιρέσεις και ως προβατόσχημοι λύκοι κατασπαράσσουν πνευματικά, τους ποιμαινομένους. Την διαφύλαξη της πίστεως ανέλαβαν ευάριθμοι πρεσβύτεροι και μοναχοί, αλλά και οι ίδιοι οι ποιμαινόμενοι με αξιοθαύμαστη παρρησία. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας, που το ποίμνιο αποδεικνύεται συνετώτερο των ποιμένων, ποιμαινόμενο αοράτως από τον αρχιποίμενα Χριστό, ο οποίος άλλωστε εγκατέστησε τους ποιμένες, όχι για να καταφάγουν, αλλά για να προστατεύουν το ποίμνιο, όχι για να σφετεριστούν την ιερατική Χάρη προς ίδιον όφελος, αλλά για να θυσιάσουν ακόμη και τη ζωή τους, όπως έπραξεν Εκείνος, για την σωτηρία των προβάτων. Ο καλός ποιμένας δεν φεύγει, όταν βλέπει τον λύκο να έρχεται, πολύ περισσότερο δεν προσχωρεί στους λύκους, αλλά «την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων»

Ανακοινωθέν της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2016 στό Ἡράκλειο σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί ἐνημερώθηκε διά Σεπτῶν Πατριαρχικῶν Γραμμάτων τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν Ἀπόφαση νά συγκληθεῖ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετά ἀπό τόσους αἰῶνες, στήν Κρήτη, ἀπό 18 ἕως 27 Ἰουνίου 2016, ὅπως ἀποφασίσθηκε στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας, ἀπό τή Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.

ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κ ΔΙΟΝΥΣΙΟ.. !!


Κανών Θ’ της εν Λαοδικίας τοπικής Συνόδου :

 Όχι μόνον οι αιρετικοί δεν πρέπει να εμβαίνουν εις τας Εκκλησίας των Ορθοδόξων, ουδέ οι Ορθόδοξοι εις τα κοιμητήρια των αιρετικών ή τους οίκους, όπου μάρτυρες των αιρετικών ετάφησαν. Πολλοί γαρ και από τους αιρετικούς εν τω καιρώ του διωγμού και της ειδωλολατρείας μέχρι θανάτου εκαρτέρησαν, τους οποίους μάρτυρας οι ομόδοξοι αυτών ωνόμασαν. Δεν πρέπει οι Ορθόδοξοι να πηγαίνουν εις αυτούς ή δια να προσευχηθούν ή δια θεραπείαν ή δια να τους τιμήσουν ή δια να ζητήσουν ιατρείαν από αυτούς εις τας ασθενείας των. Όσοι τούτο πράξουν να αφορίζωνται έως να μετανοήσουν..

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία":

 "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως, συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή ΙΕ' Λουκά - ανάλυση Αποστολικού Αναγνώσματος [mp3 - 2016].


Πότε ἡ ἡμέρα Κυρίου ἐλεύσεται;

Οὐαὶ οἱ λέγοντες· "Πότε ἡ ἡμέρα Κυρίου ἐλεύσεται;" καὶ ταύτην καταλαβεῖν μὴ σπουδάζοντες. Ἡ γὰρ παρουσία τοῦ Κυρίου εἰς τοὺς πιστοὺς γέγονε καὶ ἀεὶ γίνεται καὶ εἰς πάντας τοὺς βουλομένους ἐφέστηκεν. Εἰ γὰρ ἐκεῖνος τὸ φῶς τοῦ κόσμου ἐστὶ καὶ τοῖς αὐτοῦ ἀποστόλοις εἶπε μεθ᾿ ἡμῶν ἕως τῆς συντελείας συνέσεσθαι, πῶς, μεθ᾿ ἡμῶν ὤν, ἐλεύσεται; Οὐδαμῶς. Οὐ γάρ ἐσμεν υἱοὶ σκότους καὶ υἱοὶ νυκτός, ἵνα τὸ φῶς ἡμᾶς καταλάβῃ, ἀλλ᾿ υἱοὶ φωτὸς καὶ υἱοὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἡμέρας, ὅθεν καὶ ζῶντες ἐν τῷ Κυρίῳ ἐσμὲν καὶ ἀποθνῄσκοντες ἐν αὐτῷ καὶ σὺν αὐτῷ ζήσομεν, καθὼς ὁ Παῦλός φησι. 

πότε θα έλθει η ημέρα του Κυρίου;
 

Αλοίμονο σε όσους ψάχνουν να βρουν πότε θα έλθει πάλι ο Κύριος και δε σπεύδουν να την προλάβουν.
 
Γιατί η παρουσία του Κυρίου στους πιστούς γίνεται πάντοτε και σε όλους όσους θέλουν έφτασε. Γιατί αφού Εκείνος είναι το Φως του κόσμου και είπε στους αποστόλους πως θα είναι πάντα μαζί μας, πώς ,αφού είναι μαζί μας θα έρθει;
 
Δεν είναι έτσι!
 
Γιατί δεν είμαστε παιδιά της νύχτας και του σκοταδιού για να μας ξαφνιάση το φως, αλλά είμαστε παιδιά φωτός και της παρουσίας του Κυρίου .
 

Έτσι και όσο ζούμε, ζούμε εν Χριστώ αλλά όταν πεθάνουμε σωματικά, παλι με Αυτόν και μέσα σε Αυτόν θα ζούμε, όπως είπε ο απ. Παύλος.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι Άγιοι 40 μάρτυρες [mp3 - 2016].


Εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θετόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ. -- Ο πανηγυρικός ούτος λόγος εξεφωνήθη παρά του Ηλία Μηνιάτου εν Βενετία τω 1688

«Ιδού συλλήψη εν γαστρί, και τέξη υιόν» (Λουκ. 1: 31).

Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς, όταν αρχίση εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευσις του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγη το ταχύτερον, μετ΄ αυτών δε ολοσχερώς αφανίζεται το ζοφερώτατον σκότος της σκοτεινής νυκτός. Εναρμόνιος μουσική, με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη, αντηχεί εις τα χρυσοπράσινα δάση΄ οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτατον ύπνον, εγείρονται δια τας ποικίλας των ασχολίας. Και ήδη, ως χαριέστατος μηνυτής, εις όλον τον απέραντον Κόσμον ευαγγελίζεται΄ «Ιδού ημέρα ήγγικεν, ιδού εξέλαμψεν». Ομοίως κατά την σημερινήν ημέραν προβαίνει από εκείνην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο αγλαοπυρσόμορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός και καθαρός Γαβριήλ. Και ευθύς ως με τον χαιρετισμόν «Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου» (Λουκ. 1: 28), ζωγραφίζει εις την άμωμον γαστέρα της Θεομήτορος Μαριάμ την έλευσιν του αδύτου της δικαιοσύνης Ηλίου, τότε αρχίζει το ταχύτερον να φεύγη η αντίθετος πολυθεϊα των δολίων ειδώλων. Αφανίζονται ολοσχερώς τα σκοτεινότατα σύμβολα του παλαιού νόμου. Η ασύστατος χορεία των απίστων, μη υποφέρουσα το τηλαυγέστατον της αληθείας φως, κρύπτει με την σιωπήν το ασεβέστατον πρόσωπον. Τα στόματα των ιερών Διδασκάλων δεν παύουσι να ψάλλωσι μίαν ακατάπαυστον δοξολογίαν. Το ανθρώπινον γένος, βυθισμένον εις τον ύπνον της αγνωσίας, εγείρεται προς την χριστώνυμον πολιτείαν της Ορθοδόξου Πίστεως΄ και ήδη, με την θεόπνευστον σάλπιγγα ενός χαριεστάτου Ευαγγελισμού του θείου τούτου Αρχαγγέλου προς τον Κόσμον όλον, ευαγγελίζεται προς την Παρθένον΄ «Ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν (αυτόθι 31). Ω χαρά ανεκδιήγητος! Ω άφρατον θαύμα!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 στις 7.00 το απόγευμα στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2016» οργανώνεται Συναυλία Εκκλησιαστικής Μουσικής με κεντρικό θέμα: «ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, Η ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ».
 
Στη Συναυλία ύμνους θα αποδώσουν:
• Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» από την Πάτρα, υπό τη διεύθυνση του
Χαράλαμπου Θεοτοκάτου και
• Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» υπό τη διεύθυνση του
Κωνσταντίνου Φωτόπουλου. Συμμετέχει
• Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΑΛΤΙΚΗΣ.
 
Τους ύμνους της ξεχωριστής αυτής Μουσικής Εκδήλωσης θα προλογίσει ο αδελφός του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιώς
Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Πέτρου.
 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (Γρ. Λαμπράκη 41, Τηλ.: 2104125619) και τελεί υπό την αιγίδα της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Από τον Βίο του Παπουλάκου :

--Γιατί ξέσπασε τέτοια μανία σ΄ αυτό το μοναστήρι;                                                                                                   
--Η ίδια και χειρότερη μανία ξέσπασε στα περισσότερα, αδελφέ Χριστοφόρε(=Παππουλάκος), αποκρίθη ο Ιγνάτιος…                                                                                                                                                                               
Ο Χριστοπανάγος(Παππουλάκος),  έπεσε σε βαθειά συλλογή και για πολλήν ώρα ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος πρόφερε λέξη. Μονάχα το τζιτζίκι ακουγόταν και τίποτ΄ άλλο.                                                                                                      
–Γι΄ αυτό αγωνιστήκαμε εφτά χρόνια; Ρώτησεν ο Χριστοφόρος. Γι΄ αυτό ρημάξαμε, για να στήσουμε τέτοιο βασίλειο; Τέτοιος είναι ο καρπός της λευτεριάς μας; Γιατί Ιγνάτιε; Γιατί;                                                                     

--Γιατί η ζωή του έθνους ξεμάκρυνε από την Ορθοδοξία, γιατί είναι βυθισμένη στο ψέμα.                                                                                          

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή ΙΕ' Λουκά - ανάλυση Αποστολικού Αναγνώσματος [mp3 - 2016].