Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

4. Στην Εγκύκλιο αυτή, που υπογράφει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, υποστηρίζεται μεταξύ άλλων, ότι το Φιλιόκβε, που τότε είχαν δεχθεί οι Αγγλοσάξονες της Αγγλίας, μεταξύ των οποίων και ο Εδουάρδος, δεν αποτελεί κώλυμα ανακηρύξεώς του ως αγίου, ούτε εμπόδιο σωτηρίας κανενός! Κύριε ελέησον! 


Η Εγκύκλιος της Ρωσικής Συνόδου της Διασποράς έχει ως εξής:

«Διαθρησκειακὲς συναντήσεις. Ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προσβολὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων».-- τοῦ πατρὸς Θεοδώρου Ζήση

Εἰς αὐτὸ το κείμενο ὑπάρχει ἕν μικρὸν κεφάλαιον ὑπὸ τὸν ὑπότιτλον:
«Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ, ἀκόμη καὶ ὡς αἰχμάλωτοι καὶ ὑπόδουλοι».
Τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ἔχει ὡς ἀκολούθως:


«Τολμοῦν πολλοὶ ὀπαδοὶ τοῦ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἢ μᾶλλον Συγκρητισμοῦ καὶ μάλιστα Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι, σὲ διακηρύξεις καὶ σὲ πανεπιστημιακὰ ἐγχειρίδια, νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος κ.ἄ. ἦσαν ὑπὲρ τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ πρότυπά τους. Θὰ εὐχόμασταν ἐκ βάθους ψυχῆς νὰ ἦσαν ὄντως πρότυπα, γιὰ τοὺς σημερινοὺς ἡγέτες οἱ μεγάλοι αὐτοὶ Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς. Δυσ τυχῶς ὅμως δὲν εἶναι, διότι ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἔχουν ἀπόλυτα ἀρνητικὴ καὶ ἀπορριπτικὴ θέση γιὰ τὸ Ἰσλάμ, τὴν ὁποία δὲν διστάζουν νὰ διατυπώσουν ἀκόμη καὶ ὅταν ἀναγκάζονται νὰ προσέλθουν σὲ διάλογο μὲ τοὺς Μουσουλμάνους, εἴτε ὡς αἰχμάλωτοί τους, ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, εἴτε ὡς ὑπόδουλοι καὶ κατακτημένοι, ὅπως ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος. Σήμερα προσερχόμαστε μόνοι, ἐθελουσίως στοὺς διαλόγους καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐξωτερικὴ ἀνάγκη ἢ βία ἀναγνωρίζουμε τὸν Μωάμεθ ὡς προφήτη καὶ βλέπουμε πολλὰ θετικὰ στὴ διδασκαλία του. Μὰ τότε πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ ἀμνηστεύσουμε τοὺς Χριστιανοὺς αἱρετικούς, ποὺ καταδίκασε ἡ Ἐκκλησία μὲ οἰκουμενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους, διότι ἀσφαλῶς αὐτοὶ ἔχουν πολὺ περισσότερα ὅμοια στοιχεῖα καὶ θετικά, ἀφοῦ ἡ κακοδοξία τους περιορίζεται σὲ ἕνα δύο συγκεκριμένα θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ὄχι στὴν ριζικὴ ἀπόρριψη τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ.

Ύμνοι εις την Θεοτόκον -- Greek Orthodox Hymns to the Mother of God

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Μαρίας οσίας της Αιγυπτίας, Γεροντίου και Βασιλίδου μαρτύρων, Γεωργίου νεομάρτ. (1801).

Τὸν Βίο τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας συνέγραψε ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων († 11 Μαρτίου), ὁ ὁποῖος συνέγραψε διάφορα ἀσκητικὰ καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα ποὺ διαποτίζονται ἀπὸ τὸ  πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως.
Ἡ Ὁσία Μαρία γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527 – 565 μ.Χ.). Ἀπὸ τὰ δώδεκα χρόνια της πέρασε στὴν Αἴγυπτο μία ζωὴ ἀσωτίας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν μικρὴ αὐτὴ ἡλικία διέφθειρε τὴν παρθενία της καὶ εἶχε ἀσυγκράτητο καὶ ἀχόρταγο τὸ πάθος τῆς σαρκικῆς μείξεως. Ζώντας αὐτὴν τὴν ζωὴ δὲν εἰσέπραττε χρήματα, ἀλλὰ ἁπλῶς ἱκανοποιοῦσε τὸ πάθος της. Ἡ ἴδια ἐξαγορεύθηκε στὸν Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ ὅτι διετέλεσε: «δημόσιον προκείμενη τῆς ἀσωτίας ὑπέκκαυμα, οὐ δόσεώς τινος, μὰ τὴν ἀλήθειαν, ἕνεκεν», κάνοντας δηλαδὴ τὸ ἔργο της δωρεάν, «ἐκτελοῦσα τὸ ἐν ἐμοὶ καταθύμιον». Καὶ ὅπως τοῦ ἀπεκάλυψε, εἶχε ἀκόρεστη ἐπιθυμία καὶ ἀκατάσχετο ἔρωτα νὰ κυλιέται στὸ βόρβορο ποὺ ἦταν ἡ ζωή της καὶ σκεπτόταν ἔτσι ντροπιάζοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση.

Ακατανόητον θαύμα, ανερμήνευτον άκουσμα !...


Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ -- SALUTATIONS TO THE MOST HOLY THEOTOKOS 4TH STANZA


Η προώθησις του Ισλάμ εις την Ελλάδα -- Ύβρις και βλασφημία εναντίον των Αγίων και των Νεομαρτύρων.

Τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηροῦμεν κάτι τὸ ἐξωπραγματικόν. Πολιτειακοὶ καὶ Πολιτικοὶ Ἄρχοντες κάμνουν ὅτι δύνανται διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τῶν Μουσουλμάνων. Μίας θρησκείας εἰς τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάς καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐγνώρισε πολλὰ δεινά. Οἱ πολιτειακοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες ἀναλαμβάνουν πρωτοβουλίας καὶ δεσμεύσεις ἔναντι Μουσουλμανικῶν χωρῶν διὰ τὴν ἀνέγερσιν Τεμένους εἰς τὸ Βοτανικὸν τῶν Ἀθηνῶν καὶ διὰ τὴν ἀνέγερσιν τζαμιῶν εἰς ὅλας τὰς πρωτευούσας τῶν Νομῶν τῆς Ἑλλάδος. Οἱ πολιτειακοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες «παίζουν ἀνοικτῶς» τὸ παιγνίδι τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ποὺ θέλουν τὴν Ἑλλάδα ἄνευ ὁμοθρήσκου, ὁμοτρόπου ζωῆς,  ὁμογλώσσου, ὁμαίμου κ.λπ.. Παραλλήλως πολιτειακοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες πιστεύουν ὅτι κτυπῶντες τὸ ὁμόθρησκον, περιθωριοποιῶντες τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον θὰ δώσουν «ἐξετάσεις» εἰς τὰς ἰσχυρὰς Μουσουλμανικὰς χώρας καὶ αὗται θὰ σπεύσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ ἐπενδύσεις. Οἱ πολιτικοί μας ὅμως οὐδέποτε ὑπηρέτησαν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Πάντοτε τὴν ἐκμεταλλεύοντο. Εἰς τὰς ἡμέρας  μας, (παρακμῆς, Σοδόμων καὶ Γομμόρων, μεγάλης ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς πτώσεως) δὲν ὑπολογίζουν καθόλου τὴν Ἐκκλησίαν. Βλέπομεν ὅμως τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, Συνοδικοὺς Σεβ. Μητροπολίτας, τὸν Σεβ. Δημητριάδος κ.ἄ. νὰ συμπλέουν μὲ τοὺς πολιτειακοὺς καὶ πολιτικοὺς ἄρχοντας καὶ νὰ τάσσωνται ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως τεμένους εἰς τὸ Βοτανικόν. Παρατηροῦμεν ἐπίσης ὅτι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κάμνουν τεράστιον ἀγῶνα, διὰ νὰ ἀποδεχθῶμεν τὴν θρησκείαν τοῦ Ἰσλὰμ ὡς μίαν κανονικὴν θρησκείαν μετὰ τῆς ὁποίας ὀφείλομεν νὰ συνυπάρξωμεν εἰρηνικῶς. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐπιχειροῦν νὰ εὕρουν καὶ κοινὰ σημεῖα μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ μάλιστα τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τοῦ Ἰσλάμ, ἀναλύοντες διαφόρους ὕμνους τῶν δύο θρησκειῶν. Αὐτὸ τὸ ὁποῖον κάμνουν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς εἶναι ὕβρις καὶ βλασφημία ἐναντίον ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν καὶ ὡμολόγησαν Πίστιν εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν. Οἱ σύγχρονοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν Πατερικὴν Θεολογίαν καὶ τοὺς ἀγῶνας των ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Συμπεριφέρονται ὡς ὄργανα τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν δημιουργίαν μίας νέας θρησκείας, τῆς Πανθρησκείας, παρὰ ὡς Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχαι.

Το Πρόγραμμα της Διορθόδοξης Επιστημονικής Ημερίδας για την καταδίκη του Οικουμενισμού και της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το Πρόγραμμα της Διορθόδοξης Επιστημονικής Ημερίδα...":


Εύχομαι καλόν αγώνα και ορθόδοξες αποφάσεις.

Του τρισμάκαρος Οσίου Παμβώ:

Ενοχληθείς ποτε ο Όσιος Παμβώ υπό του δαίμονος της βλασφημίας, και παρακαλών υπέρ τούτου τον Θεόν, ήκουσε φωνήν άνωθεν λέγουσαν εις αυτόν· «Παμβώ, Παμβώ, μη αθύμει επί αλλοτρία αμαρτία, αλλά περί των σων φρόντισον πράξεων, τας δε του πονηρού βλασφημίας επ’ αυτόν κατάλιπε»

«Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα λόγους αρίστους ασκέουσι» -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Στο πανηγύρι της ενωμένης (κατ΄ επιθυμίαν μας) Ευρώπης στη Ρώμη, Γερμανία + δορυφόροι της πήραν την α΄ ταχύτητα. Οι λοιποί, πτωχοί συγγενείς, τα μεγάλα λόγια: «Ασφαλής και προστατευόμενη Ευρώπη», «Ευημερούσα και βιώσιμη», «Κοινωνική Ευρώπη», «Ισχυρότερη Ευρώπη». Τελικά «μία Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό». Ποιός στη χάρη μας!
Οι «27» προώθησαν ο καθένας τους και ένα άρτυμα στο κείμενο της Διακήρυξης για να έχουν την ψευδαίσθηση της ιδιοκτησίας της και να ακουστούν στο εθνικό τους ακροατήριο. Καρύκευμα του δικού μας είναι το «Κοινωνική Ευρώπη». Θα μας νουθετούσε όμως ο Δημόκριτος φωνάζοντάς μας από τα βάθη της ιστορίας (470-390 π.Χ.): «Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους αρίστους ασκέουσι». Πολλοί που κάνουν πανάθλιες πράξεις εκφωνούν εντούτοις πανέμορφους λόγους!

ΕΣΧΑΤΗ ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ --- ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Ὀψέ δέ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἧλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καί ἡ ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι τὸν τάφον· καί ἰδού σεισμός ἐγένετο μέγας. Ἄγγελος γάρ Κυρίου καταβάς ἐξ οὐρανοῦ προσελθών ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό τῆς θύρας καί ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ».(Ματθ. κη’,1-2)

Μετά τήν παρέλευσιν πολλῶν αἰώνων καί τήν στιγμήν πού ὁ κόσμος εὐρίσκεται σέ πλήρη ἄγνοια, ἀποστασία καί σήψη εὐδόκησε ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας, ἐξ ἄκρας φιλανθρωπίας καί θεϊκῆς ἀγάπης νά φανερώσει μέ μυστική κραυγή καί μέγα πνευματικό σεισμό, τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του, τήν Θεότητά Του καί τήν διαχρονική ζωντάνια τοῦ Παναγίου Τάφου Του στα Ἱεροσόλυμα.
Εἰπώθηκε σύν τοῖς ἄλλοις, ἀπό τά πιό ἐπίσημα  ἐπιστημονικά χείλη: «Ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερουσαλήμ  εἷναι ζωντανός» καί τοῦτο μετά ἀπό ἐπιστημονική ἔρευνα, παρατήρηση καί ἀπόδειξη. Ἡ θαυμάσια αὐτή ἐπιστήμων καί ἄνθρωπος, θά συγκαταριθμηθεῖ τήν ὥρα τῆς κρίσεως, μέ τίς ἅγιες μυροφόρες γυναῖκες τήν ἐποχή  τῆς ἐπιγείου παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.

.Όλοι στην Διορθόδοξη Επιστημονική Ημερίδα Τρίτη 4 Απριλίου