Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΟΡΑΜΑΤΑ» ΤΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Η από ετών εξαγγελθείσα και αναμενομένη μετ’ ενδιαφέροντος έκδοσις των «Ὁραμάτων» του πολυάθλου Στρατηγού Μακρυγιάννη, αποτελεί ήδη πραγματικότητα. Το Μορφωτικόν Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, έθεσεν εις κυκλοφορίαν εις ένα καλαίσθητον τόμον τα κατάλοιπα αυτά του εθνικού τούτου ανδρός, υπό τον τίτλον «ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ». Η έκδοσις έτυχεν επιστημονικής επιμελείας υπό ειδικών επί των χειρογράφων και ούτως επετεύχθη η αντιμετώπισις αρκετών γλωσσικών και γραφολογικών προβλημάτων, που ανέκυπταν από την μη υπακούουσαν εις ουδένα παλαιογραφικόν τύπον ή κανόνα «απελέκητη» μακρυγιάννειον, φωνητικήν μάλλον, (ρουμελιώτικην) γραφήν. Διο και αποβαίνουν λίαν διαφωτιστικά, ο εκτεταμένος Πρόλογος του μακαρίτου Λίνου Πολίτου, η Εισαγωγή του μεταγράφοντος το στρυφνώτατον κείμενον, επίσης μακαρίτου Αγγ. Παπακώστα, αι Σημειώσεις, το Γλωσσάριον και το Επίμετρον. Ήτο από δεκαετιών γνωστόν μεταξύ των λογίων, ότι τα χειρόγραφα των «Οραμάτων» ευρίσκοντο εις χείρας του Βλαχογιάννη—προς τον οποίον οφείλεται τιμή και εθνική ευγνωμοσύνη, δια την ανακάλυψιν όλων των χειρογράφων του μεγάλου Μακρυγιάννη—τα οποία κατά το γήρας του παρέδωκεν εις τον φιλόλογον Α. Παπακώνσταν.

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 4ον


Psalmul 50 -- Orthodox Hymn


Τη Γ΄ (3η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΝΙΚΗΤΑ Ηγουμένου της Μονής Μηδικίου.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τετάρτη, 3  Απριλίου 2019


Νικήτας ο Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής, εκ νεαράς ηλικίας αγαπήσας την εγκράτειαν, αφήκε τον κόσμον και απήλθεν εις τα όρη και εις την ησυχίαν, όπου ειργάζετο πάσαν αρετήν· όθεν εκ τούτου υψώθη και έγινε μέγας και περιβόητος, επειδή δε εκυβερνάτο με την του λόγου διάκρισιν, έγινε και οικονόμος ψυχών και πιστός Ιερεύς του Θεού. Διωχθείς δε εκ του ποιμνίου του παρά των εικονομάχων, ως προσκυνητής των θείων και αγίων Εικόνων, κατεδικάσθη εις πικράς εξορίας.

Αδελφότητα Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Πατρίου Εορτολογίου Βόλος.

ΙΣΤΟΡΙΚΌ :

"Η αδελφότητα της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Πατρίου Εορτολογίου στο Βόλο, είχε κάνει αίτηση για έκδοση άδειας Ιερού Ναού στην πολεοδομία Βόλου. 
Η Πολεοδομία Βόλου τούς παρέπεμψε στο Υπουργείο Παιδείας όπου και έκαναν αίτηση, για έκδοση άδειας Ιερού Ναού.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εφόσον συμφώνησε στην πληρότητα των προϋποθέσεων, εξέδωσε Υπουργική Απόφαση για την άδεια ανέγερσης λατρευρικού χώρου. 
Κατόπιν η αδελφότητα διαπίστωσε πώς τα αιτούμενα μέλη καταχωρήθηκαν στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων της θρησκευτικής διοίκησης,  και υπενάντιοι σε αυτή την συνθήκη,  προχώρησαν σε αίτηση προς ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης έκδοσης άδειας λατρευρικού χώρου, αιτούμενοι επιπρόσθετα και την επιστροφή όλων των εγγράφων που στάλθηκαν με την αίτηση και καταχωρήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα, προκειμένου ουδένα στοιχείο τους να βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την εξουσία του τμήματος."

Αδελφότητα Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Πατρίου Εορτολογίου Βόλος. 

Ἡ μάσκα τῆς ταπεινοφροσύνης -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή στό Χριστιανισμό; Ἡ ἀγάπη, ἤ ἡ ταπεινοφροσύνη; Σχεδόν ὅλοι ἀπαντοῦν: Ἡ ἀγάπη. Ἐκ πρώτης ὄψεως, εἶναι σωστό. Ἀλλ᾽ ὅπως εἶπε κάποιος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας - κι αὐτό εἶναι τό πιό σωστό - ἡ ταπεινοφροσύνη ! Γιατί; Διότι ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἀγάπης. Ἄρα, σ᾽ αὐτήν ἀνήκει τό πρωτεῖο. Ἀλλ᾽ ἄς δεχτοῦμε καί τίς δυό ἰσότιμες. Τό θέμα μας, ὡστόσο, εἶναι σχετικό: «Ὁ ἐχθρός τῆς ταπεινοφροσύνης». Ἐπειδή κατέχει τά πρωτεῖα τῆς πνευματικῆς ζωῆς κι ἔχει τόση δύναμη, ὥστε νά συντρίβει δαίμονες, γιαυτό καί δέν τήν ἀνέχονται. Τήν πολεμοῦν σφοδρότατα. Ἀλήθεια, πόση χάρη ἔχει! Εἶναι τό φῶς τῶν ἀγγέλων. Εἶναι ἡ καταξίωση τῆς τελειότητας. Εἶναι ἡ εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΚΑΛΟ... ΚΟΛΥΜΠΙ! -- Το πληθυσμιακό πρόβλημα και το παράδειγμα της Κύπρου

Από τον Δημήτρη Κ. Σέργιο

H «Ευρωπαϊκή Ενωση» πασχίζει να διευρύνεται με έννοια παγκοσμιοποιητική, όχι ειδικώς ηπειρωτική. Παρά ταύτα εμείς εδώ επιμένουμε στο τροπάρι ότι τάχα μου «τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά» και ότι σκοπός της Ευρωένωσης είναι να τα «υπερασπίζεται»! (Παλιά μου «εγγυητική τέχνη» κόσκινο!) Σήμερα η Ευρωένωση έχει μεταβάλει σε κατεξοχήν παγκοσμιοποιητικό κόσκινο τα νησιά, βρίσκοντας και προπαγανδιστικούς μοχλούς -αν είναι δυνατό!- στις κορόνες δικών μας υπουργών: Ο μεν κ. Κατρούγκαλος (των... Εξωτερικών!) ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Τουρκία από τα ενεργειακά κοιτάσματα στη ΝΑ Μεσόγειο (!), ο δε κ. Τσιρώνης (των Αγροτών...) ισχυρίζεται ότι δεν ανήκει στο Αιγαίο το Καστελόριζο! Πότε, λοιπόν, μ’ ετούτα, πότε μ’ εκείνα, η βασανισμένη αυτή χώρα δεν έχει πια τον έλεγχο του πληθυσμού των νησιών της...

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς πολὺ μεγάλης διπλῆς ἑορτῆς τῆς Ἑλλάδος –τοῦ Ελληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας , ἀποστείλαμε τὸν κατωτέρω χαιρετισμὸ εἰς τὸν ἐξοχώτατο Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρά, ὁ ὁποῖος μᾶς διαβεβαίωσε κατηγορηματικῶς ὅτι θὰ τὸν διάβαζε στὴν  Ἁγ. Λαύρα τὴν 25η Μαρτίου 2019.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ δὲν πραγματοποιήθηκε.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸν δημοσιεύουμε. Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ ὅλα τὰ ΜΜΕ νὰ τὸ ἀναδημοσιεύσουν.                                 2.4.2019

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ.

Ἐκ μέρους τῶν πολλῶν φίλων  τῶν σκοπῶν,  προοπτικῶν καὶ  δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ παραστοῦμε αὐτοπροσώπως στὴν  μεγάλη αὐτὴ ἐπέτειο τῆς 25 ης Μαρτίου στὰ Καλάβρυτα, συνεχίζοντας τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, στέλνουμε μήνυμα ὅτι πλησιάζοντας τὰ 200 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὁ νοῦς μας εὑρίσκεται στὸ κέντρο τῆς Ἐπαναστάσεως, στὴν Ἁγία Λαύρα καὶ στὰ Καλάβρυτα ποὺ πρέπει νὰ γίνουν κέντρο Ἑλληνισμοῦ καὶ Φιλελληνισμοῦ.

ΖΗΤΩ Η ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΥΘΕΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΑΙΜΑΤΩΝ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 2103254321

Τὸ σήμαντρον τῶν Ἐθνικῶν μας ἐπετείων -- Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Οἱ ἐκκλησιαστικές καὶ οἱ Ἐθνικὲς ἑορτὲς εἶναι πάντοτε ὁρόσηµα καὶ ὁδοδεῖκτες τοῦ παρόντος καὶ τοῦ µέλλοντος. Τῆς παρούσης ζωῆς καὶ τῆς Μελλούσης. Εἰδικότερα στὸ Ἔθνος µας, οἱ Ἐθνικὲς ἑορτές –ὅπως αὐτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, πού ἑορτάζουµε τήν ἡµέρα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, στίς 25 Μαρτίου– συµπίπτουν πάντοτε µὲ µεγάλες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας µας, γιὰ νὰ τονίζουν σὲ ὅλους µας ὅτι ἡ Ἱστορία µας σ’ αὐτὴ τὴ γῆ εἶναι καὶ τὸ πρόκριµα γιὰ τὴν ζωή µας µετὰ θάνατον, γιὰ τὴν Αἰώνια Ζωή µας! Εἶναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι στίς Ἐθνικές Ἐπετείους ἑορτάζουµε τήν ἡµέρα τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐνόπλου ἀγῶνος καί ὄχι τήν ἡµέρα τῆς νικηφόρου ἐκβάσεώς του. Καί τοῦτο, διότι «ἀπό Θεοῦ ἀρχόµεθα», ἀπό τόν Θεό πρέπει νά ἀρχίζουµε, ἀλλά καί γιατί ἡ βαθειά Πίστη µας σέ Ἐκεῖνον µᾶς δίδει τήν σιγουριά καί τήν ἀνάπαυση ὅτι θά ἐπιτρέψη νά µᾶς συµβῆ αὐτό πού µακροπρόθεσµα εἶναι τό πνευµατικό µας συµφέρον καί ὄχι τό δικό µας κοντόφθαλµο θέληµα.

Ήρθε η εικόνα που έσωσε τη Μόσχα από τον Χίτλερ!

Στην Αγ. Βαρβάρα το προσκύνημα της θαυματουργής  Παναγίας του Τιχβίν

Με κατάνυξη και συγκίνηση ο λαός και ο κλήρος υποδέχτηκαν την εικόνα της Παναγίας του Τιχβίν στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δήμου Αττικής. Πρόκειται για αντίγραφο του 1700 μ.Χ. μιας πολύ παλιάς βυζαντινής εικόνας, στο οποίο αποδίδονται πολλά θαύματα και λυτρωμοί από πολέμους. Λέγεται ότι περιέφεραν αυτήν την εικόνα με εντολή του Στάλιν με αεροπλάνο πάνω από τη Μόσχα για να μην πέσει η πόλη στους Γερμανούς!

ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ Ή ΕΘΝΟΣ ΑΘΕΟ;


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου 

Είναι παγκοίνως ομολογούμενο ότι, κράτος που λησμονεί την ιστορία του είναι καταδικασμένο είτε να την ξαναζήσει είτε να οδηγηθεί σε εθνικό θάνατο. 

Η ιστορία του Ελληνικού Έθνους είναι συνυφασμένη με το αίμα των μαρτύρων ηρώων του, με τον ιερό αγώνα για τη λευτεριά, πολεμώντας –όπως είπε ο γενναίος Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης– <<πρώτα για του Χριστού την πίστη την Αγία κι έπειτα για την πατρίδος την ελευθερία>>. 

Οι Έλληνες γνωρίζουν ιστορία και γνωρίζουν ότι, η ελευθερία χαρίστηκε σε εμάς μέσα από έναν αγώνα ο οποίος είναι γεμάτος από <<αίματα και ράσα>>. 

Τούτο, όμως, φαίνεται να το λησμονούν, ενίοτε δε και καταφρονούν οι σύγχρονοι επιλήσμονες της ιστορίας του ματωμένου Έθνους μας, φέρνοντας προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, νομοσχέδιο όπου το Ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται <<ουδετερόθρησκο>> ! 

Αναταράξεις στους κόλπους της Ορθοδοξίας - Τι συμβαίνει με τις Εκκλησίες

Προβληματισμός, επιφυλάξεις, πολλές αρνήσεις. Αυτές οι λέξεις αποτυπώνουν ανάγλυφα το κλίμα αναταραχής που παρατηρείται στις τάξεις της Ορθοδοξίας τρεις μήνες μετά τη χορήγηση αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Το ουκρανικό ζήτημα ακόμη διχάζει. Απόδειξη των παραπάνω δεν είναι μόνο το γεγονός πως καμία Εκκλησία, πλην της Κωνσταντινουπόλεως - με πρώτο βέβαια το Πατριαρχείο Μόσχας - δεν έχει αναγνωρίσει την Αυτοκέφαλη πλέον Εκκλησία της Ουκρανίας και δεν μνημονεύει τον επικεφαλής της. Ακόμη και οι ελληνόφωνες Εκκλησίες που παραδοσιακά βρίσκονται στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου προειδοποιούν για τον κίνδυνο διχασμού της Ορθοδοξίας και ζητούν τη σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου.

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός (1771 – 1826) -- Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, Ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Ο Π. Πατρών Γερμανός υπήρξε εξέχουσα φυσιογνωμία της Ελληνικής Επαναστάσεως και διαπρεπής κληρικός, με σημαντική προσφορά στην Εκκλησία και το Έθνος. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Κόζιας ή Κοτζιάς. Γεννήθηκε στη Δημητσάνα στις 25 Μαρτίου 1771, Μ. Παρασκευή. Η οικογένειά του ήταν πολυμελής και φτωχή. Στη Σχολή της γενέτειράς του έμαθε τα πρώτα γράμματα, αλλά συνέχισε τη σπουδή του κοντά στο δάσκαλο Αγάπιο Λεονάρδο στο Άργος. Η ευφυΐα και επίδοσή του στα γράμματα προσείλκυσε την προσοχή του Μητροπολίτη Άργους και Ναυπλίου Ιακώβου, που προσέλαβε το νεαρό Γεώργιο ως γραμματέα, τον έκειρε μοναχό, δίνοντάς του το όνομα Γερμανός, και τον χειροτόνησε διάκονο.